Szerzetesrendek listája

alt

Reméljük, hogy sokaknak segít az alábbi lista, mely ABC sorrendben tartalmazza a szerzetesrendek nevének rövidítését, magyar és latin nyelvű elnevezését.

AA Augustiniani ab Assumptione, asszumpcionisták

ABA Antoniani Benedictini Armeni, mechitaristák

AD Ancillae Domini, Dernbachi Nővérek

ANK Annunciáta Nővérek Kongregációja

Ant antoniták

ASzFL Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja

BMV Miasszonyunkról Nev. Női Kanonokrend, Pécs

BS Basiliani Melkitae S. Salvatoris, Libanoni baziliták

CanA Canonici Augustini, ágostonos kanonokok

CanR Canonici Regulares, reguláris kanonokok

CASH Clerici Apostolici S. Hieronymi, jezuáták

CC Carmelitae Calceati/Calceatae, sarus kármeliták, kármelita apácák

CCam Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

CCF Congregatio Charitatis Fratrum, Szeretet Testvéreinek Kongregációja

CDC Congregatio Presbyterorum Doctrinae Christianae, doktrináriusok

CDCJ Jézus Isteni Szívéről Nev. Kármelita Nővérek

CDSp Congregatio S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis B.M.V., Mária Szeplőtelen Szívének Oltalma alatt álló Szentlélek Kongregáció

CFA Congregatio Fratrum Cellitarum S. Alexianorum, alexiánusok

CFC Congregatio Fratrum a Charitate, Bigi testvérek

CFC Congregatio Fratrum Christianorum, Keresztény Testvérek Kongregációja

CFIC Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis B.M.V., Maastrichti Conceptionista Testvérek

CFMI Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae, pavoniánusok, Szeplőtelen Szűz Fiai

CFMMA Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis, Segítő Szűz Mária Irgalmasságának Testvérei

CFP Congregatio Fratrum Pauperum S. Francisci, Bleyerheidei Ferences Harmadrendi Testvérek

CFS Congregatio a Fraternitate Sacerdotali, Papi Testvériség Kongregációja

CFSCJ Congregatio Filiorum S. Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Fiai

CFV Congregatio Fratrum a S. Vincentio a Paulo, vincés testvérek kongregációja

CFX Congregatio Fratrum a S. Francisco Xaverio, Xavéri Szent Ferenc Tesvérei, Xaveriánus Testvérek

Chord Chordigeri S. Francisci, Kordaviselők Testvérülete

CICM Congregatio Immaculati Cordis Mariae, Mária Szeplőtelen Szívének Kongregációja

ciszt. Ordo Cisterciensium, ciszterciek

CJ Congregatio Iosephitarum, jozefita atyák

CJM Congregatio Iesu et Mariae, eudisták

Clar klarisszák

CM Congregatio Missionis, lazaristák

CMech Congregatio Mechitaristarum, mechitaristák

CMF Cordis Mariae Filii, claretinusok

CMM Congregatio Missionariorum de Mariannhill, Mariannhilli Misszionáriusok

CND ZND

COp Congregatio pro Operariis, kalazantinusok

CP Congregatio Clericorum Excalceatorum Ss. Crucis et Passionis D.N.I.C., passzionisták

CPM Congregatio Presbyterorum a Misericordia, Irgalmasságról nevezett Papok Kongregációja

CPO Congregatio Piorum Operariorum Catechistarum Ruralium, Falusi Katekéták

CPPS Congregatio Presbyterorum a Preciosissimo Sanguine, Szent Vér Misszionáriusai

CPS Congregatio Presbyterorum a Ss. Stigmatibus D.N.I.C., stigmatinusok, bertoniánusok

CPSP Congregatio Parvarum Sororum Pauperum, Szegények Kis Nővérei

CR Canonici Regulares, reguláris kanonokok

CR Congregatio a Resurrectione D.N.I.C., resurrectionisták

CRIC Congregatio Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis, Szeplőtelen Fogantatás Reguláris Kanonokjai

CRL Congregatio Canonicorum Regularium Ss. Salvatoris Lateranensis, lateráni kanonokok kongregációja

CRM Clerici Regulares Minores, caracciolinók

CRMI Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

CRS Congregatio Clericorum Regularium a Somascha, szomaszkaiak

CRSA Canonici Regulares S. Augustini, ágostonos kanonokok

CRSAnt Canonici Regulares S. Antonii, antoniták

CRSCr Canonici Regulares Ss. Crucis a Stella Rubea, Csehországi Vörös Keresztes Kanonokok

CRSP Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli Decollati, barnabiták, paulánusok

CRST Canonici Regulares Ss. Trinitatis, sarus trinitáriusok

CSA Canonici Regulares Sancti Augustini, ágostonos kanonokok, ágostonos kanonisszák

CSAC Pallottinus Nővérek

CSC Congregatio a Sancta Cruce, Keresztes Atyák

CSC Congregatio Servorum a Charitate, Szeretet Szolgái

CSFM Congregatio Sacrae Familiae a Názáreth, Názáreti Szent Család Kongregáció

CSilvOSB Congregatio Silvestrina Ordinis S. Benedicti, szilvesztrinusok

CSJ Congregatio S. Joseph, Szent József Társasága

CSP Congregatio Scholarum Piarum, piaristák

CSP Congregatio Sacerdotum Missionariorum a S. Paulo, paulisták, Szent Pál Missziós Papjainak Kongregációja

CSS Congregatio S. Spiritus, spiritánusok, Szentlélek Kongregáció

CSSF Congregatio Sororum S. Felicis, Cantalicei Szent Félixről nevezett Nővérek

CSSp Congregatio Sancti Spiritus, Szentlélek Atyák

CSSR Congregatio Ss. Redemptoris, redemptoristák

CSV Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris, Szent Viátor Katekéták

CSV Sodalitas Catechistarum S. Viatoris, viatoriánusok

CV Congregatio Vincentiana, Malabári Vincés Kongregáció

CVUOSB Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedicti, vallumbroziánusok

DCI Sorores Carmelitae a Divino Corde Iesu, Roermondi Kármelita Nővérek

DNAK Árpádházi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja

EBÖEN Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei

ENT Egyházközségi Nővérek Társasága, Szent Péter Apostol Leányai

ErA Eremitae Augustini, ágostonos remeték

FBF Fate Bene Fratelli, irgalmasok

FC Filii Caritatis, Szeretet Fiai

FC Fratres a Charitate, Szeretetről nevezett Testvérek

FCC Institutum Filiorum a Caritate, kanossziánusok

FDC Fratres Doctrinae Christianae, Keresztény Tanítás Testvérei

FDC Filiae Divinae Caritatis, Isteni Szeretet Leányai

FDM Institutum Fratrum BMV a Misericordia, Irgalmas Szűz Testvérei

FDP Filii Divinae Providentiae, Isteni Gondviselés Kis Fiai

FDS Filiae Divini Salvatoris, Isteni Üdvözítő Leányai

FFFS Institutum Fratrum Franciscalium a S. Cruce loci Waldbreitbach, Szent Keresztről nevezett Waldbreitbachi Ferences Testvérek

FFG Institutum Fratrum Instructionis Christianae a S. Gabriele, St. Gabriele-i Keresztény Iskolatestvérek

FFSI Institutum Fratrum Filiorum S. Joseph, bayozefiták

FHIC Fratres Hospitaliarii Filii Immaculatae Conceptionis, conceptionisták

FICP Institutum Fratrum Instructionis Christianae de Ploërmel, Ploërmeli Keresztény Iskolatestvérek

FMA Filiae Mariae Auxiliatricis, Segítő Szűz Mária Leányai, Szalézi Nővérek

FMCap Fratres Minorum Capuccinorum, kapucinusok

FMConv Fratres Minores Conventuales, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

FMDD Filii Matris Dei Dolorosae, doloristák

FMI Congregatio Filiorum B.M.V. Immaculatae, Szeplőtelen Szűz Luçoni Fiai

FMIC Franciscanae Missionariae Immaculatae Conceptionis, Ferences Mária Missziós Nővérek

FMis Fratres de Misericordia, Irgalmasság Testvérei

FMM Fratres de Misericordia de Montabaur, Montabauri Irgalmas Testvérek

FMMA Fratres de Misericordia S. Mariae Auxiliatricis, Trieri Irgalmas Testvérek

FMMM Congregatio Fratrum B.M.V. Matris Misericordiae, Irgalmas Szűz Tilburgi Testvérei

FMMN Ferences Mária Missziós Nővérek

FNDL Fratres Nostrae Dominae Lurdensis, Lourdes-i Miasszonyunk Testvérei (Belgium)

FP Fratres Piae Congregationis a Praesentatione, Mária Bemutatásának Testvérei (Íro.)

FSA Congregatio Fratrum a S. Aloysio Gonzaga, Gonzága Szent Alajos Testvérei (Holl.)

FSC Institutum Fratrum Scholarum Christianarum, Keresztény Iskolatestvérek

FSCH Fratres Scholarum Christianarum de Hibernia, Ír Keresztény Iskolatestvérek

FSCI Soeurs de la Sainte-Famille du Sacré-Coeur Iesu, Jézus Szt Szíve Szt Családjának Nővérei Kongregáció

FSMI Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae, Szeplőtelen Szűz Mária Fiai (Róma)

FSP Congregatio Fratrum a S. Patricio, Szent Patrik Testvérei

FSZN Ferences Szegénygondozó Nővérek

IBMV Institutum B.M.V., angolkisasszonyok

IC Institutum a Charitate, rosminiánusok

IMC Institutum Missionum a Consolata, Consolata Misszionáriusok, Torinói Misszionáriusok

IML, Isteni Megváltó Leányai

IMN Isteni Megváltóról nevezett Nővérek, Niederbronni Nővérek

IPFI Institutum Parvulorum Fratrum Iesu, Jézus Kistestvérei (Foucauld)

Joh johannita lovagrend, máltaiak

JT Jézus Társasága, jezsuiták

kárm. kármeliták

MC Missionariae Caritatis, Szeretet Misszionáriusai, Teréz Anya Nővérei

MCCI Missionarii Comboniani Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Comboniánus Misszionáriusai

MdG Institutum a Sancta Maria de Guadalupe pro exteris missionibus, Mexikói missziós szeminárium

MEP Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes, Párizsi Missziós Szeminárium

MFSC Congregatio Missionariorum Filiorum Ss. Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Missziós Fiai

MHM Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill, Mill Hill-i Szent József Missziós Társulat

MI Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

MIC Congregatio Clericorum Regularium Marianorum, mariánusok

MinInf Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

MKIT Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata

MKSZI Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek

MM Societas de Maryknoll pro Missionibus exteris, Maryknolli Misszionáriusok

MO Institutum Missionariorum Opificum, Munkás Misszió

MS Missionarii Dominae Nostrae a {{{La Salette}}}, Miasszonyunk La Salette-i misszionáriusai

MSC Missionariae Ss. Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Misszós Nővérei

MSC Missionarii Ss. Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Issouduni Misszionáriusai

MSF Congregatio Missionariorum a S. Familia, Szent Család Misszionáriusai (Holl.)

MSFS Missionarii S. Francisci Salesii de Annecio, Szalézi Szent Ferenc Annecyi Misszionáriusai

MSpS Missionarii a Spiritu Sancto, Szentlélek Misszionáriusok

MSSCC Congregatio Missionariorum a Ss. Cordibus Iesu et Mariae, Jézus és Mária Szent Szívének Misszionáriusai

MSSP Missionalis Societas S. Pauli, Szent Pál Missziós Társasága

MSST Congregatio Missionariorum Servorum SS. Trinitatis, Szentháromság Missziós Szolgái

MSZI Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek

OAnn Ordo de Annuntiatione B.M.V., annunciáták

OAnt Ordo Antoninorum, antoniták

OBas Ordo Basilianus, baziliták

OBasIt Ordo Basilianus Italiae, Grotta Ferrata-i Baziliták

OBasSJos Ordo Basilianus Sancti Josaphat, Rutén Baziliták

OblOSB Oblati Ordinis Sancti Benedicti, bencés obláták

OC Ordo Carmelitarum, kármeliták rendje

OC Ordo Capuccinorum, kapucinusok

OCam Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

OCAO Ordo Carmelitarum Antiquae Observantiae, sarus kármeliták, kármelita apácák

OCap Ordo Capuccinorum, kapucinusok

OCarm Ordo Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo, sarus kármeliták, kármelita apácák

OCarth Ordo Carthusiensis, karthauziak, karthauzi apácák

OCD Ordo Fratrum/Sororum Carmelitarum Discalceatorum, sarutlan kármeliták, Sarutlan Kármelita Nővérek, sarutlan harmadrendiek

OCist Ordo Cisterciensium, ciszterciek, ciszterci apácák

OConc Ordo de Conceptione Immaculatae B.M.V., conceptionista apácák

OConcD Ordo Conceptionistarum Discalceatorum, sarutlan conceptionista apácák

OConv Ordo Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OCR Ordo Cisterciensium Reformatorum, reformált ciszterciek, trappisták

OCSO Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae, szigorúbb obszervanciájú ciszterciek, trappisták

OdeM Ordo B. M. de Mercede redemptionis captivorum, mercedáriusok, nolaszkóiak

OEDSA Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum S. Augustini, sarutlan ágostonos remeték

OESA Ordo Eremitarum S. Augustini, ágostonos remeték rendje

OESH Ordo Eremitarum S. Hieronymi, hieronimiták, Jeromos remeték

OESP Ordo Eremitarum S. Pauli, pálosok

OESSH Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani, Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend

OFM Ordo Fratrum Minorum, ferencesek

OFMC Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OFMC Ordo Fratrum Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OFMCap Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OFMConv Ordo Fratrum Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok, elizabetánusok

OFMDisc Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum, sarutlan ferencesek, alkantarinusok

OFMObs Ordo Fratrum Minorum Observantiae, obszerváns ferencesek

OFMRec Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae, rekollekták

OFMRef Ordo Fratrum Minorum Reformatorum, ferences reformáták

OH Ordo Hospitalarius, irgalmasok

OMC Ordo Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OMC Ordo Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OMCap Ordo Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OMConv Ordo Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OMConvRef Ordo Minorum Conventualium Reformatorum, reformált konventuálisok

OMD Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei, Isten Anyjának Reguláris Klerikusai

OME Ordo Mercedariorum Excalceatorum redemptionis captivorum, sarutlan mercedáriusok

OMech Ordo Mechitaristarum, mechitaristák, örmény bencések

OMechVen Ordo Mechitaristarum Venetiarum, velencei mechitaristák

OMechVind Ordo Mechitaristarum Vindobonensis, bécsi mechitaristák

OMel Ordo Melitensis, Ordo Equitum Hospilatariorum S. Iohannis de Ierusalem, máltaiak, johanniták

OMI Congregatio Oblatorum Missionariorum BMV Immaculatae, Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai

OMinCap Ordo Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OMinConv Ordo Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OMinim Ordo Minimorum, minimiták, paulánusok, paulinusok

OMV Congregatio Oblatorum B.M.V., Szűz Mária Oblátusai

OP Ordo Fratrum Praedicatorum, domonkosok, domonkos apácák

OPoen Ordo Poenitentiae de Iesu Nasareno, nazarénusok, bűnbánók rendje

OPraem Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis, premontreiek rendje

Or Institutum Oratorii S. Philippi Nerii, oratoriánusok

OrJMI Congregatio Oratorii Iesu et Mariae Immaculatae, párizsi oratoriánusok

ORS Ordo Clericorum Regularium a Somascha, szomaszkaiak

OSA Ordo Sancti Augustini, ágostonos kanonokok rendje

OSB Ordo Sancti Benedicti, bencések, bencés apácák

OSBCam Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium OSB, kamalduliak, kamalduli apácák

OSBCoel OSB Congregatio Coelestinensis, cölesztinusok

OSBM Ordo S. Basilii Magni, Nagy Szent Bazil Rend, baziliták

OSBOliv OSB Montis Oliveti, olivetánusok

OSBOtt OSB Congregatio Ottiliensis pro Missionibus Exteris, Szent Ottilieni Missziós Bencések

OSC Oblati S. Caroli, Oblati Sancti Ambrosii, Borromei Szent Károly Oblátusai, ambroziánusok

OSC Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

OSC Klarissza Remeteség, „Szécsény ágacskája”

OSCam Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

OSchP Ordo Scholarum Piarum, piaristák

OSCl Ordo Sanctae Clarae, klarisszák

OSClAlc Ordo Sanctae Clarae Alcantarinarum, alkantarai klarissza apácák

OSClCap Ordo Sanctae Clarae Capuccinarum, kapucinus apácák

OSClCol Ordo Sanctae Clarae reformationis a S. Coleta, colettinák

OSClObs Ordo Sanctae Clarae de Observantia, obszerváns klarisszák

OSClRec Ordo Sanctae Clarae Recollectarum, rekollekta klarisszák

OSClSObs Ordo Sanctae Clarae Strictioris Observantiae, szigorú obszerváns klarisszák

OSCr Ordo Sancti Crucis, Ordo Cruciferorum, Ordo Crucigerorum, keresztes lovagok

OSD Ordo Sancti Dominici, domonkos apácák, harmadrendi domonkos nővérek

OSE Ordo Sanctae Elisabethae, Sorores Hospitalariae S. Elisabethae, Erzsébet Apácák

OSF Ordo S. Francisci, ferences testvérek, ferences nővérek

OSFC Ordo Sancti Francisci Capuccinorum, kapucinusok

OSFS Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii, Szalézi Szent Ferenc Oblátusai

OSH Ordo Sancti Hieronymi, hieronimiták

OSJ Congregatio Oblatorum S. Joseph, Szent József Asti Oblátusai

OSJD Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo, irgalmasok, Istenes Szent Jánosról nev. Irgalmas Testvérek

OSM Ordo Servarum Mariae, szerviták, Szűz Mária Szolgálóleányai Szervita Nővérek

OSM Ordo Servorum Mariae, szerviták

OSMM Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia, Magdolna Nővérek

OSP Opus Sancti Petri, Szent Péter Műve

OSP Ordo Scholarum Piarum, piaristák

OSP Ordo S. Pauli, pálosok

OSPPE Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae, pálosok

OSSalv Ordo Ss. Salvatoris, brigittinák

OSSp Ordo Hospitalarius Ss. Spiritus, Szentlélek Rend

OSsR Ordo Monialium Ss. Redemptoris, redemptorista apácák

OSST Ordo Ss. Trinitatis Redemptionis Captivorum, trinitáriusok

OST Ordo Ss. Trinitatis Redemptionis Captivorum, trinitáriusok

OSTDisc Ordo Ss. Trinitatis Discalceatorum, sarutlan trinitáriusok

OSTRef Ordo Ss. Trinitatis Reformatorum, reformált trinitáriusok

OSU Ordo Sanctae Ursulae, orsolyiták

OT Ordo Teutonicus S. Mariae in Ierusalem, német lovagrend

OTheat Ordo Clericorum Regularium Theatinorum, teatinusok

OTrin Ordo Trinitariorum, trinitáriusok

OVM Ordo de Visitatione B.M.V., vizitációs apácák

PA Patres Albi, Fehér Atyák

PFM Institutum Parvulorum Fratrum Mariae, Institutum Fratrum Maristarum Scholarum, marista iskolatestvérek

Piar Congregatio Scholarum Piarum, piaristák

PIME Institutum Pontificium a Ss. Apostolis Petro et Paulo et a Ss. Ambrosio et Carolo pro missionibus ad exteras gentes, Milánói missziós szeminárium

PME Societas pro Missionibus Exteris Provinciae Quebecensis, Quebeci Tartomány Missziós Társulata

PMSM Congregatio Parvae Missionis ad Surdos-Mutos, Süket-néma Missziósok

praem., prem. Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis, premontreiek

PSCJ Societas Presbyterorum Ss. Cordis Iesu de Bétharram, Jézus Szent Szívének Bétharrami Papjai

PSDP Pauperes Servi Divinae Providentiae, Gondviselés Szegény Szolgái

PSIC Pia Presbyterorum Societas ab Immaculata Virginis Conceptione, Lourdes-i Misszionáriusok

PSM Congregatio Presbyterorum a S. Maria de Tinchebray, Tinchebray-i Szűzanya Papjai

PSM Pia Societas Missionum, pallottinusok, pallottinus nővérek

PSP Patres Scholarum Piarum, piaristák

PSP Congregatio Parvarum Sororum Pauperum, Szegények Kis Nővérei

PSSC Pia Societas Missionariorum a S. Carolo pro Italis emigratis, scalabriniánusok

RSCJ Religiosae de Sacro Corde Iesu, Sacré-Coeur Apácák, Szent Szív Társaság

RSV Congregatio Religiosorum S. Vincentii a Paulo, Patrum et Fratrum, Vincés Atyák és Testvérek

SA Congregatio Religiosorum {{{of the Atonement}}}, Atonementi Testvérek

SAC Societas Apostolatus Catholici, pallottinusok, pallottinus nővérek

SAM Societas Missionum ad Afros, Lyoni Szeminárium

SC Fratres a Ss. Corde Iesu, Jézus Szent Szívének Testvérei

SC Societas S. Cordis, Sacré-Coeur Apácák, Szent Szív Társaság

SC Sorores de Caritate, Irgalmas Nővérek, Szeretet Leányai

SC Sorores de Caritate, SZINT, Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága

SC Congregatio Servorum a Charitate, Szeretet Szolgái

SCC Sorores de Caritate Christiana, Keresztény Szeretet Nővérei

SCEP Societas Christi pro Emigrantibus Polonis, Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért

Scholapii Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, piaristák

SchP Scholae Piae, piaristák

SCJ Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu, Jézus Szent Szívének Papjai

SCM Societas S. Columbani pro missionibus ad Exteros, Szent Kolumbán Missziós Társulata

Scolopi Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, piaristák

SCS Societas S. Columbani pro missionibus apud Sinenses, Szent Kolumbán Kínai Misszionáriusai

SDB Societas Salesiana S. Ioannis Don Bosco, szaléziek

SDP Sorores de Divina Providentia, Isteni Gondviselés Nővérei

SDR Sorores a Divino Redemptore, Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek

SDS Societas Divini Salvatoris, salvatoriánusok, Salvator Nővérek

SDV Societas Divinarum Vocationum, Isteni Hivatások Társasága

SF Filii Sacrae Familiae, Szent Család Fiai

SFM Societas Scarborensis pro Missionibus ad Exteras Gentes, Scarborói Missziós Társaság

SJ Societas Iesu, jezsuiták

SJC Societas Iesu Cordis, Jézus Szíve Társasága, Népleányok

SM Societas Mariae, marianisták

SM Societas Mariae, maristák

SM Societas Missionum, Szociális Missziótársulat

SMB Societas Missionum Exterarum de Betlehem in Helvetia, Svájci Betlehemita Missziós Társaság

SMM Societas Mariae Montfortana, montfortiánusok

SMMM Sorores BMV Matris Misericordiae, Irgalmas Szűz Nővérei

SMR Societas Mariae Reparatricis, Mária Reparatrix Nővérek

SMSJ Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill, Mill Hill-i Szent József Missziós Társulat

SMSM Societas Mariae pro Educatione Surdorum et Mutorum, Mária Süket-némákat Nevelő Társasága

SND Sorores Nostrae Dominae, Notre Dame de Sion Nővérek, Notre Dame Apácák

SND Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai (Society of Nirmala Dasikal)

SOCist Sacer Ordo Cisterciensis, ciszterciek, ciszterci apácák

SorDS Sorores Divini Salvatoris, Salvator Nővérek

SP Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, piaristák

SRA Societas Reginae Apostolorum, Apostolok Királynője Missziós Társaság

SS Societas Sulpitiensis, szulpiciánusok

SS Societas S. Francisci Salesii, szaléziek

SSC Sorores Sanctae Cristianae, Szent Krisztiána Nővérek

SSCC Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae nec non adorationis perpetuae Ss. Sacramenti altaris, Jézus és Mária Szent Szívének Örökimádás Kongregációja, Picpus Társaság

SSD Sorores S. Dorotheae, Dorottya Nővérek

SSE Societas Patrum S. Edmundi Oblatorum S. Cordis Iesu et Immaculati Cordis Mariae, Szent Ödön Papjai

SSE Sorores S. Elisabethae, Erzsébet Nővérek

SSJ Societas Missionariorum a S. Joseph, Szent József Mexikói Misszionáriusai

SSND Sorores Scholarum Nostrae Dominae, Müncheni Szegény Iskolanővérek

SSP Pia Societas a S. Paulo Apostolo, Szent Pál Jámbor Társasága

SSPC Sodalitas S. Petri Claver pro Missionibus Africanis, Claver Szent Péter Társaság

SSpS Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti, Steyli Missziós Nővérek

SSS Societas Ss. Sacramenti, eucharisztinusok

SVD Societas Verbi Divini, verbiták, Steyli Misszionáriusok

SX Pia Societas S. F. Xaverii pro exeteris missionibus, xaveriánusok

SZINT Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága, SC

SZTT Societas Sororum Socialium, Szociális Testvérek Társasága

TOF Tertius Ordo Franciscanus, ferences harmadrend

TOR Tertius Ordo Regularis S. Francisci, Szent Ferenc Reguláris Harmadrendje

TORCap Tertius Ordo Regularis Capuccinarum, reguláris harmadrendi kapucinus nővérek

TORG Szent Ferenc Kistestvérei

TOSD Tertius Ordo S. Dominici, domonkos harmadrend

TOSF Tertius Ordo Secularis Franciscalis, ferences világi harmadrend

UST Unum Sanctissimae Trinitatis, Unum Testvérek

Vilh vilhelmiták

VSM Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis, Szűz Mária Látogatásáról Nevezett (Vizitációs) Rend

ZND Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Zalaegerszeg, CND

Forrás: Katolikus Lexikon

Ha valamelyiket nem találod, próbáld meg itt.

A magyarországi rendek térképét itt találod.

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.