Gyógyító lelkigyakorlat

LTJézus átélte a halálra vertek jajkiáltásait, a haldoklók kétségbeesett sírását, a mindenüktől megfosztottak félelmeit, a kitelepítettek emberi méltóságának sárbatiprását, a koncentrációs táborokba elhurcolt ártatlanok reménytelen szomorúságát, a megerőszakoltak keserűségeit, az elhagyott gyermekek szeretet utáni szomjúságát, a hitük miatt üldözöttek szorongásait. Nem idegen tőle semmilyen fájdalom.

Magára vette, mert végtelenül szeret és kimondhatatlanul vágyódik arra, hogy lelkünket ezekből a sérülésekből meggyógyítsa és betöltsön minket isteni életének örömével és szabadságával. Ezt szeretné elérni a gyógyító lelkigyakorlat!

Tartalom:

Előszó

Bevezetés

1. hét: A BELSŐ GYÓGYULÁS FORRÁSA ISTEN SZERETETE

2. hét: ÉNKÉPÜNK SÉRÜLÉSÉNEK GYÓGYÍTÁSA

3. hét: A TESTI FÁJDALOM LELKI GYÖKEREINEK GYÓGYÍTÁSA

4. hét: AZ ELUTASÍTÁS SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

5. hét: A FÉLELEM SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

6. hét: AZ ÖNVÁD ÉS BŰNTUDAT SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

7. hét: A HARAG SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

8. hét: SZABADULÁS A GONOSZ LELKEKTŐL

9. hét: A SZERETET-HIÁNY SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

10. hét: ISTENKÉPÜNK SÉRÜLÉSÉNEK GYÓGYÍTÁSA

Utószó

1. függelék: Dr. Császár Gyula: Kérdőív az anamnézishez

2. függelék: Marcelino Iragui: A mi örömhírünk

3. függelék: Nemes Ödön S.J.: A kölcsönös gyógyítás folyamata

Aki nem akar szembenézni a múlt sebeivel, arra ítéli önmagát, hogy újra átélje azokat... Amivel megsebezték, ő is megsebez másokat; ha ártatlanul vádolták, ő is vádolni fog ártatlanokat; ha elutasították, ő is el fog utasítani másokat; ha szülei elhagyták, ő is el fogja hanyagolni gyermekeit... Így tágul az ördögi kör egyre több fájdalmat okozva, míg a lélek bele nem roskad... (George Santayana után)

ELŐSZÓ

"Aki nem akar szembenézni a múlt sebeivel... újraéli azokat..." Az emberi lélek titokzatos világ, amely elraktároz magában minden eseményt a fogantatástól a jelen pillanatig. A fájdalmas emlékeket leszorítjuk a tudatalattiba, hogy ne zavarják életünket. Ám az emlékek időnként feltörnek, néha úgy, mint egy vulkán és meghatározzák viselkedésünket, érzelmeinket. Mivel azonban a lélek kisugározza azt, ami benne rejtőzik, azt lehetne mondani, hogy mások (szüleink, tanáraink, munkatársaink) sérülései is megérintenek bennünket. C. Jung szerint szerint van egy "kollektív tudattalan" világ is. Ez azt jelenti, hogy magunkban hordozzuk népünk bajait, a gének titokzatos csatornáin keresztül magunkban hordozzuk az elmúlt történelem fájdalmas eseményeit, hátborzongató kétségbeeséseit, a szenvedők jajkiáltásait, az üldözöttek szorongásait. Próbáljunk csak belegondolni az elmúlt évek (1940-1990) rettenetes szenvedéseibe, hogy meglássuk, ez a kicsiny magyar nép milyen kálváriát élt át, és mennyire megsebződött. A magyar nép sebei: A II. világháború alatt létrejött lelki sérülések: A megszálló orosz katonák 1944-45-ben több mint egy millió lányt (köztük 13-14 éveseket is) és asszonyt erőszakoltak meg. A kegyetlenség, a megaláztatás mély lelki sérülést okozott bennük. Nagyon nagy azoknak a száma is, akiket az oroszok kiraboltak, ártatlanul megöltek (mert védeni próbálták javaikat, lányaikat). A nyilasok 1944-ben (március 19-től) 400.000 zsidó származású férfit, nőt, gyermeket hurcoltak el a koncentrációs táborokba (ebből 100.000 tért vissza); ahol a kegyetlen bánásmód, a kevés élelem, a betegségek elviselhetetlenné tették életüket. A Jugoszláv Felszabadító Hadsereg 1944-45-ben 40.000 magyar polgári személyt ölt meg (Bácskában) a legkegyetlenebb formában. Az internáltak sérülései: Ez rendőri felügyelet alá helyezést jelentett (vizsgálat nélkül, politikai megfontolás alapján). Katonatiszteket, csendőröket, "B"-listázottakat (foglalkozási tilalom alá esőket) a nyilas pártban levőket, a régebbi rendszer politikai vezetőit, köztisztviselőit és azokat, akiket "ellenségnek" bélyegeztek, hurcoltak el. 1945 és 48 között 40.000 embert internáltak négy koncentrációs táborba (Recsk, Kistarcsa, Tiszalök, Kazincbarcika), ahol kezdetleges eszközökkel kényszermunkát végeztek szén-, ércbányákban, kőfejtőkben, útépítésnél. Teljesen ki voltak szolgáltatva az őrök kegyetlenségeinek és megalázásainak. Magyarország keleti részén (1948-ban) 12 zárt tábort állítottak fel, ahová családostól hurcolták el az embereket. A nemesi, polgári vagy kisebb földbirtokos családok fiait (12.511 főt) a katonai szolgálat idejére munkaszolgálatra osztották be, ahol szintén ki voltak szolgáltatva a fizikai és lelki megaláztatásoknak. Az Államvédelmi Hatóság visszaélései miatti sérülések: A kommunista diktatúra védelmére szervezték 1946-ban az ÁVO-t, illetve 1949-ben az ÁVH-t. Beépültek az egyetemekre, egyházakba, pártokba, munkahelyekre. Ellenőrizték a levélforgalmat, telefonbeszélgetéseket, újság- és könyvkiadókat, színházakat. Polgárok milliói rettegtek tőlük, mert mindenkit nyilvántartottak, megfigyeltek, sokakat elhurcoltak, agyonvertek, kivégeztek. Létszámuk 40.000 fő volt. Tisztjeiket a szovjet politikai rendőrség tanfolyamain képezték ki és az "osztályellenség" kíméletlen gyűlöletére nevelték! 1945-56 között 60.000 embert vertek agyon és 15.000-et "hivatalosan" kivégeztek. Az Andrásy út 60-ban az ÁVH emberei az ártatlanokat "kihallgatás" közben gumibottal verték, áramot vezettek testükbe, egyszer kaptak enni (egy csésze levest); napokig nem hagyták őket aludni, vizes cellába helyezték el; wcpapírt, szappant, váltóruhát, takarót nem kaptak, vizes deszkán vagy a betonon feküdtek; sokan belehaltak a kínzásokba. A bíróság törvénytelenségei miatti sérülések: A régi rendszer bíróit (ezer fölött) elbocsátották 1948-1950 között, helyükbe képzetlen pártembereket állítottak. 300.000 "kulákper" volt (20-50 holdas földművesek), melynek következtében megfosztották a földműveseket vagyonuktól, szabadságuktól, becsületüktől, sok esetben életüktől. Bűnük az volt, hogy nem akartak a szovjet mintájú kolhozokba (Tsz) beállni. A népbíróság 24.000 embert ítélt el ártatlanul. A mezőgazdasági dolgozók sérülései: 1948 és 53 között a kommunisták háromszorosára növelték a gazdák közterheit. A lakosságon kívül az itt állomásozó szovjet katonaság élelmezéséről is kellett gondoskodni és "jóvátételre" is termelnie kellett. A "kulák" orosz szó olyan gazdát jelent, aki ellensége a rendszernek. Kulák-listák készültek egy-egy falu legtekintélyesebb, legeredményesebben dolgozó gazdáiról, akiknek legalább 15 hold földjük volt. Kulákverő brigádok járták a falvakat. Kitelepítésekkel, vagyonelkobzással, munkaszolgálattal, börtönbüntetéssel, koholt perek ezreivel törték meg az emberek szabadság vágyát és önálló életrendjét. 300.000 paraszt hagyta el földjét 1950-től 60-ig. A kitelepítettek sérülései: 1945 után több mint 240.000 magyarországi németet telepítettek ki. A "hazaáruló svábokat" marhavagonokba rakták, földjeiktől, vagyonuktól, házaiktól megfosztották és Németországba szállították. Csehszlovákiában több mint 100.000 magyart kényszerítettek szülőföldjük elhagyására, 70.000-et pedig áttelepítettek az ország másik részébe, mindenüktől megfosztva őket. 1951-52-ben a jugoszláv határnál lakók egy részét is áttelepítették: éjszaka jöttek értük, minden ingóságukat hátrahagyva vitték őket munkatáborokba vagy kényszerlakhelyekre. Budapestről 1951. május 21-től július 18-ig közel 15.000 embert telepítettek ki. (Szép lakásukat, javaikat a párt vezető emberei kapták.) Az élelemhiány, a napi 10-12 órai munka, gyógykezelés hiánya miatt sokan meghaltak. 1953-ban szüntették meg a táborokat, de a kitelepítettek nem térhettek vissza otthonaikba és városaikba. Gyermekeik több mint egy évtizedig nem járhattak egyetemre. A szovjet "gulág"-ra hurcoltak sérülései: A szovjet koncentrációs táborokba több mint 700.000 magyart vittek el, ebből 300.000-en soha nem tértek vissza. A "régi rendszer" támogatóit: képviselőket, nagyköveteket, katonatiszteket, papokat, tanárokat vittek el, de elvittek 17 éves kortól munkaképes fiúkat-lányokat "malenkij robotra". Napi 10-12 órát dolgoztatták őket a táborok környékén, bányákban, út-, gát- és vasútépítésnél, embertelen körülmények között, minimális élelemmel, télen mínusz 40-50 fokos hidegben. Az egyházi személyek sérülései: Magyarországon 1950-ben 23 férfi szerzetesrend (2582 szerzetes) és 40 apácarend (8956 apáca) volt. Június 18-án éjjel 2000 szerzetest és apácát hurcoltak el: fiatalokat, öregeket és betegeket. Szállásukról, élelmezésükről nem gondoskodtak. Velük szemben az eljárás durva, kegyetlen és megalázó volt. Az 1950-es év folyamán összesen 11.000 szerzetes került az utcára. Éveken keresztül nem dolgozhattak egyházi vagy humán területen (sokuknak tanári vagy szakápolói képesítése volt), hanem csak fizikai munkát végezhettek. Rendőri megfigyelés alatt tartották őket. Sokukat börtönbe zártak, megvertek, megöltek. Az 1956-os forradalomból fakadó sérülések: 1956-ban 200.000 ember külföldre menekült. A KGB 860 forradalmárt vitt a Szovjetúnióba (hadifogolyként); 15.000 embert elítéltek; 229-et kivégeztek; 2500 meghalt; 20.000 fő megsebesült. Sok ezren éveken keresztül rettegtek, mert kapcsolatban voltak a forradalmárokkal, vagy mert szavakba foglalták a diktatúrával szembeni véleményüket. A környező országokban élő magyarok sérülései: Szlovákiában, Jugoszláviában, Romániában magyarságuk miatt százezreket évtizedeken át megaláztak. Sok esetben le kellett tagadniuk magyarságukat, hogy életben maradhassanak. A politikai üldözöttek sérülései: Akik kifejezték elégedetlenségüket a rendszer visszaélései miatt, vagy kommunista-ellenesek voltak, üldözötté váltak. Több mint 100.000 üldözöttnek sikerült elhagynia az országot, akik itt maradtak, sokan börtönbe kerültek, állandó rendőri megfigyelés alatt voltak, éveken át azzal a félelemmel éltek, hogy "talán holnap engem is elvisznek." 16.000 csendőrt (akiket a régi rendszer védelmezőinek tekintettek) elbocsátottak állásukból, többeket agyonvertek, hazug vádak alapján halálra ítéltek és kivégeztek. Bizonyos szempontból politikai üldözötté váltak a vallásos emberek is. Egyházhoz, Istenhez való hűségüket gyanúsnak nézték. Némelyeket börtönbe zártak, másokat éveken át megaláztak a munkahelyen (vezető beosztást nem kaphattak). A családi problémákból fakadó sérülések: Súlyos sérülést okozott az anyák lelkében az abortusz, amelyet sok esetben a szegénység (később a kényelemszeretet) miatt követtek el. (A statisztika szerint 1950-2000-ig 5 millió gyermek halt meg abortusz miatt Magyarországon). Az ateista nevelés kényszerítése miatt több millió ember kénytelen volt vallásos életét titkolni, mert félni kellett az iskolában a tanártól, az igazgatótól, a szülők munkahelyén a kommunista osztályvezetőtől. Aki vallásos volt, annak rosszabb jegyet adtak sok esetben, nem vették föl az egyetemre. Emiatt sok szülő inkább az ateista nevelés mellett döntött, hogy biztosítsa gyermeke jövőjét, nem gondolva, milyen nagy kárt okoz ezzel üdvösségére vonatkozóan. Több mint 50.000 gyermeket elhagytak a szülei és állami gondozásba adták őket. Az elhagyott gyermekek egész életükre kihatóan megsérültek, sok esetben agresszivitásban, gyűlöletben fejezték ki fájdalmukat vagy rosszabb esetben bűnöző csoportokban kerestek "családot" maguknak. Több mint 100.000-re tehető azon gyermekek száma, akiket rendszeresen, brutálisan megvernek. Ezzel mérhetetlen lelki kárt, a szeretethiány miatti sérülést szenvednek. Több százezerre tehető azoknak a szülőknek a száma, akik súlyos alkoholisták, drogozók, és ezzel nagy kárt okoznak gyermekeiknek. A hatalmukkal visszaélők sérülései: A bűnnek az a természete, hogy rombol. Akik másokat megvertek, megöltek, feljelentettek, besúgtak, elárultak, lelkük mélyén hordozzák ezek sebeit, akkor is, ha kényszerből tették ezt. Jézus értük is meghalt a kereszten, őket is hívja magához, hogy bánják meg bűneiket és elinduljanak a gyógyulás útján. Ezeket a sebeket több mint 3 millió ember élte át. Ha ehhez hozzáadjuk a családtagokat, akik rettegve élték át hozzátartozójuk elhurcolását, börtönéveit, akkor csaknem az egész magyar nép megsérült lelkileg. Ezek a sérülések ma is működnek, jelen vannak emberi kapcsolatainkban és társadalmi életünkben. Ezek okozzák azt a mérhetetlen feszültséget, rosszindulatot, szorongást, depressziót, félelmet, szenvedélyek hajszolását, melyet napról napra tapasztalunk környezetünkben és a médiákban. Isten gyógyítani akar minden sérülést. Aki szembe mer nézni a múlt sebeivel, és megragadja Isten feléje nyújtott kezét, az ki tud szabadulni a múlt sötétségeiből. Gyógyulni kell, ha jobb jövőt akarunk magunknak és gyermekeinknek. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megszabadítson bennünket a gonosz mindenfajta rabságából. Jézus ott van minden ember szenvedésében! Mert a szeretet együtt akar szenvedni azzal, akit szeret. Jézus átélte a halálra vertek jajkiáltásait, a haldoklók kétségbeesett sírását, a mindenüktől megfosztottak félelmeit, a kitelepítettek emberi méltóságának sárbatiprását, a koncentrációs táborokba elhurcolt ártatlanok reménytelen szomorúságát, a megerőszakoltak keserűségeit, az elhagyott gyermekek szeretet utáni szomjúságát, a hitük miatt üldözöttek szorongásait. Nem idegen tőle semmilyen fájdalom. Magára vette, mert végtelenül szeret és kimondhatatlanul vágyódik arra, hogy lelkünket ezekből a sérülésekből meggyógyítsa és betöltsön minket isteni életének örömével és szabadságával. Ezt szeretné elérni a gyógyító lelkigyakorlat!

ťSenki nem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.Ť (John Donne)

BEVEZETÉS

A XX. századot joggal lehetne a szorongás, az öldöklés, a szenvedés és megaláztatás századának nevezni. Még soha nem volt annyi kegyetlenség, soha ilyen fokra nem jutott az erőszak, az emberi méltóság lábbal tiprása, az emberek faji-, nemzetiségi-, vallási-, származásbeli üldözése, ártatlan emberek tömeges legyilkolása, mint éppen ebben a században (170 millió). Ezek nem múlnak el hatástalanul. Az emberi szellem és a gének titokzatos üzenetein keresztül eljutnak hozzánk, itt vannak velünk, sőt bennünk, és továbbterjednek gyermekeinkre. Szorongó álmokat, agresszív viselkedésformákat idéznek elő. Az emberek a belső sebek okozta kétségbeesést, reménytelenséget, szomorúságot kisugározzák magukból. Teilhard de Chardin azt írta, hogy egy szellemi szféra veszi körül a földet, ami az emberek lelkének kisugárzásából tevődik össze. Ha belegondolunk, hogy minden ország, minden város, minden falu, minden ember nyugtalansága, fájdalma, sérülése, gyűlölete és kegyetlen indulata a levegőben vibrál, akkor ne csodálkozzunk, hogy ez a szellemi szennyezettség visszahat az emberekre és elviselhetetlenné teszi életüket. Vagy azt gondolod, véletlen, hogy nálunk a legmagasabb az alkoholisták száma (több mint 1 millió), az öngyilkosok száma, a depressziósok és lelki betegek száma, a válások száma? Véletlen, hogy oly nagy mértékű nálunk a társadalmi feszültség, az emberek megaláztatása, kiszolgáltatottsága, hazugság, csalás, örökös veszekedések, gyűlölködés, hogy szinte már elviselhetetlen? Amit az egyes ember átélt az elmúlt évtizedek megaláztatásaiban, elutasításaiban, szorongásaiban, az mélyen megsebezte őt. Ez összekapcsolódik a többi magyar ember sérüléseivel. Így az egész magyar nép szíve (kollektív tudatalatti) fájdalomtól lüktet. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a sebek meggyógyuljanak. Mert ha nem gyógyulnak meg, ha nem születik megbocsátás Isten kegyelméből, akkor tovább növekszik a gyűlölet, az ellentét, egymás elutasítása... egyszóval: a boldogtalanság! Egyetlen hatalom van, ami ezeket meg tudja változtatni: Isten hatalma. Kívüle nincs más lehetőség. Jézus Krisztusban van az orvosság. Általa tudjuk megtalálni a kivezető utat. Felelősek vagyunk életünkért és mások életéért. Az idő rövid. Sürgős feladat áll előttünk, mert nem tudjuk, hogy mennyit bír ki még a magyar lélek, mikor csordul túl a fájdalom és válik önpusztító erővé. A 24. órában vagyunk! Itt van az ideje a gyógyulásnak, ha jobb jövőt akarunk teremteni! Annyira súlyosnak tekintem a fájdalmas emlékek hatását, hogy úgy érzem, minden imacsoportnak, plébániai közösségnek, lelkiségnek gyógyító lelkigyakorlatokat (szemináriumokat) kellene tartania, hogy Jézus, a szíveket gyógyító orvos újjá tudjon teremteni bennünket. A szeminárium (lelkigyakorlat) evangelizációs eszköz is. Nézz körül ismerőseid, barátaid, szomszédaid között. Van-e köztük megsebzett ember? Beszélj nekik a gyógyulás lehetőségéről. Életmentő küldetésed van. Mintha egy összeomlott házból kellene kimentened a túlélőket. Feladatod halaszthatatlan, hisz oly sok a reménytelen, szomorú ember. Ha a szív nem gyógyul meg, hiába van bármilyen más vallási összejövetel, az nem hatol a mélyre. A szív mélyén nem jön létre az egyesülés Istennel. Ez a szeminárium három lépésbőltevődik össze:

1.    A belső sebekről szóló tanításból (40 perc).

2.    A csoporton belül egy vezető általi közbenjáró imából. A vezető tegye az imát kérő fejére vagy vállára a kezét, mert a szeretettel való megérintésnek is szerepe van a gyógyulásban. (Lehet egyedül is végezni otthon, vagy egy hívő jó barátoddal.)

3.    Otthoni szentírási elmélkedésből és kérő imából.

A könyv végén található függelékek elsősorban egyéni megfontolásra készültek. Az 1. függelék a föltárást (anamnézist) segíti elő, az élet különböző helyzeteit és az emberi kapcsolatokat elemezve. A 2. függelék arról szól, hogyan vigyük Isten elé sebeinket. A 3. függelék segítséget nyújt ahhoz, hogy milyen jelekből (érzésekből) ismerhetjük fel sebeinket, és hogyan gyógyulhatunk közösségi kapcsolatainkban. A szeminárium Istenben hívő keresztények részére készült! Ha valaki az említett sérülésben nem érzi magát érintve, vizsgálja meg nincs-e benne más hasonló. Ha nincs, akkor családjában, ismerősei között van-e, mert akkor távollétükben értük is lehet imádkozni. Az egyes napok végén lévő imák csupán minták. Lehet hosszabban, saját életedre alkalmazva imádkozni (esetleg újra és újra ismételni, ha mély a sérülés). Mindig tudatosítsd: Isten nem mondott le rólad, Ő nagyon szeret téged, meg akar gyógyítani, együttérez veled! Bízzál Benne, bízzál a csodában, hogy az Ő kegyelméből egyszer hirtelen összeomlik a rossznak minden hatalma és újra béke lesz benned, tudsz örülni életednek! Nagyon fontos a csoportbeszélgetéseknél, hogy a vezető (de a többiek is) adja át szívét egészen Istennek, hogy eszköze lehessen az Ő mindenkit átölelni akaró szeretetének. Ha például egy imát kérő elmondja, hogy az ő férje párttitkár volt, aki visszaélt hatalmával, vagy apja táborvezető volt Recsken, aki másokat ütlegelt; ha ilyenkor a csoportvezető nem jézusi szeretettel közeledik hozzá, akkor ezt az illető megérzi és nem tud igazán gyógyulni. Ha valaki a másik szemében ítéletet lát, vagy az elutasítás legkisebb jelét, akkor bezárul. Meg kell halni önmagunknak, hogy Jézus tudjon bennünk élni és gyógyítani. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten nem jobb oldali, nem is baloldali, hanem Atya, aki minden gyermekét el akarja vezetni az üdvösségre. Ha valaki nem tud elmenni gyógyító lelkigyakorlatra, akár betegség miatt, akár azért, mert a közelben nincs aki szervezne ilyet, az írja le lelki sérüléseit (Levélcím: Katona István, 1146 Budapest, Thököly út 120.) (teljes névvel; vagy ha nem akarja nevét feltüntetni, elég a keresztnév is), és küldje el nekem levélben. Közösségünk kápolnájában az Oltáriszentség elé helyezem a levelet és egy hétig imádkozunk gyógyulásáért. Az Úr számára nincs lehetetlen, áthidalja a távolságokat és kiárasztja gyógyító szeretetét mindazokra, akik kérik ezt Tőle.

JÉZUS szívesen gyógyít. Nincs olyan szükséghelyzet, még a legreménytelenebb sem, ahol ne tudna szabadon, ingyenesen, csodálatosan közbeavatkozni. Nincs olyan éjszaka, még a leghosszabb sem, melyet ne tudna átragyogni az Ő fénye. Az Úr azonban tapintatos! Nem erőlteti ránk ajándékait. Megvárja, amíg megnyílsz gyógyító hatalma előtt. Ma este is ott áll előtted, mint egy sebesült gyermek, csendben felkínálja neked sebeit, hogy általuk meggyógyítsa a tieidet. Szomorkás tekintetében pedig ezt olvashatod: Akarsz-e engem? Dicsérjük Őt néhány percig azokért a szabadulásokért, melyeknek mi magunk vagyunk meglepett tanúi. Micsoda gyengédségnek a jele mindaz a - hirtelen vagy fokozatos - gyógyulás, mely a megsebzett lelket teszi újra éppé! A sebet, melyet emberi kezek okoztak, úgy fogadta JÉZUS, mintha Atyjától kapta volna, s a szeretet sebeként tekintett rá. Lisieuxi Szent Teréz sebei, melyeket az élet durvasága okozott, szintén a szeretet sebeivé válnak, mert úgy fogadja őket, mint a szeretet ajándékait.Ť (Daniel Ange)

1. hét

A BELSŐ GYÓGYULÁS FORRÁSA ISTEN SZERETETE

"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ." (Jn 3,16-17) 1. A gyógyulásért való ima felfedezése A belső gyógyulásért mondott ima fontossága és gyakorlata a katolikus egyházban az 1970-es években indult el a Szentlélekben való megújuláshoz kapcsolódóan. A felismerés abból a konkrét tapasztalatból született, hogy sok ember a megtérés és a Lélek-kiáradás után visszaesett régi bűneibe vagy rossz szokásaiba. Életének bilincsei megmaradtak. Nem szabadult fel a lelke. Amikor vizsgálni kezdték a probléma hátterét, kiderült, hogy sok ember tele van belső sérülésekkel: szülei elhanyagolták, iskolatársai kicsúfolták, munkahelyén elutasították. Emiatt nem tudta elfogadni Isten szeretetét. Amikor ezek után imádkoztak a belső sebek gyógyulásáért, és az illető kimondta a megbocsátás szavait, felszabadult benne a Szentlélek öröme és élete maradandó, pozitív változáson ment keresztül. A dologban az volt a meglepő, hogy ez nem is volt olyan új, mint ahogy első pillanatban látszott. Az első keresztények pontosan ezt élték át. Az egyházatyák sok esetben úgy mutatták be Jézust, mint orvost, aki meggyógyítja a bűn által megsebzett szívet. A hitet úgy határozták meg, mint gyógyító folyamatot. Azt mondták: aki nem gyógyul meg hite által, annak nincs igazi hite. Az atyák megfigyelték, hogy aki megtért és az Úrnak adta életét, megszabadult félelmeitől, megváltozott indulatos, haragos természete. Ezért a Jézussal való kapcsolatot, az elmélyült imát, Isten Igéjének olvasását úgy ajánlották az embereknek, mint a gyógyulás legfontosabb eszközeit. Ezért ha elkezded a gyógyító lelkigyakorlatot, előtte vizsgáld felül imaéletedet, Jézussal való kapcsolatodat és hitedet. Akkor mondható szeretettel és hittel teljesnek Jézussal való kapcsolatod, ha szabadon el tudod Neki mondani a problémáidat, gondjaidat, vágyaidat és figyelni tudsz válaszaira. Mert az Úr szólni akar hozzád szíved mélyéből, más emberek által és Igéje által. Ha elfogadod útmutatásait, akkor kezdődik meg benned a gyógyulás. Ha Isten Igéje és az Ő jelenléte eleven valóság lesz számodra, akkor rövid időn belül csodákat tapasztalsz meg életedben. Ahogy két jó barát megosztja egymással gondjait, úgy kell saját szavaiddal megfogalmazott imában elmondani Jézusnak problémáidat.

 

Mit jelent a belső gyógyulás? Az ember testből és lélekből áll. Bármennyire is úgy érezzük, hogy testi valónk határozza meg életünk minőségét, valójában ez nem így van. Lelkünk állapota határozza meg, hogy jól érezzük-e magunkat a "bőrünkben". Ha lelkünk hosszú időn át szomorú, félelmeket érző, öröm nélküli, akkor ez jele annak, hogy belső sebeink vannak, amelyek elkezdtek aktivizálódni. Nagy titok számunkra, hogy "mikor" és "mitől" robban valami bensőnkben. Van, aki nyugodt, harmonikus életet él, szerető férje, jó gyermekei vannak és 35 éves korában egyik napról a másikra szorongásos álmok törnek rá, minden látható ok nélkül szomorúvá válik és munkáját nem tudja elvégezni. A gyermekkori belső sérülések elkezdtek aktivizálódni. (Természetesen nemcsak gyermekkorban, hanem felnőttkorban is lehet mély sebeket szerezni. A gyermekkort azért vizsgáljuk nagyobb figyelemmel, mert ekkor a legérzékenyebb az ember.) A pszichiáter - ahová nem szívesen mennek el az emberek - tehetetlennek érzi magát. Nyugtatókat ír fel, amelyek csak a felszínen segítenek. Ilyenkor fölmerül bennünk a kérdés: ki az, aki tökéletesen ismeri szívünket? Ki az, aki tudja, hol a baj és meg is akar gyógyítani bennünket? A hívő ember erre azt válaszolja: Isten! Isten - akit Jézus Atyának szólított - szívén viseli az ember sorsát. Ha az ember megtanulja, hogyan ossza meg Vele gondjait, fájdalmait, és hogyan fogadja be gyógyító szeretetét, akkor megmenekül. Ha nem tanulja meg (vagy nem akarja megtanulni), akkor a belső sebek egyre nagyobb erővel törnek rá, és lelkileg, sok esetben fizikailag is tönkre fogják tenni. A nem gyógyult seb sokféleképpen működik. Kitörhet alkohol- és drog szenvedélyben, agresszív magatartásban, hatalom- siker- és pénz hajszolásban, vagy különféle betegségekben. Ezért olyan fontos, hogy gyógyuljanak a bennünk rejtőző sebek. Ez a mi legnagyobb felelősségünk, amit csak nekünk lehet megoldani. Senki nem tud helyettünk gyógyulást keresni. Nekünk kell szembenéznünk múltunkkal, nekünk kell Isten elé vinni és kérni az Ő gyógyító szeretetét. Ismerek egy papot, aki a diktatúra idején az ifjúság hitre nevelésével foglalkozott. Ezért beidézték a Gyorskocsi utcába (az ÁVH kihallgatási osztályára). Megvádolták, hogy papi tevékenységével államellenes szervezkedést végzett. Kérdezték tőle a "bűntársai" nevét. A pap hallgatott. Ezért kiabáltak vele, durva káromkodásokat mondtak, édesanyját szidalmazták, hivatását becsmérelték. Mindezt nyolc órán keresztül (ebéd nélkül). Az első nap úgy érezte, ezt a poklot nem tudja kibírni. De akkor eszébe jutott, hogy van egy csodálatos erőforrása: az Eucharisztia. Egy kis szelencébe helyezte a szentostyát és a másnapi kihallgatásra magával vitte. A kihallgató alezredes nem tudta, hogy hárman vannak a szobában. A pap megint hallgatott, de belül (szívében) beszélgetett Jézussal. Elmondta Neki, hogy mi történik, és erőt kért Tőle, hogy el tudja viselni a gorombaságokat; kifejezte a kihallgatóval kapcsolatban megbocsátását. A kihallgatás (a hétvége kivételével) három hónapig tartott. A belső sebek minden nap meggyógyultak, mert a pap átadta őket Jézusnak és hálát adott, hogy szenvedhet az Evangéliumért. A belső gyógyulás az ember lelkének a gyógyulása. Imádkozás közben végbemenő olyan folyamat, amelynek során megszabadulunk a szeretethiány, elutasítás, gyűlölet okozta sebek káros hatásaitól. Jézus nem törli el az emléket, de hatástalanná tudja tenni az ahhoz kapcsolódó fájdalmas érzéseket. A fájdalmas érzések, ha nem gyógyulnak meg, nehezebbé teszik emberi kapcsolatainkat, nem tudjuk kifejezni (és elfogadni) a szeretetet, hivatásunk teljesítésében akadályoz. Mivel Isten előtt egész múltunk jelen, Ő bármely régi emlékhez vissza tud menni és meggyógyítja azt, ha kérjük Tőle. A belső gyógyulás semmiképpen nem jelent a múltban való "vájkálást", hanem inkább az életünkben felhalmozódott szemét kidobását. Mert a lelkünkben minden együtt van, a fogantatástól napjainkig. Mindenkinek a lelkében van egy "roncstemető" vagy "szemétdomb", ahol felhalmozódott rengeteg rossz, fájdalmas esemény. Ha nem "dobjuk ki" (ha nem gyógyítjuk), akkor ez állandóan hatással lesz életünkre, gondolkodásunkra és érzelmeinkre. 3. Kinek van szüksége belső gyógyulásra? Kisebb vagy nagyobb mértékben mindenkinek szüksége van belső gyógyulásra. Ahogy az előszóban és a bevezetésben említettem, a magyar nép csaknem ötven százaléka kimutathatóan átélt komoly lelki sérüléseket az elmúlt ötven esztendőben (1940-1990). Ha ezek nem gyógyulnak meg, akkor ma is hatással vannak mindannyiunk életére. Ám ezen kívül minden tudatos bűn is megsebzi lelkünket. Ezért állíthatjuk, hogy mindnyájan rászorulunk a belső gyógyulásra. Ha mégis bizonytalan lennél, hogy van-e belső sérülésed, kérdezd meg magadtól, mennyire jellemző életedre az öröm, a szabadság, önmagad értékének a tudata, a bátorság, a kapcsolatteremtés? Mert ha ezek nincsenek meg és inkább jellemző rád a lehangoltság, a félelem, a kicsinyhitűség, az aggodalmaskodás, a döntésekben való bizonytalanság, akkor hidd el, szükséged van belső gyógyulásra! Ezzel kapcsolatban szeretném még azt is hozzátenni, van-e benned ideális kép arról, hogy mit jelent embernek lenni?! Mert Isten értékesnek, boldognak, színes és gazdag egyéniségnek tervezett el téged. Nagyon kérlek, ne mondj le arról, hogy meg tudod valósítani Isten álmát, amit rólad álmodott. Mert ha senkinek képzeled magad, akkor nem lesznek igényeid magaddal szemben, nem lesz energiád, hogy kihozd magadból a legjobbat és akkor valóban senki leszel. Ne mondj le önmagadról! Felelős vagy a benned levő értékekért! A belső gyógyulás szükségességét azért nehéz felismerni, mert sok emberben erősek a védekező mechanizmusok. Belső sérüléseit elfojtja, önmaga előtt is letagadja, mert a környezete előtt nem akar gyengének mutatkozni. Fél attól, ha megismerik gyengeségét, akkor uralkodni fognak fölötte és még jobban megsebzik. Ezért inkább erősnek mutatja magát és sérthetetlennek, belül azonban tele van fájdalommal. Le kell bontani a védekezés falait. Bízni Isten kegyelmében, és abban, hogy a gyógyulás az igazi erő forrása. A felismerést még az is megnehezíti, hogy sok ember egyáltalán nem figyel a lelkére. Ha eszébe jutnak rossz emlékek nem tekinti őket fontosnak, nem hiszi, hogy azok összefüggésben vannak jelenlegi életállapotával. Ha depressziós lesz, rossz álmai vannak, szorongások fogják el, erre azt mondja, biztos frontátvonulás van. Pedig ezek mind a meg nem gyógyult sebek következményei. 4. Mi történik a belső gyógyulás folyamán? Jézus azért halt meg a kereszten, hogy nekünk boldog életünk legyen. Jézus végtelen gyöngédséggel néz az ember lelki fájdalmaira. Le akar szállni szívünk mélyébe és minden sebet be akar gyógyítani. Jézus tekintetében nem vád van, hanem együttérzés. Egyedül Benne találhatja meg az ember az elfogadó szeretet csodáját és a teljes megbocsátást. Minden gyógyulás kapcsolatban áll Jézus megváltó kereszthalálával és az Ő eljövendő Országával. Minden gyógyulás evangelizáció, mert hirdeti, hogy Isten nem hagyta el az Ő népét, hanem vele van és megszabadítja nyomorúságából. Rámutat arra is, hogy a teljes, végleges gyógyulás Isten örök Országában történik meg. Ennek elővételezése, jele minden olyan gyógyulás, amely itt a földi életben következik be. Ha így nézzük a gyógyulás folyamatát, akkor az mindig a hit és a remény növekedését hozza magával. A belső gyógyulásban két szintet különböztetünk meg. Az egyik az emlékek és a velük kapcsolatos érzelmek gyógyítása, a másik a pszichés sérülések gyógyítása. Mi ebben a gyógyító lelkigyakorlatban az emlékek és érzelmek gyógyításával foglalkozunk. Nagyon fontos a gyógyító ima esetében az idő-tényezőt figyelembe venni. Istennek van hatalma, hogy csodás módon néhány perc alatt minden belső sérülést meggyógyítson. De általában hosszabb idő kell a gyógyuláshoz. Ha valaki húsz éven át hordozott egy belső sérülést, ne várja, hogy öt perc alatt minden rendbe jön. Ahogy testi sérüléseink gyógyulása is megkíván néhány hetet vagy hónapot, így van a lelkünkkel is. Ebben is megnyilvánul Isten bölcsessége. A gyógyulás folyamatában közre kell működnünk Isten kegyelmével. Isten várja, hogy elmélyítsük a Vele való kapcsolatunkat, hiszen minden sérülésünk a Tőle való elszakadás miatt jött létre. Várja azt is, hogy növekedjen és elmélyüljön imaéletünk és szeretetünk. Várja, hogy tanuljunk megbocsátani és legyőzni indulatos természetünket. Természetesen vannak esetek, amikor az imádság azonnal meghozza gyümölcsét. Nemrég találkoztam egy ötvenéves asszonnyal, aki boldogan újságolta, hogy az ima után elmúltak félelmei a metrótól és a zárt terektől. Hat év óta nem tudott metrón utazni és egy üzletbe belépni, mert rögtön elfogta a remegés és a rosszullét. Azóta minden alkalmat kihasznál, hogy utazzon és vásároljon. Említést kell még tennünk arról is, hogy nagyon szoros összefüggés van testünk és lelkünk között. Ezzel külön is foglalkozunk a harmadik szemináriumon. Előfordult már, hogy valaki imát kért belső gyógyulásért és fizikai betegsége gyógyult meg. Ugyanez fordítva is megtörtént. A két terület szorosan összetartozik. Teljes egészében soha nem tudjuk kideríteni, mennyire függ egyik a másiktól, de azt tudjuk, hogy minden érzésünk, sőt minden gondolatunk hatást gyakorol testünkre. Vannak gondolatok, amelyek azonnal megmutatkoznak külső jelekben. Ilyen például az elpirulás vagy az elsápadás. De vannak olyan gondolatok, amelyek nem fejeződnek ki azonnal külsőleg, hanem elrejtőznek testünk sejtjeiben. Ha ezek rossz, gyűlölködő gondolatok, akkor egy idő után betegségekben, fájdalmakban nyilvánulnak meg. Sejtjeink rögzítik minden érzésünket és gondolatunkat. Mindennapi életünk folyamán a sejtek "lejátszák" a felvételeket és ha nem gyógyulnak meg sérüléseink, fájdalmas emlékeink, akkor testünk diszharmonikus lesz. Gondolj arra, hogy te vagy az egyetlen, akinek teljes uralma lehet tested fölött. A lelkipásztor, az orvos segíthet neked, de csak te tudod egyensúlyban tartani! Fontos, hogy tudjad: Isten Lelkének lakóhelye vagy! Értelmes lény, akit a Teremtő szeretete alkotónak tervezett! Megvan benned Isten gyermekének egész teremtő ereje! Olyan lélek lakik benned, aki meghatározott különleges céllal jött erre a világra. Ezért fontos, hogy törődj belső sérüléseid gyógyításával, hogy megvalósíthasd Isten rólad alkotott gyönyörűséges tervét! 5. A belső gyógyulás feltétele a megbocsátás A megbocsátás olyan, mint egy ajtó. Ezen keresztül engedjük be Isten gyógyító kegyelmét, a közbenjáró ima során. Ha harag, gyűlölet van a szívünkben, kizárjuk, leállítjuk Isten kegyelmi működését. Ha Istent vádoltuk bajainkért, meg kell bocsátani Neki; meg kell bocsátanunk azoknak, akik szenvedést, sérülést okoztak nekünk; meg kell bocsátanunk magunknak, ha vádoljuk magunkat a bekövetkezett bajokért. Isten szeretete az, ami gyógyít. Ennek a szeretetnek a hullámhosszára kell átállnunk, ha gyógyulni akarunk. Olyasvalakiért, aki Isten szeretetét elutasítja vagy tagadja Isten létezését, nem lehet gyümölcsözően imádkozni. Ha valaki nem nyitott arra a kegyelmi ajándékra, ami Jézus kereszthalálából fakad, akkor nem jön létre gyógyulás. A gyógyulás Isten Országának a jele. A hitetlent először evangelizálni kell, segíteni megtérését, és csak azután lehet imádkozni belső gyógyulásáért. Egyébként hogyan tanúskodhatna arról, amiben nem hisz, vagy amiből gúnyt űz, bűnös élete miatt. A megbocsátás elsősorban nem szavakból áll, hanem szívünk megváltozásából. Nemcsak azt jelenti, hogy haragomat átadom Istennek és Rá bízom sérelmeimet, hanem azt is, hogy helyet adok a szeretetnek! A jócselekedet szándékát felébresztem magamban. Jót kívánok és jót akarok tenni azzal, aki megsebzett. Ez már jézusi magatartás. Az emberi természet képtelen erre. Jézus kegyelmét és a Szentlélek erejét kell kérni, hogy szívünk megváltozzon és új módon tudjunk viszonyulni azokhoz, akik megbántottak. Sokszor heteken át tartó folyamat, amíg Isten kegyelme megpuhítja szívünk keménységét és új módon gondolkodunk másokról. 6. A sebek föltárása a gyógyító ima előtt Mielőtt a gyógyulásért való közbenjáró ima elkezdődne, az imát kérőnek föl kell tárnia sérülését és a hozzá kapcsolódó fájdalmas érzéseket. Amikor valaki szavakba foglalja negatív emlékeit Isten és keresztény testvére előtt, az már a bizalom jele. Az Úr már a föltárás alatt megkezdi gyógyítását. Fontos, hogy a légkör szeretetteljes, békés, elfogadó és együttérző legyen. Ezért lehet imádkozni is. Ha kisebb csoportban (5-7 fő) történik a közbenjáró ima, a nagyon kényes sérüléseknél lehet négyszemközti beszélgetést kérni a vezetőtől. A föltáró beszélgetésre lehet naplószerűen már otthon is felkészülni. Vagy a találkozás alkalmával egy papírra feljegyezni a fájdalmas sérüléseket. Természetesen az érintett problémákat a csoport tagjai a legnagyobb diszkrécióval kell, hogy kezeljék. A föltárás (anamnézis) tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki egyszerűen és őszintén elmondja azokat a fájdalmas emlékeket, amelyek mostani életére is hatást gyakorolnak, vagy valamilyen szenvedést okoznak neki. Valaki például elmondja, hogy apja indulatos, veszekedő természetű volt és mindig kritizálta anyját. Ez az emlék sérülést okozott a gyermeknek, aki tanúja volt szülei veszekedéseinek. Ezzel kapcsolatban azt is meg kell említeni, hogy évekig haragot érzett apja iránt. A föltárás nem mindig egyszerű. Kérni kell a Szentlélek világosságát és bölcsességét, hogy minden sérülés oka fölismerhető legyen. Némely esetben Jézus nevében meg kell tagadni a negatív gondolatokat, el kell utasítani a szeretetlen, kritikus megjegyzéseket. Előfordul, hogy a gonosz lélek egy-egy érzelmi sérülésen keresztül szinte megkötözi az embert. Ilyen esetben szabadító szolgálatra van szükség, amit egy imacsoport fölvállal. Történt, hogy egy 36 éves asszony, aki eddig nyugodt családi életet élt férjével és három gyermekével, egyik napról a másikra szorongásokat érzett, különösen, ha a konyhában dolgozott és kést látott. A föltáró beszélgetésben elmondta, hogy jó szülei voltak, akik harmonikus életet biztosítottak neki. 12 éves korában problémája volt az iskolában, és hosszú ideig nem akart enni. További kérdésre elmondta, hogy nyolc éves korában nagyon hangosan hallgatta a rádiót apja szobájában, aki dolgozott egy figyelmet igénylő feladaton. Egyszercsak apja fölállt az íróasztal mellől és kivörösödve ráordított, egy kést megragadva: "Ha nem halkítod le a rádiót, megöllek!" Apja nem gondolta szó szerint, de elragadta az indulat, és olyan sebet okozott a gyereknek, aki ezt a fenyegetést komolyan vette, hogy évekig alig mert apja közelébe menni. Ez volt az a kulcs-esemény, ami mostani szorongásait elindította. Néha annyire el van rejtve sérülésünk forrása, hogy nem jut eszünkbe azonnal. A legmeghatározóbbak azok az események (traumák), amelyeket fogantatásunktól 6 éves korunkig szenvedünk el. Ami az emlékezetben sérülést okoz, az nem a körülmény, hanem az érzelmi tartalom. Isten kegyelme a fájdalmas érzelmi emléket cseréli ki az Ő szerető elfogadásával és kegyelmével. Kérdések a csoportbeszélgetéshez:

1.    Milyen sérüléseket kaptam gyermekkoromban?

2.    Mi lehet az oka szomorú, ingerlékeny, haragvó érzéseimnek?

3.    Vannak-e szorongásaim és rossz, félelmetes álmaim?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: A ROSSZ FELTÉTELEZÉSE OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan, ami kedves, ami dicséretre méltó, ami erényes és magasztos." (Fil 4,8) Történt, hogy egy 25 éves lány hazautazott vidéken élő szüleihez. Kicsit álmos volt, hiszen egész héten alig tudott aludni, nehéz volt az egyetem utolsó éve. Apja kicsit furcsán nézett rá, végül kibökte: "Te biztosan drogoztál, azért vagy ilyen alvajáró." A lány először nevetett, hogy ilyet feltételez róla az apja, de amikor minden alkalommal megkérdezte ugyanezt, akkor már fájt neki. Sebet okozott benne a rossz feltételezése. Hasonló helyzet előfordul a tisztasággal, házassági hűséggel, igazmondással, becsületességgel kapcsolatban. A rosszindulatú megjegyzések nagyon megsebzik szívünket és emiatt félelem és távolságtartás jön létre bennünk. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sebet. Kérd Őt: "Uram, kérlek gyógyítsd meg bennem a rosszindulatú megjegyzések okozta sebeket. Tudom, hogy Te hiszel bennem és ismered ártatlanságomat. Adj erőt, hogy el tudjam viselni mások támadását. Segíts, hogy megőrizzem vidámságomat és lelki békémet! Köszönöm, hogy velem vagy. Ámen." 2. nap: TESTI HIBA MIATTI SZÉGYEN OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Mivel Uratoknak ismertétek el Krisztus Jézust, éljetek is benne. Verjetek benne gyökeret és épüljetek rá, erősödjetek meg a hitben." (Kol 2,6-7) A testi hiba miatti sérülésnél különösen fontos, hogy az ember elmélyítse a Jézussal való kapcsolatot. Mert hiszen Isten a szívet nézi, nem a külsőt. Ha erre gondol az ember, akkor teljes életet élhet bármilyen testi hibával. Történt, hogy egy fiatal, csinos lánynak üzemi baleset következtében leégett a fél arca. Mikor levették róla a kórházban a kötést és először nézett a tükörbe, megrémült. "Ki fog engem így feleségül venni?" - kérdezte magától. Állandóan a szobájában ült, ha lement az utcára, azt gondolta, mindenki őt nézni. Végül elment egy plasztikai sebészhez és azt mondta neki: "Hozza rendbe az arcomat, mert nem bírom elviselni tovább. Ha nem lehetséges, akkor öngyilkos leszek." Ez az a pont, amikor csak Isten segíthet, aki szépnek lát bennünket és a szívünket nézi. Ha volt hasonló problémád, kérd az Urat: "Uram, adj erőt, hogy elviseljem testi hibám miatti szégyenemet. Taníts meg arra, hogy figyelmemet hogyan fordítsam el magamról és inkább Rád gondoljak, vagy arra, hogyan tudnék segíteni másoknak. Kérlek, gyógyítsd meg lelkemet és adj nekem békét! Hiszem, hogy Neked így is tetszem és hiszem, hogy terved van életemmel. Hiszem, hogy nagyszerű dolgokat tudunk még megtenni együtt Veled. Ámen." 3. nap: AZ EGYEDÜLÁLLÓK SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA "A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré: hogy testben-lélekben szent legyen... ha valaki azt gondolja, hogy szégyenkeznie kell hajadon lánya miatt, mert eljárt fölötte az idő... ha úgy van rendjén... adja férjhez lányát. De... aki ura saját akaratának és úgy döntött, hogy megőrzi hajadon leányát, jól teszi." (1Kor 7,34-38) Minden lánynak ott él a szívében a család utáni vágy. A mai társadalmi élet, hosszú tanulmányi idő, lakásra való gyűjtés, hajszolt élet nem nagyon kedvez a párkapcsolatok létrejöttének. Történt, hogy egy lány, a sikeres egyetemi végzettség után, még egy képzést vállalt, majd elment dolgozni és vásárolt egy lakást. Most 32 évesen hirtelen rádöbbent, hogy egyedül maradt. Sokat kesergett azon, hogy miért nem kell ő senkinek. Jó képzettségű, sikeres, csinos és mégse jön össze a házasság. Ha meglátogatja szüleit, mindig az az első kérdésük: "Na, találtál már valakit?" "Még nem" - hangzik a válasz, hol idegesen, hol csendes szomorúsággal. Lelki sérülése - hogy ő nem kell senkinek - és a félelem, hogy egyedül marad, egyre inkább megterhelik. Jézus segíteni akar ezen a sérülésen is! Kérd Őt: "Uram, bocsáss meg, hogy oly sokszor megbántottalak Téged szemrehányásaimmal, mivel egyedül maradtam. Kérlek, gyógyítsd meg bennem a kicsinyhitűség és értéktelenség okozta sebeket! Add, hogy mostani állapotomnak megfelelően megtaláljam célomat a megszentelődésben, ahogy Pál apostol tanította. Kérlek, vezess, hogy nyitott legyek a házasságra is. Köszönöm, hogy szeretsz engem és törődsz velem. Ámen." 4. nap: HITETLEN SZÜLŐ (HÁZASTÁRS) OKOZTA SÉRELMEK GYÓGYÍTÁSA "Ha valakinek hitetlen felesége van és ez szívesen megmarad vele, ne bocsássa el. Ha pedig valamely hívő asszonynak hitetlen férje van... ne hagyja el... A hitetlen férfit ugyanis megszenteli a felesége, a hitetlen asszonyt megszenteli a férje." (1Kor 7,12-13) Már Pál apostolnak is problémát okozott, hogy milyen tanácsot adjon azoknak, akiknek családjában hitetlenség van. Ő a szeretetben való elfogadást tanácsolja, mert ezzel a hívő ember jóra vezeti a hitetlen felet. Történt, hogy egy édesanya karácsonykor együtt énekelt gyermekeivel a karácsonyfa alatt. Hitetlen férje a másik szobában újságot olvasott. Majd megunva az éneket, átkiabált feleségének: "Mikor hagyjátok abba azt a hülyeséget, hiszen nincs Isten." A gyerekek megdermedtek ettől a mondattól és mélyen megsebződtek. Ugyanez előfordulhat vasárnaponként, amikor a hívő fél vagy a felnőtt hívő fiatal indulni készül a templomba szentmisére. Az apa (vagy anya) hitetlen, cinikus megjegyzése újra és újra megsebzi házastársának vagy gyermekének szívét. Ha voltál már hasonló helyzetben, kérd Jézustól a gyógyulást: "Uram, kérlek gyógyítsd meg azt a fájdalmas sérülést, amit házastársam (vagy szüleim) hitetlensége okozott bennem. Szeretem Őt, mégis olyan idegennek érzem gúnyolódó szavai miatt. Én most megbocsátok neki, add kegyelmedet, hogy szeretetemmel tanúságot tegyek Rólad. Ámen." 5. nap: A BIZALMATLANSÁG SÉRÜLÉSÉNEK GYÓGYÍTÁSA "Senki se becsülje magát kelleténél többre, hanem gondolkodjék magáról mindenki józanul az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint... A nekünk adott kegyelemnek megfelelően... különböző ajándékaink vannak." (Róm 12,3-6) Történt, hogy egy 24 éves lány elérkezettnek látta az időt, hogy megtanuljon főzni. Anyját megkérte, hogy segítsen, de ő elutasította: "Még elrontod az ételt. Az én konyhámban te nem fogsz főzni, mert itt én főzök." Így továbbra is megmaradt a szolgáló szerepben: "Hozd ide a sót!... Vágd föl a hagymát!... Add ide az olajat!" A bizalmatlanság megsebezte. Hasonló történt egy építési vállalkozónál is. Fia elvégezte az egyetemet, értett a munkájához, apjánál dolgozott évek óta, de vezető pozícióhoz nem engedte, mert: "Te nem tudsz tárgyalni.. te csődbe vinnéd a vállalkozást!" - mondogatta. A fiút megsebezte a bizalmatlanság. Ilyen és ehhez hasonló esetek a felnőtt fiatalokat elszomorítják, mert úgy érzik, hogy szüleik még mindig gyereknek nézik őket. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sérülést. Kérd Őt: "Uram, tudom, hogy Te megértesz engem. Mennyei Atyád Rád bízta a világ megváltásának hatalmas művét, de a főpapok és az írástudók nem bíztak Benned, sőt halálra ítéltek. Kérlek, gyógyítsd meg bennem a bizalmatlanság okozta sebeket! Én megbocsátok azoknak, akik megsebeztek. Köszönöm, hogy szeretsz és ťkülönböző ajándékokatŤ adtál nekem. Ámen." 6. nap: TÜRELMETLENSÉG OKOZTA SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA "Mint Isten szent és kedves választottai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak." (Kol 3,12-13) Történt, hogy egy 27 éves fiú jogi problémával édesapjához fordult, aki híres jogász volt. De alighogy föltette neki a kérdést, türelmetlenül rászólt: "Hagyjál békén, ezt te is meg tudod oldani!" Pedig pont az volt a problémája, hogy nem tudta megoldani. És ez nem egyszer fordult elő. A fiú úgy érezte, hogy apja nem veszi őt komolyan, nem kezeli partnerként, nem tekinti felnőttnek. Ez a fölismerés mélyen megsebezte őt. Hasonló eset előfordul kisgyermekkorban is, amikor a 8-10 éves gyermek tele van kérdésekkel, de anyja vagy apja leállítja és nem magyaráz meg semmit. A meg nem hallgatott gyermek lelke megsebződik és bezárul. Azt vonja le ebből a magatartásból, hogy szülei nem szeretik őt. Jézus meg akarja gyógyítani ezeket a sebeket is. Kérd Őt: "Uram, köszönöm, hogy Te mindig kész vagy meghallgatni engem. Köszönöm, hogy a Szentíráson keresztül oly sok titokra fény derült előttem. Kérlek, gyógyítsd meg szüleim (tanítóim) türelmetlenségéből fakadó sérüléseket! Megbocsátok nekik, és köszönöm, hogy most is meghallgattál. Ámen." 7. nap: FÜGGŐSÉG OKOZTA SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA "A szabadságra Krisztus vezetett minket. Álljatok tehát szilárdan és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani... szabadságra vagytok hivatva, csak ne éljetek vissza a szabadsággal." (Gal 5,1.13) Némely szülő egyáltalán nem tiszteli felnőtt gyermeke egyéniségét. Történt, hogy egy apának sokféle jogi ügyben kellett eljárnia, bár nem volt jogász. Elhatározta, hogy fiából ügyvédet farag. Ráparancsolt, hogy iratkozzon be a jogi egyetemre. A fiú hiába tiltakozott, hogy teljesen távol áll tőle, az apa mégis rábeszélte. Az első évet nagy nehezen elvégezte, a másodiknál több vizsgája nem sikerült. Kudarca miatt tele volt bűntudattal, apja szemrehányásait is el kellett viselnie, végül elköltözött otthonról. A függőség okozta sérülés éveken át megterhelte, csak barátai segítségével és imáival tudott meggyógyulni. Vannak szülők, akik elfojtják felnövekvő gyermekük egyéni megnyilvánulásait, terveit, amelyek tisztességes szándékúak, csak éppen nem felelnek meg szüleik elvárásainak. Mivel függő helyzetben vannak, úgy érzik, kötelességük megtenni szüleik elvárásait. Mivel szüleik nem tisztelik Istentől kapott szabadságukat, belsőleg megsérülnek. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sebet is! Kérd Őt: "Uram, Te szabad akaratot adtál nekem. Hiszem, hogy Te tiszteled egyéniségemet és belső törekvéseimet. Kérlek, gyógyíts meg azokból a sérülésekből, melyeket szüleim okoztak nekem, amikor elgondolásaimat visszautasították. Én most megbocsátok nekik, add kegyelmedet, hogy legyőzzem az egészségtelen függőséget és helyesen éljek szabadságommal. Ámen."

ťA valóságnak megfelelő énkép drága kincs. Előfeltétele annak, hogy az ember teljes szívvel, hasznos és termékeny életet tudjon élni. A helyes énkép felkészíti az ember értelmét arra, hogy tisztán gondolkodjék, és hogy képességeinek a legjavát adja. Lehetővé teszi, hogy konkrét célokra összpontosítson, és arra készteti, hogy az éppen aktuális feladatnak teljes mértékben elkötelezze önmagát. A valóságtól elrugaszkodott énkép óriási hátrány. Ugyanis ebben az esetben hiányzik az alap ahhoz, hogy az ember teljesen átadhassa magát annak, amivel foglalkozni kíván. Az ilyen ember agyában a különböző erőket semmi sem tartja össze, következésképp a belső egység sem tud megvalósulni. A bizonyítás kínzó kényszere gyötri, hogy elnyerje mások tetszését, elfogadtassa önmagát. Mivel szüntelenül szoronganak az esetleges kudarcok, a visszautasítás és a megaláztatás miatt, nincs egy nyugodt percük, s képtelenek arra, hogy élvezzék munkájuk gyümölcsét vagy bízzanak az élet jóságában.Ť (Maurice E. Wagner)

2. hét

ÉNKÉPÜNK SÉRÜLÉSÉNEK GYÓGYÍTÁSA

"Aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amiket én magam cselekszem, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit nevemben, azt is meg fogom tenni." (Jn 14,12-14) Mindenkinek szüksége van arra, hogy értékesnek tartsák az emberek, hogy kapcsolataiban szeretet legyen, hogy feladatokat vállaljon és szabadon döntsön a különböző helyzetekben. Ha énképed megsérül: kapcsolataidban gátlásos és bizalmatlan leszel; munkádban, hivatásodban bizonytalan és féltékeny leszel; Istennel való kapcsolatodban távolságtartó és elutasító leszel (esetleg emiatt megtagadod Istent). Az énkép sérülését okozhatja: öröklés (szüleid átvették az ő szüleik sérült énképét); mások rosszindulatú, negatív magatartása; saját magad elutasítása, bűnei. Ha vezető beosztásod van, sérült énképed miatt nem tudsz jó közösséget teremteni, kritikus, merev, hűvös magatartásoddal másokat megterhelsz; ha egyházi vezető vagy, menekülni fognak tőled az emberek és rombolni fogod a plébánia (vagy szerzetes közösség) életét. Jelenlétedben nem érzik jól magukat az emberek, félni fognak tőled. Ezért nagyon fontos, hogy fölismerd és befogadd azt a tökéletességet, ami Jézusban valósult meg, és engedd, hogy isteni szeretetével meggyógyítson és felszabadítson téged. 1. A munkahelyi környezet hatása Gyermekkorunkban félelmet éreztünk a mennydörgéstől, állatoktól, az örvénylő folyótól, de később, felnőtt korunkban rájöttünk, hogy nagyobb veszélyt jelentenek számunkra a lelki támadások. Amikor megsértenek, megaláznak, visszautasítanak, uralkodnak fölöttünk, kigúnyolnak bennünket - hetekig hordozzuk magunkban a sérelmeket. Megpróbáljuk elfelejteni, elnyomni, hogy ne zavarjanak bennünket, de a sebek titokzatos módon tovább dolgoznak szívünkben. Egy idő után úgy érezzük, hogy növekszik bennünk a félelem az emberektől, kapcsolataink feszültebbek lettek, nem tudunk felszabadultan, örömmel együtt lenni másokkal. Az is előfordulhat, hogy új feladatot nem merünk vállalni, mert elfog a kicsinyhitűség. Történt, hogy egy fiatalember elutasítást tapasztalt munkahelyén. Munkatempója lassú volt, beszédjében is megfontolt, szelíd természetű, gondolkodásában keresztény. Munkatársai belekötöttek, kicsúfolták, elbocsátással fenyegették, mindig csak egymás között beszélgettek, őt nem vették be a társalgásba. Néhány év után már odajutott, hogy gyomorfájdalmai lettek minden reggel az idegességtől, amikor a munkahelyére ment. Magát utolsónak tekintette, öngyilkossági gondolatai támadtak és kifejezetten félt munkatársaitól. Énképe annyira megsérült, hogy alig tudott dolgozni. 2. Társadalmi környezet A helyes énkép sérülését nemcsak a negatív családi- és munkahelyi környezet hozza létre, hanem a szélesebb értelemben vett társadalmi környezet is. A mai ember olyan társadalomban él, amelyet gyors változások jellemeznek. Abszolút értékként tekintenek a tudományos haladásra. A számítógépek, mobiltelefonok, a televízió az utóbbi évtizedekben kiszámíthatatlan hatással vannak az emberek egymás közti kapcsolatára és az ember önértékelésére. A gyors változások egyik következménye az is, hogy a múlt egyre inkább eltávolodik a jelentől. Minden, ami régi - mondja sok fiatal -, az már elavult, idejétmúlt. A jövő is egyre távolibbnak és kiszámíthatatlanabbnak tűnik. Ezért sokan bizonytalannak érzik magukat. Mindez olyan állapotot szül, amelyben a jelent egyre felfokozottabban akarjuk átélni. Az idősebbek és fiatalabbak közötti kommunikáció is beszűkül. A fiatalok sok esetben nem tudnak közös témát találni szüleikkel. Így egyre inkább csökken a család szerepe. A sokféle tevékenység miatt meglazultak az érzelmi kapcsolatok, a családtagok egyre kevesebb időt töltenek együtt. A különböző kultúrák keveredése is komoly probléma. A külföldről jött fiatalok az egyetemeken eddig ismeretlen értékeket és szokásokat hoznak; a távolabbi országokból jött vallásterjesztő fiatalok új eszméket hirdetnek (buddhista tanokat, indiai meditációkat). Különféle amerikai szekták jöttek létre hazánkban, ezek mind elbizonytalanítják a fiatalok lelki világát. Nem találnak szilárd, megbízható értékrendet, amelyhez igazodni tudnának. Mindezek mellett befolyásolja az énképet a fogyasztói szemlélet. A mai fiatalok alkotják a fogyasztók nagyobb tömegét. Ezért őket célozzák meg reklámhadjárataikkal a termelő cégek, az újabb technikai felszerelések, sporteszközök, divatcikkek, modernebb számítógépek, stb. hirdetésével. Az iskolában láthatatlan versengés alakul ki. Amikor valaki eldicsekszik legújabb szerzeményével, akkor mindenki szeretné megvásároltatni másnap a szüleivel, nehogy lemaradjon a többiek szemében: legyen az akár egy irreálisan drága sportcipő, ruha vagy videojáték. A televízió képi hatása is beláthatatlan problémákat vet fel. Nemcsak az erőszak- és pornófilmekre gondolok, hanem a képre, mint hírközlő eszközre. Napról napra látják a világ százféle eseményeit, a szónak egyre kisebb jelentősége lesz számukra. Abban hisznek, amit látnak. Amit nem látnak, kételkedéssel fogadják. Ehhez hozzájárul a sok emberben meglévő belső káosz, ami a fentieken kívül a nevelés hiányára, a szülők válására, vagy rendetlen életére utal. Sok fiatalban nincs érzelmi intelligencia, csupán ösztöneikre hallgatnak. Sok embernek nincs fegyelmezett akarata; vagy mindent akar, de azonnal, vagy tehetetlenül vergődik és nem csinál semmit. Jellemző az erőszakosság vagy a cselekvésképtelenség. Az utóbbit gyakran kíséri az elhagyatottság, elégedetlenség, függőség, unalom, szomorúság, kétségbeesés, értéktelenség érzése. Ezek mind megsebzik az énképet és gyógyításra szorulnak.

Az abortusz okozta sérülések gyógyítása Az énkép sérülését minden vonatkozásban előidézi az abortusz. Nemcsak az anya énképe sérül meg, hanem az abortuszt túlélt (vagy abortusz után újabb terhességből született) gyermeké is, sőt az abortuszt végző orvosé és ápolónőé is; sőt a férj vagy a távolabbi családtagok énképe is. Világméretekben tekintve, az évi 60 millió abortusz legalább 300 millió embert érint. Mély, gyógyíthatatlan sebet jelent ez a társadalom szívében. Van olyan ország, amelyben a nők 70-80 %-a végeztetett már abortuszt (sokan többször is), aminek beláthatatlan lelki következményei vannak. Egy amerikai klinikán két év alatt 60.000 abortuszt végeztek. Két év után több orvos és nővér alkoholista lett, némelyik pszichiátriai kezelésre szorult, mert állandó rémálmai voltak. Az abortuszt túlélő (vagy abortusz után született) gyermekek között gyakran előfordul, hogy felnőttkorukra olyan negatív tulajdonságokat tapasztalnak magukban, amelyek gyökerei anyjuk abortuszához vezetnek: bizalmatlanság, félelem, önbizalomhiány, túlzott bűntudat, feszült viszony emberi kapcsolataikban, kételkedés Istenben, reménytelenség. Mindezek csökkentik a pozitív énkép kialakulását, különösen akkor, ha valaki olyan területen dolgozik, amely emberekkel kapcsolatos: orvos, pap, ügyvéd, tanár, pszichiáter, stb. Bizonyos értelemben ide vezethető vissza az a tény, hogy ezekben a hivatásokban azok közül, akiknek édesanyja abortuszon esett át, sokan rosszul, hanyagul végzik munkájukat vagy könnyen elhagyják hivatásukat. Egyházi pályán - papi és szerzetesi vonatkozásban - sokan már a teológiai tanulmányok kezdetén tele vannak bizonytalansággal; később pedig - felszentelés vagy fogadalomtétel után - könnyen feladják. A legkisebb nehézség miatt is elhagyják hivatásukat. Az abortuszon átesett nők énképe mélyen megsérül. Sokan panaszkodnak amiatt, hogy félelemérzet, ingerlékenység, agresszivitás, elhidegülés támadt bennük. Nem is beszélve a bűntudatról, depresszióról, alkoholfogyasztásról. Ezek mind-mind befolyásolják az énképet, mert ezeken keresztül az ember elutasítja önmagát, értéktelenségtudatot érez, ami akadályozza munkájában és személyes kapcsolataiban. 4. A szülők és az iskolatársak hatása az énképre Az énkép kialakulásában alapvető a szülőkkel való kapcsolat. Mert az az ismeret, ami kialakul bennünk saját magunkról, a szüleinktől származik. Kezdetben ők jelentik számunkra az egyetlen tekintélyt. Ahogy viselkednek velünk szüleink, amit mondanak rólunk, ahogy éreznek irántunk, ezek döntik el, hogy értékesnek, jónak látjuk-e magunkat vagy rossznak és értéktelennek. A gyerekek szivacsként szívnak magukba minden szóbeli és nem szóbeli üzenetet. Mivel más értékrendet nem ismernek, mindaz, amit magukról és másokról otthon hallanak, egyetemes igazságként vésődik be lelkükbe. Vannak, akik idegenek előtt vagy a családban butának, hülyének, csúnyának, tehetségtelennek mondják gyermeküket, akit kár volt a világra hozni. Egy negyvenöt éves orvos beszámolt arról, hogy gyermekkorában apja mindig megalázta és lekicsinylő vicceket mondott neki: "Ez nem lehet az én gyerekem, visszaviszem a kórházba és kicserélem", "ennél butább gyereket még nem láttam." A gyerek nem tudott különbséget tenni igazság és viccelődés között, ezért félelmei támadtak és felnőtt korában mindenki felé bizalmatlan és túlérzékeny lett. Az emberekről inkább a rosszat tételezte fel, mint a jót. Énképe teljesen eltorzult. Jó orvos volt, mégis állandóan rossz orvosnak érezte magát. Sok esetben a probléma abból adódik, hogy a szülők énképe is rossz, ennélfogva képtelenek megadni gyermeküknek azt, ami nekik is hiányzik. Minden gyerek vágyakozik arra, hogy feltétel nélkül szeressék és elfogadják, vágyakozik arra, hogy fontosnak, értékesnek tekintsék, akivel szívesen beszélgetnek, sétálnak, játszanak a szülők. Az énkép kialakulásához nagyban hozzájárulnak az iskolatársak, a barátok és a tanárok szavai. Egy kislányt otthon szépnek és aranyosnak mondtak; amikor iskolába került, társai elnevezték elefántnak. Ez mélyen megsértette énképét. Nehezebben tudott kapcsolatot teremteni, mint társai. Csodálatos megfigyelni a Szentírásban, hogyan alakult ki Jézus énképe. Mária és József példát adtak a helyes viselkedésre, beszédmódra, szeretetben való elfogadásra, egymás tiszteletére. A szülői példa szerint tanul meg a gyermek úgy gondolkodni, érezni, dönteni, mint szülei. Mária és József megtanították a többiekkel való helyes kapcsolatra. Ők maguk is kinyilvánították iránta szeretetüket, gondoskodásukat. Időt szántak arra, hogy Jézusnak megtanítsanak mindent, ami szükséges: a helyes étkezéstől egészen az Úrral való kapcsolatig. Amikor meghallotta a mennyei Atya hangját: "Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik" - megerősödött énképe. Ebből érthetjük meg, milyen kiegyensúlyozottan viselkedett a farizeusokkal, milyen bátran szólt a több ezres tömegekhez, milyen hősiesen vállalta a keresztet. 5. A bűnök negatív hatása énképünkre Minden ember szívében ott él a vágy, hogy jó és értékes legyen. Minden pozitív cselekedet erősíti ezt a vágyat és énképünket gazdagítja. Amikor azonban rosszat teszünk, énképünk súlyosan megsérül. A tékozló fiú, amikor elindult apjától kapott örökségével, csodálatosnak látta a világot és önmagát talpraesett, bátor férfinek gondolta. Újdonsült barátai meg is erősítették ebben. De amikor pénze elfogyott, barátai elhagyták, hirtelen felismerte bűnének súlyosságát. Már nem látta magát csodálatosnak, sőt csupán a szolgaságot remélte, ha atyja visszafogadja házába. Méltatlannak érezte magát az apa szeretetére. Sokan ezt élik át, amikor egyre mélyebbre merülnek el a bűnben. Különösen fájdalmas ez azoknál, akiknek nincs hová visszatérni, mert elveszítették hitüket. A lelkiismeret furdalását sokan azzal próbálják enyhíteni, hogy alkoholba, drogba fojtják bánatukat. Amikor az ember már nem értékeli magát semmire, akkor minden rosszra képes. Történt, hogy egy férfi házasságtörést követett el. Felesége mindig jó volt hozzá és nagyon szerette őt, neki azonban elég hullámzóak voltak az érzelmei. Mikor találkozott feleségével és látta szemében a szinte rajongó szeretetet, belévágott a gondolat: "Mit tettem, milyen rongy ember vagyok, nem érdemlem meg feleségem és gyermekeim szeretetét." Hónapokig kedvetlennek érezte magát, de nem merte elmondani, mi történt, mert ezzel teljesen összetörte volna felesége szívét. Csak akkor tudott helyreállni benne a rend és a béke, amikor Isten elé vitte bűnét, megbánta és kérte, hogy imádkozzanak érte. Ha megsérted Isten parancsait és a keresztény értékrendet, ezzel elveszíted önbecsülésedet. Önbecsülésed elvesztése azzal jár, hogy nem bízol jóságodban, emiatt megsérül énképed. Hasonló terhet jelent az is, amikor valaki mások bűne miatt szenved. A II. világháború vége felé hozzávetőleg egy millió magyar nőt erőszakoltak meg az orosz katonák, köztük 13 éves lányokat is. A szégyen, a megaláztatás, a durvaság, a kegyetlenség megtapasztalása mély sebet okozott énképükben. Sokaknak válságba került a házassága vagy kapcsolataikba nem tudtak örömöt, életet vinni. Hasonló történt 1995-ben is a jugoszláviai háborúban. A szerb katonák megerőszakolták a mohamedán asszonyokat, emiatt, a mohamedán szokás szerint, a férfi elutasította feleségét. Milyen mérhetetlen sebek keletkeztek szívükben és énképükben. 6. A megsérült énkép gyógyítása Isten szeretete által A megsérült énkép gyógyítása szorosan összefügg a hittel. Egyedül Istennél találom meg igazi értékemet, az elfogadó szeretetet, és azt a kapcsolatot, amely fölemel és szabaddá tesz! Hogy mennyire értékes az ember Isten szemében, elég csak arra gondolni, hogy Isten a legdrágábbat, saját Fiát küldte el és áldozta fel érettünk. Sőt, elküldte a Szentlelket is, hogy új kapcsolatba kerülhessünk vele és új életet élhessünk. Ám Isten még ennél is többet tett, saját szentháromsági életébe fölvett bennünket, amely már itt a földi életben elkezdődik, de teljes gazdagságát a mennyországban tapasztalhatjuk meg. Az énkép gyógyításának egyik legcsodálatosabb folyamatát Pál apostolnál figyelhetjük meg. Mikor Jézus megjelent neki a damaszkuszi úton, összeomlott a büszke farizeus énképe és rádöbbent, hogy bűnöző, mert ártatlan embereket zárt börtönbe és veretett meg, akik Jézus tanítványai voltak. Rájött, hogy ő a Messiást üldözte. Teljesen porba sújtotta ez a felismerés. Isten azonban elküldte hozzá Ananiást, aki megtanította az alapvető igazságokra és fejére téve kezét, lehívta rá a Szentlelket. Pál újjászületett, éntudata megtelt erővel és határozottsággal és az új hit követője lett. Ananiás elvezette őt a többi tanítványhoz. A szeretet kapcsolatai tovább építették énképét. Attól félt, hogy egyedül marad, mert régi barátaira már nem számíthatott. Most azonban megtapasztalta, hogy gondoskodó, érte kockázatot vállaló új testvérei lettek. Mikor pedig küldetést kapott a pogányok térítésére, és napról napra tapasztalta az Úr csodáit, énképe kiteljesedett és hálatelt szívvel dicsérte Istent. A Jézussal való találkozás útján gyógyul meg a mi énképünk is. Isten ma is szól hozzánk Igéjén és testvéreinken keresztül. "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve. Én felüdítelek titeket." (Mt 11,28) "...választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok" (1Pt 2,9). "Újuljatok meg gondolkodástok szellemében és öltsétek magatokra az új embert" (Ef 4,23). Az Evangélium és Pál apostol levelei tele vannak bíztatással, melyek növekedésre, Isten kitüntető szeretetére utalnak. Az énkép gyógyulása akkor történik meg, amikor befogadod Isten szeretetét. Ez a befogadás azt is jelenti, hogy te magad is elfogadod önmagad, és elfogadod Isten pozitív szemléletét rólad. Főként azt, hogy értékes és kedves vagy az Ő szemében, és hogy terve van veled. Amikor elkezdesz Neki engedelmeskedni, Ő megkezdi éned újjáteremtését. Vizsgáld meg, hol és miben sérült meg legmélyebben énképed és kezdj el imádkozni a Szentlélek útmutatásáért. "Isten Igéjében olyan erő van, ami átalakítja az emberek életét" (Josh). A Szentlélek fölhasználja Isten Igéjét, hogy átformálja személyiségedet és énképedet. Keress kapcsolatot azokkal, akik igazi keresztény életet élnek és kérj tőlük ima-segítséget. Pál azt írja: "Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel" (Kol 3,16). "Lelki jóságtokat ismerje meg mindenki... minden imádságtokban és könyörgéstekben terjesszétek kérésteket Isten elé, hálaadástokkal együtt... Isten békéje... megőrzi szíveteket" (Fil 4,6-7). Pál olyan közösségről ír, amelynek tagjai egymásért felelősséget vállalnak, szeretetben hordozzák egymás terhét, egymásért imádkoznak: ez gyógyító folyamatot jelent. Isten közel van hozzánk, az egyház által gyógyít, irgalmas szeretetét megmutatja, hogy minden szív erős és boldog legyen. Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Énképem mennyiben sérült meg a családi környezetben? 2.    Milyen sérülést kaptam az iskolában társaim és tanáraim részéről? 3.    Énképem hogyan sérült a munkahelyi környezetben?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: A "CSÚNYA VAGY" SZAVAK OKOZTA SEBEK GYÓGYÍTÁSA "Minden, ami Istentől született, győzedelmeskedik a világon. A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?" (1Jn 5,4) Tímea nagyon szép 22 éves lány. Gyermekkorában fiútestvére elnevezte őt békának, mert zöld szeme volt. Gyakran mondogatta neki: "Olyan csúnya vagy, mint egy béka." Az elnevezést átvette a család is. Anyja úgy hívta ebédelni: "Gyere kis béka, egyél." A barátnői is átvették a csúfnevet. Tímea meg volt győződve arról, hogy ő csúnya, emiatt nem lehet őt szeretni. Ahogy növekedett, elmélyült benne az önértékelés hiánya. Egyre több konfliktusa lett és egyre szomorúbbá vált. Végül eljutott egy imacsoportba, ahol imádkoztak érte és lassan gyógyulni kezdett belső sérülése. Az énkép olyan, mint egy szemüveg, ezen keresztül látod önmagad és a körülötted lévő világot. Ha a szemüveg hamisan mutatja a világot, akkor ennek megfelelően alakul énképed is. Ha úgy gondolod, hogy kudarc az életed, akkor kudarcot vallasz, pedig tehetséges vagy. Ha úgy nézel magadra, hogy képes vagy egy feladatra, akkor bizalommal fogsz hozzá, és jó teljesítményed lesz. Ha azt gondolod, csúnya vagy és nem lehet téged szeretni, akkor úgy viselkedsz, hogy ne szeressenek az emberek, pedig szép vagy és szeretetre méltó. Jézus meg akarja gyógyítani benned ezt a belső sebet. Kérd Őt: "Uram, hiszem, hogy Te jónak és szépnek teremtettél engem. Én most elutasítok minden negatív kifejezést, amivel megsebeztek, és elfogadom a Te rólam alkotott véleményedet. Ezzel a hittel győzelmet fogok aratni, mert hiszem, hogy Te meggyógyítasz engem! Ámen." 2. nap: A "HÜLYE VAGY" SZAVAK OKOZTA SEBEK GYÓGYÍTÁSA "Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, azt választotta ki, aki a világ szerint gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket." (1Kor 1,27) Andrea gyermekkorában sokat szenvedett apja kritikájától. Apja híres matematikus volt, aki szerette volna, ha lánya követi ezen a pályán. Amikor Andrea a házifeladatot csinálta, mindig odaült mellé és magyarázott. Ha Andrea nem értette, gyakran mondta neki indulatosan: "Te teljesen hülye vagy, hogy lehet ezt nem érteni", "te semmire se mész az életben, teljesen buta vagy!" Indulatos kitöréseit az se gátolta, hogy Andrea ilyenkor sírva fakadt. Mire felnőtt, annyira utálta önmagát, hogy ez külsején is meglátszott. Elhanyagolta öltözködését. Néha lopott az élelmiszerboltban, nem mintha szüksége lett volna rá, de ha sikerült, akkor ügyesnek érezte magát. Lehajtott fejjel, kissé görnyedten járt, mindenre alkalmatlannak érezte magát. Végül találkozott egy mélyen hívő fiatalemberrel, aki elmondta neki, hogy milyen tehetséges és hogy Isten mennyire szereti őt. Sebei meggyógyultak és ma vidám felesége annak a fiatalembernek. Ilyen vagy ehhez hasonló esetek gyakran előfordulnak. Ha veled is történt hasonló, kérd Jézust, hogy gyógyítson meg: "Uram, hiszem, hogy Te általad bölcs és erős lehetek. Kérlek, gyógyítsd meg azokat a sebeket, fájó emlékeket, amelyek abból fakadtak, hogy értéktelennek és butának mondtak szüleim (vagy tanáraim). Én most megbocsátok nekik, kérlek adj nekem új önértékelést, új látást, hogy felfedezzem okosságomat és tehetségesemet! Ámen." 3. nap: OSZTÁLY-, VAGYONI- ÉS MŰVELTSÉGBELI KÜLÖNBSÉG OKOZTA SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA "Minél nagyobb vagy, annál inkább alázkodj mindenben, akkor kegyet találsz Istennél, mert egyedül Istennek nagy a hatalma és Őt dicsérik az alázatosak." (Sirák 3,20-21) Történt, hogy egy földbirtokos feleségül vett egy munkáslányt. A földbirtokostól a háború utáni időkben mindent elvettek, neki is el kellett mennie dolgozni. Időnként azonban meghívta a rokonait és barátait, akik szintén földbirtokosok voltak a régi időben. A feleség (nevezzük Máriának) jól tudott főzni, de nem volt jó társalgó. Minden társasági összejövetel kínlódás volt számára. Ezt a kínlódást hétéves kislánya pontosan fölismerte. Kiérezte a szavak árnyalatából, hogy az "urak" másként beszélnek egymás között és másként édesanyjával. Ez mélyen megsebezte őt, és természetesen az édesanyját is. Nem voltak kifejezetten lenézőek, de éreztették, hogy ők az elithez, a "nagyokhoz" tartoznak. Hasonló a helyzet, amikor egy diplomás elvesz olyan lányt, aki csupán szakiskolát, vagy azt sem végzett (vagy egy diplomás lány feleségül megy egy szakmunkáshoz). ú Ha nagy a szerelem, egy-két évig nem érződik a különbség. Sőt, akkor sem, ha a kevésbé tanult fél jó társalgó és tájékozott a világ eseményeiben. De ha nincs törekvése a lelki és értelmi intelligenciára, akkor mély sérülések jönnek létre. A veszekedésekben megfogalmazódnak azok a szeretetlen szavak, amelyek a tudatlanságra, kisebb értékűségre vonatkoznak és ez sebeket okoz. Jézus meg akar gyógyítani. Kérd Őt: "Uram, köszönöm, hogy szeretsz engem és értékes vagyok a szemedben. Megbocsátom házastársamnak (és rokonaimnak), hogy lenéztek és megvetettek engem tudatlanságom miatt. Kérlek, gyógyítsd meg bennem ezeket a sebeket és adj új életet nekem! Ámen." 4. nap: MEGERŐSZAKOLÁS MIATTI SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Támár így felelt Ámnonnak: ťNe testvér, ne kövess el erőszakot rajtam! Nem szabad ilyet tenni Izraelben, ne tégy ilyen butaságot. Hisz én nem tudnám elviselni szégyenemet...Ť Ám ő nem hajlott a könyörgésre, hanem erősebb lévén, legyűrte őt és hált vele." (2Sám 13,12-14) Történt, hogy egy középiskolában a lányok egymás között beszélgettek arról, hogy ki az, aki még nem volt fiúval. Az egyik lány elmondta, hogy ő keresztény gondolkodású és elhatározta, hogy tisztaságát megőrzi a házasságig. Nemsokára a fiúk is megtudták ezt, egy alkalommal elcsalták sétálni és ketten megerőszakolták. Leírhatatlan volt a lány szomorúsága és szégyene. Sírva ment haza és elmondta szüleinek, mi történt. Napokig nem evett, újra és újra megfürdött, olyan szennyesnek érezte magát. Elveszítette önbecsülését. Iskolát változtatott, de akkor se csillapodott fájdalma. Eljutott egy megértő atyához, és egy imacsoportba, ahol sokat imádkoztak érte és lassan gyógyulni kezdett. Ha ilyen vagy ehhez hasonló sérülés ért mások rosszindulatú közeledése miatt, kérd Jézust, hogy gyógyítson meg: "Uram, átadom Neked azt a fájdalmas pillanatot, amikor visszaéltek bizalmammal és erőszakot követtek el rajtam. Kérlek, azt a rosszat fordítsd jóra bennem, hogy együttérző legyek azokkal, akik hasonló problémával küzdenek. Kérlek, tisztíts meg és gyógyíts meg engem! Hiszem, hogy szeretsz és újjáteremted összetört szívemet. Ámen." 5. nap: AZ ÉNKÉP SÉRÜLÉSE A NŐI MIVOLT MIATT "Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett hit által. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy személy vagytok Krisztus Jézusban." (Gal 3,26-28) Történt, hogy egy családban a második gyermek fiú lett. Hétéves nővérét gyakran megkérték, hogy vigyázzon rá. Az apa szeme fénye a fia lett. Amikor hazajött, mindig fiáról kérdezte feleségét, jól van-e. Amikor növekedett, csaknem mindig vele foglalkozott, tanulását segítette. Amikor lánya egyszer szemrehányást tett neki emiatt, azt a választ kapta: "Te csak lány vagy, tanulj meg jól főzni, háztartást vezetni, az életed így értelmet nyer, de öcsédnek diplomát kell szereznie, ő férfi, karriert kell elérnie." Ezen a lány teljesen meglepődött. Elkeseredett azon, hogy ő nőisége miatt másodrendű. Énképének ez a sérülése haragot váltott ki belőle a férfiakkal szemben, és azt vette észre, hogy szégyelli női mivoltát. Sok családban ma is előfordul ez a szemlélet és munkahelyeken is érzékelhető az alacsonyabb fizetés vagy beosztás által. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sérülést is. Kérd Őt: "Uram, köszönöm, hogy nőnek teremtettél, köszönöm, hogy oly sok értéket helyeztél el a szívemben. Megbocsátok mindenkinek, aki nőiségem miatt szeretetlenül viselkedett velem. Kérlek, gyógyíts meg engem! Add, hogy felismerjem Benned méltóságomat! Ámen." 6. nap: FOGYATÉKOSSÁG MIATTI SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Én szinte dajkája voltam Efraimnak - mondja az Úr -, karjaimon hordoztam őket és ők mégsem ismerték el, hogy én vagyok az orvosuk... a szeretet bilincseivel vonzottam őket; olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt." (Oz 11,3-4) Történt, hogy egy szellemileg enyhén fogyatékos fiú iskolába került. Közepesre el tudta sajátítani az anyagot, de magatartásában, váratlan reakcióiban jelentkezett fogyatékossága. Társai gyakran csúfot űztek belőle. Ha valami rosszat követtek el és a tanár felelősségre vonta őket, mindjárt ráfogták, mert ő nem tudott védekezni. Hiába szeretett volna barátkozni másokkal, senki nem állt mellé, mert szégyellték őt. Énképe mélyen megsérült, mert úgy érezte, hogy őt nem lehet szeretni, ő fölösleges és értéktelen. Sok ilyen és ehhez hasonló ok miatt megsérül az énkép és az ember visszahúzódik, magába zárul. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sebet. Kérd Őt: "Uram, hiszem, hogy a Te szemedben én is értékes vagyok. Köszönöm, hogy szeretsz engem és a barátod lehetek. Kérlek, gyógyíts meg engem és adj nekem felszabadult, új életet! Ámen." 7. nap: A "ROSSZ VAGY" SZAVAK OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Szememet a hegyekre emelem: honnan jön segítségem? Az Úr ad nekem segítséget, aki az eget és a földet alkotta. Megőriz az Úr téged minden bajtól, megőrzi az Úr a lelkedet." (Zsolt 121,1-2.7) Történt, hogy egy fiúgyerek nagyon eleven volt, ami feldühítette szüleit. Anyja éveken keresztül azt mondta neki: "Te olyan rossz vagy, hogy legszívesebben elküldenélek a javítóintézetbe." Máskor pedig azt mondta: "Te egész biztosan a börtönben fogod végezni." Énképe annyira megsérült, hogy teljesen azonosult a rosszasággal. Az iskolában rendetlen volt, rosszul tanult, kövekkel bedobálta a házak ablakait. Szomorú volt, hogy nem tud jó lenni. Sérülése megterhelte egész fiatalkorát. Egyszer találkozott egy lelki atyával, akinek elmondta bánatát. Az atya bátorította őt: Jézus azért jött el, hogy Általa minden rosszat le tudjunk győzni. Lassan meggyógyult a seb. Ha hasonló sérülést kaptál szüleidtől vagy tanítóidtól, amely megsebzett, kérd Jézust: "Uram, köszönöm, hogy eljöttél hozzám is, hogy jó lehessek. Megbocsátok mindenkinek, aki rossznak és haszontalannak mondott engem. Kérlek, gyógyítsd meg bennem ezt a sérülést! Befogadom szeretetedet és hiszem, hogy Szentlelked erejével minden rosszat le tudok győzni. Ámen."

ťAmikor valaki elárult, kezdjük megérteni saját árulásainkat. Amikor éhség, pestis, háború gyötör, kezdjük megsejteni saját gonoszságunkat, keményszívűségünket, amellyel mások életét megnehezítettük. Amikor magunkra maradunk, kezdünk visszaemlékezni arra, hogy mi is magára hagytunk valakit. Ha azelőtt szórakozottan elmentünk egy beteg mellett, most betegen, lassabban megyünk, nagyobb együttérzéssel. A testi fájdalom az egyetlen módja annak, hogy megtanuljunk valakit igazán szeretni. A megpróbáltatás révén a szabadosságból barátság, a barátságból testvéri megosztás, ebből pedig agapé válik. Isten testünkben érint meg minket, hogy felhangzó sírásunk tanítgasson az isteniben való érlelődésre. Mi lenne belőlünk szenvedés nélkül? Egyenest rohannánk a felbomlás, a semmi felé, amit a teológusok pokolnak neveznek. Rettenetes Isten szeretete, amikor üdvösségünk útján elénk áll! Akár darabokra szed, szétmorzsol, csakhogy megmentsen. A mi részünk ebben a folyamatban: a megértés. Meg kell értenünk, hogy a szeretetet nem lehet kinevetni vagy megvetni.Ť (Carlo Carretto)

3. hét

A TESTI FÁJDALOM LELKI GYÖKEREINEK GYÓGYÍTÁSA

"Békességre törekedjetek mindenkivel... senki se hanyagolja el Isten kegyelmét, nehogy a keserűségnek valamilyen hajtása felnövekedve zavart okozzon és így sokan megfertőződjetek." (Zsid 12,14) 1. Test és lélek egymásra hatása Már az ókori ember fölismerte, hogy lelki bajok kiválthatnak testi betegségeket. A görög Hippokratész (i. e. 460-377) tanította, hogy az embernek törekednie kell a harmóniára, mert az egészség nem más, mint a testben fellépő ellentétek egysége. A testnek és a léleknek, az embernek és a környezetének megfelelő rendben kell működnie. Az Indiában kialakult gyógyító eljárásokat az Ajurvéda (i. e. 320) tartalmazza. Itt is az a legalapvetőbb szemléletmód, hogy a test, az értelem és a lélek egységét meg kell teremteni. Betegség akkor keletkezik, ha a szervezetben megbomlik ennek a háromnak az egyensúlya. Ahogy a világegyetemben rend van, úgy kell, hogy az emberben is legyen erkölcsi rend. A betegség a rend nélküliség, a törvény tagadása. Ezért fontos, hogy az ember fölismerje a belső törvényeket és azoknak megfelelően éljen. Minden betegség oka a belső törvények nem ismerése vagy tagadása. Az újkori ember a természet leigázására, kizsákmányolására, kiélvezésére törekszik. Nem tiszteli a természetet és annak törvényeit. Ennek következtében a gyógyítás egyoldalúan anyagi (testi) szemléletű lett. Az orvostudomány és a lélektani kutatások fejlődésével újra nagy érdeklődés indult meg a lelki eredetű testi megbetegedések iránt. Fölismerték, hogy a korai gyermekkor tapasztalatai bevésődnek lelkünkbe és meghatározzák, hogy később mit hogyan élünk át. Régebbi tapasztalataink aktuális élményeink fényében mutatkoznak meg. Fölismerték azt is, hogy kölcsönhatás van az immunrendszer és a stresszért felelős hormonok között. Szinte minden pszichológiai betegségben földerítettek biokémiai-biológiai történéseket. A nagy kérdés az, hogy miért éppen 30 vagy 35 éves korban lépnek fel olyan betegségek, amelyek gyermekkori lelki sérülésekre vezethetők vissza. A másik kérdés az, "hogyan működnek" ezek a sebek?! Milyen formában hatnak az emberi kapcsolatok az egészségre? Amikor egy szeretett hozzátartozónkat elveszítjük, vajon melyik testi szervre és mikor hat ez a sérülés? Olyan kérdések, amelyekre a tudomány még nem találta meg a választ. 2. Emberekkel való kapcsolataink gyógyítása Amikor megsérül az emberekkel (vagy Istennel) való kapcsolatunk és hosszan tartó feszültség alakul ki bennünk, mindig adódhatnak testünkben is megbetegedések. Vannak olyanok, akik gyorsan fel tudják dolgozni feszültségeiket. Kiengesztelődnek egymással és nem foglalkoznak tovább a problémával. Ám sokan magukba zárják haragjukat, indulataikat, és ezzel hosszú éveken át "megfertőzik" szervezetüket, ahogy Pál apostol írja. Egy szerzetes nővér tanúságot tett arról, hogy szülei nem fogadták őt el. Fiút szerettek volna, és amikor ő megszületett, szívük mélyén elutasították őt. A kisbaba, finom ösztönével, megérezte ezt az elutasítást és amikor felnövekedett, egyre több alkalommal érezte, hogy ő fölösleges, nincs értelme az életének. Felnőtt korában azt tapasztalta, hogy amikor elutasítást érzett valaki részéről, ezt a gyermekkori emlék felerősítette és utána erős fájdalmat érzett a vállában. Mikor megismerte a belső gyógyulás fontosságát, egyre többet imádkozott azokért, akik elutasították. Szívből megbocsátott szüleinek és az embereknek, majd hálát adott azért, hogy Isten elfogadta és szereti őt. Ezek után nemsokára elmúlt a fájdalma és nem tért vissza. Jézus meggyógyította lelki sérülését. Mi lehet az oka annak, hogy a lelki sérülések elváltozásokat idéznek elő az ember testében? Mivel magyarázható, hogy az idegrendszerben bekövetkező zavarok agyvérzést, gyomorfekélyt, szívembóliát, vesebántalmakat okozhatnak? Ezekre a kérdésekre az a felelet, hogy a testünkben lévő idegszálak minden szervünkhöz elágaznak. Ennélfogva a központi idegrendszerben előforduló bármilyen izgalom impulzusokat vált ki. Fejfájástól kezdve a gyomorfájásig minden előfordulhat. A központi idegrendszer módosíthatja valamelyik szervünk vérellátását, megváltoztathatja a kiválasztást és izomzatunk feszültségét. Ha valaki hirtelen zavarba jön, mert rajtakapták egy hazugságon, arca elvörösödik. Kitágultak az arc véredényei, mert a központi idegrendszer erre adott parancsot. Fejünk hátsó részén, az agytörzs fölött vannak az érzelmi központok. Az agynak ez a része gyűrű (limbus) formában veszi körül az agytörzset, ezt nevezzük limbusnak. Ha elhatalmasodik rajtunk a harag, a vágy, a félelem, a limbikus rendszer tart bennünket a markában. A limbikus gyűrű aljában helyezkedik el az amygdala (mandula), amit érzelmi ügyeletesnek vagy érzelmi őrszemnek nevezhetünk. Az amygdala az érzelmi emlékek raktára, ezáltal ismerjük fel az emberekhez való viszonyulás érzelmi tartalmát. Egy fiatalembernek kioperálták az amygdaláját, attól kezdve nem ismerte fel barátait, még édesanyját sem. Teljesen közömbös volt velük szemben. A limbikus rendszerhez tartozik a hippocampus, amely az érzékelés rögzítésével és értelmezésével foglalkozik, az amygdala a kísérő érzelmek kiváltásáért felelős. Amikor valaki balesetet szenved, a hippocampus rögzíti a helyet, a másik autó típusát, a benne ülő személyeket. Az amygdala félelmet ébreszt, ha egy ugyanolyan autót megpillantasz az utca forgatagában. Amikor valakit érzelmi sérülés ér, szülők elutasítása, túl szigorú fegyelmezése, súlyos verés, akkor a hippocampus tárolja az információkat, az amygdala ébreszti fel a félelem vagy a szomorúság érzését. Mindezt azért tárgyaltam ilyen részletesen, hogy tudjuk, mi történik bennünk. Rácsodálkozhatunk arra, hogy milyen érzékeny rendszer szabályozza érzelmeinket. Ez is késztessen arra, hogy sokkal nagyobb gyöngédséget, szeretetet, elfogadást, türelmet vigyünk emberi kapcsolatainkba, hogy így megállítsuk azt a romboló erőt, ami a sérülésekből fakad és fölépítsük a jót a másik emberben. Természetesen ez az orvosi háttér még nem világítja meg a lélek működését. Miért sérül meg a lélek, amikor valakitől szeretetlenséget tapasztal? Miért indul el benne a harag, amikor visszagondol arra, hogy gyermekkorában ártatlanul megverték? Egyáltalán hogyan kapcsolódik a lélek az idegrendszerhez? A bánat és önvád hogyan és miért hoz létre biokémiai-biológiai folyamatokat? Talán a felelősségre akart rávezetni bennünket az Úr? Egy testünk és egy lelkünk van. Lelkünk és idegrendszerünk minden emléket elraktároz fogantatásunktól kezdve. Lelkünk az örökkévalóságba kapott meghívást. Ha meggyógyul, akkor meggyógyul idegrendszerünk is és testünk is. Így a test jobb eszköze tud lenni a léleknek. Ezért olyan nagy a felelősségünk, hogy elősegítsük belső gyógyulásunkat. 3. Félelem, bűntudat, önvád okozta testi elváltozások Mary Usha nővér beszámol könyvében egy kisfiúról, aki hirtelen, látszólag minden ok nélkül beteg lett. Magas lázzal feküdt, az orvosok nem találták a betegség okát. Mary nővér meglátogatta és a Szentlélektől indítva megkérdezte, nem félsz-e valakitől? A kisfiú igennel válaszolt. Elmondta, hogy az iskolában a dolgozatírásnál csalt, és most eszébe jutott, mi lesz, ha a tanárnő rájön a csalásra? Mary nővér felajánlotta, hogy most ő lesz a tanárnő és beszélgessenek el erről az esetről. A kisfiú megvallotta a csalást és bocsánatot kért, Mary nővér a tanárnőt helyettesítve azt válaszolta kedvesen: "Ne félj, én szeretlek és elfogadlak téged. Megbocsátottam, amit tettél." Majd arra kérte a kisfiút, hogy vegye le az amulettet, amit a nyakában hordott. (Az amulett a hamis-hitnek a szimbóluma, mely azt jelenti, hogy valami tárgytól vagy negatív szellemi hatalomtól vár valaki oltalmat.) Ezután a nővér kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg a kisfiú lelkét és testét. Láza fél órán belül teljesen lement. Amit az orvos nem tudott elérni, azt az Úr kegyelme, megbocsátó szeretete - Mary nővéren keresztül - fél óra alatt elérte. 4. Hosszan tartó elutasítás, ellenséges érzület okozta fájdalmak Az 1Sám 16,17 írja: "Én (az Úr) nem aszerint ítélek, amire az ember néz, hanem... a szívet nézem."A Szentírás az emberrel kapcsolatban beszél testről, lélekről és szívről. A szív magába foglalja az ember gondolkodásmódját, szeretetét, vágyait, egész belső világát, személyiségét. Ha Jézus és az Ő Szentlelke az ember szívében él, akkor ezt a Biblia világosságnak nevezi. Ha elfordul az Úr akaratától és megszegi az Ő törvényeit, akkor sötétség keletkezik a szívében. A sötétség jelenti az ember magára maradottságát. Jelenti azt a folyamatot, amelyben a sérelmek végigfutnak az idegpályákon és az embert kétségbeesésbe, fájdalomba taszítják. Isten jó és együtt érez velünk. Meg akar gyógyítani. Ehhez azonban szükséges, hogy megnyissuk Előtte szívünket és befogadjuk Őt. Ezt nevezzük megtérésnek, vagy hazatérésnek, mert visszatérünk az atyai házba. Ez a hazatérés megbocsátást, bűnbánatot jelent és szívünk odaadását. Ekkor újra felragyog az ember szívében a világosság és elindul benne a gyógyulás. A hát, a váll, a nyak, a torok fájdalmai a hosszan tartó elutasítás és ellenséges érzület következtében alakulhat ki. 5. Félelem, kétségbeesés, kisebbségi érzések Ezek az érzések olyan fizikai fájdalmakat okozhatnak, amelyek a szívvel vagy a légzéssel kapcsolatosak. A családban vagy rokoni körben tapasztalt elutasítás gyakran asztmát vagy magas vérnyomást hoz létre. Nehéz a gyógyulást elérni, ha az elutasítás állandóan ismétlődik. Ilyenkor szinte mindennap gyakorolni kell a megbocsátást és kérni kell Isten gyógyító kegyelmét. A szívfájdalmak mögött tudattalan sérülések is lehetnek, melyek a gyermekkorba nyúlnak vissza. Keletkezésük során olyan hatások érvényesülnek, melyeket a gyermek érzelmileg nem tudott feldolgozni. Amikor az anya szeretetének megvonásával bünteti a gyermek önállósulási törekvéseit, ez mély sebet okoz, ami a gyermeket bizonytalanná teszi. Félni fog mindenfajta érzelmi megnyilvánulástól, feszültségtől, ez pedig hatással lehet szexuális életére is. A szülők korai elvesztése, válása, tartós távollét a szülőktől, az apa (vagy az anya) alkoholizmusa, rossz családi helyzet olyan sebeket hozhatnak létre, amely légzésszervi megbetegedésekhez vezethetnek. Ilyenkor nem elég a tüdőbetegség gyógyszeres kezelése. Meg kell találni a lelki sebek gyógyításának formáit a gyógyulás érdekében. 6. Elfojtott szomorúság, harag, szorongás okozta megbetegedések A gyomor, a bél, a nemi szervek megbetegedései visszavezethetők az elfojtott szomorúságra, haragra, szorongásra. Egy orvosnő elmondta saját megtapasztalását az elfojtott szomorúság és harag okozta sérüléssel kapcsolatban. Ötéves korában meghalt az édesanyja. Apja és rokonai - féltve őt - azt mondták: "Anyuka a kórházban van és hosszú ideig ott is marad." Nyolc évig áltatták ezzel a gyermeket. Amikor 13 éves lett, vette magának a bátorságot és elment a kórházba, hogy kiderítse az igazságot. A nővér kereste a naplóban a "beteg" nevét, de nem találta. A kislány azt kérte, hogy nézze meg az előző években. Végül megtalálta és elmondta, hogy nyolc évvel ezelőtt valóban volt egy ilyen nevű betegük, de két hét után meghalt. A kislányban óriási harag keletkezett rokonaival szemben, hogy 8 éven át hazudtak neki. Felfedezését nem merte megmondani, de teljesen eltávolodott apjától és rokonaitól. Harminc év telt el azóta és most egyre több fájdalom jelentkezett izmaiban és ízületeiben. Hosszan imádkoztak érte, kérve Jézus gyógyító kegyelmét. Ő maga is kifejezte imádságában, hogy kész megbocsátani rokonainak. Az ima után minden fájdalma, szomorúsága, haragja elmúlt és felszabadult, boldog életet tudott élni. A megbocsátás néha nagyon nehéz, mert nem elég a megbocsátó szavakat kimondani, hanem szívünket is meg kell változtatni. Ezért kell kérnünk a Szentlelket és Jézus kegyelmét, hogy szívünk is meg tudjon újulni... és hogy az eseményeket ne csak emberi szemmel, hanem Isten szemével tudjuk látni. 7. Elfojtott agresszivitás, érzelmi hiány okozta megbetegedések Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor főnökeink visszaélnek hatalmukkal, ilyenkor agresszív indulatok születhetnek bennünk, melyeket nem merünk szabadon engedni. Ha elfojtjuk ellenséges érzelmeinket, agresszivitásunkat, akkor ennek következtében kialakulhatnak reumás fájdalmak, vagy lábunk, bokánk fájdalma. Az érzelmek és az izomfeszültség közötti szoros viszony orvosilag igazolt tény. Minél kevésbé vagyunk tudatában erős érzéseinknek és felindultságainknak, annál inkább számíthatunk a betegség kialakulására. Ha a fájdalmas eseményt elfelejtettük, nagyon nehéz meggyógyulni. Itt szeretném felhívni a figyelmet a karizmák fontosságára. Egy gyógyító összejövetelen történt, hogy valaki félelmét fejezte ki a víztől és erre kért közbenjáró imát. Az imádkozó kérte a Szentlélek segítségét és azt a belső képet kapta, hogy egy kisfiú fuldoklik a folyóban és egy csónakba kapaszkodva kiált segítségért. Az illető megdöbbent és elmondta, hogy gyermekkorában valóban elment nagyapjával horgászni és majdnem belefulladt a vízbe. Az esetet azóta teljesen elfelejtette, de a Szentlélek segített, hogy a kétségbeesés okozta seb most meggyógyuljon. A Szentlélek segít, hogy előhívjuk emlékezetünkből a bennünket ért sérelmeket és gyógyulást nyerjünk. 8. Szabadító ima A belső sebek gyógyításánál (főleg amikor súlyos testi betegségekkel járnak együtt), szükségessé válhat a szabadító ima. Olyan ima ez, amit az Úr nevében és az Úr erejében végzünk. Megparancsoljuk minden gonosz léleknek, hogy hagyja el a beteg személyt, Krisztus ereje kötözze meg hatalmát és soha ne térjen vissza. Használjunk szentelt vizet, sót, olajat, keresztet. Ezek Jézus húsvéti győzelmére emlékeztetnek, mert Ő a kereszten minden gonosz lélek fölött diadalmaskodott. Használjuk a feszületet hittel és hódolattal. Tegyük a fájó testrészre. Ez nem babona, hanem kifejezése annak, hogy mi mindnyájan Jézus sebei által gyógyulhatunk meg! Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Vannak-e olyan testi fájdalmaim, melyeknek a gyökere lelki sérülés lehet? 2.    Kész vagyok-e megbocsátani azoknak, akik megbántottak? 3.    Kész vagyok-e imádkozni azokért, akik megbántottak?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: BŰN OKOZTA ÍZÜLETI FÁJDALOM GYÓGYÍTÁSA "Van Jeruzsálem mellett egy fürdő... amelyet Beteszdának neveznek... Volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendő óta beteg volt. Jézus... megkérdezte tőle: ťAkarsz-e meggyógyulni?Ť A beteg azt felelte: ťUram, nincs emberem... aki bevinne a tóba...Ť Jézus azt mondta neki: ťKelj föl, vedd ágyadat és járj.Ť Az ember azonnal meggyógyult... Később Jézus találkozott vele a templomban és azt mondta neki: ťÍme meggyógyultál, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjen veled.Ť" (Jn 5,1-14) Feltételezhető, hogy a béna fiatal korában kicsapongó életet élt. Jézus nemcsak a testét, hanem a lelkét is meg akarta gyógyítani. Ezért hangsúlyozta, hogy "ne vétkezz". Minden bűn - akár szexuális bűnök, akár haragvó indulatok - megmérgezik az ember testét. Mert a test "a Szentlélek temploma". Ha most visszagondolsz életedre és felfedezed bűneidet, kérd Jézus bocsánatát ilyen szavakkal: "Uram, kérlek gyógyítsd meg ízületi fájdalmaimat (vagy bénaságomat)! Szívből megbánom mindazokat a bűneimet, melyekkel megbántottalak. Nem is gondoltam akkor arra, milyen súlyos következményei lehetnek. Kérlek, gyógyíts meg engem! Ámen." 2. nap: FÉLELEM OKOZTA GYOMORFÁJÁS, HÁNYINGER GYÓGYÍTÁSA "Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyelld tehát az Úr mellett szóló tanúságtételt." (2Tim 1,7) "Gyomrod és gyakori gyöngélkedésed miatt igyál egy kis bort." (1Tim 5,23) Történt, hogy egy nyolc éves kislányt új iskolába vittek, mert a szülők másik városba költöztek. Reggel a gyermek erős hányingert érzett. Másnap, mielőtt indultak volna anyjával az iskolába, újra ezt érezte és hányt is. Az orvos nem talált semmi bajt, de egy hétre javasolta, hogy tartsák otthon. A hányinger teljesen elmúlt. A szülők kezdtek rájönni, hogy a félelem okozta a problémát. Elhívták egy-két jövendő osztálytársát és a tanítónőt, akik beszélgettek, játszottak a kislánnyal. Attól kezdve semmi probléma nem volt. Felnőtteknél is előfordul, hogy erős félelem esetén gyomorbántalmakat éreznek. Jézus meg akarja gyógyítani a félelem okozta testi bántalmakat. Kérd Őt: "Uram, ma átadom Neked minden félelmemet és aggodalmamat. Hiszem, hogy velem leszel abban a nehéz órában, ami rám vár. Kérlek, gyógyíts meg engem a félelem okozta testi fájdalmaktól! Köszönöm, hogy együtt érzel velem és szeretsz engem. Ámen." 3. nap: VESZEKEDÉS OKOZTA FEJFÁJÁS GYÓGYÍTÁSA "Térj ki az oktalan és fegyelmezetlen viták elől, hiszen tudod, hogy veszekedés lesz belőle... inkább légy barátságos... türelmes, hátha megadja Isten (ellenfelednek) a bűnbánat kegyelmét és így kikerül az ördög kelepcéjéből." (2Tim 2,24-25) Pál apostol óvta tanítványait a veszekedéstől, mert tudta, hogy annak soha nincs igazi gyümölcse. Az indulatok összecsapnak és még nagyobb ellentét fakad belőle. Történt, hogy egy asszony nagyon összeveszett a férjével, mert a ruháját mindig szétdobálta. A veszekedés után olyan erős fejfájás gyötörte, hogy orvosságot kellett bevennie. Ezért nagyon fontos, hogyha a családban vagy a munkahelyen ismételten találkozunk mások hanyagságával, rendetlenségével, először intsük szívünket szelídségre és türelemre. Kérjük így az Urat: "Jézusom, Te is fölháborodtál néha a farizeusok szeretetlen viselkedésén, de soha nem veszekedtél velük. Kérlek, adj nekem is bölcsességet, türelmet, hogy el tudjam kerülni indulataim kitörését... és kérlek, gyógyítsd meg fejfájásomat, amit a veszekedések után érzek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen." 4. nap: HARAG MIATTI AGYVÉRZÉS GYÓGYÍTÁSA "Vessétek le mindezt: a haragot, bosszúságot, rosszindulatot, átkozódást, szátok ocsmány szavait... Vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek fel az újat, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig." (Kol 3,8-10) Történt, hogy egy idősebb férfi (nevezzük Jánosnak) összekülönbözött unokaöccsével (nevezzük Tivadarnak). Jánosnak nem voltak gyermekei, felesége is meghalt. Két lakása volt. Tivadar szerette volna megszerezni az egyiket, így hát elment az Önkormányzathoz és hamis papírok alapján holttá nyilváníttatta unokabátyját és megkapta annak lakását. Mikor a dolog kiderült, János olyan haragra gerjedt, hogy agyvérzést kapott. Sokáig volt kórházban, fél kezére megbénult, járni is nehezen tudott. Nem akart megbocsátani unokaöccsének. Ilyen és ehhez hasonló - főleg lakás miatti - csalások szinte napirenden vannak. Jézus meg akar gyógyítani bennünket ezekből a sérülésekből. Kérd Őt: "Jézusom, kérlek segíts megbocsátani azoknak, akik oly csúnyán becsaptak és kárt okoztak nekem. Belátom, hogy fontosabb az örök üdvösségem, mint a földi vagyon elvesztése miatti bánkódás. Kérlek, gyógyíts meg engem minden testi fájdalomtól, amit a harag okozott! Adj új életet! Ámen." 5. nap: SZOMORÚSÁG OKOZTA SZÍVFÁJDALOM GYÓGYÍTÁSA "Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek! Lelki jóságtokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyetekben hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek kérésteket Isten elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban." (Fil 4,4-7) Történt, hogy egy apa lakást szeretett volna venni férjhezmenés előtt álló lányának. Egyik rokona vállakozásba kezdett és 15 millió forintra lett volna szüksége. Elment az apához, és annyira bizonygatta, hogy fél éven belül kamatostul visszaadja, hogy az apa odaadta a megtakarított összeget. Fél év múlva kereste rokonát, de nem találta. Végül kiderült, hogy a vállalkozás csődbe jutott, a rokon pedig ismeretlen helyre költözött. Az apa mérhetetlen szomorúságában napokig nem evett. Szeretett lánya próbálta vigasztalni, de nem sikerült. Néhány hónap múlva egyre többet panaszkodott a szívére, és nemsokára meghalt. A szomorúság és keserűség el tudja venni az ember életkedvét, és megrontja szívműködését is. Meg kell keresni a módját, hogy legyőzzük szomorúságainkat. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sérülést is! Kérd Őt: "Uram, kérlek segíts rajtam! Gyógyítsd meg szívfájdalmaimat, melyek szomorú hangulataimból fakadnak. Adj erőt, hogy újra kedvem legyen az élethez! Átadom Neked ezt a terhemet, ami oly súlyosan nehezedik rám. Kérlek, végy körül szerető gondviseléseddel és gyógyíts meg engem! Ámen." 6. nap: IDEGESSÉG MIATTI GYOMORFEKÉLY GYÓGYÍTÁSA "Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: ťAbba, Atya!Ť Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk." (Mt 8,14-16) Egy 45 éves hölgy (nevezzük Margitnak) egy szállítási vállalatnál dolgozott. Munkatársai hanyagsága miatt állandóan idegeskedett. A szállítási határidőket nem tartották be, emiatt állandó késedelmi díjat kellett fizetni (milliókat). Hiába kérte őket, hiába veszekedett velük, a hanyagság és csalás állandósult. Gyomorfájdalmai miatt elment Margit az orvoshoz, aki fekélyt állapított meg és munkahely változtatást javasolt. Ilyen és ehhez hasonló problémák gyakran előfordulnak. Nehéz a megoldás, különösen akkor, ha az ember nem tud kilépni az idegesítő környezetből. Jézus meg akarja gyógyítani a lelket. Kérd Őt: "Uram, Te szelíd és alázatos szívű voltál minden idegesítő helyzetben. Kérlek segíts, hogy követni tudjalak! Adj nekem türelmet és szelídséget, és kérlek gyógyítsd meg gyomorfekélyemet, mert nagyon szenvedek! Köszönöm, hogy együtt érzel velem, és segítesz rajtam. Ámen." 7. nap: MAGAS VÉRNYOMÁS GYÓGYÍTÁSA "Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek és ne is szorongjon!" (Jn 14,27) Történt egy házaspár életében, hogy a férj gyakran bent maradt munkahelyén késő estig. A feleség várta a vacsorával, az étel kihűlt, férje csak két-három óra késéssel jött haza. A feleségben (nevezzük Zsófinak) annyira felgyűlt a méreg, hogy amikor férje belépett a lakásba, elárasztotta panaszaival és szidalmaival. Zsófia nemsokára orvoshoz került, kiderült, hogy csaknem 200 a vérnyomása. Szedte ugyan a gyógyszert, de nem nagyon változott semmi. Egyszer egy vasárnapi szentmisén az atya arról prédikált, milyen fontos békében élni, mert a békétlenség megváltoztatja a vérnyomást. Ekkor döbbent rá, hogy saját maga okozta betegségét. Sokan hasonló problémával küzdenek. Nehezen akarnak változtatni szokásaikon, mert azt mondják, nem tudják legyőzni indulataikat. Jézus segíteni akar! Kérd Őt: "Uram, kérlek add nekem békédet! Segíts, hogy meggyógyuljak a magas vérnyomás betegségéből. Add kegyelmedet, hogy felöltsem a Te szelíd természetedet és minden indulatomat a Te kezedbe helyezzem! Kérlek, gyógyíts meg engem! Tudom, hogy megérted azt a helyzetet, amelyben élek. Kitárom most a szívemet és befogadlak Téged, légy életemnek és indulataimnak Ura! Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen."

ťAz elutasítás miatt keletkező lelki sérülés ťegyike a legrosszabb, legelhanyagoltabb és legelterjedtebb sebeknek. Amikor valakit szeretnek, akkor elfogadják és támogatják, amikor valakit elutasítanak, akkor nem fogadják el és nem is támogatják. Az elutasításból fakadó sebek akkor jönnek létre, amikor valakit kereken visszautasítanak, nyersen eltaszítanak, megvetnek, elkerülnek, szándékosan figyelmen kívül hagynak, mellőznek, félreállítanak, kikosaraznak, rossznak, kifogásolhatónak ítélnek vagy valakinek egyszerűen hátat fordítanak... Mindannyiunknak szükségünk van szeretetre... Az elutasítás az ember "én"-jében okoz sebet... emiatt bizonytalanok lesznek viselkedésükben, gondolkodásmódjukban és a dolgokhoz való hozzáállásukban.Ť (Frank D. Hammond)

4. hét

AZ ELUTASÍTÁS SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

"Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Rövid idő még, és a világ nem lát engem többé. De ti láttok engem, mert én élek és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek. Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is és kinyilatkoztatom magamat neki." (Jn 14,18-21) 1. Az elutasítás fogalma Elutasításnak nevezzük azt a magatartást, amellyel egy ember a másik embert faji-, nemi-, nemzeti-, értelmi-, testi-, vallási-, munkaköri-, életkori-, gondolkodásmódbeli-, vagyoni-mássága miatt megveti. Az elutasított ember úgy érzi "fölösleges", "kirekesztett", "lenézett", "értéktelen". Ezeknek a sérüléseknek negatív következményei lesznek a személyiség kialakulásában, a családi és a társadalmi viszonylatokban. Ilyen következmények lehetnek: magába zárkózás, depresszió, mások elutasítása, kapcsolatbeli nehézségek, ellenségeskedés, agresszió, bosszúállás, hibás cselekedetekbe való visszaesés, félelem. Nagyon fontos, hogy lehetőséget teremtsünk a gyógyulásra. Így remélhetjük csak az egészséges családi és társadalmi életet. Három rövid történetet mondok most el, amelyek szenvedő alanyaival személyesen beszéltem. Találkoztam egy 25 éves fiatalemberrel, aki jól keresett, jó szakmunkás volt. Szomorúan és összetörten mesélte el élete fájdalmas megtapasztalását. Állami gondozottként nevelődött, mert szülei két éves korában elutasították. Intézetbe adták és 18 éves koráig ott élt. Később megismerkedett egy polgári családból származó lánnyal, nagyon megszerették egymást. Már az esküvő napját tervezték, amikor a lány szülei érdeklődtek az ő szülei után, hogy megismerkedjenek velük. A fiú elmondta, hogy állami gondozott volt. A szülők ezen meglepődtek. Néhány hét múlva a lány bejelentette, hogy szülei nyomására fel kell bontani a kapcsolatot, nem mehet hozzá feleségül. A fiú hiába bizonygatta, hogy ő becsületes, rendes és szép családi életet szeretne teremteni, mert ő igazán tudja, milyen fontos a család, a lány elhagyta. Azóta nem találja a helyét és fél új kapcsolatot létesíteni, nehogy még egyszer átélje ezt a fájdalmas elutasítást. Történt, hogy egy fiú (nevezzük Ferinek) belekeveredett egy lopásba. Mindössze 18 éves volt. Barátai - akik a lopást elkövették - megkérték, hogy figyelje az utcát, nem jönnek-e a rendőrök. Egy váratlan pillanatban hirtelen feltűntek a rendőrök és mind a négy fiút elfogták. Három év börtönt kaptak. Feri a börtönben megtért. Mikor kiszabadult, tele volt reménnyel és az új, becsületes élet vágyával. Talált egy jó munkahelyet, de egy hét után, mikor megtudták, hogy börtönben volt, rögtön elbocsátották. Így járt a második és harmadik munkahellyel is. Már éppen azon volt, hogy visszatér bűnöző barátaihoz, amikor talált egy rendes munkavezetőt, aki bízott benne és megtartotta. Az elutasítás sérülése még sokáig élt benne. Különösen az az általánosítás fájt neki, hogy "aki börtönből jött, az mind gonosztevő". Így mondta neki egyik munkatársa az első munkahelyén. Egy alkalommal idős férfi keresett fel (nevezzük Józsefnek), hogy rendbe hozza életét. Elmondta szomorú történetét; a régi rendszerben katonatiszt volt. A háború után Rákosiék elbocsátották. Tudomására hozták, hogy megfigyelés alatt tartják három évig és csak fizikai munkát vállalhat. Egy építkezésen kapott állást, a földmunkálatokat bízták rá. Felesége csinos, de sajnos hiú asszony volt. Azzal lepte meg néhány hónap múlva, hogy amikor feleségül ment hozzá, ő egy katonatiszthez ment és nem egy munkáshoz. Mivel a régi fényűző élet elmúlt, elválik tőle. Mélyen megsebezte Józsefet a katonaságtól való elbocsátás is, de ez most teljesen elkeserítette. Sokat imádkozott, hiszen mélyen hívő, szelíd lelkű ember volt és elfogadta sorsát. Voltak barátai, akik melléálltak a bajban és Isten meggyógyította sérülését. 2. Szülői elutasításból fakadó sérülések gyógyítása Amikor valaki értéktelennek, céltalannak, fölöslegesnek érzi magát hosszú időn keresztül, ezek az érzések sok esetben visszavezethetők anyja, vagy mindkét szülője elutasító magatartására. Mindenkihez kapcsolódnak életet meghatározó személyek, akik, ha nincs bennük szerető elfogadás, sérülést okoznak. A negatív gondolatok, veszekedések, elutasító magatartás, közömbösség mély sebet tud okozni már a méhen belüli életszakaszban és a későbbi időben is. Egy édesanya szomorúan mesélte, alighogy első fia megszületett, második fia oly hamarosan fogant, hogy terhességét heteken keresztül elutasította. Mérgelődött, hogy miért "pont most" jött, legjobb lenne abortuszra menni. De végül mégis vállalta. A szülés nagyon nehéz volt. Nyolc órán át próbálkoztak az orvosok, végül császármetszést kellett végezni. Az anya mindkét gyermekéről gondoskodott, de az elsőt jobban szerette. A második gyermek, amikor 16 éves lett, öngyilkosságot követett el. Sikerült megmenteni, de pszichésen nagyon leromlott. Iskoláit nehezen tudta befejezni, amikor dolgozni kezdett, nem tudott beilleszkedni. Apját meggyűlölte, mert egyszer meglátta az utcán egyik kolléganőjével karonfogva sétálni. Anyjához hetekig nem szólt, teljesen magába zárkózott. Az anya rákbetegséget kapott, tele aggodalommal, mit hoz a jövő. A fiú elutasított mindent, ami a valláshoz kapcsolódott. Azok a sérülések, amelyeket születése előtt kapott és azok, amelyekben születése után részesült, teljesen megrontották életét. Hasonlóan fájdalmas sebeket okozott az az apa, aki öt gyermeke közül az egyiket meggyanúsította, hogy nem tőle való. Mivel nem hasonlított rá, azt gondolta, hogy felesége félrelépett, de nem vallja be. A fiú csak annyit érzékelt, hogy apja szigorúbb vele, mint a testvéreivel. Többet veri, kevesebbet játszik vele. Egyszer véletlenül meghallotta a másik szobában szülei veszekedését, amikor éppen róla volt szó, hogy ő kitől való. Nagyon megrendült a bizalma szüleiben és az egész világban. Mélyen megsebezte édesapja elutasítása. Teljesen felkavarta a gondolat: ha igaz, amit az apja mond, akkor ő kihez tartozik, mit keres ebben a családban, testvérei akkor nem az ő testvérei? Senkinek se mert beszélni felfedezéséről, szíve mélyén a szomorúság egyre növekedett. Felnövekedve találkozott egy imacsoporttal, ahol beszéltek neki Isten elfogadó szeretetéről és arról a vágyáról, hogy az ember lelkében levő értékek kibontakozzanak. Mikor imádkoztak érte, megbocsátott szüleinek és megszabadult a szomorúság terhétől is. A szülői magatartás helytelen megnyilvánulása az is, amikor "szuper gyereket" akarnak. Eltervezik, hogy mindenben ő lesz az első, a legokosabb, a legszebb, a legügyesebb. Tervük sikertelenségét állandóan éreztetik gyermekükkel, elutasító magatartásukkal mélyen megsebzik. Egy anya például azt szerette volna, hogy fiai olyan szép magasak lennének, mint a szomszéd fiai. Arra nem gondolt, hogy ő is, meg a férje is alacsony termetűek és az öröklés törvényeit nem lehet csak úgy átlépni. Gyermekeit elvitte az orvoshoz, hogy adjon nekik hormoninjekciót növekedésük érdekében. A fiúk életét éveken keresztül megterhelte az elutasítás érzése, mert újra és újra találkoztak anyjuk szemrehányásaival. Értéktelennek érezték magukat alacsony termetük miatt és nem tudták elképzelni, miben hibáztak, hogy anyjuk oly sokszor szemrehányást tesz nekik. Amikor az anya jobban bekapcsolódott az egyházközségi életbe és ott elmondta társainak problémáját, megoldódott a dolog. Figyelmeztették, hogy ez lázadás Isten ellen, és ha igazán hisz az Úrban, fogadja el gyermekei magasságát, mert nem a külső a fontos, hanem a belső. Imádkoztak érte, és megszabadult az éveken át cipelt tehertől. Mikor hazatért, elmondta gyermekeinek élményét, bocsánatot kért tőlük, amiért oly sokszor elégedetlen volt velük és hálát adtak együtt Istennek. A sérülés elmúlt a fiúk szívében és attól kezdve felszabadult, örömteli életet éltek. 3. Férj-feleség elutasításból fakadó sérülése Az első házasságban eltöltött évek után, amikor már csökken a kölcsönös vonzalom, nagy a veszélye annak, hogy a házasfelek egymás hibáit felnagyítva látják. Amit régen észre sem vettek, azt most minden nap megjegyzik, szemrehányást tesznek, kritizálják egymást, aminek vége az elutasítás. Egy házaspárnál azzal kezdődött a baj, hogy a férj (nevezzük Andrásnak) kezdte túlzásba vinni a televíziózást. Éjfél utánig nézte, s mivel jól tudott angolul és németül, átkapcsolt a külföldi adókra, ha a magyar csatornák befejezték adásukat. Felesége szeretett korán lefeküdni (nevezzük Hildának). Hilda minden este veszekedett a tévé miatt, Andrásban halmozódott a harag. Hildával és a gyerekekkel is egyre durvábban beszélt. Reggel nem tudott fölkelni, feleségének kellett noszogatni és elindítani a munkahelyére. András egyre keményebb lett a mindennapi veszekedések miatt. Hilda állandóan megbántva érezte magát, lassan megszűnt közöttük a szexuális kapcsolat is. Hilda átköltözött a másik szobába, hogy nyugodtan tudjon aludni. Gyakran lejáratta férjét a gyerekek előtt. Lassan mind a ketten elutasították egymást és már a váláson gondolkodtak, mert mind a ketten sebzettek voltak és reménytelennek érezték a jövőt. Más házasságban az elutasítás alapja lehet bizonyos viselkedési mód vagy beszédmodor, alkohol vagy barátokkal töltött hosszú idő, a feleség vásárlási szenvedélye, stb. Ha segíteni akarunk, a szeretetre kell hivatkozni és Isten gyógyító kegyelmére. Ha hajlandók újrakezdeni, ha engedik, hogy az Úr felébressze egymás iránti szerelmüket, ha készek egy új értékrendnek alárendelni szokásaikat és viselkedési módjukat, akkor az elutasítás sebének gyógyítását az Úr egész biztosan elvégzi! 4. Baleset miatti elutasítás sebének gyógyítása Magyarországon több százezerre tehető azoknak a száma, akik valamilyen testi fogyatékosságban szenvednek. Akár születésüktől fogva, akár betegségből vagy balesetből adódóan. Aki mozgásában vagy látásában korlátozott, annak átalakul egész belső világa. Sokkal érzékenyebb lesz, és a másik ember legkisebb rezdüléséből, hanghordozásából felismeri, hogy együttérző, segítőkész, tisztelettudó vagy éppen lenéző. Nagyon nehéz a belső gyógyulást elérni, ha a fogyatékosság gyógyulására a jövőben nincs remény. Nagyon erős hit kell ahhoz, hogy az elutasított fölismerje, Isten nagyon szereti őt, értékesnek tartja és számít rá, hogy akár tolókocsiban, vagy akár vakon kibontakoztassa a benne rejlő kincseket. Minden megtérésnél lényeges, de ilyen helyzetben különösen fontos, hogy az ember elhagyja a világ szerinti gondolkodást, szemléletet, értékelést és természetfeletti szemmel nézze saját életét. Emlékszem egy fiatalemberre, aki motorbalesetet szenvedett és eltört a gerince. Deréktól lefelé megbénult. Teljesen elkeseredett. Barátai elhagyták, talán egy maradt hűséges hozzá. Évekig nem tudta elfogadni állapotát, mindig reménykedett egy új orvosságban vagy egy orvosban, aki tud segíteni rajta. Mikor elfogadta helyzetét, találkozott egy imacsoporttal, ahol rendszeresen imádkoztak vele és érte. Nagyon nehezen indult a gyógyulás, de elindult! Megtapasztalta Isten szeretetét és bízott abban, hogy értékes életet tud élni a tolókocsiban is. 5. Egyházi személyek elutasításának sebeiből való gyógyulás Az egyházi személy - pap, szerzetes, szerzetes nővér - az emberek tudatában megjelenítője Jézus Krisztusnak és az Evangéliumnak. Mivel Isten közelében él, elvárják tőle, hogy sugározza a szelídséget, a jóságot, az együttérzést; legyen segíteni akaró, tisztelettudó, udvarias. Ha ezzel szemben azt tapasztalják, hogy udvariatlan, rosszindulatú, keményszívű, tapintatlan, elutasító, akkor sok esetben eltávolodnak Istentől és az egyháztól. Történt, hogy egy gyóntató valamit félreértett a szexualitással kapcsolatban és majdnem kiabálva megszidta a gyónót és elküldte, hogy nem oldozza fel. A gyónó megszégyenülve lépett ki a gyóntatószékből és elhatározta, hogy az életben soha nem fog többé gyónni. Szintén megtörtént eset, hogy egy lányt az anyja hozzákényszerített egy fiúhoz. A férfi egy év után alkoholista lett és verni kezdte feleségét. A feleség nem bírta tovább, elvált férjétől. Vasárnap a plébános (kisvárosban történt) kiprédikálta őt és azt mondta, hogy elváltaknak nincs helye a templomban. Az elvált feleség a szégyentől alig tért magához. Azért jött a templomba, hogy zaklatott, fájdalommal telt lelke megnyugodjon és most itt is elutasítják. Évekig nem járt templomba, el is költözött abból a városból és csak akkor gyógyult meg, amikor találkozott egy olyan pappal, aki valóban az irgalmas Jézust közvetítette számára. Hasonló fájdalmas elutasítást élnek át azok a papnövendékek és szerzetes-jelöltek, akik hivatást érezve belépnek egy egyházi közösségbe. A világból sokféle magatartást szed össze a mai fiatal. A papnevelők és szerzetes elöljárók sok esetben nem veszik észre, hogy a nem "egyházias" magatartás mögött igazi hivatás és jó lelkület van. Könnyen kimondják a "nem megfelelő" ítéletet és elutasítják a fiatalt a szemináriumból, vagy a szerzetesközösségből. A sebet súlyosbítja az, hogy amikor visszatérnek falujukba, plébániai közösségükbe, az emberek nem értik, mi történt és rosszindulatú pletykák keletkeznek. A gyermekévektől dédelgetett vágy, hogy pappá (vagy szerzetessé) legyenek, szertefoszlik. Az elutasítás sebét nehéz feldolgozni, mert a legtöbben a lelkük mélyén valóban éreznek hivatást és nem értik, hogy kisebb hibák miatt miért küldték el őket. Idetartozik az a sérülés is, amit némely plébános okoz káplánjának. Túlzott kritikájával, bántó megjegyzéseivel, féltékenységével megkeseríti a kezdő pap életét. Az elutasítás sérülése olyan mély lehet, hogy egy idő után a káplán elhagyja hivatását. Jézus azonban őket is meg akarja gyógyítani. Isten Országának munkaterületén sok lehetőség van. Jézus várja őket, hogy hitükkel, lelkesedésükkel segítsék a világ megmentését. 6. Idős korúak elutasításának gyógyítása Idősebb korban sokan úgy érzik, hogy nincs rájuk szükség, fölöslegesek. Nincs feladatuk, amit elvégezhetnének. Úgy érzik, életük olyan, mint egy vasúti váróterem. Várják a "vonatot", ami átviszi őket a túlvilágra. Ha ehhez még betegség is társul, akkor végképp úgy érzik, hogy terhére vannak a családnak. Különösen megsérülnek az elutasítástól, ha a fiatalabb családtagok szóvá is teszik, hogy kellene nekik a lakás, amiben laknak. Néha ilyen durva kifejezések is elhangzanak: "Neked már a temetőben lenne a helyed!" Az elutasítás sebe némely esetben agresszívvé teszi őket, mindenért morognak, mindent kritizálnak, ami még inkább növeli az elutasítást. Jézus minden emberi életet értékesnek tart. Isten Országának szüksége van az idős korúak imájára, életáldozatára. Jézus gyógyítani akarja az ő sebeiket is. Szeretetével és jóságával körülveszi őket és megerősíti a mindennapi küzdelemben. 7. Önmagunk elutasításának gyógyítása Az önelutasítás sebe akkor jön létre, amikor magunkat vádoljuk egy súlyos baleset vagy haláleset bekövetkezése miatt. De gyökere lehet a szülők elutasító magatartása vagy egy szeretett személyben való csalódás. Vannak, akikben ilyenkor olyan nagyfokú lesz az önmegvetés, hogy abbahagyják az étkezést, vagy más esetben kóros falánkság lesz úrrá rajtuk és betegre eszik magukat. A gyógyulás folyamata Isten elfogadó és megbocsátó szeretetének megtapasztalásával indul el. Bándd meg azt a bűnt, amivel különösen hibáztatod magadat és fogadd szívedbe Isten bocsánatát. Bízzál benne, hogy az Úr szeret téged és újjáteremti szívedet. Itt is és az elutasítás sebeinek más eseteiben is, ha különösen lebénítja a sérülés a személyiségedet, akkor szabadító imádságra van szükséged. Kérd az imacsoportban, hogy imádkozzanak érted szabadulásért és azért, hogy töltse be szívedet a Szentlélek ereje. Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Gyermekkorban milyen elutasítást éltem át? 2.    Házastársamtól, rokonaimtól milyen elutasítást kaptam? 3.    Kész vagyok-e megbocsátani mindenkinek, aki elutasított?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: EGYHÁZI EMBEREKTŐL KAPOTT ELUTASÍTÁS GYÓGYÍTÁSA "Lefogatták az apostolokat és nyilvános börtönbe vetették őket... Összegyűlt mindenki, aki a főpapi osztályhoz tartozott... és faggatni kezdték őket: ť...kinek a nevében tettétek ezt?Ť Péter... így válaszolt: ť...egy nyomorékon gyakorolt jótett miatt hallgattok ki, tudjátok meg, Jézus Krisztus segítségével áll itt egészségesen.Ť" (ApCsel 4,5-10) A főpap büntető szándékkal lép fel Péter ellen, mert fél, hogy Jézus híre továbbterjed. Azt gondolta, Jézus keresztre feszítésével minden "zavarnak" vége lesz. Előfordul, hogy lelkipásztorok az egyházi előírások túlzó betartása miatt elutasítóak. Egy édesanya szerette volna megkereszteltetni gyermekét, de plébánosa azt mondta, 12 alkalommal be kell jönnie a plébániára keresztelési előkészületre. Hiába mondta, hogy otthon még van három gyermeke, férje messze dolgozik és csak későn ér haza, azt a választ kapta, hogy akkor nincs keresztelés. Az anyának nagyon fájt az elutasítás. Más alkalommal egy fiatalember édesanyja temetését intézte. A sok kiadás után alig maradt pénze. Plébánosa hűvösen fogadta, majd megnézte az egyházi adók könyvét és azt mondta: "Sajnos csak úgy tudom vállalni a temetést, ha az elmaradt 10 évi egyházi adót is kifizeti, összesen 27.000.- forintot." A fiatalember nagyon szégyellte, hogy nem volt annyi pénze, de legjobban az elutasítás fájt. Se részvétnyilvánítás, se vigasztalás, csak a hideg pénzügyi lebonyolítás. Ilyen és ehhez hasonló sérülések mélyen belevésődnek a lélekbe és emiatt sokan elfordulnak az Egyháztól és Istentől. Jézus gyógyítani akar, hogy semmiféle akadály ne gátoljon a Felé vezető úton. Kérd Őt: "Uram, ma szívből megbocsátok minden egyházi személynek, akitől elutasítást kaptam, akár gyermekkoromban, akár felnőttkoromban. Én nem ítélem el őket, mert a Tiéd az ítélet. Kérlek, gyógyítsd meg bennem az elutasítás emlékét és add, hogy felismerjem jóságodat! Hálát adok Neked, hogy Egyházadon keresztül vezetsz az üdvösség felé. Ámen." 2. nap: A VALLÁSI ELUTASÍTÁS SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA "Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat fognak rátok. Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz jutalmatok a mennyben. Hiszen így üldözték előttetek a prófétákat is." (Mt 5,11-12) Az 1960-as években történt. Az osztályfőnöknek feltűnt az egyik gyerek őszinte, mély vallásossága. Elhatározta, hogy kiírtja belőle a hitet. Megkérdezte az osztálytól, ki az, aki hisz Istenben? Senki se mert felállni, csak az az egy. Kitalálta a tanár - sátáni logikával -, hol tudná legjobban megsebezni. "Írjátok egy kartonpapírra" - mondta két diákjának -, "ezt a szöveget: ťbolond és buta vagyok, mert hiszek IstenbenŤ, ezt a táblát akasszátok társatok nyakába és a szünetben ezzel sétáljon az egész iskola előtt." A többiek gúnyolódtak! Ő pedig mélyen megsebződött! Hasonlót éltek át azok a felnőttek is, akikre a "klerikális reakciós" bélyeget sütötték, és állandóan támadták, mellőzték őket munkahelyükön vallásos meggyőződésük miatt (1945-1990). Jézus meg akarja gyógyítani ezeket a sebeket is. Kérjed Őt: "Uram, kérlek gyógyítsd meg bennem az elutasítás sebét, amelyet hitem miatt szenvedtem el. Kérlek, bocsáss meg azoknak, akik tudatlanságukban fájdalmat okoztak nekem. Szívből megbocsátok nekik. Talán már ők is felismerték az igazságot és megbánták tetteiket. Köszönöm, hogy megőrizted hitemet és ma is szerethetlek Téged! Ámen." 3. nap: NEMZETI-, FAJI ELUTASÍTÁS SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA "Tudjátok, mennyire tilos a zsidó embernek, hogy idegenhez csatlakozzék vagy vele érintkezzék. Nekem azonban Isten tudomásomra hozta, hogy egy ember sem nevezhető közönségesnek vagy tisztátalannak." (ApCsel 10,28) Történt egy hittanórán, hogy Jézus keresztre feszítéséről volt szó. Az óra végén hazafelé az egyik fiú odaszólt Tamásnak: "Miért feszítettétek föl Jézust?" Tamás csodálkozva nézett rá. "Igen" - felelte társa -, "hiszen te is zsidó vagy, mert látszik rajtad." Tamás azt mondta: "Az egész családunk katolikus, és rendszeresen járunk templomba." Hazaérve megkérdezte édesapját, aki kitűnő gyermekorvos volt, mindent megtett kis betegei gyógyulásáért: "Apa, mi zsidók vagyunk?" Apja leültette és azt mondta: "Igen, mi ahhoz a néphez tartozunk, amelyet Isten az ősi időkben kiválasztott, hogy segítsen a világon azzal, hogy előkészüljön a Megváltó fogadására. Azért nem beszéltem eddig neked erről, mert sok ember elutasító velünk szemben. Ha érzed az elutasítás fájdalmát, bocsáss meg nekik és légy igaz izraelita, aki mindent megtesz az Úrért és az Ő szeretetét sugározza a világra." Tamásban feloldódott a feszültség, ami társai elutasításából született meg benne és hálát adott Istennek. Ehhez hasonló elutasításról lehet hallani a svábokkal szemben, vagy Szlovákiában, Romániában élő magyarokkal szemben. Sok ember általánosít és mindenkit elutasít, aki egy bizonyos néphez vagy fajhoz tartozik. Jézus ezt a sebet is meg akarja gyógyítani! Kérd Őt: "Uram, nagyon fájt a kiközösítés és elutasítás, amiben nemzetiségem, illetve származásom miatt részesültem. Tudom, hogy Te együtt érzel velem, hiszen Téged is elutasítottak. Szívből megbocsátok azoknak, akik fájdalmat okoztak nekem. Add, hogy ez az elutasítás ne válasszon el az emberektől és ne rontsa meg bennem a szeretetet és segítőkészséget. Áldalak, hogy szeretsz engem és velem vagy! Ámen." 4. nap: TÁRSADALMI ELUTASÍTÁS SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA "Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé... Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak... titeket. Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük." (Mt 10,16-18) Az 1950-es években történt, hogy a "régi rendszer" hivatalnokait, katonatisztjeit kitelepítették Budapestről. Egy óra állt rendelkezésükre, hogy összeszedjenek egy 20 kilós csomagot és teherautóra rakták őket. A Hortobágy ismeretlen faluiba, pajtáiba, üres disznóólakba szállásolták el az internáltakat. Az ott lakó népek furcsán, elutasító módon viselkedtek. Több hónapi együttlét után kiderült, hogy nekik azt mondták: a "nép ellenségei" jönnek, nem szabad velük beszélgetni. Az elutasítás okozta sebek mély fájdalmat okoztak nekik. Jézus ezeket a sebeket is meg akarja gyógyítani, melyeket egy diktatórikus rendszer, vagy kegyetlen ideológia nevében követtek el. Kérd Őt: "Uram, bocsáss meg azoknak, akik éveken át megbélyegeztek, megaláztak és ellenségként kezeltek. Én is megbocsátok nekik. Adj erőt, hogy az elutasítás sebeit és tönkretett életemet Neked tudjam adni! Kérlek, gyógyíts meg engem, szabadíts meg a múlt fájó emlékeitől! Adj nekem új életet Tebenned! Ámen." 5. nap: SZEGÉNYSÉG MIATTI ELUTASÍTÁS SÉRÜLÉSÉNEK GYÓGYÍTÁSA "Senki se kérkedjék egyikkel a másik rovására: ki tesz téged másnál különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna." (1Kor 4,6-7) Történt, hogy egy iskolában több olyan fiú és lány járt, akiknek apjuk gazdag vállalkozó volt. Az egész osztály előtt dicsekedtek sportcipőikkel és más méregdrága ruháikkal. Minden hétfőn 5-10 ezer forint zsebpénzt kaptak szüleiktől. Mária - akinek még öt testvére volt otthon - szegényesen öltözködött. A gazdag gyerekek időnként kicsúfolták, "itt jön a koldus". Beszélgetéseikből kizárták. Az elutasítás sebe nagy fájdalmat okozott neki. A felnőttek világában is hasonló a helyzet. Van, aki minden nap új ruhában jön dolgozni és elutasítja, lenézi azt, aki szegényebb körülmények között él. Sokszor a hivatalos helyeken is elutasítóak azzal, aki szerényebb külsővel jelenik meg. A jól öltözöttet viszont előnyben részesítik. Pedig mindent Istentől kaptak ők is. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sérülést is. Kérd Őt: "Uram, kérlek gyógyítsd meg bennem azt a sérülést, ami a szegénységem miatti elutasításból jött létre. Sokan nem tudják, hogy minden Tőled való és nincs miért dicsekedniük. Én megbocsátom nekik, amit tettek velem. Kérlek, tölts el engem a Te gazdagságoddal és szereteteddel! Ámen." 6. nap: FERTŐZŐ BETEGSÉG MIATTI ELUTASÍTÁS SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA "Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból ismerjük föl, hogy benne élünk és Ő mibennünk, hogy saját Lelkéből adott nekünk." (1Jn 4,11-13) Történt, hogy egy 38 éves férfi kórházba került és vérátömlesztést kapott. Meggyógyult, de egy év múlva fáradékonynak érezte magát és fogyni kezdett. Megvizsgáltatta magát és kiderült, hogy AIDS-es. Először elnevette magát és azt mondta: "Ki van zárva, hiszen rendes családi életet élek." Végül kiderült, hogy a vér, amit egy évvel azelőtt kapott, fertőzött volt. Amikor elmondta munkahelyén, a kollégákat is megdöbbentette az eset. Néhány nap múlva észrevette, hogy elhúzódnak tőle, nem fognak vele kezet. Végül meg is mondták, hogy: "Nem akarunk fertőzést kapni tőled." Otthon a családja hasonlóan viselkedett. Az elutasítás sebe mély fájdalmat okozott. Úgy érezte, börtönbe lett zárva és nincs szabadulás. Egy-két barátja maradt csak mellette, akik imádkoztak érte. Jézus ezt a súlyos sérülést is meg akarja gyógyítani. Kérd Őt: "Uram, beteg lettem, rajtad kívül nincs más segítségem. Kérlek, szabadíts meg a reménytelenségtől és gyógyítsd meg bennem az elutasítás sérülését! Uram, köszönöm, hogy Te nem húzódsz el tőlem, köszönöm, hogy szeretsz engem. Hálát adok, hogy elhagyatottságomban megvigasztalsz. Ámen." 7. nap: IDŐSKOR MIATTI ELUTASÍTÁS SÉRÜLÉSÉNEK GYÓGYÍTÁSA "Fiam, legyen gondod apádra öregségében és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik értelmében, légy elnéző iránta... Az apa iránt tanúsított tisztelet nem megy feledésbe." (Sirák 3,14-15) Történt, hogy egy családban, mivel nem volt más lehetőség, együtt laktak a nagyszülőkkel a szülők és gyermekeik. A nagyszülők a szigorúbb nevelés hívei voltak és nem engedtek meg mindent az unokáknak, amikor a szülők rájuk bízták őket. A két fiú 10 és 12 éves, csúnyán beszélt. A nagymamát időnként "vén tyúk"-na nevezte, testvére pedig a nagypapának időnként a temetőt emlegette, hogy már rég ott lenne a helye. A nagyszülők néha megbeszélték maguk között, mennyi áldozatot hoztak annak idején, hogy felneveljék gyermekeiket és álmodoztak a békés öregségről, most pedig csak elutasítást kapnak. "Ha lányunknak panaszkodunk, ő csak legyint egyet és azt mondja, nem kell mindig érzékenykedni." Ilyen és ennél sokkal durvább elutasításban részesül sok idős korú ember. Sebeiket Jézus meg akarja gyógyítani. Kérd Őt: "Jézusom, átadom Neked az elutasítás fájdalmait. Tudom, hogy Te szeretsz engem és kedved leled bennem idős korom ellenére is. Kérlek, segíts, hogy megbocsássak mindenkinek, aki elutasított engem. Hiszem, hogy velem vagy és számíthatok segítségedre. Ámen."

ťÚgy éreztem, tele vagyok felesleges gátlásokkal, félelmekkel, felesleges terheket cipelek, amik lebénítanak. Ezek alatt szinte kötelezően összeroppan az ember, ha nem tudja letenni Isten lába elé, aki gondviselő és emberszerető. Az életet csak úgy lehet elviselni, hogy tudom, egy olyan Isten ítél meg, aki értem meghalt, és olyan fontos vagyok Neki, hogy értem is meghalt.Ť (Haselfux Péter)

5. hét

A FÉLELEM SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

"Adja meg nektek (az Atya) dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd föl tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, megismeritek Krisztusnak minden ismeretet fölülmúló szeretetét és beteltek Isten egész teljességével." (Ef 3,14-19) 1. A félelem, mint egzisztenciális tapasztalat A félelem a legősibb megtapasztalása az embernek. Ha fellapozzuk a Bibliát, a Teremtés könyve (3,10) leírja a bűnbe esett ember félelmet megvalló szavait: "Hallottam szavadat a kertben és megijedtem." A bűn elhomályosította az emberben az istenképet. Attól az Úrtól kezdett félni, akitől addig csak jót kapott és élvezte szeretetének áldásait. A bűnbe esett ember eljegyezte magát a félelemmel. Attól kezdve a bölcsőtől a koporsóig százféle formában tör ránk a félelem. Ez a félelem néha olyan erős tud lenni, hogy megbénítja egy bizonyos területen cselekvőképességünket; gátolja kapcsolatainkat, nem merünk szeretni, hinni, kerüljük Istent és az embereket, kerüljük az egyházat, mert féltjük szabadságunkat. Ez a fajta félelem, mint egy állandóan nyitott belső seb visszafogja fejlődésünket és ennél fogva akadályozza boldogságunkat. Sok ember a félelem legyőzéséhez megpróbálja a mágia és a tudomány segítségét igénybe venni. Mások a hatalom és a pénz halmozásától várják félelmeik elmúlását. Ismét mások az alkoholhoz, droghoz vagy más szenvedélyekhez nyúlnak, hogy szabadságot találjanak és megmeneküljenek a félelemtől. Van olyan is, aki az agresszivitásba menekül, hogy megszabaduljon félelmeitől. Amikor az utcán szakadt farmerben, bőrdzsekis fiatalembereket látunk, fülükben négy-öt karikával, nem is sejtjük, hogy belül tele vannak félelemmel. A különc öltözködéssel és agresszív viselkedésükkel akarják legyőzni belső félelmüket. Vannak, akik a háború idején vagy gyermekéveikben nem kaptak elegendő ennivalót. Felnőtt korukban sokat esznek, sokféle élelmiszert vásárolnak, mert félnek, hogy újra olyan körülmények adódnak, hogy éhezniük kell. Jézus Krisztus örömhíre az, hogy Általa megszabadulhatunk félelmeinktől. Isten azt akarja, hogy mindazt a jót, amit belénk teremtett, kibontakoztassuk és mások javára fordítsuk. Ő azt akarja, hogy "bőséges életünk" (Jn 10,10) legyen. Azt akarja, hogy örömben éljünk és ne a félelem rabságában szomorkodjunk. Jézus azért jött, hogy "lerontsa a Sátán műveit" (1Jn 3,8). Jézus kereszthalála által nemcsak a bűntől szabadulhatunk meg, hanem a bűn okozta minden sérüléstől is. Jakab apostol (2,19) azt írja: "az ördögök... rettegnek." A démoni lét tele van szorongással és félelemmel. A gonosz lelkek gyakran felhasználják a félelem fegyverét, hogy az embert bűnbe vigyék és elszakítsák Istentől. Mennyi árulás, gonoszság, gyilkosság, Isten megtagadása, egyház elárulása jött már létre félelemből (gondoljunk a Rákosi korszakra: 1948-56). Sok-sok embert megfélemlítettek, megfenyegettek, ezzel a leggonoszabb tettekbe hajszolták bele. A totalitárius diktatúrák alapja a félelem volt. Kialakítottak egy erkölcsi normát semmibe vevő ideológiát és ehhez egy hatalmi csoportot. Az emberek tömegei félelemből hozzájuk csatlakoztak... aminek végső szörnyű gyümölcse százmilliók halála és több száz millió ember szellemi megfertőzése lett, amely megnyilvánult a materialista, ateista gondolkodásban és a "jobb oldaliak" gyűlöletében. Amikor a félelem okozta sebek gyógyításáról beszélünk, a gonosz lélek elleni harcról is kell beszélnünk. Az imádság és a böjt fegyvereivel és a keresztény élet evangéliumi dinamizmusával le tudjuk győzni a gonosz lélek támadásait és megújulhat egész életünk. A félelem egyformán támad szegényeket és gazdagokat, fiatalokat és öregeket, egyszerű és tanult embereket. De bármely korosztályban éljen valaki, a Jézussal való mély kapcsolata segítséget, sőt gyógyulást hozhat neki. Szeretnék most néhány területet kiemelni, amely leggyakoribb a félelmek között: 2. Félelem az emberektől A legtöbb félelmet - az emberektől való félelmet - szereztük vagy tanultuk. A tanulás azt jelenti, hogy valaki megtanított a félelemre. A legáltalánosabb az, amikor egy anya belefáradt rosszalkodó kisgyermeke fegyelmezésébe és azt mondja neki: "na várj csak, majd este apád hazajön és ellátja a bajodat". Ettől kezdve a gyerek szívébe elültette a félelem magját: "Az apám olyan, akitől félnem kell." Vagy a másik fenyegetés: "ne rosszalkodj, mert megbüntet az Isten." Ettől kezdve a gyerek úgy gondol Istenre, mint egy büntető, természetfeletti hatalomra. Megtörtént eset, hogy Budapesten egy templomi hittanóra előtt a plébános megbeszélte a kántorral, hogy amikor az utolsó ítéletről beszél, kapcsolja be az orgonát teljes hangerővel és a mély hangokon játszon valamit. A plébános elkezdte ecsetelni Isten büntető ítéletét és amikor az orgona hatalmas hangerejével megszólalt, több gyermek elkezdett sírni a félelemtől. (Természetesen egy édesapa, aki tanúja volt ennek a jelenetnek, többet nem vitte gyermekét hittanórára.) Az anyák így építenek be félelmet gyermekeik szívébe: "Ha rossz leszel, elvisz a rendőr", vagy: "Elvisz az ördög a pokolba". Ez a félelem belső sérüléseket hozhat létre, amelyek negatív hatással vannak életünkre. Ide tartozik az is, amikor valaki negatív hozzáállás miatt fél az emberek véleményétől. Egy 30 éves fiatalembernek homoszexuális késztetései voltak, de nem volt homoszexuális. Állandóan rettegett attól, hogy szelíd külseje miatt valaki rásüti a bélyeget és munkahelyén kiközösítik. A félelem teljesen megbénította emberi kapcsolatait. A szerzett félelem olyan történéshez kapcsolódik, amely sokkoló hatással volt az emberre. Egy 12 éves fiú közvetlen közelről látott egy utasszállító repülőgépet lezuhanni. Hirtelen hatalmas csattanás, a repülő kettétört, lángolni kezdett, az emberek iszonyú kiáltásai hangoztak, néhányan égő testtel kiugrottak a gépből, mások meg vérző testtel a földre zuhantak. Ettől kezdve a kisfiút - ha repülőgép zúgását hallotta - elfogta a szorongás és befogta fülét. Felnőtt korában soha nem mert repülőre ülni, ha külföldre kellett utaznia. Egy alkalommal azonban imádkoztak érte és Jézus meggyógyította. Attól kezdve teljes nyugalommal szállt repülőre, ha utaznia kellett. Természetesen tudnunk kell, hogy van jogos félelem is, ami védelmezi életünket. Amikor az édesanya arra tanítja gyermekét: "ne játssz a tűzzel, mert baj lesz belőle", "vigyázz az utcai átkelésnél", "ne menj közel a szakadékhoz", stb - ezzel olyan félelmeket épít be gyermeke gondolataiba, amelyek megőrzik az életét. Gyógyulni abból a félelemből kell, amely romboló hatású érzelmi világunkra, és amely miatt nem tudunk normális életet élni vagy normális kapcsolatot tartani másokkal. Ahhoz, hogy gyógyulást érjünk el, be kell vallani félelmeinket. Sok esetben nehéz feladat, mert szégyelljük a félelmet és nem szívesen valljuk be még saját magunknak sem. Hány fiatalt belehajszoltak társai veszélyes helyzetekbe azzal, hogy gyávának, félősnek mondták. Pedig az életet védő félelmek jogos félelmek. Ugyanakkor minden korosztálynak vannak félelemmel járó helyzetei, amelyeknek legyőzése erősíti a személyiséget. Például félelem az első iskolai naptól, félelem az első randevútól, félelem a munkahelyen valami nagyon fontos és nehéz feladattól. Jézus által megszabadulhatunk azoktól a félelmektől, amelyek rabbá akarnak tenni. Tanulságos példa egy 13 éves kamaszlány esete: hogyan született meg benne a félelem, és hogyan uralkodott el rajta. A lány édesapja baráti összejövetelt tartott. Forró nyári nap volt. Kislányát kiküldte a konyhába üdítőért. Nyolc pohár málnaszörpöt hozott, de mielőtt odaért volna az asztalhoz, megbotlott a szőnyegben. Kiegyensúlyozta ugyan a tálcát, de egy pohár leborult a világos színű perzsaszőnyegre. Apja odalépett hirtelen haragjában az egész tálcát ráborította lányára és azt kiáltotta: "Még ezt sem lehet rád bízni? Takarodj a szemem elől!" A lány sírva kifutott a szobából. A megszégyenítés és apja haragja olyan mélyen érintette, hogy attól kezdve félt minden tekintélyt képviselő személytől. Iskolában, ha felszólította a tanító, dadogni kezdett és remegni. Erős akaratú és jó eszű lány volt, így végezte el az egyetemet. Mikor eljött hozzám, beszélni kezdtem neki Isten végtelen jóságáról, a megbocsátásról, és arról, hogy az Úr meg fogja gyógyítani, ha rábízza ezt a fájdalmas emléket. Amikor imádkoztam érte, megemlítettem, hogy az Úr ott volt a szobában azon a napon, és neki is fájt, ami történt... most pedig megvigasztalja őt, mert nagyon szereti és meg fogja gyógyítani. Az imádság utáni napokban csökkent a dadogása és feszültsége. Még két alkalommal jött el, hogy imádkozzak érte, utána meggyógyult. Dicsőség az Úrnak! 3. Félelem a fertőző betegségektől Ahogy korunkban növekszik a környezet szennyeződése, lassan odajutunk, hogy mindentől félhetünk, mert veszélyeket hordoz: a levegő, amit a városokban beszívunk, az étel, amit megeszünk, a víz, amit megiszunk szennyező anyagokat visznek szervezetünkbe, melyek betegséget okozhatnak. Mindezek mellett azonban vannak olyan félelmek, amelyek sebeket okoznak és gátolják tevékenységünket. Egy negyvenéves hölgy a következő történetet mondta el. Gyermekkorában édesapja tüdőbeteg lett, az orvosok nem tudtak rajta segíteni. Éveken keresztül otthon ápolták. Az ápolásban a kislány szívesen segített édesanyjának. A nagymama - mint vészjósló madár - odasúgta neki: "te is meg fogod kapni, mert ez fertőző." A kisvárosban hamar elterjedt a hír a fertőző tüdőbetegségről. Az iskolában a gyerekek nem akartak a kislány mellé ülni, mert szüleik "kitanították" őket, vigyázni kell, nehogy továbbadja a fertőzést. Így azután magányosan, barátok nélkül járta ki az általános iskolát. Édesapja meghalt. A kislány felkerült Budapestre, itt járta végig a középiskolát és az egyetemet. Egyetem után kezdett rátörni a félelem: "hátha fertőzést kaptam?!" Nem mert férjhez menni, nehogy születendő gyermekei tüdőbetegek legyenek. Naponta harmincszor is kezet mosott, a kilincseket, mosdót, edényeket többször is lemosta. A pszichiáterek adtak ugyan különféle tablettákat, de a félelem nem múlt el. Mikor eljött hozzám, kértem Jézus gyógyító szeretetét, de alig történt javulás. Szükség lett volna egy jó közösségre, amely hosszú időn keresztül gyógyító szeretettel és segítőkészséggel veszi körül. Szükséges lett volna a napi szentségimádás és mély, szívből fakadó odafordulás az Úrhoz. Ezek hiányában nem jött létre a teljes gyógyulás. 4. Félelem a kutyáktól, rovaroktól, kígyóktól Ez a félelem is lehet szerzett vagy tanult félelem. Ha valakit gyermekkorában megharapott egy kutya, a félelem megmaradhat benne egész élete folyamán. Ha az anya félt a rovaroktól és ezt szavakkal is alátámasztotta: "vigyázz, mert megcsíp", a gyermek lelkében elültette ezzel a félelem magját. A gyógyító imában fel lehet idézni azt a képet, amint a mennyei Atya megteremtette az állatokat és örömét lelte művében. Jézus odamegy egy kutyához és megsimogatja. Rajta keresztül is dicsőíti az Atyát. Nézd Jézussal együtt az állatokat és próbálj meg értük te is egy imát mondani. Kérd Jézust, hogy vegye el félelmedet! Amikor a félelem nagyon nyomasztó, és gátolja Istennel való kapcsolatodat, kérd meg keresztény testvéreidet, hogy a megkülönböztetés karizmája által vizsgálják meg, nincs-e a háttérben a gonosz lélek működése. Ha igen, akkor kérj szabadító imaszolgálatot, hogy Jézus szent nevében és vére által megszabadulj a félelem lelkétől. A Szentírásban olvashatod Jézus bátorító szavait: "Ne félj!"(Lk 24,36) Neki isteni hatalma van, amely által elveszi félelmeidet. Ő szeret téged, boldoggá akar tenni! Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Milyen félelmekből szeretnék meggyógyulni? Mitől félek? 2.    Hogyan vittem imában Jézus elé félelmeimet? 3.    Mennyire hiszem, hogy Jézus el akarja venni félelmeimet?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: EMBEREK TÁMADÁSAITÓL VALÓ FÉLELEM GYÓGYÍTÁSA "Saul megharagudott Dávidra... Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. De Dávid két ízben is kitért előle. Félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott... Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle." (1Sám 18,8-16) Féltékenység, irigység, félelem, harag... milyen ismerős, mintha ma történne. A munkahelyi körülmények sok esetben ilyenek. A főnök (vagy valaki más) irigyli képességeidet, jó családi helyzetedet vagy örömeidet. Félnek a benned levő hittől és ezért támadnak. Azt szeretnék, ha te is félnél tőlük. Dávid le tudta győzni félelmét, mert hitte, hogy vele van az Úr. Ez a megoldás munkahelyi félelmeidre. Mondd gyakran: "Velem van az Úr!" Ma este ilyen vagy ehhez hasonló szavakkal imádkozz: "Uram, Te ismered félelmeimet. Ismered azokat a támadásokat, melyeket napról napra el kell viselnem hitem, erkölcsi elveim, szokásaim, öltözködésem, becsületem miatt. Kérlek, szabadíts meg a félelmektől, amelyek munkahelyemen rám törnek. Hálát adok, hogy Hozzád tartozhatok, és hogy megismerhettelek. Adj bátorságot, hogy elviseljem a támadásokat és megőrizzem belső békémet. Hiszem, hogy velem leszel és megerősítesz! Ámen." 2. nap: HÁZASTÁRSTÓL VALÓ FÉLELEM GYÓGYÍTÁSA "Eszter magára öltötte királyi ruháját... Arca elpirult, szeme szomorúságot sugárzott és halálfélelem szorongatta. Belépett minden ajtón és megállt a belső teremben a király előtt... A király fölemelte tekintetét s miként egy bika, mely haragjában el akarja őt pusztítani, felkiáltott: ťKi merészelt hívatlanul belépni a terembe?Ť A királyné összeesett, színe sápadttá változott." (Eszt 5,2d-2f) Sokfélék a családi élet félelmei! Sok feleség él át hasonló félelmeket - mint Eszter -, melyek mélyen megsebzik szívüket. Félnek férjük veszekedésétől, kritikájától, bántalmazásaitól, italozásától, erőszakosságaitól, haragjától, kiabálásaitól, hűtlenségeitől. Ez a félelem újra és újra ismétlődik, némely esetben naponta előfordul. Sok esetben nincs hova menekülni. A szülők, rokonok távol laknak, vagy már meghaltak. Marad a teljes kiszolgáltatottság és védtelenség. Némely esetben lehet fordítva is, a férj tapasztalja meg a félelmet felesége hisztérikus kitöréseitől, támadásaitól, gyanúsítgatásaitól és bizalmatlanságaitól. Jézus fölkínálja segítségét! Ilyen vagy ehhez hasonló szavakkal imádkozz: "Uram, Te ismered mindennapi félelmeimet házastársamtól. Kérlek, segíts rajtam! Nincs senki, aki együtt érez velem, nem merem elmondani senkinek se félelmeimet. Uram, átadom Neked egész szomorú életemet. Gyógyítsd meg a félelem sebeit! Add, hogy átérezzem közelséged örömét! Rád bízom magam egészen. Ámen." 3. nap: A HALÁLTÓL VALÓ FÉLELEM GYÓGYÍTÁSA "Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem... Amint Jézus látta, hogy (Mária) sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült: ťHová tettétek őt?Ť - kérdezte. ťJöjj, Uram - felelték -, nézd meg.Ť Jézus könnyekre fakadt." (Jn 11,25-37) A haláltól való félelem is sebet okozhat. Sőt szeretteink elveszítésének félelme is mély szorongásokat idézhet elő. Lázár támasza volt két húgának. Halála megrendítette őket. De bizonyára arra is gondoltak: "Ki lesz most már, aki megvédelmez, aki jó tanácsaival, bölcsességével segítségünkre lesz?!" Közben nem gondoltak arra, hogy mellettük megy az, aki maga a föltámadás és az élet. Amikor elfog a halálfélelem, vagy szeretteid elveszítésének félelme, erre gondolj: Jézus a föltámadás és az élet! Ez a Jézus most itt van veled. Van hatalma elvenni félelmedet. De előtte tenned kell valamit: higgyél Benne! Hidd el, hogy itt van veled a föltámadás! Ez a hit nemcsak a félelmet veszi el, hanem a halált is! Jézusban nincs halál. Lázárral együtt te is átélheted a föltámadást már most! Kérd az Urat: "Jézusom, köszönöm, hogy olyan együttérző voltál Mártával és Máriával ott a temetőben. Köszönöm, hogy velem is együtt érzel, amikor látod halálfélelmemet és szeretteim elvesztésétől való félelmemet. Kérlek gyógyítsd meg bennem a félelem sebeit! Hiszem, hogy Te vagy a föltámadás és az élet! Köszönöm, hogy Rád bízhatom halálom pillanatát, hiszem, hogy velem leszel akkor. Ámen." 4. nap: ÉHEZÉSTŐL VALÓ FÉLELEM GYÓGYÍTÁSA "Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem több-e az élet az eledelnél, s a test nem több-e a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak s csűrökbe sem gyűjtenek: mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti többet azoknál? Ugyan melyiktek toldhatja meg élete korát csak egy arasznyival is, ha aggodalmaskodik?" (Mt 6,25-27) Vannak emberek, akik attól félnek, hogy bizonytalanná válik megélhetésük. Sokan vannak, akik munkahelyükön állandó fenyegetettséget éreznek. "Mi lesz velem, ha elbocsátanak?" - teszik fel a kérdést maguknak. Ez a seb gyakran agresszivitáshoz is vezethet. Az illető még inkább támadja azokat, akik fenyegetik munkahelyét. Fél attól, hogy elveszítheti a középosztálybeliek kényelmes életét: autót, külföldi nyaralást, mobiltelefont, számítógépet, stb. Az emberek javarésze elfelejtett egyszerűen élni. Ezt a sebet a mennyei Atya gondviselésébe vetett bizalom gyógyítja meg. Ha Neki adtad az életedet, Ő gondoskodni fog rólad. Kérd Őt: "Mennyei Atyám, szeretném most végérvényesen Rád bízni az életemet. Kérlek, gyógyítsd meg a megélhetéssel kapcsolatos félelmeim sebeit! Rád bízom, hogy mit fogok enni és mibe fogok öltözködni. Ölelj át atyai gondoskodásoddal! Hiszem, hogy ha minden állatnak és növénynek megadod a táplálékot, én még inkább megtalálom megélhetésemet, mert én a te teremtésed koronája vagyok. Ámen." 5. nap: SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEKTŐL VALÓ FÉLELEM GYÓGYÍTÁSA "Az írástudók és farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda és Jézus elé állították: ťMester - mondták - ...Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Te mit mondasz?Ť Jézus lehajolt és ujjával írni kezdett a földön... majd így szólt hozzájuk: ťAki bűn nélkül van köztetek, az vesse rá az első követ!Ť... Ennek hallatára azok egymás után eltávoztak... Én sem ítéllek el." (Jn 8,3-8.11) Van, aki fél a szexualitástól, válástól, házastársa hűtlenségétől. Egy huszonhét éves asszony fájdalmas története azzal kezdődött, hogy 12 éves korában megerőszakolta a nagyapja. Megfenyegette, ha elmondja anyjának, megöli. Azóta felnőtt, férjhez ment, két gyermeke született, mégis mindig félelem fogja el, amikor férje közeledik hozzá. Nem meri elmondani neki fájdalmas emlékét, csak némán hordozza a gyermekkori emlék sebeit. - Más arról panaszkodott, hogy férje irodájában sok a fiatal nő és körülrajongják férjét. Fél, hogy egyszer elhagyja őt. Jézus megértő volt a házasságtörő asszonnyal, talán azok neveit írta a homokba, akik beletaszították Őt ebbe a helyzetbe, szexuális szolgáltatásra kényszerítve. Isten a házastársaknak azért adta a szexualitás örömét, hogy mindig megerősödjön bennük egymás elfogadása és szeretete. A tiszta szexuális öröm (a házasságban) Isten ajándéka, amit örömmel kell fogadni. Ha mégis félsz tőle rossz emlékeid miatt, talán ilyen szavakkal kérd az Urat: "Uram, Jézus, kérlek vedd el a szexuális élettel kapcsolatos félelmeimet, gyógyítsd be az ezekből fakadó sebeket! Átadom Neked minden rossz, fájdalmas emlékemet. Add, hogy tiszta, bizalomteli tekintettel tudjak férjemre (vagy feleségemre) nézni! Szabadíts meg minden olyan gondolattól, képzelgéstől, ami megterheli szeretetemet. Ámen." 6. nap: BETEGSÉGEKTŐL VALÓ FÉLELEM GYÓGYÍTÁSA "Akkor egy leprás jött Jézushoz, térdre borult előtte és kérlelte: ťHa akarod, megtisztíthatsz engem.Ť Könyörületre indulva feléje nyújtotta kezét, megérintette és így szólt hozzá: ťAkarom, tisztulj meg!Ť Erre azonnal elhagyta a lepra és megtisztult." (Mk 1,40-41) Sok ember szorongató félelmet érez a betegségektől. Ahogy egyre inkább szennyezzük környezetünket, egyre több - sok esetben gyógyíthatatlan - betegség üti fel a fejét. Korunk népbetegsége a rák. Aki hallja, hogy kollégája, vagy rokona rákbeteg lett, beleborzong a gondolatba: "Mi lenne velem, ha én is rákos lennék?" A betegségtől való félelem sebet okoz és hosszan tartó szorongássá válhat. Jézus meg tudja gyógyítani ezt a sebet is! Ha nem is úgy, ahogy a leprással tette, de minden esetben el tudja venni a félelmet, ha Rá bízod magad! Kérd Őt ezért: "Uram Jézus, nem tudom, hogy a jövőben beteg leszek-e, de azt tudom, hogy Te soha nem fogsz elhagyni engem. Kérlek, gyógyítsd meg bennem a betegségtől való félelem sebeit és add kegyelmedet, hogy teljesen Rád bízzam magam! Gyógyítsd meg testi-lelki bajaimat és add, hogy egészséges legyek. Dicsőítelek téged és hálát adok minden kegyelmedért! Ámen." 7. nap: A SZELLEMEKTŐL, DÉMONOKTÓL, ISMERETLEN JELENSÉGEKTŐL VALÓ FÉLELEM GYÓGYÍTÁSA Az apostolok "zavarukban és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt: ť...nézzétek kezemet és lábamat! Én vagyok! Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, mint nekemŤ ...de mivel még mindig nem hittek... megkérdezte tőlük: ťVan itt valami ennivalótok?Ť Adtak neki egy darab sült halat és lépes mézet. Fogta és szemük láttára evett belőle." (Lk 24,37-43) A szellemekről való históriák minden kultúrkörben megtalálhatók. Amikor egy gyerek ilyesmiről hall, félelem fogja el a sötét szobában (vagy ha egyedül hagyják), mert arra gondol, hogy ismeretlen lények törnek rá. Sokan fegyelmezetlen kíváncsiságból átlépnek egy határt, aminek súlyos következményei lehetnek. Gondolok szellemidézésre, különféle okkult dolgokkal való foglalkozásra, amelynek egy idő után rabjai lesznek és különféle félelmek születnek meg bennük. A gonosz lélek minden eszközt felhasznál, hogy az ember lelkét megbénítsa, hitét megzavarja és a félelmekkel eltávolítsa Istentől. Kérd Jézust a gyógyulásért: "Uram, hiszem, hogy Te vagy minden létező Ura és Királya. Hiszem, hogy itt vagy velem. Hiszem, hogy Te legyőztél minden gonosz erőt a kereszten. Kérlek, gyógyítsd meg bennem azt, hogy félek az ördögtől, a gonosz szellemektől, varázslatoktól és bármilyen ártó hatalomtól. Gyógyítsd meg bennem a félelem okozta sebeket! Én átadok Neked minden rossz emléket és kérlek, árassz el engem isteni jelenléted biztonságával és fényével. Hiszem, hogy szeretsz engem és velem vagy. Ámen."

ťHová menekülhet, aki kilép az atyai házból? Hol talál békét, derűt, szemlélődést és örömet, aki lemondott a szeretetről? Epéje szétmálik a bűnök súlya alatt, szorongás rontja meg éjszakáit, rettegés süllyeszti rabszolgaságba, bálványimádás taszítja halálos unalomba. Nincs élet Isten nélkül, s aki megfut Előle, már a pokolban találja magát. Amikor a tékozló fiú mocskosan, büdösen, kiéhezve hazatér, azt akarnátok, hogy apja alaposan megverje? Távol élve, abban a pokoli bugyorban, amelynek neve bűn, világ, nagyváros, édes élet, már megkapta az igazi botütéseket. Belenéztetek-e már annak mélységesen szomorú szemébe, aki menekül a szeretettől? Ismeritek a bűnös nagyvárosok agóniáját? Volt idő, amikor félelmet ébresztett bennem a modern nagyváros: az a rémes sötétség, ahol luxus körülmények között henteregnek emberek, ahol otthonos az erőszak, a kihasználás, ahol idétlenül röhögnek, s azzal szórakoznak, hogy kölcsönösen rosszat tesznek egymásnak.Ť (Carlo Carretto)

6. hét

AZ ÖNVÁD ÉS BŰNTUDAT SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatosszívű, és nyugalmat találtok lelketeknek." (Mt 11,28-29) 1. Alapfogalmak Ahhoz, hogy teljes egészében lássuk a helytelen bűntudatból való gyógyulás folyamatát, meg kell határoznunk a lelkiismeret és a bűn fogalmát. Minden ember természetébe bele van írva egy ősi törvény: tedd meg a jót és kerüld a rosszat. A pogány görög-római kultúrában is nagy értéke volt a lelkiismeretnek, amely az erkölcsi jót (például: hazaszeretet, hűség, igazság, stb.) szolgálta. A hívő ember számára "lelkiismeretből cselekedni" annyit jelent, mint hitből cselekedni (Róm 14,23). Mert a hit megvilágosítja a lelkiismeretet, a lelkiismeret pedig megőrzi a hitet (1Tim 3,9). A tökéletes lelkiismeret a hit által megvilágosított és a szeretettől áthatott lelkiismeret (2Kor 1,12; 1Tim 1,5). A jó melletti döntéssel növekszik bennünk a jó ismerete. A jó ismeretének növekedésével egyre tisztább és erőteljesebb lesz lelkiismeretünk. A Szentlélek vezetése így mindig jobban tapasztalható lesz számunkra. Isten "hangja" a tiszta lelkiismereten keresztül jut el hozzánk. A lelkiismeret azonban eltorzulhat, ha elfordulunk Istentől és a jó megtételétől! A II. világháborúról szóló könyvek egyikében találtam egy történetet, amely a fiatalok szibériai fogolytáborba (1945) való elhurcolásáról szól. Az, aki összeírta az elhurcolásra szánt fiatalokat, az egyik család rokona volt, de titokban a kommunista párt tagja és orosz szimpatizáns. Két lánytestvér édesapja elment hozzá, hogy segítségét kérje. Azt válaszolta, nem tehet semmit (pedig tehetett volna). A két lányt a többivel együtt elhurcolták, öt évig voltak Szibériában, küzdve az éhhalállal, betegséggel, hideggel, míg végre hazaengedték őket. (A sátáni etika szerint nem az az erkölcsi jó, amit Isten mond, hanem az, ami pillanatnyi érdekemet szolgálja. Isten helyét betölti ilyenkor egy diktátor, egy párt, egy ideológia vagy a puszta önzés.) Az illető rokont megkérdezték később, nem furdalta-e a lelkiismeret? Azt válaszolta: "Nem, mert ťbecsületesenŤ megtettem, amit a pártom elvárt tőlem." Ennyire képes eltorzulni a lelkiismeret, ahogy Jézus ezt meg is jövendölte a Lk 21,16-ban: "elárulnak... rokonaitok és barátaitok, sőt lesznek, akiket meg is ölnek." 2. A bűn létrejötte Bűn akkor jön létre, amikor az ember tudva és akarva Isten akarata ellen tesz valamit; vagy általánosabb megfogalmazásban: tudva és akarva rosszat tesz. A bűn lényegét az első ember bűnbeesésénél így írja le a Biblia: "Olyanok lesztek, mint az Isten." A Sátán öntörvényűséggel kísértett, hogy az ember saját maga szabja meg, mi a jó és mi a rossz. Ez tulajdonképpen Isten elleni lázadást és Isten megvetését jelenti (2Sám 12,10; Iz 1,4; 43,24). Következményei beláthatatlanok. A legszomorúbb a lelki rabság, amikor az emberen eluralkodik a bűn (Róm 6,12-13). Ezért mondja Pál apostol: "Tagjaitokat ne vessétek oda a gonoszság eszközéül a bűn szolgálatára." Ez a kiszolgáltatottság mélyen megsebzi az embert. Nem tud hova lenni az önvád súlya alatt. Mélységesen megveti magát és nem tartja méltónak az életre és az emberek barátságára. Egy alkoholista, amikor rájött, hogy miatta tönkrement a családja, szomorúan fölkiáltott: "Mit tettem? Hova jutottam?" Ezt mondta Káin is, amikor megölte Ábelt: "Nagyobb az én gonoszságom, semhogy elhordozhatnám" (Ter 4,13). Bűntudatról vallási értelemben akkor beszélünk, amikor valaki fölismeri, hogy bűnével megbántotta a szerető Istent. Semmibe vette parancsait, lelkiismeretének jóra intő szavait és tudva-akarva rosszat követett el. A helyrehozás módja a bűn megbánása (szentgyónás) és ha valakinek kárt okozott, a kár megfizetése! A lelkiismeretes embereknek abban az esetben is lehet bűntudatuk, ha nem kifejezetten vallásosak, de fölismerik, hogy cselekedetükkel valakinek súlyos bajt (betegséget, halált, testi-lelki szenvedést, anyagi veszteséget) okoztak. Az önvád - ha nem talál Isten felé feloldást - oly súlyos lehet, hogy az ember beleőrülhet. A helyes bűntudat megtisztuláshoz vezet, ahogy ezt a tékozló fiú történetében (Lk 15,11-32) olvashatjuk. A bűnbánat és a bűn megvallása (szentgyónás) megtisztítja a szívet. Azért jött el Jézus Krisztus, hogy üdvösségre vezessen, ami a "bűnök bocsánatában van" (Lk 1,77). Ő azért jött, hogy "megmentse, ami elveszett"(Mt 9,13; 18,11). Nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt, hogy éljen. A bűntudat és az önvád sebei Krisztus kereszthalálához kapcsolnak minket. Krisztus megért, elfogad, együtt érez velünk és mindent meg akar tenni, hogy megszabaduljunk a vádló gondolatoktól. Itt mutatkozik meg különösen a hit gyógyító ereje. Mert ha ez az erő hiányzik, akkor az ember a keserűség és az önvád legmélyebb sötétségébe zuhan. Így történt ez azzal a pilótával (Paul Tibbets ezredessel és tizenegy társával), akit 1945. augusztus 6-án megbíztak, hogy egy nagyhatású bombát dobjanak le Hirosimára. A pusztulás méreteit nem érzékelte a repülőgépről. De később, amikor látta a haditudósítók felvételeit a vérrel borított emberekről, a sugárfertőzött gyermekek tízezreiről, akkor mély önvád kerítette hatalmába. A legénység közül többen megőrültek az önvád és bűntudat súlya alatt. 3. Az évekig tartó önvád sérülése A teológusok szerint a tisztítótűzben való szenvedést az önvád és bűntudat okozza. Ott látjuk meg teljes egészében összes bűnünk igazi nagyságát és azok minden következményét, ott látjuk meg Isten szeretetének végtelen gazdagságát. Ez a kettő, hogy "mit" tettünk és "ki ellen", mérhetetlen fájdalmat fog jelenteni számunkra. Hacsak nem szentelődünk meg még itt a földi életben! Hangsúlyozni szeretném, hogy a bűn elkövetése utáni bűntudat és önvád önmagában jó, mert életünk megjavításához, szívünk megtisztulásához vezet. Amiből gyógyulni kell, az az a seb, amelyet létrehozott a hosszan tartó bűntudat és önvád, amit akkor is érez valaki, ha bűnét megbánta Isten előtt. Az önvád gyógyulatlanságát az jelzi, hogy hosszú idő után sem változik, keserűséggel és reménytelenséggel tölt el; akadályozza kapcsolatainkat és teljesítőképességünket (munkánkat), gondolatainkat csak arra az egy fájdalmas problémára irányítja. A gyógyulásért való ima nemcsak arra irányul, hogy a beteg fogadja el Isten bocsánatát és szeretetét, hanem arra is, hogy tanulja meg gondolatait fegyelmezni, mondjon ellent a keserűség és reménytelenség kísértésének, szeretettel végezze munkáját. Egyáltalán, hogy vegye észre a világ szépségét és azt a sok ajándékot, amit ezen keresztül és ezen kívül is kapott Istentől. Tanuljon meg hálásnak lenni és mindenért köszönetet mondani Istennek. 4. Isten bocsánatának elfogadása Ha valaki nem tudja vagy nem akarja elfogadni Isten bocsánatát, akkor ez sok esetben odavezet, hogy tudat alatt büntetni próbálja magát. Ebből a lelkiállapotból balesetek, étkezés abbahagyása, rossz döntések, fájdalmas események következhetnek. Egy fiatalasszony, amikor megtudta, hogy férje házasságtörést követett el, bosszúból ő is elkövette ezt a bűnt, pedig nagyon jó keresztény volt, de hiúsága felülemelkedett kereszténységén. A bűn után annyira vádolta magát, hogy idegösszeroppanást kapott. Nagyon nehezen gyógyult meg, sok-sok gyógyulásért mondott ima és megbocsátás után javult csak állapota. A bűntudat és az önvád okozta seb megkötöz, megfoszt szabadságunktól és vidámságunktól. Gyakran vezet önmegvetéshez, öngyűlölethez, önmagunk leértékeléséhez, depresszióhoz. A hamis bűntudatról és önvádról is szólni kell. Ez azt jelenti, hogy a háttérben nincs semmi vétség. Sem cselekedettel, sem mulasztással nem vétettünk, mégis azt gondoljuk, hogy miattunk következett be valami baj. Klasszikus példa erre az, amikor egy anya közepes tehetségű gyermekét állandóan szidja, hogy miért nem hoz kitűnő bizonyítványt az iskolából. A szidalmazásba beleszövi, hogy mennyit dolgozik fiáért, mennyi pénzbe kerül a taníttatása, mennyi energiája megy rá, hogy minden meglegyen, ő pedig milyen rossz és hálátlan. A gyermek nem tudja reálisan fölmérni, hogy mire lenne képes, de elhiszi anyja szavait, hogy ő hálátlan és rossz gyerek. Bizonytalanná lesz, értéktelennek érzi magát és szomorúvá válik az önvád miatt. Nagyon fontos, hogy a szülők csak annyit várjanak el gyermekeiktől, amennyit azok teljesíteni tudnak. E probléma természetesen a felnőttek világában is előfordulhat, például vezető és beosztottja között. Sok olyan szülő és vezető van, aki alig vagy egyáltalán nem dicsér, viszont annál többet szidalmaz, pedig ha egy kicsit több lenne a dicséret szárnyakat adna a rábízottaknak. 5. Az ártatlanokra fogott bűn okozta sérülések gyógyulása Az ártatlanok megvádolása különösen kegyetlen volt az 1940-es és 50-es években, amikor a totalitárius rendszerek hamis bűntudatot sulykoltak bele az emberekbe. Ide tartoznak a zsidóüldözések, és az 50-es években történő kitelepítések. A nemesi származásúakat, a régi rendszer főbb hivatalnokait, katonatisztjeit, mélyen vallásos embereket megbélyegezték, mint a nép ellenségeit. Emiatt nem dolgozhattak képzettségüknek megfelelő munkahelyen, gyermekeiket nem vették föl az egyetemre, minden fórumon megalázták őket, sok esetben börtönbe zárták vagy megverték őket, javaikat elkobozták. Mérhetetlen sok fájdalmat okoztak ezzel nekik. Kevesen tudták ezt túlélni emelt fővel és sebek nélkül. Nagyon nehéz itt a gyógyulás, hiszen egész életüket és szeretteik életét is tönkretették. De Istennek semmi sem lehetetlen, mert Ő az Élet Ura! Ez a jelenség sajnos egyházi vonatkozásban is felmerül. Vannak papok, akik a szentbeszédben rendszeresen kárhoztatják a híveket, akik, mivel állandóan a bűntudatot sulykolják beléjük, a vasárnapi szentmiséről szomorúan, csalódottan, önmegvetéssel mennek haza. Ez a csalódottság táptalajt ad az újabb bűnöknek, mert arra gondolnak, úgyse sikerül jónak lenniük. Ezzel szemben, ha a plébános észrevenné bennük a jót és dicsérné is őket, bizonyára sokkal nagyobb eredménye lenne fáradozásának. Némely esetben az önvád oly erős, hogy teret adhat a gonosz lélek működésének. Ebben az esetben szükség van a megkülönböztetés adományára és a szabadító szolgálatra! Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Milyen önvád él bennem évek óta? 2.    Mennyiben fogadtam el Isten bocsánatát? 3.    Mennyiben adok hálát Isten bocsánatáért szentgyónás után? Tudok-e örülni Isten szabadító szeretetének?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: SZERETTEINK HALÁLA MIATTI ÖNVÁD GYÓGYÍTÁSA "Joáb... vett három dárdát és beledöfte Absalom szívébe... Elszomorodott erre a király... felment a kapu felett levő terembe, s járva-kelve ezt mondogatta: ťÉn fiam Absalom! Absalom, én fiam, bárcsak én haltam volna meg helyetted!Ť" (2Sám 18,14.19,1) Dávid vádolta magát, hogy nem vigyázott jobban fiára, Absalomra. Szeretteink halála miatt sokakban felmerül a kérdés: "Vajon megtettem-e mindent, hogy életben maradjon? Ha előbb vittem volna kórházba, ha jobb orvoshoz vittem volna, ha jobb gyógyszereket szereztem volna, talán még ma is élne!" Így születik meg bennük a bűntudat és az önvád, amely egyre inkább elhatalmasodik bennük. Különösen akkor erős ez, ha valamivel összekapcsolható a haláleset, például veszekedéssel, engedetlenséggel. Egy harmincéves lány összeveszett apjával, aki aznap éjjel szívinfarktust kapott és meghalt. Ettől kezdve hónapokon keresztül mardosta az önvád, hogy ez biztosan miatta történt. A gyógyító imában így szólhatunk az Úrhoz: "Uram, Te, aki minden emberrel kapcsolatban vagy, kérlek közvetítsd apámnak, hogy nagyon megbántam az utolsó veszekedést és bocsásson meg nekem! Uram, Te is bocsáss meg mindent, amit elmulasztottam vagy rosszul tettem! Elfogadom, hogy Magadhoz szólítottad őt. Kérlek, gyógyítsd meg bennem a bűntudatot és az önvád sebeit. Add nekem a Te békédet, hogy újra vidáman és örömmel szolgálhassalak Téged az emberekben! Ámen." 2. nap: MÁSOK BOLDOGTALANSÁGA MIATTI ÖNVÁD GYÓGYÍTÁSA "Örömmel adjatok hálát az Atyának... Ő kiragadott minket a sötétség hatalmából és áthelyezett szeretett Fia országába (királyságába)." (Kol 1,12-13) Egy édesanya mérhetetlen fájdalommal mondta el, hogy amikor lánya megszeretett egy fiút, aki szelíd, jóravaló természetű volt, nem engedte hozzámenni, mert református volt. Utána rábeszélte egy katolikus fiúval kötendő házasságra. Az esküvő után kiderült, hogy a fiú rossz természetű: veszekedős, kiabálós, már meg is verte feleségét, aki egyre csak sír nagy boldogtalanságában. Egy év telt el és nem változott semmi, hanem inkább rosszabbodott. Az anyában fölébredt a bűntudat és az önvád, hogy tönkretette gyermeke életét. Jézus együtt érez ezzel a fájdalommal. Kérd Őt ezekkel a szavakkal: "Uram, szívből megbánom, amit lányom (vagy fiam) ellen vétettem, amikor erőszakkal a magam akaratát érvényesítettem és ezzel boldogtalanná tettem őt. Kérlek, Uram, bocsáss meg nekem, gyógyítsd meg ezt a sebet! Tedd jóvá, amit én elrontottam. Segíts, hogy megértő szeretettel vegyem körül őt és házastársát! Ámen." 3. nap: PLETYKÁK MIATTI SEBEK GYÓGYÍTÁSA "Semmiféle rossz (bomlasztó) beszéd ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas a hitben való épülésre... Meg ne szomorítsátok Isten Szentlelkét, akinek jegyét viselitek a megváltás napjára. Távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás." (Ef 4,29-31) Történt, hogy egy fiatal házaspár vidékre, egy kisvárosba költözött. Az öreg postás, akit mindenki kedvelt, úgy érezte, mintha látta volna már valahol a fiatalasszonyt. Néhány évvel ezelőtt a prostituáltak között volt egy ilyen szőke lány. El is mondta néhány helyen a véleményét. A fiataloknak feltűnt, hogy ha kimentek az utcára sétálni, összesúgtak hátuk mögött az emberek. Lassan az egész város erről beszélt. Mikor a férj meghallotta, nagyon haragos lett. Elhitte ugyan feleségének, hogy nem igaz a dolog, mégis összepakolt és elköltözött. Mérhetetlen volt a fiatalasszony fájdalma. Ártatlan volt, mégis úgy bántak vele, mint egy bűnössel. Nagyon szerette férjét. Elment dolgozni az élelmiszerboltba. Mikor a postás vásárolt nála, eszébe jutott, hogy annak a "másiknak" anyajegy volt a jobb halántékán, ennek pedig nincs. Most jött rá, hogy tévedett. Mikor beszélgetett vele, megtudta a tragédiát. Ránehezedett az önvád, hogy miatta tönkrement két fiatal élete! A pletykák, hiedelmek, vélekedések, rágalmak, gyanúsítgatások hihetetlen rombolást tudnak eredményezni. Talán veled is történt ilyesmi: vagy téged ért a pletyka, vagy te pletykáltál másokról. Kérd Jézus gyógyító szeretetét: "Uram, bocsáss meg, amikor ártatlan emberekről rosszat mondtam. Átadom Neked azt a sebet, amikor mások pletykája miatt elhúzódtak tőlem az emberek és barátaim is elhagytak. Én most szívből megbocsátok azoknak, akik bármikor rosszat mondtak rólam. Kérlek, gyógyíts meg, add, hogy újra fölemelt fejjel és tiszta szemmel tudjak másokra tekinteni és ne kelljen szégyenkeznem nem létező bűnök miatt! Ámen." 4. nap: HIÁNYOS GYERMEKNEVELÉS MIATTI ÖNVÁD GYÓGYÍTÁSA "Távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás, minden egyéb rosszal. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Kövessétek tehát Isten példáját, mint kedves gyermekei. Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket és jóillatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek." (Ef 4,30-5,2) Történt, hogy egy családban a szülök elhanyagolták gyermekük nevelését. Soha nem értek rá. Gyermekük sokszor belekezdett, hogy elmondja az iskolában történteket, de szülei nem hallgatták meg. Ha kérte, hogy vigyék el kirándulni, azt mondták, sok a dolguk. Időnként pénzt adtak neki, hogy menjen moziba. Tíz éves volt, amikor apja elhagyta a családot. Anyja még idegesebb lett. Tizenöt éves korában kezdett drogozni. A rávalót anyja megtakarított pénzéből lopta el. Két év telt el, amikor az iskolában rajtakapták a kábítószerfogyasztáson és kizárták. Anyjának nem mondta el. Keresett egy bandát, ahol drogot kapott azért, hogy drogot áruljon. A rendőrség elkapta és börtönbe zárta. Az anya akkor ismerte fel teljes súlyával, hogy milyen bűn terheli. Az önvád miatt majdnem összeroppant. Egy imacsoportban imádkoztak érte, meggyógyult és teljesen megváltozott. Ilyen és ehhez hasonló esetek gyakoriak. Kérd Jézust, hogy az önvád okozta seb begyógyuljon: "Uram, sokat vétettem gyermekem (gyermekeim) ellen. Nem törődtem velük, nem neveltem a Te parancsaid szerint. Miattam ment tönkre az élete (életük). Kérlek, segíts rajtam és rajta (rajtuk)! Add, hogy jóvátegyem bűnömet, amennyire lehet. Add, hogy szereteted tanúja legyek! Ámen." 5. nap: BESÚGÁS, ÁRULÁS MIATTI ÖNVÁD GYÓGYÍTÁSA "Mikor Júdás - az áruló - látta, hogy Jézust elítélték, megbánta tettét és visszavitte a harminc ezüstpénzt a főpapoknak... ťVétkeztem, elárultam az igaz vért.Ť ťMi közünk hozzá?Ť - válaszolták... Erre a templomba szórta az ezüstpénzt és fölakasztotta magát." (Mt 27,3-5) Júdásra ránehezedett az önvád. Megbánta ugyan árulását, de nem bízott Isten bocsánatában. Az elmúlt évtizedekben a világ sok országában történt árulás, besúgás, "információ adás". A kommunista államok besúgórendszereket működtettek. A postás, a házfelügyelő, a vendéglős, némely esetben egyházi személyek is, rendszeresen elmondták értesüléseiket a titkosszolgálatnak, egy kis biztonságért, fizetésemelésért, "váll veregetésért", vagy kényszerből. Emiatt ártatlan emberek ezrei kerültek hátrányos helyzetbe, rosszabb esetben börtönbe. A besúgás sérülést hozott létre. A bűntudat és az önvád sokszor egy életen át kísérte őket. Sokan az alkoholba menekültek, de voltak, akik öngyilkosok lettek. Jézus meg tudja gyógyítani ezt a szégyenletes bűnt is! A gyógyító imánál kérd Jézust: "Uram, bocsáss meg, hogy gyenge voltam és emiatt másoknak fájdalmat okoztam! Megbánom bűneimet, kérlek, adj nekem új és megtisztult szívet! Szeretnék ezután őszintén és igaz ember módjára élni és másokon segíteni! Ámen." Ha lehet, szóban vagy levélben kérj bocsánatot azoktól is, akiknek árulásoddal fájdalmat okoztál. 6. nap: VÁLÁS ÉS HÁZASSÁGTÖRÉS MIATTI SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Megvallottam előtted bűnömet, gonoszságomat el nem rejtettem. Elhatároztam: ťMegvallom hűtlenségemet az Úrnak...Ť és te vétkem gonoszságát megbocsátottad." (Zsolt 32,5) Történt, hogy egy fiatal házaspár apró dolog miatt veszekedni kezdett. Mindegyik a maga igazát hajtogatta. Egyre nagyobb indulatot éreztek. Végül a férj azt mondta: "Ha továbbra is veszekszel velem, akkor elköltözöm." A feleség ezt válaszolta: "Tudod mit, költözz el!" A férj összepakolta ruháit egy bőröndbe és elköltözött. Szerették egymást, mind a ketten megbánták, amit tettek. Teltek a hetek, de hiúságból egyik se akarta a kibékülést kezdeményezni. Hat hónap után a férj és a feleség talált magának új társat, a házasságuk ezzel végleg tönkrement. Hosszú évekig mardosta őket az önvád, hogy miért veszekedtek, mennyivel szebb lett volna együtt maradni. Sok ilyen és ehhez hasonló eset fordul elő a mindennapokban. Jézus meg akarja gyógyítani ezeket a sebeket! Kérd Őt: "Uram, kérlek vigasztalj meg engem tönkrement házasságom (vagy házasságtörésem) miatt. Nagyon bánom, amit tettem, de már nem tudom visszafordítani. Kérlek, szabadíts meg az önvádtól és adj nekem új életet! Ámen." 7. nap: MÁS BALESETE MIATTI ÖNVÁD GYÓGYÍTÁSA "Uram, tebenned remélek, soha meg ne szégyenüljek, igazságodban szabadíts meg engem!... Légy oltalmazó sziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem!" (Zsolt 31,1-3) Történt, hogy két barátnő elindult kocsival egy szép kirándulásra. Gyönyörű volt az idő, tele voltak vidámsággal. Az egyik útkanyarban nem vették észre, hogy egy teherautó leállt. Beleszaladtak. Aki vezetett, kisebb karcolással megúszta, de barátnőjének eltört a gerince. Két hónapig volt kórházban, de nem tudtak segíteni rajta, deréktól lefelé véglegesen megbénult. Mónika (aki vezetett), vigasztalhatatlan volt. Barátnője szülei is őt vádolták. Az önvád miatt úgy érezte, meg fog őrülni. Ilyen és ehhez hasonló történetek gyakran előfordulnak. Jézus ezt a sebet is meg akarja gyógyítani! Kérd Őt: "Uram, alig bírom elviselni a bánatot, hogy oka voltam más balesetének. Kérlek, segíts rajtam, gyógyíts meg engem! Fordítsd jóra, ami történt a Te bölcsességed szerint! Adj nekem vigasztalást, hogy szolgálhassalak Téged! Ámen."

ťTe csodálkozol, milyen szigorú az Isten? Lehetetlennek tartod, hogy Ő, akiről azt prédikálják, hogy szeretet, egyszerűen hallgat a törvényeivel szembeszegülő ember teremtette romlás láttán? Isten sokkal szigorúbb, mint az ember, nem riad vissza attól, hogy darabokra szedjen, ha ellenállsz a szeretetnek. Szétbomlaszt utolsó sejtedig. Lerombolja minden álmodat. Tönkreteszi minden vágyadat. Nem hagy meg benned semmi piszkot, semmi álnokságot, semmi sötétséget. Mindezt világosan megérteti, megtapasztaltatja, miközben szétrombolt házad darabjait felhasználva megújít téged. Bukásaidat felhasználva alázatossá tesz. Paráznaságod bűzével újjáteremti szüzességedet. Undok tévedéseid zsákját elhajítva visszavisz Országába. Elvezet a pusztába, sírásodban átölel, és ezt mondja: "Látod, nélkülem semmit sem tehetsz" (Jn 15,5). Én meghaltam érted - mondja a Kálvárián -, most tanuld meg, hogy te is meghalj értem egy kicsit. Haldokolva sejted majd meg a titkot. De csak akkor érted meg, ha szeretetből halsz meg, mint én teérted.Ť (Carlo Carretto)

7. hét

A HARAG SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

"Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam." (Jn 15,12-15) 1. Elfojtott harag Kormos Valéria "A végtelen foglyai" című könyvében leírja a szovjet koncentrációs táborokba hurcolt fiatal magyar lányok szomorú történetét. 16-19 évesek voltak, a donyeci szénbányához kerültek. 40 személyt zsúfoltak egy vagonba. 10-12 napig tartott az utazás a szibériai hidegben. Többen meghaltak, mire odaértek. A penészes kenyér és a répaleves nem adott elég kalóriát a 10-12 órai bányamunkához. Volt, aki 20-30 kilót fogyott le. Személyenként (naponta) 25 mázsa szenet kellett belapátolni a csillékbe. Aki kevesebbet termelt, kevesebb ennivalót kapott. 3-5 évig dolgoztatták őket, míg hazajöhettek 1949-50-ben. Mikor megkérdezték tőlük, van-e harag a szívükben, a legtöbben azt válaszolták: nincs. De mit érezhettek a szülők, amikor látták, hogy szép, fiatal lányukat tehervagonba zárják és ismeretlen helyre viszik. "Nagybátyám pártember volt 1945-ben... benne volt a pártbizottságban, ahol a listákat állították össze... de nem szólt, hogy meneküljünk" - vallja Szentirmai Erzsébet. A szülőket - főleg az apákat - mérhetetlen harag borította el. Ez a harag éveken át emésztette őket, főleg amikor találkoztak azzal, aki munkatáborba (sok esetben halálba) küldte gyermeküket. A mi Urunk, Jézus gyógyítani akarja a harag okozta sebeket! A haragnak többféle formája van: bosszúvágy, gyűlölet, meg nem bocsátás, türelmetlenség, ingerültség, indulatosság, erőszakosság. Érezhetünk haragot önmagunkkal szemben, Istennel szemben. Ezek mind megsebzik szívünket és gyógyításra szorulnak. Jézus mindezekből ki szeretne gyógyítani bennünket, hogy megszabadítson a szomorúságtól és a keserűségtől. 2. Mit kell tennünk? Az első lépés: szívünk mélyéből (tudattalanunkból) merjük felhozni és megvallani haragunkat. Ne akarjuk leplezni, elfojtani, ne is szégyelljük megfogalmazni azt, ami bennünk maradt az igazságtalan helyzetek, megaláztatások miatt. Merjük megvallani, hogy ki tette tönkre álmainkat, életünket, ki vette el fiatalságunkat, ki rabolta ki családunkat, ki nyomorította meg testvérünket bármilyen ideológia nevében, vagy pusztán irigységből, rosszindulatból. A második lépés: adjuk át Istennek a történteket. Ő az igazságos Bíró, Ő, aki a szívek mélyére néz, Ő, aki tudja, hogy ki mit érdemel. Mondjunk le a bosszúról és a visszafizetés vágyáról. Jézus azt mondta: "Ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok se bocsátja meg bűneiteket" (Mt 6,14-15). János apostol pedig kereken kijelenti: "Aki gyűlöl - az gyilkos. A gyilkos pedig nem hordja magában az örök életet." (1Jn 3,15) A harmadik lépés: adjunk teret szívünkben az ellenségszeretetnek. Ez a legnehezebb, amit csak el lehet képzelni. Csak Isten kegyelme által tudjuk megvalósítani. Jézus mondta: "Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek" (Mt 5,44-46). Ezt csak imádság által lehet elérni, mert ellene mond az emberi természetnek. Imádkozni és jót tenni azokkal, akik rosszat tettek nekünk. Ha erre képesek leszünk, hasonlók leszünk mennyei Atyánkhoz (Mt 5,47). 3. A harag ára A megbocsátásra való készség nemcsak a harag okozta sebeket gyógyítja be szívünkben, hanem testi egészségünket is segíti. Egy kutató orvos azt írja könyvében, hogy a harag megnöveli az agyalapi mirigy, a mellékvese és a pajzsmirigy hormontermelését és ez számos betegséget idézhet elő. Ezenkívül szívfájdalmak, ízületi gyulladások léphetnek fel. A harag felemésztheti életerőnket, mert olyan, mint a sav, amely kimarja a vasat. Egy építészmérnöktől barátja (aki 20 év óta volt barátja) elkérte összegyűjtött pénzét, hogy vállakozásba kezdjen. 30 millió forint volt. A jó barát a határidő lejárta után nem jelentkezett. A mérnök kezdett nyugtalankodni. Majd egy hónap múlva levelet kapott Dél-Amerikából, melyben ez állt: "Vállalkozásom nem sikerült, pénzedet nem tudom visszafizetni, nem térek haza többet." A mérnök összeomlott. A legjobb barátja meglopta és tönkretette. Olyan mély harag indult el benne, hogy egy év múlva belehalt. A test ennyire átveszi mély érzelmeinket. Ezért is nagyon fontos, hogy gyógyítsuk meg szívünket a megbocsátással és Jézus szeretetének befogadásával. A harag lelkünk nyugodt állapotát is kiforgatja. Nem tudunk Jézusra és az élet szép dolgaira figyelni, hanem csak arra koncentrálunk, hogy ki és mivel bántott meg bennünket. Ez sok esetben álmatlanságot, vérnyomás emelkedést, levertséget, testi fáradságot is okozhat, továbbá gyomorfájdalmakat és hátfájdalmakat is. 4. Amikor visszaélnek a megbocsátással Az előbbi esetekben közös volt az, hogy egy bizonyos alkalomból vagy egy időszakból származott a harag okozta sérülés. Néhányan azonban föltették a kérdést, mi történik akkor, ha családban vagy munkahelyen rendszeres a megbántás és méltatlan bánásmód. Mert ha egy-egy eset fordulna elő, azt még meg lehetne bocsátani és begyógyulna a sérülés, de mi történik akkor, ha mindennap (szinte egy életen át) állandó támadásnak van valaki kitéve? Ez valóban rettenetes lehet. Keresztút a szó legmélyebb értelmében. Amikor Péter megkérdezte Jézust, hányszor kell megbocsátani, talán hétszer? Jézus azt mondta: "Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer" (Mt 18,22). Ezt csak állandó imádsággal és nagy türelemmel lehet elviselni, ha a külső körülményeken nem lehet változtatni. 5. Hamis elvárások, előítéletek, ellenségkép A harag okozta sebek abból is fakadhatnak, amikor hamis elvárások születnek meg valakiben. Jól illusztrálja ezt a következő példa: Egy férj hazatelefonál feleségének: "Ma későn jövök haza, mert barátaimmal fogok találkozni." A feleség ezt úgy értelmezi: "Fontosabbak férjemnek a barátai, mint én." Ez haragot, mellőzöttséget és szomorúságot kelt benne, ami megsebzi. Egész este dúl-fúl mérgében. Másnap nagy veszekedést rendez, hogy megbüntesse férjét, ami tovább mélyíti belső sérülését. A hiedelmeknél a helyzetek téves megítélése és felnagyítása hozza létre a belső sérülést. Egy anyának elevenek a gyermekei. Erre úgy reagál: "Bizonyára rossz anya vagyok, mert mindig rosszalkodnak a gyermekeim." Haragszik önmagára, gyermekeire. A negatív önértékelés és harag mélyen megsebzi szívét. "Sok halálos betegséget sikerült legyőznünk, ugyanakkor látnunk kellett a Ruanda folyóin lebegő több ezer meggyilkolt halottat, a Koszovóban otthonukból elhurcolt és lemészárolt ártatlan civileket, és a Kambodzsa síkságain folyó rengeteg vért. Bármerre nézünk, keletre vagy nyugatra, északra vagy délre, üldözést, erőszakot és népirtást látunk." (Aaron T. Beck: A gyűlölet fogságában) A muzulmánokról kialakított "ellenségkép" ösztönözte a szerbeket a népirtásra (Jugoszlávia 1995). Ugyanígy előfordul, hogy egy jól induló házasságban az egyik fél ellenséget kezd látni a másikban, akit le kell győzni, bántani, esetleg meg kell verni. Ez annyira elmélyülhet, hogy megszünteti a másik iránt az együttérzést. Elvakultságában nem látja magatartásának értelmetlenségét. Ha kialakul valakiben az ellenségkép, akár a családi életben, akár a nemzetek életében, akkor fölizzik benne a harag és a gyűlölet, és ez mélyen megsebzi szívét. Elveszíti az ember a hitben való gondolkodást és az Úrral való bensőséges kapcsolatot, mert minden gondolatát leköti az "ellenség". A gyógyításnál föl kell tárni az ellenségkép hamisságát és értelmetlenségét és Istent, mint mindenkit szerető Atyát kell bemutatni. A Hozzá szóló imádság és gyógyító szeretet elindíthatja az embert a megbocsátás felé. Sokat segít ilyenkor a keresztre feszítés drámájának átélése. Jézust a borzalmas megostorozás után keresztre feszítik. A keresztre feszítés rettenetes fájdalmai között Atyjához imádkozik: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Majd a Hozzá forduló rablógyilkos bűnbánatot sejtető szavára azt mondja: "Még ma velem leszel a Paradicsomban."A végtelen szeretet és irgalom így gondolkodik. Itt is megmutatkozik a hit gyógyító ereje. Mert ha valakinek nincs hite, nincs Jézusa, kihez menjen mérhetetlen fájdalmaival és kitől kérjen gyógyulást?! 6. A családi életben működő harag sebeinek gyógyítása Gyakran előfordul, hogy a gyermekek nevelésével, problémáival, balesetével (esetleg halálával) kapcsolatban a férj a feleségére (vagy a feleség a férjére) megharagszik. Sok esetben nem pillanatnyi indulatról van szó, hanem éveken át tartó kiengesztelhetetlen haragról, amely mindkét felet megsebzi. A gyógyításnál nagyon fontos a közös imádság, a szavakkal és a szeretet gesztusaival történő kiengesztelődés, és főleg annak fölismerése, hogy a másik nem akart tudatosan rosszat. A fiatalok züllése elindulhat külső hatásra, szeretethiány miatt, rokonok-barátok rossz példája miatt. Az is előfordul - ami sajnos általános -, hogy a szülők a hajszolt életmód miatt nem tudtak kellően odafigyelni gyermekükre és emiatt kezdődtek csavargásai, esetleg a drogos életmód. Történt, hogy egy 17 éves fiú - "barátai" ösztönzésére - szembeszállt szüleivel, kifogásolta vallásos életmódjukat és kifejezte azt a szándékát, hogy elköltözik, mert nem akar olyan unalmas életet élni, mint ők. Egy bandához csatlakozott, amely lopásból tartotta fenn magát. Ezen keresztül kipróbált mindent, amit csak lehetett: kábítószer, ital, szex, lopás, verekedés, stb. Néhány hónap elég volt, hogy a szüleitől kapott jólneveltség teljesen kivesszék gondolkodásából. A szülők sokat imádkoztak érte. Körülbelül két év telt el, amikor egy betegség magához térítette. Nagyon lefogyott, de a lelke is valahogy tele lett már a rendezetlen életmód feszültségeivel és félelmeivel. Vágyódni kezdett a szülői ház elfogadó szeretete után. Felhívta telefonon szüleit, hogy visszafogadják-e? Azok boldogan igent mondtak. Nagy volt a szülők öröme. Egészségileg, lelkileg néhány hét alatt rendbe jött, újra vidám és jólelkű lett. Egyik este, amikor hazafelé tartott, elébe toppant a bandából egy volt társa. Ittas állapotban, kötözködni kezdett vele, gúnyolta, hogy "jó fiú" lett belőle és verekedést kezdeményezett. Egy váratlan pillanatban elővette kését és hátba szúrta őt, majd elfutott. Mire kijött a mentő, már alig volt benne élet, szüleinek címét és telefonját még meg tudta mondani. A kórházban még találkozott szüleivel és a karjaik között halt meg. Támadóját elfogta a rendőrség, de fél év után szabad lábra helyezték, mert ittas állapotban követte el a gyilkosságot. Az apa mérhetetlen haragot érzett, állandóan a bíróságra járt, újságíróknak méltatlankodott, amiért a bűnös szabadlábon van. Amikor elment az imacsoportba, mindenki látta rajta az engesztelhetetlen gyűlöletet. Amikor megbocsátásra kérték, azt válaszolta, szó sem lehet róla. Elkezdtek imádkozni érte, szabadító imát is mondtak, hogy a harag és a gyűlölet démonai hagyják el őt. Végül megkérdezték, imádkozhatnak-e érte úgy, hogy Jézus rajta keresztül bocsásson meg fia gyilkosának. Erre igent mondott. Ő maga is kérte Jézust, tegye képessé a bocsánatra. Végül megtörtént a gyógyulás. Fölszabadult és mindent Jézus kezébe helyezett! Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Van-e bennem harag, amelyből szeretnék meggyógyulni? 2.    Kész vagyok-e megbocsátani és új szívet kérni Jézustól? 3.    A harag vagy gyűlölet óta milyen testi panaszaim, fájdalmaim vannak?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: A SZÜLŐK ELLENI HARAG GYÓGYÍTÁSA "Ha ajándékodat az oltárhoz viszed és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán jöjj vissza és ajánld föl ajándékodat." (Mt 5,23-24) Egy 20 éves lány átélte ezt az Igét. Megtérése után éppen szentáldozáshoz akart járulni, amikor eszébe jutott apja. Nyolc éves volt, amikor apja elhagyta a családot. Néhány héttel később látta őt, amit egy fiatal nővel átkarolják egymást. A kislány szívében mérhetetlen harag született. Attól kezdve nem akart hallani az apjáról. Azóta nem is találkozott vele. Tizenkét év után Jézus azt mondta neki: "Ha igazi volt a megtérésed, menj és kérj bocsánatot édesapádtól, mert gyűlölted őt." A lány elment és megtette. Apja megrendült, könnyekre fakadt és ő is bocsánatot kért. Nagy szeretettel ölelték át egymást. Gyakran előfordul, hogy a gyermekek haragot éreznek elvált szüleikkel szemben, vagy a szülők gyermekeikkel szemben, mert úgy érzik, nem váltották be reményeiket. A harag megsebzi a szívet, hidegséget, távolságtartást hoz létre. A haragot nem szabad őrizgetni. Kérd Jézust: "Uram, Te ismered azt a fájdalmat, amit akkor éreztem, amikor apám (vagy anyám) elhagyott. Mennyire irigyeltem osztálytársaimat, mert volt édesapjuk. Éveken keresztül fájt ez a hiány. Kérlek, gyógyítsd meg bennem a harag sebét. Megbocsátok apámnak és kérlek, töltsd be azt az űrt szereteteddel, amit az ő hiánya hozott létre bennem. Ámen." 2. nap: EGYHÁZI SZEMÉLY ELLENI HARAG GYÓGYÍTÁSA "A test cselekedetei nyilvánvalóak... ellenségeskedés... vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás... Akik ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten országának örökösei... Ha lélek szerint éltek, kövessétek is a Lelket." (Gal 5,20-26) Történt, hogy egy fiatalember szeretett volna egyházi házasságot kötni. A ruhakölcsönzés és a többi kiadás után maradt még tízezer forintja, gondolta, ez elég lesz. Alighogy belépett a plébánia irodájába, hogy megbeszélje az esküvőt és a jegyesoktatást, a plébános szigorúan ránézett és azt mondta: "Csak akkor tudom vállalni, ha kifizeti az egyházi adót. Nézzük csak! Nyolc év óta nem fizetett, ez minimum húsz ezer forint, az egyházi esketés és a nászmise tízezer forint." A fiú nagy haragot érzett, mert tudta, ha most odaadja ezt az összeget, nem marad pénze. Hazament, kölcsönkért az édesanyjától és a barátjától, így összejött a harmincezer forint. A jegyesoktatásra kétszer kellett elmennie menyasszonyával, ami elég rideg volt és kioktató. A harag okozta seb évekig megmaradt benne. Haragot okozhat a gyónás közben feltett tapintatlan kérdés is, vagy a kioktató modor, kritizáló stílus, stb. Ez a seb, ha nem gyógyul meg, hatással lesz a lelki életre, az Úrral való kapcsolatra is. Kérni kell, hogy Isten gyógyítsa meg a sérülést. Kérd Őt: "Uram, kérlek segíts, hogy meg tudjak bocsátani annak a papnak, aki megalázott és tapintatlanul viselkedett velem. Talán fáradt volt, a magány, vagy a gondok megterhelték. Én most megbocsátok neki. Kérlek Jézus, gyógyítsd meg szívemben a neheztelés és harag minden sebét, szüntess meg bennem minden egyház ellenes gondolatot, félelmet és segíts, hogy imáimmal és szolgálataimmal szebbé tegyem Egyházadat! Ámen." 3. nap: NEMZETEK, FAJOK, ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS HÁBORÚS BŰNÖSÖK ELLENI HARAG SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA "Legyetek józanok és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. Engedelmes gyermekként ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, hanem a titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté egész életmódotokban. Így szól ugyanis az Írás: ťSzentek legyetek, mert én szent vagyok.Ť S ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint, szent félelemmel éljétek le vándorlástok idejét." (Ef 4,25-26) Történt, hogy két fiatalember kirabolt egy családi házat. Először az apa jött haza és megdöbbenve tapasztalta, hogy a felfordult lakásból eltűnt több százezer forint készpénz és a családi ékszerek, melyek értéke meghaladta az egymillió forintot. Mérhetetlen harag támadt benne. Az egyik szomszéd látott két sötét bőrű fiatalt a házból elmenni. "Biztosan cigányok lehettek" - mondták. A harag annyira megsebezte, hogy napokon keresztül alig tudott pihenni. A feleség és a gyermekek tele voltak szorongással. Az idősebb emberek fájdalmas történeteket mondanak a második világháborúról, az oroszok rablásairól, nők megerőszakolásáról, emberek elhurcolásáról. Aki károsultja volt ezeknek, gyűlöletet érez az oroszokkal szemben. Ez a gyűlölet is megsebzi a szívet. Jézus meg akarja gyógyítani ezeket a fájdalmas események által okozott sebeket. Kérd Őt: "Uram, add, hogy megbocsássak azoknak, akik kifosztottak, tönkretettek, megraboltak, családom tagjait elhurcolták. A fájdalmas emlékeket és minden haragot átadok Neked. Kegyelmed segítségével megbocsátok nekik, kérlek gyógyíts meg engem! Hiszem, hogy elveszíthetetlen kincseim Nálad vannak. Kérlek, újíts meg engem! Ámen." 4. nap: ORVOSOK ELLENI HARAG SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA "Legyetek... türelemmel, és legyetek állhatatos szívűek! Közel az Úr eljövetele. Ne zúgolódjatok egymás ellen... hogy el ne ítéljenek. A Bíró már az ajtóban áll!" (Jak 5,8-9) Történt, hogy egy 45 éves férfi idegzsábát kapott. Amikor megoperálták a gerincét, véletlenül átvágtak egy idegszálat és ennek következtében megbénult a jobb lába. Hazatérve felesége egy pár hétig elviselte az új helyzetet, de utána elhagyta, mondván: "Nyomorékkal nem tudok élni." Egy orvosi műhiba miatt a férfi élete tönkrement. Nagy haragot érzett az orvossal szemben, majd keserűséget, amely nagyon megsebezte a lelkét. Kitartó gyógytornával öt év után újra tudott járni. Egy imacsoportban rendszeresen imádkoztak érte és így visszanyerte életkedvét. Ilyen és ehhez hasonló történetek sok emberrel előfordulnak. Jézus meg akarja gyógyítani ezeket a sebeket! Kérd Őt: "Uram, nagyon fájdalmas bennem az az emlék, amikor az orvos figyelmetlensége miatt betegebb lettem (vagy elveszítettem hozzátartozómat). Add kegyelmedet, hogy szívből megbocsássak minden orvosnak, aki rosszul végezte munkáját. Kérlek, gyógyítsd meg bennem a harag sebeit! Kérlek, áldd meg orvosainkat, hogy gyógyító munkájukat nagyobb odaadással végezzék! Ámen." 5. nap: SZEXUÁLIS ERŐSZAK MIATTI HARAG GYÓGYÍTÁSA "Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek!" (Kol 3,13-14) Egy lányt tizenhárom éves korában megerőszakolt a szomszédban lakó egyedülálló férfi. Más alkalommal a rokonok jöttek hozzájuk látogatóba. A nagybácsi áthívta a másik szobába és molesztálta. Mindkét férfi megfenyegette, hogy ha elmondja, akkor nagyon megveri. Emiatt a lány szomorú és visszahúzódó lett. Anyja ezért rossznak gondolta, aki semmire sem viszi majd az életben. A lány haragudott a férfiakra, és anyjára is, amiért nem védte meg. A harag hosszú évekre megsebezte lelkét. Végül eljutott egy imacsoportba, ahol imádkoztak érte és Jézus meggyógyította. Fölszabadult és boldog ember lett belőle. Ha bármilyen rossz emléked van a szexualitással kapcsolatban, kérd Jézust bátran. Ő megért és meggyógyít! Új életet fog adni neked! Kérd Őt: "Jézusom, Te tudod a legjobban, mennyi harag és gyűlölet van bennem azokkal szemben, akik erőszakoskodtak velem. Gondolok gyermekkoromra és első munkahelyemre. Most Előtted szívből megbocsátok nekik. Kérlek, gyógyítsd meg bennem a harag okozta sebeket és vedd el emlékeimből azokat a képeket, amelyek oly sokszor haragra ingereltek! Adj nekem új szívet! Elfogadom a Te együttérző szeretetedet és hálát adok Neked! Ámen." 6. nap: ISTEN ELLENI HARAG GYÓGYÍTÁSA "Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény... A régi tovatűnt, lám valami új valósult meg. Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít általunk. Krisztus nevében kérlek: engesztelődjetek ki Istennel!" (2Kor 5,17-20) Történt, hogy egy harmincéves fiatalember barátjával motorozott. Az egyik útkereszteződésnél a mellékútról kihajtott egy teherautó és elgázolta őket. A balesetben a barátja ott a helyszínen meghalt. Mindketten vallásosak voltak. A fiatalember úgy érezte, valami megszakadt benne. Mérhetetlen haraggal fordult Isten ellen. Állandóan azt hajtogatta: "Miért engedted meg?!" Attól kezdve évekig nem járt templomba és nem imádkozott. Egy lány ismerősén keresztül eljutott egy összejövetelre, ahol belső gyógyulásért imádkoztak. Kiment ő is imát kérni, és sebei meggyógyultak! Betegségek, bajok, megélhetési gondok, támadások alkalmat nyújtanak a gonosz léleknek, hogy szembefordítson bennünket Istennel. Tudnunk kell, hogy Isten soha nem akar rosszat, hanem a legjobbat! Le kell győznünk azt, hogy bajaink miatt Istent hibáztassuk! Kérd Őt: "Uram, kicsit furcsán hangzik, de most én megbocsátok Neked minden szenvedésért és bajért, amit életemben megengedtél. Hiszem, hogy szeretsz engem. Kérlek, gyógyítsd meg bennem az Ellened érzett harag sebeit! Befogadlak a szívembe, mint szerető Istenemet, hálát adok mindenért, amit adtál vagy megengedtél! Ámen." 7. nap: ÖNMAGUNK ELLENI HARAG GYÓGYÍTÁSA "Amikor testvérei látták, hogy apjuk Józsefet minden fiánál jobban szereti, meggyűlölték és egy jó szót sem tudtak szólni hozzá... Gyertek, öljük meg, dobjuk egy régi vízverembe és mondjuk azt, hogy fenevad tépte szét." (Ter 37,3-4.20) A testvérek közötti (vagy közösségben előforduló) féltékenység, irigység mély sebeket tud okozni. Különösen, ha átcsap gyilkos haragba, gyűlöletbe. József testvérei édesapjuk megdöbbenését és szívet tépő zokogását önmagukkal szemben érzett haragként élték meg. Ekkor jöttek rá, hogy milyen gonoszat műveltek, mikor meg akarták ölni testvérüket, de végül eladták rabszolgának. Az önmagunk elleni harag sebe nehezen gyógyul. Különösen abban az esetben, amikor gyakran találkozunk azzal, akinek nagy fájdalmat okoztunk, vagy amikor a másik ezt szemrehányásként állandóan felhánytorgatja. Ilyenkor csak a hit segít. Erőt ad az a gondolat, hogy Isten megbocsátott, ennélfogva nekem is meg kell bocsátanom önmagamnak. Jézus irgalmas szeretete a menedékünk! Kérd Őt: "Uram, Jézus, megbánom most Előtted minden bűnömet, amelyekkel másoknak bajt, balesetet, halált okoztam. Bocsásd meg minden mulasztásomat, amellyel másoknak szomorúságot okoztam. Kérlek, gyógyítsd be azokat a sebeket, amiket én okoztam embertársaimnak, fordítsd jóra mindazt a bajt, szenvedést, ami miattam érte őket. Hiszek abban, hogy irgalmas vagy hozzám. Átadom Neked minden rossz emlékemet. Elfogadom megbocsátásodat és ettől kezdve én se akarok többé haragudni magamra. Örömmel fogadom minden ajándékodat, legfőképpen szeretetedet, amellyel új életet kezdhetek. Ámen."

ťVan egy terület, amely határozottan szemben áll a szív gyermekségével: az okkultizmus sötét világának minden megnyilvánulása. Közülünk többen is tudják, milyen félelmetes pusztítást végez általa a sötétség Fejedelme, miféle mély pokolba taszíthat bennünket, micsoda vasmarokkal képes magával rántani. Semmi sem képes mélyebben sérteni nála annak a gyermeknek a szabadságát, aki tudja, hogy szeretik. Semmi sem számolja fel hatékonyabban azt a szeretettel szőtt álmot, melyet rólunk alkotott az Atya. Aki meg akarja tudni - például - a jövőt, az megrabolja Istent, megerőszakolja szívünket, a Teremtő dolgába avatkozik. Ha ezeken a pontokon támad bennünket a Sátán, világossá teszi előttünk, mi a legkedvesebb Isten szemében: a kicsinyek bizalma. Ezen át áramlik minden béke és minden valódi öröm.Ť (Daniel Ange)

8. hét

SZABADULÁS A GONOSZ LELKEKTŐL

"Összehívta a tizenkét apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására." (Lk 9,1; Mt 10,8) 1. A megváltás célja Ahhoz, hogy fölismerjük a Lk 9,1 jelentőségét, fel kell ismernünk a megváltás célját. A cél Isten Országának megvalósítása az emberek szívében. Ez csak akkor tud megvalósulni, ha az ördög uralma megszűnik. Amikor Jézus megbízta az apostolokat, hogy gyógyítsanak és ördögöket űzzenek ki az emberekből, mindenki láthatta, hogy elérkezett Isten királyi uralma. Aki Jézus mellé állt, az részesülhetett az Ő védelmében. Mivel legtöbbünket gyermekkorunkban kereszteltek meg, szükségessé vált, hogy felnőtt korban tudatosan elfogadjuk Jézus uralmát életünk fölött. Ezt nevezzük megtérésnek. Akinek az életéből hiányzik a megtérés valamilyen formája, annak a világ és az ördög megrontja a szívében élő hitet, közömbössé teszi az erkölcsös élet, az egyház és a szeretet iránt. Mivel Jézus megváltott bennünket, ezáltal a mennyei Atya gyermekei lettünk és részt kaptunk Jézus hatalmából. Ezzel a hatalommal győzelmet arathatunk az ördög felett. Így a gonosz nem tud uralkodni rajtunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy meg sem próbálja. "Mint ordító oroszlán jár körül a világban, hogy keresse azt, akit elnyelhet" - írja Péter apostol (1Pt 5,8). Gyűlöl bennünket, mert mi részesei lehetünk Isten Országának és az örök boldogságnak, ahonnét Ő véglegesen kiűzetett. Ez a gyűlölet állandó támadásra indítja. Mivel főangyal volt, ez szellemi hatalmat és rendkívüli intelligenciát tételez fel. Pillanatok alatt át tudja tekinteni életünk minden eddigi gyengeségét, hibáját, félelmeit, bizonytalanságait; tudja hol és mikor csaphat le. Ezért nagyon fontos, hogy imádságos, tiszta keresztény életet éljünk, mert akkor Jézus minden helyzetben meg tud védeni bennünket a gonosz lélek támadásaitól. Jézus azért jött, "hogy az ördög műveit lerontsa" (1Jn 3,8). Ez azt jelenti, hogy keresztény küldetésünkhöz hozzátartozik az ördög elleni harc. Nemcsak saját szívünkben, hanem környezetünkben, társadalmunkban is fel kell ismerni a gonosz sötét erőit és le kell győzni, hogy a jó meg tudjon születni a világban. Hogy miket tud felhasználni az ördög az emberek gyötrésére és elpusztítására, elég csak megfigyelni a XX. században előforduló hatalmi rendszereket és tévelygéseket: Felhasználja: a diktatórikus rendszereket, hamis tanításokat, eretnekségeket, tévtanításokat, filozófiákat, különféle ideológiákat (materializmus, fajelmélet), a New Age különböző formáit, alkoholt, drogot, szexuális szenvedélyeket, haragvó, gyűlölködő érzelmeket, háborúkat, a hatalom és pénz imádatába került embereket, bűnszövetkezeteket, maffiákat, médiákat (tévé, újságok, internet), a mágia eszközeit, negatív emlékeinket, képzelőerőnket, félelmeinket, érzelmeinket, idegi feszültségeinket, régi belső sebeinket, a bűnre való hajlamunkat, ezenkívül felhasználja szellemi képességeinket. Mindezeken keresztül befolyásolja, terrorizálja, megöli az embereket. De Jézus által le lehet győzni a gonosz befolyását és támadásait! Ezért olyan fontos, hogy élő kapcsolatban legyünk Vele. 2. A gonosz lélek befolyása érzelmeinkre, emlékeinkre és képzeletünkre A gonosz lélek kísértései a legkülönbözőbb formában jelentkezhetnek. Tulajdonképpen annyiféle a kísértés, ahány módon az ember képes bűnbe esni. Ahogy Ádámot elfordította Istentől, ugyanúgy ez a célja ma is. Valamilyen módon rá akarja venni az embert, hogy bűnt cselekedjen. Ezzel Istennel való kapcsolatát akadályozza, esetleg meg is szünteti. A "kis" hazugságoktól kezdve a házasságtörésig, vagy mások gyűlöletéig, mindennel próbálkozik. Keresi az alkalmat, hogy az ember hibáit a maga javára fordítsa. Megkeresi a lelki, fizikai, érzelmi gyengeségeket, hogy támadásba lendüljön. Az emlékeken és a hozzájuk kapcsolódó érzelmeken keresztül különös erővel tud támadni. A legtöbb ember nem ismeri fel a kísértést. Vagy azért, mert nem hisz a gonosz lélek munkájában, vagy azért, mert a szívében feltámadó haragot, félelmet természetes okokra vezeti vissza. "Rossz napom van" - mondja, és ezzel elintézettnek véli a bensejében dúló indulatokat. Történt, hogy egy 28 éves lány már évek óta imádkozott azért, hogy jó férjet találjon. Megismerkedett egy fiúval, aki teljesen megfelelt elképzeléseinek. Fél év után eljegyezték egymást. Egy alkalommal elmentek kirándulni. Egészen felszabadultak, amikor a szép nyári reggelen kocsijuk száguldott az úton. Egy váratlan kanyarban azonban baleset történt. A fiú a lány karjai között halt meg. Rettenetes volt az a pillanat. A lány napokon keresztül alig tért magához. A temetés után elkezdte Istent vádolni. Amikor eszébe jutott a baleset, nagy haragot érzett Isten ellen. A gonosz lélek ezt a fájdalmas emléket és érzelmet használta fel, hogy teljesen szembefordítsa Istennel. Abbahagyta az imát és nem járt többet templomba. Egy év telt így el, sok-sok vívódással, küzdelemmel. Szeretett volna most már Istennel kibékülni, de ez nem volt könnyű. Megvallotta bűneit a szentgyónásban, de még mindig nehezen tudott imádkozni. Amikor egy imacsoportban szabadító imát mondtak fölötte, akkor úgy érezte, mintha egy nagy súlytól szabadult volna meg. Elmúltak negatív érzelmei és minden helyreállt benne. Hangsúlyozni akarom, hogy nem minden negatív érzelem hordozza a gonosz lelkek közvetlen működését, de amikor azok tartósak, kényszerítő erejűek, Isten ellenesek, akkor valószínű, hogy erről van szó. A "megkülönböztetés karizmájával" meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e a gonosz lélek befolyása, és utána lehet a szabadító szolgálatot végezni. 3. A gonosz lélek működésének fő területei A gonosz lélek működésének területei beláthatatlanok. Amikor a médiákon keresztül hallunk gyilkosságokról, népcsoportok egymás elleni gyilkos gyűlöletéről, árulásról, rágalmakról, az erkölcstelenség növekedéséről, családok széthullásáról, kábítószerkereskedelemről, a szegények segélyeinek ellopásáról, a hívő emberek Istentől való elfordulásáról, akkor föl kell ismernünk, hogy a sátán mennyire aktív. Kihasznál minden lehetőséget, hogy a jót megrontsa, a rosszat még rosszabbá tegye és az embereket elfordítsa Istentől. Személyes életünkben mégis meg lehet különböztetni három fő területet, amelyekben a sátáni aktivitás különös erővel működik: belső sérülések, függőségek, kényszeres gondolatok. a. A belső sérülés létrejöhet egyszeri fájdalmas eseményből, vagy egy szeretett személy hosszantartó elutasításából, vagy agresszív magatartásból. Sokszor nehéz felismerni a belső sérülést, mert az ember igyekszik azt elfojtani, hogy fájdalmát csökkentse. Imádkozni kell a gyógyulásért, hogy ne gátolja jelenlegi kapcsolatunkat és az örömre való képességünket. Szabadulásért csak akkor kell imádkozni, ha egyértelmű jelei vannak a gonosz lélek működésének. Ilyen jelek lehetnek: erős gyűlölet, nem csillapodó harag, önvád egészen az öngyilkosság gondolatáig, vagy mások (egyes embertípusok) teljes elutasítása. Történt egy kisvárosban, hogy egy családapa alkoholista lett. A fia (nevezzük Andrásnak) tíz éves volt és nagyon érzékeny. Az iskolában elkezdték csúfolni a gyerekek apja miatt. Régi barátai elhagyták, mert szüleik megtiltották, hogy Andrással barátkozzanak. András szívében nagy harag keletkezett apja ellen. Ugyanakkor bűntudatot is érzett, amikor a hittanórán arról tanult, hogy a tízparancsolat előírja a szülők tiszteletét. Amikor felnőtt és dolgozni kezdett, megtudta, hogy munkatársai közül többen elmennek néha sörözni. Apja emléke miatt rájuk is haragudni kezdett, ami feszültségekhez vezetett. Amikor eljutott egy imacsoportba, azonnal fölismerték, hogy szüksége van közbenjáró imára. Kérték, hogy bocsásson meg édesapjának és csúfolkodó osztálytársainak. Később imádkoztak szabadulásáért is, mert a lelke tele volt haraggal és gyűlölettel. A félóra ima után úgy érezte András, mintha hirtelen felragyogna előtte a nap és minden virág kinyílna. Jókedve lett és a későbbiek folyamán jó kapcsolatot épített ki munkatársaival is. Az érzelmi sérülések akkor gyógyulnak meg, amikor az ember szívébe fogadja Jézus szeretetét, és tudatosan eldönti, hogy lemond minden haragról és gyűlöletről. Amikor megszületett benne a szeretet és szívből meg tudott bocsátani apjának, bezárult az ajtó a gonosz lélek előtt. A szabadulást úgy éli át az ember, mint világosságot, mint békét, örömöt; úgy, mintha egy nagy tehertől szabadult volna meg. Nem érez már többé semmiféle kényszert a rosszra, hanem érzi, hogy képes a jó mellett dönteni. b. A függőségek akkor keletkeznek, amikor az ember hozzáköti magát egy gonosz emberhez, bűnszövetséghez, alkoholhoz és egyedül attól várja biztonságát és boldogságát. Szinte a bálványimádás lelkületével veszi azt körül és úgy érzi, képtelen elhagyni. A gonosz lélek hozzátapad ahhoz, ami ilyen nagy hatással és megkötöző erővel irányul az emberre és azon keresztül távolítja el őt Istentől. A pénzimádat, a hatalomvágy, a szerencsejáték szenvedély is lehet megkötöző hatású, amit a gonosz lélek fölhasználhat. Történt, hogy egy fiatal házaspár szerette volna lakását berendezni. Kinézték a bútorokat, szőnyegeket; minden szükséges felszerelést beleképzeltek szegényes lakásukba és meg voltak elégedve. A végösszeg azonban meglepte őket: 300.000.- forint, nekik pedig csak 150.000.- volt. Teltek a napok, végül az jutott eszükbe, hogy lottózni kellene. Egyik matematikus barátjuk ki is talált egy számkombinációt, amiben az ötös találat benne lesz. Attól kezdve egész nap ez járt a fejükben. Végül döntöttek. Megvették az 1000 darab lottószelvényt, minden pénzüket elköltötték és várták izgalommal a sorsolást. Végre eljött a várva várt perc, bemondta a tévé a nyertes számokat, gyorsan végignézték a szelvényeket, de egyetlen egy se nyert. Leírhatatlan volt bennük a szomorúság és a harag. Dühösek voltak önmagukra, de legfőképpen barátjukra, akivel meg is szakították a kapcsolatot. Ilyen és ehhez hasonló történet hétről hétre előfordul a kártya, a rulett, a lóverseny és a lottó világában. Sok esetben nagyobb bánatokkal, tragédiákkal és milliós veszteségekkel. A gonosz lélek szenvedélyeinken és érzelmeinken keresztül annyira meg tud kötözni, hogy elveszi a szabadság lehetőségét. Jézus azonban készen áll arra, hogy szabadságot adjon! Hittel kell kérni és az ember szíve megváltozik, ahogy ez oly sokszor előfordult már a szentek életében is. c. Kényszeres gondolatok. A gonosz lélek működése gondolataink megtámadására is irányulhat. Ez olyan fokú is lehet, hogy szinte elnyomja minden szép, felemelő, örömöt adó gondolatunkat és egyetlen egyet - a legrosszabbat - teszi uralkodóvá. Történt, hogy egy 14 éves fiú (nevezzük Tamásnak), amikor hazafelé ment, nagy kiabálásra lett figyelmes. Benyitott az ajtón és azt vette észre, hogy apja verte anyját. Szinte sóbálvánnyá merevedett, annyira megdöbbent. Apja azt kiabálta neki: "Tudom, hogy most gyűlölsz engem, de várj csak, nemsokára te is olyan leszel, mint én." Ezután a kedélyek lecsillapodtak, és ment az élet tovább. Tamás jó tanuló volt, szeretett a hittancsoportba is járni. Apjától azonban félt. Amikor arra gondolt, hogy ő is olyan lesz, akkor mindig aggódni kezdett. Úgy érezte, az apai átok, mint valami sötét felhő lebeg a feje felett. Felnőtt, házasságot kötött, új otthont alakított ki feleségével. Egy alkalommal valami apróságon összekaptak, és hirtelen pofon ütötte feleségét. Kibékültek ugyan, de attól kezdve eluralkodott benne a gondolat, hogy apjától örökölt indulatos természetét nem tudja legyőzni. Elment az imacsoportba és részletesen elmondott mindent. Ott fölismerték, hogy itt a gonosz lélek működésével állnak szemben. Imádkoztak érte. Megbocsátott apjának és új szeretetet kért Jézustól. Néhány nap múlva mindenki tapasztalta a változást. Beteg apját is meglátogatta és elmondta, hogy mennyire szereti őt és nem haragszik rá. Apja könnyek között köszönte meg, hogy elfogadta őt. A szülők átka, rosszindulatú beszéd, trágár kifejezések gyakori használata, a káromlások alkalmat adnak a démoni hatalmak működésének. Ezért vigyázni kell szavainkra, gondolatainkra, kívánságainkra, álmodozásainkra, nehogy támadási felületet adjunk a gonosz erőknek. 4. Milyen tevékenységek és szenvedélyek kedveznek a gonosz lélek működésének? Nem kívánunk itt teljes felsorolást nyújtani, inkább az általános gyakorlatok veszélyeire szeretnénk felhívni a figyelmet. Sokan vitatkoznak azon, hogy az okkult dolgokban mi menynyire veszélyes; meddig lehet elmenni. Hadd hívjam fel a figyelmet arra a tényre, hogy ami a testi egészségre a legkisebb mértékben veszélyes, attól távol tartjuk magunkat. Amikor egy országban csak egy szarvasmarhánál tapasztaltak agysorvadásos betegséget, akkor a szarvasmarhák ezreit vágták le és azonnal leállították az exportot, nehogy bárki is fertőzést kapjon! Nem így kellene gondolkodni a szellemileg veszélyes dolgokról is? A spiritizmus és a varázslás minden formája lehetőséget nyújt a gonosz lélek működésének. A különféle rontások, boszorkányság kifejezetten kéri a gonosz lélek közreműködését. Voltak olyanok, akik mint "néprajzi érdekességet" kezdték kutatni és gyakorolni a rontásokat, végül rabjai lettek a gonosznak. Mindenféle jövendölések: kártyavetés, tenyérjóslás, asztrológia kedveznek a gonosz működésének. Távol-keleti meditációs és koncentrációs gyakorlatok bajt okozhatnak. Amikor Krishna-hívők órákon keresztül mantrákat mondanak, egy idő után ez agyi károsodást okozhat a lelki károk mellett. A különféle drogok, alkohol lehetőséget nyújt a sátánnak, hogy a személyiséget szétrombolja, az embert tehetetlenné tegye, Istentől elfordítsa és sok esetben embertársaival is szembefordítsa. A különböző perverzitások, a szexuális züllöttség sokféle formája szintén eszköze lehet a sátánnak, hogy az embert oly mélyre taszítsa, hogy már a fölemelkedés lehetőségébe vetett reményét is elveszíti. Különféle amulettek, sátáni jeleket hordozó ékszerek, jelvények szintén lehetnek eszközei a gonosz lélek megkötöző működésének. A bűnös életforma is kedvez a gonosz lélek működésének. A bűn elszakítja az embert Istentől és az ellenség táborába sodorja. A sátán jobban ismeri a bűn hatását az emberre, mint maga az ember. Ezért keresi az alkalmat, hogy az embert bűnre csábíthassa. János apostol egyenesen azt írja, hogy aki bűnt követ el, az ördög természetében osztozik (1Jn 3,8). Pál apostol figyelmezteti a keresztényeket, hogy a bűn által ne adjanak teret az ördögnek (Ef 4,27). Amikor bűnről beszélünk, ezen a tudatos, súlyos, hosszan tartó bűnt értjük, amely szinte életformává, szokássá válik, és amiről az ember nem akar lemondani. 5. A gonosz lélektől való szabadulás eszközei Röviden ez azt jelenti, hogy éljünk igaz keresztény életet. Minden nap éldd át a Jézussal való személyes kapcsolatot az imában és a Szentírás olvasása által. Amikor Isten szavára figyelsz, és szólsz Hozzá, mint barátodhoz (vagy Atyádhoz), bizalommal, hálával, dicsőítéssel, akkor ez félelmet kelt a gonosz lelkekben és eltávoznak közeledből. Élj szeretetben a körülötted levőkkel és segíts a rászorulókon! Oszd meg másokkal az Úrban való örömödet, vezesd őket a hitre! A szeretet légköre, a személyes megszentelődésre való törekvés olyan lelki atmoszférát teremt, amely elűzi a gonosz lelkeket. Élj a szentségekkel! A bűnbánat szentsége és a szentáldozás hatalmas erő forrása, mert elmélyíti az Úrral való kapcsolatot. Látogasd rendszeresen imacsoportodat (közösségedet)! A csoport az imádságon és a Szentíráson keresztül gyakran átéli az Úr jelenlétét, prófétai üzenetet kaphat, fölismerheti a gonosz lélek működését és közbenjárhat a szabadulásért. Ezért nagy ajándék, ha valaki talál egy jó csoportot, amely segítséget nyújt. Abból a szempontból is fontos ez, mert itt lehet kapni egészséges tanítást a keresztény életről. A közösség segít a sokféle - világból kapott - hatás elrendezésében, a helyes életvitel és gondolkodás kiformálásábáan. Alakíts ki magadban lelki kultúrát! Olvass szép, hitről szóló könyveket, keresztény barátaiddal szervezz kirándulásokat, hallgass jó zenét. Érezd át az élet szépségét! Ha mindezek után is érzel félelmeket, reménytelenséget, szomorúságot, cselekvési- és gondolati kényszereket, akkor magadban mondd ki: "Szomorúság (vagy félelem, stb.) lelke, megparancsolom neked az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy távozz tőlem!"Ha nem történik változás, kérd meg az imacsoportot, hogy élve a "megkülönböztetés karizmájával" végezzenek szabadító imaszolgálatot fölötted. 6. A lelki gondozás fontossága A legtöbb szerző egyetért abban, hogy a szabadító szolgálat nem azt jelenti, hogy valaki fölött imádkozunk szabadításért és utána elengedjük a világba. Nagyon fontos a háttér megismerése! A csoportnak, amely szabadító szolgálatot akar végezni, tudnia kell, hogy mikor, mi történt, mi tette lehetővé a gonosz lélek működését. Ha valaki okkult dolgokkal foglalkozott, szükséges, hogy határozottan megtagadja ezeket és elutasítsa a gonosz lélek minden befolyását. Ha lelki sérülése van, foglalkozni kell annak gyógyításával. A szabadító ima előtt fontos a bűnbánat (szentgyónás) és a megtérés. A legtöbb esetben szükséges a megbocsátásra és szeretetre való bátorítás. A szabadító ima után elő kell segíteni a lelki növekedést és megerősödést. Két-három hónapon át jó ha van kísérője (rendszeresen találkozik egy hitben érett testvérrel), aki segít neki imádkozni, templomba menni (szentmisére), vagy akivel megbeszéli hitbeli kérdéseit. "Isten győzelmet adott nekünk (a gonosz erők fölött) Jézus Krisztus halála és feltámadása által, amit a keresztség kegyelmében nyertünk el. A mi felelősségünk, hogy ezt az Istentől kapott hatalmat helyesen és bölcsen használjuk." (Scanlan) Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Milyen formában éltem át a gonosz lélek támadásait: félelem, szomorúság, reménytelenség, harag? 2.    Hogyan szabadultam meg ezektől, vagy talán még rabságban tartanak? 3.    Mennyire ismertem föl a megbocsátás és az Úrral való személyes kapcsolat fontosságát a szabadulásom érdekében?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: SZABADULÁS A JÓSOLÁSBÓL EREDŐ GONOSZ LELKEKTŐL "Az ördög gyilkos kezdet óta. Nem tartott ki az igazságban, mert nincs igazság benne. Amikor hazudik, saját természete szerint beszél. Hazug ő és a hazugság atyja." (Jn 8,44) Az ember már az ókorban is szerette volna megtudni jövőjét. Talán azért, hogy felkészülhessen a rá váró veszedelmekre? Vagy talán, hogy sikeres lesz-e vállalkozása és bátrabban belekezdhessen? A mélyben nem ez van! Ott él benne az első bűn elindítója - vágyakozik arra, hogy Isten legyen. Saját kezébe vegye sorsát, ura legyen életének és ne kelljen kiszolgáltatnia magát Istennek. Ez a vágy beszennyezi a lelket, és az illető belehull a gonosz lélek karjaiba, aki uralkodni fog fölötte. Történt, hogy egy 26 éves lány szeretett volna férjhez menni. Tanácstalan volt, hol találja meg férjét. Munkahelyén barátnőjének elmondta problémáját, aki elhívta egy jósnőhöz. A jósnő biztatóan rámosolygott és azt mondta, rövidesen férjhez fog menni egy hajóskapitányhoz. A lány (nevezzük Margitnak) boldogan ment haza. Másnap azonban arra gondolt, hogy egyetlen fiúismerőse sincs, aki hajóskapitány. Sokáig töprengett, mit tegyen. Végül elhatározta, hogy elmegy sétálni a Duna-partra, hátha találkozik vőlegényével. Margit ettől kezdve minden héten sétálgatott a hajók környékén. Fél év után kétségbe esett. Néha önmagát vádolta, hátha nem vette észre a jövendőbelit. Végül depressziós lett, és eltávolodott Istentől. Hosszú évek múlva ismerte föl az igazságot, amikor eljutott egy imacsoportba: a jósnő hazudott. Ezen keresztül a gonosz lélek csapdájába került. Imádkoztak érte szabadulásért és néhány hét múlva teljesen meggyógyult. Ha volt hasonló az életedben, kérd az Urat: "Uram, bocsáss meg, amiért tudni akartam a jövőmet és nem bíztam Benned. Szeretném teljesen átadni Neked az életemet! Szabadíts meg a gonosztól és adj nekem új életet! Ámen." 2. nap: SZABADULÁS A SZELLEMIDÉZÉSEN KERESZTÜL MŰKÖDŐ GONOSZ LELKEKTŐL "Ha valaki a halottidézőkhöz s a jósokhoz fordul... ellene fordítom arcomat... Szentül viselkedjetek és szentek legyetek, mert én az Úr vagyok a ti Istenetek! Tartsátok meg parancsaimat és cselekedjetek szerintük: én az Úr, szentséget kívánok tőletek!" (Lev 20,6-8) A halottidézés, mivel hit ellenes cselekedet, elfordulás az Úrtól. A hit azt mondja: bízzál Isten irgalmában és szeretetében az elhunytak sorsát illetően. Aki ehelyett szellemeket idéz és azoknak hisz, elfordul az Úrtól. Mert a megidézett szellem szavaiban a gonosz lélek megkötöző ereje működik. Ezzel együttjárnak a félelmek, szorongásos álmok. Az ilyen ember a hallott szavaknak túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít. Felborul egyensúlya és másokkal való rendezett kapcsolata. Évekkel ezelőtt élt Putnokon egy "halott-látó" asszony. Sok ember kereste fel, mert mindenki szerette volna tudni elhunyt hozzátartozója sorsát. Az asszony közvetítette a megidézett halottak "üzenetét", sok esetben családi ügyekről is szót ejtett, amivel "bizonyította", hogy valóban ő az, aki ott van. Az emberekben hónapok múlva is megmaradt az ijedtség, a félelem. Életük nem lett jobb ettől. Ha veled is történt hasonló és az megsebezte lelkedet, kérd az Úrtól gyógyulásodat és szabadulásodat: "Uram, bocsáss meg, amiért átléptem parancsaidat és részt vettem szellemidézésen. Szeretném most teljes szívvel rád bízni magam és szeretteim sorsát. Kérlek, szabadíts meg a félelem lelkétől, gyógyítsd meg bennem azt a szorongást, ami azóta is elfog, ha rágondolok arra az estére. Hálát adok, hogy szeretsz engem és itt vagy velem! Ámen." 3. nap: SZABADULÁS A SÁTÁNI ZENÉK OKOZTA MEGKÖTÖZÖTTSÉGBŐL "Ő (Jézus) kiragadott minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett szeretett Fia országába. Benne van (vére által) megváltásunk, bűneink bocsánata." (Kol 1,13) Történt, hogy egy fiú (nevezzük Jánosnak) elment egy koncertre. Kemény zenét játszott a zenekar. Az énekes angolul énekelt. János nem értette jól a szöveget, de annyit megértett belőle, hogy milyen jó dolog rombolni, pusztítani, ölni, és hogy ez adja meg az igazi örömöt. A végén szó volt még a sátánról is, mint barátról. A zene lüktető volt és izgalmat keltő. Kifelé menet megvette a kazettát. Másnap alig várta, hogy az iskolából hazaérjen. Fülére tette a fülhallgatót és teljes hangerővel hallgatta. Egy hét után magatartása megváltozott. Édesanyjával durván beszélt, cigarettázni kezdett, nem segített semmiben sem, testvéreibe állandóan belekötött. Egy hónap múlva úgy érezte, mintha valami sötétség venné körül. Nem mert az emberek szemébe nézni és mindenki indulatot váltott ki belőle. Elhatározta, hogy a jövőben nem fog templomba járni. Barátja (Feri) észrevette, hogy valami nincs rendben. Elhívta egy imaösszejövetelre, ahol éppen a gonosz lélek és a kemény zene (heavy metal) közötti kapcsolatról tartottak előadást. Végül ő is kért imádságot. Nagyon meglepődött, amikor a szabadító ima után nagy béke és öröm töltötte el. Hazament, összetörte a kazettát és az estét együtt töltötte testvéreivel és szüleivel. Ha veled is történt ilyen, vagy ehhez hasonló, gondolj arra, hogy Jézus téged is meg akar szabadítani és örömöt akar adni neked! Kérd Őt: "Uram Jézus, kérlek szabadíts meg engem attól a vad, erőszakos indulattól, amit a kemény zenék ébresztettek fel bennem! Szabadíts meg engem a gonosz lélektől! Hiszem, hogy kereszthalálod által új életet akarsz nekem adni. Kérlek bocsáss meg minden lázadó, gonosz, gyűlölködő gondolatot. Adj nekem szelídséget és békét! Ámen." 4. nap: SZABADÍTÁS A TISZTÁTALANSÁG LELKÉTŐL "Jézus tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Talált a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt embert, aki így kiáltozott: ťEl innen! Mi bajod velünk, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket?...Ť Jézus ráparancsolt: ťHallgass és takarodj ki belőle!Ť" (Lk 4,32-35) Történt, hogy egy tizenhárom éves fiú (nevezzük Bélának) pornóújságot kapott osztálytársától. Otthon bezárkózott szobájába és lebilincselve nézte a képeket. A következő héten pornókazettát kapott. Kétszer is végignézte. A következő héten egy újabb kazettát nézett meg. Egész nap a látottakon fantáziált. Tanulását elhanyagolta, a lányok után leskelődött, amikor tornaórán öltözködtek. A tanárok nem tudták, mi történt vele, mert jó tanuló volt. Béla később már szeretett volna tanulni, de gondolatait nem tudta a feladatra irányítani. Apja megtalálta az egyik pornókazettát, de nem büntette meg, hanem beszélni kezdett arról, hogy az emberi testet Isten alkotta. Vannak, akik bűnre, de vannak sokan, akik a szeretet megvalósítására és családalapításra használják testüket. Béla elmondta több hónapos küzdelmét és sírni kezdett, hogy nem tudja megváltoztatni gondolatait. Apja most olyat tett, amire Béla nem is gondolt volna. Fejére tette a kezét és kérte Jézust, hogy szabadítsa meg a tisztátalanság lelkétől. Béla nagy békét érzett és átölelte apját. Másnap visszaadta a kazettát barátjának és újabbat nem kért. Tanulása rendbe jött. Ha neked is voltak ilyen vagy ehhez hasonló problémáid, kérd az Urat: "Jézusom, Uram, hiszem, hogy hatalmad van minden gonosz lélek fölött. Kérlek, tisztítsd meg gondolataimat és vágyaimat! Ellene mondok minden bűnös kívánságnak, a gonosz lélek minden kísértésének! Légy Ura életemnek és gondolataimnak! Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen." 5. nap: SZABADÍTÁS AZ IRIGYSÉG ÉS FÉLTÉKENYSÉG LELKÉTŐL "Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. Nem a vér és a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen." (Ef 6,11-12) Történt, hogy két barátnő (nevezzük Aliznak és Zitának) együtt jártak egy táncházba táncolni. Egy alkalommal feltűnt egy új fiú, akit még nem láttak. Zita lecsapott rá. Összeismertette barátnőjével és elmesélte a szokásokat, programokat. A fiúnak (Domonkos) tetszett Zita, meg is hívta másnapra vacsorázni. Nemsokára együttjártak. Domonkos azonban két hónap múlva látta, hogy Zita mennyire felszínes és önző. Nemsokára otthagyta. Aliz egy alkalommal összefutott vele az utcán. A fiú elkísérte, majd őt is meghívta vacsorázni. Egyre erősödött köztük a szerelem. Három hónap múlva megkérte a kezét. Zita tombolt az irigységtől és a féltékenységtől. Elhatározta, hogy tönkreteszi barátnője boldogságát. Elment a szüleihez és azt hazudta nekik, hogy Domonkos bűnöző és nagy veszélyben van a lányuk. A szülők teljesen kétségbe estek. Célzásokat tettek Alíznak, hogy Domonkos nem hozzá való. Végül kiderült az igazság. Zita az irigységtől lefogyott és elhanyagolta magát. Szülei pszichológushoz vitték, de az nemigen tudott segíteni. Végül egy bölcs gyóntatónak megvallotta bűnét, aki szabadító imát mondott fölötte és így minden rendbejött. Ha volt neked is hasonló tapasztalatod, kérd Jézust, mert Ő megért és szeret téged: "Uram, kérlek segíts rajtam! Az irigység és féltékenység, amit eddig nem akartam bevallani, teljesen fölemészti erőimet. Szívből megbánok minden irigy és féltékeny gondolatot. Kérlek szabadíts meg az irigység lelkétől és adj nekem új életet! Köszönöm, hogy szeretsz és megszabadítasz engem. Ámen." 6. nap: SZABADULÁS A TÁVOL-KELETI VALLÁSOKON KERESZTÜL MŰKÖDŐ GONOSZ LELKEKTŐL "Alázkodjatok meg Isten súlyos keze alatt, hogy annak idején fölmagasztaljon titeket. Minden aggságos gondot hagyjatok rá, mert Ő gondot visel rátok. Óvatosak és éberek legyetek. Ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével." (1Pt 5,6-9) Történt, hogy egy fiatal tanárnak (nevezzük Ákosnak) sok gondja volt tanítványaival. Nem tudta fegyelmezni őket, ennélfogva mindig keserűen jött el az iskolából. Hitét nem gyakorolta. Egy alkalommal a metró aluljárójában találkozott egy Krishna-hívő fiúval, aki elmondta, hogy ő is tanár volt, de otthagyta és itt megtalálta boldogságát. Ákos elkezdett rendszeresen járni a krisnások közé. Tanári állását feladta, naponta négy órát mondta a mantrát, amit a Krishna-hívők imádkoznak. Egy ideig jól érezte magát, megnyugodott. De utána valami tompaságot érzett a fejében. Semmi nem érdekelte, se szülei betegsége, se a barátai, se a világ eseményei. Az irodalom se érdekelte, hónapok óta nem vett kezébe egy könyvet sem. Önmagát is elhanyagolta. Amikor egy régi barátjával találkozott, az rögtön észrevette, hogy nagy baj van. Elhívta egy imacsoportba, ahol imádkoztak érte szabadulásért, és lassan rendbe jött minden. Ha neked is voltak hasonló problémáid, kérd az Úrtól szabadulásodat: "Uram, bocsáss meg, hogy elhagytalak. Bánom azt is, hogy szeretteimtől elfordultam és közömbösségemmel megbántottam őket. Kérlek, szabadíts meg engem a gonosz lélek hatalmából és adj nekem új életet! Elutasítok minden bálványt, megtagadom a velük való kapcsolatot és átadom Neked az életemet! Ámen." 7. nap: SZABADULÁS A DROG ÁLTAL MŰKÖDŐ GONOSZ LÉLEKTŐL "(Jézus) a halál által lerontotta azt, akinek a halál fölött uralma volt: az ördögöt, hogy megszabadítsa azokat, akiket a halál félelme egész életükön át rabszolgaságban tartott... Mivel Ő maga is megtapasztalta a szenvedést és a kísértést, segítségükre tud lenni azoknak, akik kísértést szenvednek." (Zsid 2,14-18) Történt, hogy az utolsó gimnáziumi évben Géza megismerte a drog élvezetét. Érettségi után egyetemre ment, a félévi vizsgái még sikerültek, de év vége előtt otthagyta az egyetemet. Szülei nem voltak gazdagok, de mindig adtak neki pénzt, ha kellett. A drogról nem tudtak. Géza egyre mélyebbre süllyedt. Előfordult, hogy két-három hónapra elment dolgozni, de minden pénzét drogra költötte. Szülei kezdték sejteni, hogy mi történt. Géza személyisége szétesett. Néha órákig ült és maga elé nézett. Nem tudott akarni. Istennel nem tartott kapcsolatot, és az emberek se érdekelték. Próbált orvoshoz fordulni, de abbahagyta a gyógyszerek szedését és visszaesett. Édesanyja barátnője elvitte egy imacsoportba és ott imádkoztak érte szabadulásért. Nem történt nagy változás. Még kétszer imádkoztak érte, majd eljutott egy alapítványhoz, ahol egész nap foglalkoztak vele és könnyebb munkához segítették. Így lassan minden rendbejött. Ha voltak neked is hasonló problémáid, kérd Jézust: "Uram, hiszem, hogy Te együttérzel velem, amikor tehetetlennek és közömbösnek érzem magam. Kérlek, szabadíts meg a drog rabságától, szabadíts meg a gonosz lélek uralmától! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten és életedet áldoztad értem. Szeretném én is Neked adni összetört életemet. Kérlek szabadíts meg Uram! Ámen."

ťA Sátán gyűlöli a szeretetet. Ő ellentéte Istennek, aki a szeretet. Le akarja rombolni azt, mivel egyszerűen nem tud szeretet közepette működni. A hal nem tud víz nélkül élni, mert elpusztul. Hasonlóképpen a démonok sem képesek olyan környezetben élni, amely természetükkel ellenkezik. Nem tudnak működni az istendicséret légkörében, mert a dicséret megkötözi őket (ld. Zsolt 149.), ugyanúgy nem működőképesek a szeretet légkörében sem, mert a szeretet ellenkezik az ördög természetével (ld. János 8,42-44). A szeretet megakadályozza, hogy a Sátán tönkretegye kapcsolatainkat.Ť (Frank D. Hammond)

9. hét

A SZERETET-HIÁNY SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA

"Aki nem szeret, a halálban marad. Mindaz, aki gyűlöli testvérét, gyilkos... Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért. Aki birtokolja a világ javait, és látja, hogy testvére szükséget szenved, de mégis elzárja előle szívét: hogyan él abban Isten szeretete? Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!" (1Jn 3,14-18) 1. Életünk forrása a szeretet János apostol azt írja: "Isten a szeretet" (1Jn 4,8). Ezzel azt fejezi ki, hogy ha Istenre gondolunk, akkor a tökéletes, a végtelen, a minden emberi mértéket túlhaladó szeretettel lehet csak kifejezni az Ő lényegét. Azért fontos ezt tudnunk, mert a Teremtés könyve leírja, hogy Isten az Ő "képére és hasonlatosságára" (1,26) teremtette az embert. Ez nemcsak az értelmet és a szabad akaratot jelenti, hanem azt, hogy az ember lényege az isteni személyekhez hasonlóan: a szeretetben való odaadás és a szeretet elfogadása. Ha valakinek az életéből hiányzik ez a megtapasztalás, akkor megsebződik. Ez a seb, ha nem gyógyul, alapot ad minden rossznak, szenvedélynek, irigységnek, félelemnek, agressziónak, perverzitásnak, depressziónak. Ezért nagyon fontos, hogy minden ember kapjon és adjon szeretetet, továbbá kapcsolatba lépjen Istennel, a szeretet forrásával. Ez a kapcsolat Jézus által jön létre, aki szeretetből életét adta értünk. Floyd McClung leírja könyvében ("Isten atyai szíve"), hogy Ali Agca, aki a pápára lőtt, hogyan élte át az atyai szeretettel való találkozást. Ali apja (Törökországban éltek) rendkívül szigorú volt, sőt inkább brutális. Akkor is verte kisfiát, amikor az teljesen ártatlan volt. A szeretet teljes hiánya miatt gyűlölte apját. Mikor apja meghalt, boldogan mosolygott, gondolván, "végre megszabadultam tőled". Tizenéves korában egy bandába került, ahol megtanult verekedni, lopni, drogozni. Majd elkerült egy libanoni terroristákat képző táborba. 1981-ben azt a megbízatást kapta, hogy ölje meg a pápát. Május 13-án a Szent Péter téren rálőtt (hajszál híja, hogy meg nem halt a Szentatya). 1983-ra a pápa teljesen felépült és meglátogatta gyilkosát a börtönben. Átölelte őt és azt mondta: "fiam, megbocsátok neked". Agca most találkozott először az atyai szeretet megnyilvánulásával. Ez a találkozás megváltoztatta addigi gondolkodását, amely csak a rombolásban lelte örömét. A seb, amely gyerekkorától kezdve égette őt, most begyógyult. Ha szeretetet kapunk, akkor fejlődni kezd személyiségünk. Bátorság, öröm, aktivitás, kezdeményezés, erő, bizalom tölt el bennünket. Ha nem kapunk szeretetet, akkor bizonytalanság, félelem, aggodalom, gyengeség, visszahúzódás, szomorúság fog el bennünket. Ez utóbbinak sok esetben fizikai következményei is lehetnek, gyomorbántalmak, szívpanaszok léphetnek fel. Amikor különleges, nagy szeretettel találkozunk, valósággal újjászületünk. Ilyenkor úgy érezzük, mindenre képesek vagyunk, hatalmas energiák szabadulnak fel bennünk. 2. Miért nem szeretünk? Feltehetjük a kérdést, ha a szeretet ilyen nagy mértékben befolyásolja életünket - hogy azt lehet mondani, személyiségünk fejlődésének és boldogságunknak az alapja -, akkor miért nem szeretünk?! Miért tesszük boldogtalanná környezetünket szeretetlenségünkkel? A kérdés megválaszolása elvezet bennünket a rossz misztériumához. Azért nem szeretünk, mert bűnösök vagyunk! Azért nem szeretünk, mert az első bűn óta (Ter 3,1-19) önzők lettünk, és nem merünk, nem akarunk lemondani önmagunkról! Azért nem szeretünk, mert értelmünk elhomályosult és akaratunk rosszra hajló lett. Azért nem szeretünk, mert a bűn megsebesítette szívünket, és ezt a sebet senki nem tudja begyógyítani, egyedül Isten. Az ember siralmas állapotából - hogy mindig az ellenkezőjét teszi annak, ami a boldogságát jelentené - csak Jézusnak, a Megváltónak a szeretete tud bennünket fölemelni. Ezért mondja János apostol: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát küldte, hogy mindaz, aki hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16). A kereszt Isten szeretetének megdöbbentő jele örök időkre. Jézus azért jött, hogy megtanítson bennünket szeretni, és ezáltal az üdvösség útján járni. Mert nincs más út az üdvösség felé, mint a szeretet útja. Jézus ma is él, itt van közöttünk láthatatlanul. Készen áll arra, hogyha szólítod, belépjen szívedbe és meggyógyítsa mindazt a csalódást, fájdalmat, szeretetlenséget, amely nyílt sebként ott rejtőzik benned és megterheli életedet. Melyek azok az esetek, amelyek leggyakrabban megsebzik a szívet? 3. A hiányzó szülői szeretet okozta sérülések Itt most nemcsak azokra a szülőkre gondolok, akik gyermekeiket szinte egyáltalán nem szeretik, hanem azokra is, akik abortálni akarták gyermekeiket, de nem sikerült. Melinda négyéves, egészséges kislány. Születésekor elhagyták a szülei. Nevelőanyja szeretettel gondozza, sokat foglalkozik vele. Egy napon lerajzolt egy anyát, aki kisbabát hordott méhében. A rajzot odaadta nevelőanyjának és azt mondta: "A kisbaba csupa vér, az anyuka rossz." Nemsokára még egy rajzot nyújtott át nevelőanyjának, amelyen az anya hasában levő kisbaba mellett egy hosszú szúrószerszámot is rajzolt. Megkérdezte nevelőanyja: "Mit gondolsz, a kisbaba meg tud bocsátani anyjának, aki bántotta őt?" Azt felelte: "Nem, mert megölt engem." Melinda nem tudta, hogy igazi anyja kötőtűvel próbálta megölni őt, mert egy nemi erőszak következtében fogant. A lelki sebek itt kezdődnek: a méhen belüli időszak alatt. Az öntudatlannak hitt korban is van valami titokzatos információs vonal, amely közvetíti a megfogant gyermeknek, hogy szeretik-e, várják-e, örülnek-e neki; aki hordozza, kiegyensúlyozott-e. Az egész világon évente 60 millió abortuszra kerül sor. Vannak országok, ahol a nők 70-80%-ának volt abortusza. Akinek testvére abortuszban meghalt, ő is átérzi ennek hatását. Komoly szakemberek véleménye szerint, azért növekszik világszerte a cinizmus, a bizalmatlanság, a liberalizmus, a halálvágy, a hitetlenség, az agresszivitás, mert a ma élő emberek javarészének testvére (vagy testvérei) meghalt abortusz következtében. Ez a gyógyulatlan belső sérülés hatással van az élőkre, ennélfogva a társadalmi és a gazdasági életre. Félelmetes igazság ez! 4. Az eltorzult szeretet okozta sérülések A szeretet torzulását különféle szenvedélyek okozzák. Amikor a gyerek látja, hogy apja számára az ital vagy a munka sokkal fontosabb, mint ő, akkor a lelke bezárul és megsérül. Hiába szeretné, hogy foglalkozzanak vele, törődjenek vele, azt tapasztalja, hogy magára hagyják, neki kell gondoskodnia magáról. Egy anya szomorúan mesélte: "Szüleim és nagyszüleim is alkoholisták voltak. Férjhez menésem után rájöttem, hogy férjem szerencsejáték-függő. Munkahelyéről több alkalommal is pénzt lopott (több millió forintot), emiatt börtönbe került. Kiszabadulása után ő is inni kezdett és vert engem, ezért elváltam tőle. Annyira rám nehezedett az élet, hogy én is inni kezdtem. A fiam teljesen bezárult előttem. Szinte egyáltalán nem tudunk egymással beszélgetni. Nem volt senki, akinek elmondhatta volna problémáit. Nem tudtam szeretni. Amikor egy gyógyító összejövetelen meggyógyultam, akkor jöttem rá, hogy mennyire nem szerettem senkit, még magamat sem. Most boldog vagyok és vidám." Jézus megszabadította ezt az asszonyt és új életet adott neki. 5. A hamis szeretet okozta sebek Hamis szeretet az, amely szeretetnek mondja az önzést. Leginkább a birtokolni akaró "szeretet"-ben fejeződik ez ki, amikor például az anya gyermekét, vagy férj a feleségét (feleség a férjét) úgy tekinti, mint tulajdonát, akivel azt teheti, amit akar. Jelenti a másik lelki bebörtönzését, ellenőrzését, állandó korlátozását. Ez a szeretet fojtogató, bénító, fullasztó, gyilkos, amely megöli a boldogságot és a bizalmat. Jellemző rá ez a mondat: "Én határozom meg az életedet, én döntöm el, hogy mikor és mit kell csinálnod, mibe öltözködsz, milyen pályára menj, kivel köss házasságot." Szülő-gyermek viszonylatban természetesen kell a gyermeket fegyelmezni, korlátozni. De ahogy növekszik, fokozatosan segíteni kell, hogy kialakuljon benne az önállóság, felelősség, személyes döntésre való képesség. Ha a szülő huszonéves gyermekét is birtokló szeretettel szereti, egy életre tönkre teheti. A birtokló szeretet következménye beláthatatlan. Amikor a gyermek lázadását tapasztalja, sok esetben átcsap haragba, dühöngésbe, fizikai vagy lelki erőszakba, ez pedig teljes eltávolodáshoz vezet. Házaspárok esetében, sok veszekedésnek és válásnak ez az alapja. Miből fakad a birtokló szeretet? Hibás szülői modellből. Sokszor a szülők szülei is így viszonyultak gyermekükhöz és azt gondolták, ez a helyes. De lehet, hogy sikertelenségből, csalódásból, kisebbségi érzésből, erőszakos természetből. Hogyan lehet az általuk okozott sérülésekből kigyógyulni? Tudatosítani kell, hogy Isten tiszteli az ember szabadságát. Ő nem akar megkötözni. Felkínálja az üdvösség felé vezető utat és ha az ember szabadon dönt mellette, akkor megmutatja neki, milyen magatartással lehet ezen az úton járni. A gyógyító imában meg kell fogalmazni a szülői korlátozások miatti fájdalmakat és kérni az Urat, hogy a Tőle kapott szabadsággal gyógyítsa meg szívünket. Kérnünk kell: "Uram, vedd ki szívemből a haragot, a védekezni akarást, a lázadás és rombolás szellemét, amelyet szüleim ellen éreztem. Adj szelídséget, alázatot, hogy hűségesen járjam az üdvösség útját! Ámen." 6. Az önszeretet hiánya miatti sebek gyógyítása A helyes önszeretet által az ember meglátja magában az értéket, tudatában van fontosságának; és annak a képességnek, hogy tud kapcsolatokat teremteni, alkotni, szép terveket megvalósítani. Ez eltölti őt örömmel és lendülettel. Nem érzi magát fölöslegesnek. Szívesen áldoz időt és energiát arra, hogy képességeit kifejlessze. Akiben ez nincs meg, ott mindennek a fordítottja valósul meg. Fölöslegesnek érzi magát, elhanyagolja képességeit, nem törődik azzal, hogy értékes kapcsolatai legyenek, nem tud (nem is akar) beilleszkedni a közösségbe és a társadalomba, nem szereti igazán embertársait. Miért sérül az önszeretet? Először azért, mert gyermekkorában szülei gyakran negatív kifejezésekkel és magatartással viszonyultak hozzá. Rossznak mondták, ok nélkül büntették, tehetségtelennek titulálták, akit "kár volt a világra hozni". Emiatt nem is részesítették szeretetükben. Ezt az elutasító magatartást a gyermek is átvette és elkezdte önmagát utálni, gyűlölni. A szeretet kedvességben, gondoskodásban, gesztusokban, figyelmességben, szavakban nyilvánul meg. Az a gyermek (és az a felnőtt), aki ezeket nem tapasztalja napról-napra, lelkileg megsérül, visszahúzódóvá és bizonytalanná válik. A kultúrált, mély szeretetet tanulni és tanítani kell. Csak így lehetnek egészséges gyermekeink és csak így lesz a társadalom is egészséges. A hiányzó önszeretet sebeinek gyógyításakor ilyen szavakkal lehet kérni Jézust: "Uram, Te tudod, milyen kevés szeretetet kaptam szüleimtől. Emlékszel, milyen nagyon fájt, amikor butának, rossznak mondtak. Én most Teáltalad megbocsátok mindenkinek, akik megbántottak. Kérlek, gyógyíts meg engem! Hiszem, hogy fontos vagyok a Te szemedben, mert Te szeretsz engem. Kérlek, segíts, hogy meg tudjam nyitni szívemet és befogadjam szeretetedet. Segíts, hogy elfogadjam magam, minden gyöngeségemmel együtt. Segíts, hogy szeretni tudjam magamat és ezáltal megtanuljak másokat is szeretni. Ámen." 7. Szeretetkapcsolatunk elvesztése miatti sebek Ha valaki nagyon mélyen szeret, az olyan, mintha egész életével szeretne. Olyan erősen kapcsolódik társához, hogy minden érzésével, gondolatával hozzátartozónak látja önmagát. Ha ez a kapcsolat megszakad, a másik hűtlensége vagy halála miatt, akkor az ember úgy érzi, ő maga is meghalt. Él ugyan, végzi feladatait, de minden kiüresedett, örömtelenné és élettelenné vált körülötte. Nagyon fontos, hogy ilyenkor az ember felfedezze a természetfeletti világ jelenvalóságát és szépségeit. A hívő ember számára a halál Isten szeretet-országába való belépés. Egy olyan létmód, amelynek boldogságáról azt írja Pál apostol Izajás prófétát idézve: "Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt" (1Kor 2,9). Sok ember, amikor elveszíti szeretett hozzátartozóját, annyira elkeseredik, hogy teljesen magába roskad. Elfordul barátaitól, elhanyagolja magát és azt hajtogatja: "Nincs miért éljek." Van aki ilyenkor az italba menekül, vagy öngyilkosságot követ el. A szeretet legnagyobb sérülését okozhatja a halál, mert elvág minden személyes kapcsolatot. Aki Istenbe vetett hit által nem dolgozza fel a szeretetkapcsolat elvesztése (akár hűtlenség, akár halál) miatti belső sebet, az mindig úgy érzi, hogy értelmetlenül, céltalanul él és sötétség veszi körül. A gonosz lélek kísértése itt arra irányul, hogy fokozza az emberben a keserűséget, reménytelenséget, halálvágyat, mert ezzel megbénítja szeretetképességét. Amikor gyógyulásért imádkozunk, sok esetben szabadulásért is kell imádkozni, hogy a keserűség és reménytelenség lelke távozzon el az embertől. Fel kell idézni a Jelenések könyve 7,9-et, amely leírja, hogy akik hitben haltak meg, Isten dicsőségében boldogan énekelnek. Isten - a jóságos Atya - "letöröl szemükről minden könnyet" (Jel 21,4). Ez azt jelenti, hogy ott már nem lesz többé fájdalom. Akik üdvösségre jutottak, Isten életében részesülnek. Isten pedig maga a végtelen öröm, jóság és boldogság. Kérd az Urat ilyen vagy ehhez hasonló szavakkal: "Uram, gyógyítsd meg bennem az elszakadás sebeit, különösen, melyeket a halál okozott bennem. Hiszem, hogy Te vagy a végtelen jóság, hiszem, hogy elhunyt szeretteim részesülnek a Te végtelen szeretetedből. Hálát adok, hogy ott vannak nálad és egykor én is velük lehetek a Te országodban. Ámen."Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Milyen sebet okozott bennem a szeretet hiánya? 2.    Mennyire fogadom el magamat, mennyire tartom értékesnek, fontosnak magamat? 3.    Hogyan dolgoztam fel a halál okozta sebeket?

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: A SZERETETT SZEMÉLYBEN VALÓ CSALÓDÁS SÉRÜLÉSÉNEK GYÓGYÍTÁSA "A szeretet türelmes, a szeretet jóságos... Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója... Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (1Kor 13,4-7) Történt, hogy egy fiú udvarolt egy lánynak. Nagyon szerették egymást. Megtörtént az eljegyzés, készültek az esküvőre. Esküvő előtt egy héttel a fiú azt mondta (szüleinek nyomására), ne legyen esküvő, mert mást fog feleségül venni. A lány teljesen összeomlott. Hetekig sírt és nem tudott megvigasztalódni. Megkeményítette szívét, és elhatározta, hogy ha a szeretet ilyen csalódással járhat, akkor senkit nem fog szeretni. Ha megkérik a kezét, hozzámegy bárkihez, de nem fogja szeretni. A csalódás sérülése nagyon megsebezte szívét. Ilyen és ehhez hasonló történetek sajnos gyakran előfordulnak. A csalódás elveszi álmainkat, ott forog éjjel-nappal gondolataink között és nem hagy békén. Jézus ezt is meg akarja gyógyítani. Kérd Őt: "Uram, Jézus, Rád bízom azt a csalódást, amivel kedvesem (vagy rokonom) megbántott. Te tudod, mennyire bíztam benne és milyen nagyon szerettem őt. Segíts, hogy kegyelmed által meg tudjak neki bocsátani. Kérlek, tölts el engem a Te szereteteddel! Ne engedd, hogy megkeményedjen a szívem és mindenkivel szemben távolságtartó legyek. Adj nekem érző szívet és óvj meg engem az újabb csalódástól! Hálát adok, hogy szeretsz engem és Nálad oltalmat találhatok. Ámen." 2. nap: A SZÜLŐKTŐL ÉS ISKOLATÁRSAKTÓL VALÓ BÁNTALMAZÁS SEBÉNEK GYÓGYÍTÁSA "Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: nem mi szerettük Istent, hanem Ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért." (1Jn 4,7-12) Kati apja templomba járó, köztiszteletben álló ember volt. Otthon azonban időnként dührohamai voltak, ilyenkor szíjjal verte gyermekét. Kati élete rémálom volt. Amikor közösen étkeztek, ugrásra készen evett, hogyha apja haragja kitör valami miatt, megpróbáljon elmenekülni. Felnőtt korában egyik napról a másikra félelmek törtek rá és rémálmai lettek. A bántalmazás sérülése, amit gyermekkorában szenvedett el, tönkretette életét. Van, akit az iskolában a gyerekek rendszeresen bántalmaznak, minden különösebb ok nélkül. A baráti szeretet hiánya fájdalmas sérülést okoz. Bántalmazni nemcsak fizikailag lehet, hanem szavakkal és magatartással is. Egy családban a szülők összevesztek és elváltak. Az anya mérhetetlenül gyűlölte férjét, mert mindenért őt hibáztatta. 12 éves lánya, amikor hazajött apjától, új ruhában volt. Az anya mielőtt beengedte volna, rákiabált lányára: "Ki vette neked ezt a ruhát?" - "Apa" - felelte. "Akkor azonnal vesd le, mert abban a ruhában nem léphetsz be az én lakásomba." A kislány zokogva vetkőzött le az ajtóban, hogy bemehessen a lakásba. Anyja szavai és magatartása mélyen megsebezték. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a belső sebet. Kérd Őt: "Jézusom, Téged is bántalmaztak, megostoroztak és a súlyos keresztet válladra tették. Te mégis megbocsátottál nekik. Kérlek segíts, hogy én is szívből meg tudjak bocsátani apámnak és mindazoknak, akik bántalmaztak. A szeretet hiányának sebei nagyon fájnak, kérlek, gyógyíts meg jóságoddal, ölelj át és árassz el engem oltalmazó szereteteddel! Ámen." 3. nap: SZERETETLEN SZAVAK OKOZTA SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA "Hazug nyelvvel beszélnek rólam, és gyűlölködő szavakkal vesznek körül engem, ok nélkül támadnak rám. Szeretetem jutalmául rágalmaznak, én pedig imádkozom. Rosszal fizetnek nekem a jóért, gyűlölettel szeretetemért." (Zsolt 109,2-5) Történt, hogy valamely munkahelyre egy fiatal hölgy jött dolgozni (nevezzük Melindának). Idősebb kolléganője sokat segített neki, hogy belejöjjön a munkába. Sokszor még a munkaidőn túl is ottmaradt, hogy elmagyarázzon egy feladatot. Melinda fél év után már jól végezte a munkáját. Mivel törekvő ember volt, nemsokára főnök lett. Kinevezése teljesen megváltoztatta. Szavaival állandóan támadta idősebb kolléganőjét: az öltözködésétől kezdve mindent kifogásolt. A szeretetlenség sebe mély fájdalmat okozott az idősebb asszony szívében. Ilyen esetek előfordulhatnak szülők és gyermekek között, tanár és diák között, és házasfelek között is. A szeretetlen szavak ott gyűrűznek a gondolatainkban és szomorúsággal, fájdalommal töltik el szívünket. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sebet. Kérd Őt: "Uram, Te is átélted, amikor a farizeusok szeretetlen szavakkal támadtak és bántottak Téged. Hiszem, hogy együtt érzel velem. Segíts, hogy meg tudjak bocsátani annak, aki napról-napra megsért és támadóan lép föl ellenem. Jézusom, kérlek, gyógyíts meg engem gyöngédségeddel és vigasztaló szavaiddal erősíts meg. Ámen." 4. nap: ÖNZŐ EMBEREKTŐL KAPOTT SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA "Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Őrizd meg életem, mert kedves vagyok Előtted. Mentsd meg Istenem szolgádat, aki Benned bízik." (Zsolt 86,1-2) Az önző embert csak önmaga érdekli, mindent önmagának akar, adni nem szeret, csak kapni. Nem érdekli mások szükséglete, nem tiszteli méltóságukat és integritásukat. Mindenkit és mindent aszerint ítél meg, hogy mi haszna belőle. Önzés és önszeretet ellentétei egymásnak. Az önző ember tulajdonképpen gyűlöli önmagát. A valódi szeretet törődést, tiszteletet, ismeretet és felelősségtudatot foglal magában. Az önző ember nem tiszteli önmagát és nem vállal felelősséget önmagáért. Történt, hogy egy anya túlzóan akart gondoskodni gyermekéről. Mindenről tudni akart, hova megy, mit csinál, mibe öltözködik. A gyerek állandóan feszült volt, félt anyja szemrehányásaitól és szorongva igyekezett mindenben eleget tenni neki. A túlzott gondoskodás sok esetben az önzés jele. Nem azért gondoskodik a gyerekről, mert valóban szereti, hanem épp ellenkezőleg, mivel nem szereti, ezzel akar kompenzálni. Önmagát se szereti és a gyermekét sem. A gyermek megsérül lelkében az igazi szeretet hiánya miatt. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sebet! Kérd Őt: "Uram, Jézus, kérlek gyógyítsd meg bennem azt a sérülést, hogy nem kaptam szüleimtől igazi szeretetet. Megbocsátom nekik, hogy mindig csak teljesítenem kellett, hogy mutogathassanak, mint egy kiállítási tárgyat. Megbocsátom minden önzésüket. Kérlek, töltsd be szívemet a Te szereteted gazdagságával! Gyógyíts meg engem, szabadíts meg a múlt fájó emlékeitől. Köszönöm, hogy megteszed. Ámen." 5. nap: SZIGORÚ BÜNTETÉSEK OKOZTA SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA "Uram, hallgasd meg imádságomat, és kiáltásom jusson Eléd. Ne fordítsd el tőlem Arcodat soha, amikor engem szorongatás ér; ...A szívem, mint a lekaszált, kiszáradt széna, még azt is elfelejtem, hogy kenyeremet megegyem." (Zsolt 102,2-6) Történt, hogy egy kilenc éves gyermek valamit keresett a kamrában és véletlenül levert két lekváros üveget, és azok eltörtek. Anyja éktelen haragra gerjedt, felpofozta és bezárta a sötét pincébe. A gyerek megrémült. Nem tudta meddig kell itt lennie; a sarokban egerek zörögtek, ettől is megijedt. Mi lenne - gondolta -, ha anyja itt felejtené. Úgy érezte, senki sem szereti. Keservesen sírni kezdett. A szeretet hiánya mélyen megsebezte lelkét. Más esetben anyja kizárta a lakásból. A hideg téli éjszakában csaknem megfagyott, amikor 3-4 óra után végre kinyílt az ajtó. Felnőtt korában annyira aggódott, hogy valaki kizárja szeretetéből, hogy nyugtalan álmai lettek és súlyos gyomorfekélye. Jézus ezt a sérülést is meg akarja gyógyítani! Kérd Őt: "Uram, annyira fáj, ha visszagondolok gyermekkoromra, amikor túl szigorúan büntettek. Azt éreztem, hogy nincs senki a kerek világon, aki szeretne engem. Kérlek segíts, hogy megbocsássak anyámnak (és apámnak) mindazokért, amikor olyan kegyetlenek voltak velem szemben. Kérlek, jöjj hozzám, gyógyíts meg engem, szeress engem, hogy ne legyen bennem olyan rettenetes üresség és szorongás. Ölelj át engem, Istenem! Ámen." 6. nap: NAGYSZÜLŐ ÁLTALI NEVELÉS OKOZTA SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA "Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak... Ha pedig valakitől kenyeret kér fia, talán követ ad neki?... Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik Tőle." (Lk 11,9-13) Történt, hogy egy kislányt az édesanya odaadott a vidéken élő nagymamának, hogy nevelje. Nem volt türelme hozzá, és az új munkahelyen többet kellett dolgoznia, sokszor későn jött haza. A kislány három éves volt. Az elszakadás megsebezte lelkét. Édesanyja először hetenként, később csak havonként látogatta meg. Egy idő után az a meggyőződés alakult ki benne, neki lehet, hogy nincs is édesanyja. Az iskolában csúfolták a gyerekek: "Hol van a te mamád? Talán nincs is?" A nagymama néha mérgelődve szidta unokája anyját: "Hogy lehet így elhagyni egy gyereket?" 12 éves volt, amikor anyja visszavitte Budapestre. Az első napokban gyakran emlegette, mennyire szereti őt. A kislány azonban már nem hitt benne. Nehezen szokta meg új környezetét. 15 éves korában egy bandába került, nem is járt mindig haza, anyja szinte észre se vette. Ez a sérülés mélyen elszomorította a lányt. Nagy nehezen, 25 éves korában tudta összeszedni magát. Jézus meg akarja gyógyítani ezt a sebet is! Kérd Őt: "Uram, kérlek segíts rajtam! Te ismered elrontott, fájdalmas életem minden eseményét. Tudod, mennyire szomorú voltam gyermekként, hogy nekem nincs olyan édesanyám, aki átöleljen és játszon velem. Most megbocsátok anyámnak, aki nem törődött velem. Kérlek, isteni jóságoddal végy körül és töltsd be szívemet, amely annyira szenved a szeretet hiányától. Kérlek, gyógyíts meg engem! Ámen." 7. nap: MOSTOHASZÜLŐ SZERETETLENSÉGE MIATTI SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. A szőlővesszőket, amelyek bennem gyümölcsöt nem hoznak, lemetszi rólam, a gyümölcsözőket viszont megtisztítja, hogy még többet teremjenek... Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket." (Jn 15,1-9) Történt, hogy egy fiatalasszonyt elhagyott a férje. Kisfia 8 éves volt. Nemsokára újra férjhez ment. Az új férj egy 15 éves fiút hozott magával. A kisfiú (nevezzük Andrásnak) nagyon megsérült, hogy elveszítette apját, mivel az külföldre távozott és nem szándékozott hazatérni. Andrást az új "testvér" gyakran kigúnyolta. A legnagyobb baj az a volt, hogy amikor nézetkülönbség támadt a két fiú között, a mostohaapa mindig a saját fiának adott igazat és András kapott büntetést. Szebb ajándékot kapott karácsonykor és születésnapra, mint András, ő kapott szebb ruhákat is. Mindezt anyja nem vette észre. András mélyen megsebződött, mert úgy érezte, őt senki sem szereti. Egyre inkább magába zárkózott, leromlott a tanulmányi eredménye, egyre többet csavargott. Az érettségi után dolgozni kezdett és elköltözött. Öngyilkossági gondolatai voltak, melyeket egyszer egy munkatársának elmondott. Barátok lettek. Barátja beszélt neki Jézusról, és segített neki, hogy megismerje a hitet. Nemsokára megkeresztelkedett és élete lassan rendbe jött. Jézus ezt a sebet is meg akarja gyógyítani. A válás, ami manapság szinte általános, nagyon sok sebet okoz a gyermekek lelkében. Ha neked is voltak ilyen emlékeid, kérd az Urat: "Uram, kérlek segíts rajtam! Vedd el fájó emlékeimet! Te ismered azokat a szomorú estéket, amikor gyermekkoromban mostohaapám elvert ártatlanul és nem szeretett engem. Kérlek, gyógyítsd meg ezt a sérülést bennem. Megnyitom szívemet Előtted és most befogadom a Te szeretetedet! Ámen."

ť(Istenem), ha Te nem lennél, ki teremtett volna engem? Én csakis Általad létezem. Nem volt nevem, alakom, arcom, Helyem sem volt senki szívében, Semmije nem voltam senkinek. Egyszer azonban rám gondoltál, És én elkezdtem lenni; Nevemen szólítottál És én világra jöttem... Egyszer Te rám gondoltál, És gondolatod formát öltött, ... Vérré vált és életre kelt: Az én testem, vérem, életem. És minden egyes tagom, Ez a két láb... Lépésre, futásra, ugrásra, táncra készen... Karjaim... Emberszolgálatra, ölelésre, Hogy áldozatot mutassanak be Neked.Ť (H. Boulad)

10. hét

ISTENKÉPÜNK SÉRÜLÉSÉNEK GYÓGYÍTÁSA

"Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha... Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen." (Jn 6,35.40) 1. Az istenkép kialakulásának gyökerei Hogyan alakul ki bennünk Isten képe? Milyen tényezők és hatások alakítják? Mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, tegyünk fel egy másik kérdést. Hogyan alakul ki bennünk egy ember képe? A tapasztalatok és megérzések által? Nemcsak! Egy kézfogás, egy ölelés, egy szemvillanás, együttérző szavak, a gyöngédség váratlan gesztusa, segítségnyújtás a bajban, egy szívből jövő levél, egy közös élmény, egy vers, egy közösen meghallgatott zene... olyan vonásokat tár föl a másik ember lelkéből, amelyek csodálkozásra, vonzódásra indítanak. Ugyanakkor lehet ennek az ellenkezője is. Amikor valaki egy szóval, egy gesztussal, egy szemvillanással kifejezi rosszindulatát irántunk. Ennek hatására rosszat tételezünk föl a másikról. Ez a feltételezés átalakítja egész gondolkodásunkat és magatartásunkat. Haragot, sőt gyűlöletet is ébreszthet bennünk. Így vagyunk Istennel is. "Örök ereje és isteni mivolta a világ teremtése óta művei alapján értelemmel fölismerhető" (Róm 1,20). Isten jóságát, szépségét, bölcsességét tapasztalhatjuk létünkből, a világmindenség rendjéből, a természet szépségeiből. Ahogy végignézzük életünket, felfedezhetjük gondviselését, ahogy kimentett bajokból, nehéz helyzetekből. De ennek az ellenkezője is lehetséges. A szenvedéseinkért Istent hibáztatjuk. Rosszat tételezünk fel Róla, ezért támadjuk, haragszunk Rá, elutasítjuk. A keresztény filozófusok azt állítják, hogy az egész modernkori ateizmus hamis istenképből fakad. Az ember vádolni kezdte Istent az egyéni, a társadalmi és a gazdasági bajok miatt, ahelyett, hogy magában kereste volna a hibát. Ez a vád gyűlöletbe csapott át, amely végül tagadáshoz vezetett. Az istenkép kialakulásának másik forrása a szülői magatartás. A teológusok azt mondják, az ember lelkébe bele van írva Isten fogalma. Mielőtt megszületne, már van sejtése Istenről. A gyermeknek sokkal jobb a spirituális fogékonysága, mint az anyagi realitások közé szorított felnőtteknek. A gyermeknek teljesen természetes, hogyha az autónak, háznak, rádiónak, tévének van alkotója, akkor az egész világmindenségnek is kell, hogy legyen alkotója. De nem is a létezésről van szó elsősorban, hanem a milyenségről. Mert ha létezik Isten, ez még nem jelenti azt, hogy kapcsolatba kell lépni vele. Ám ha Isten érdeklődik az ember iránt, szereti, értékesnek tartja őt, akkor már el kell indulni feléje, meg kell őt szólítani, meg kell ismerni. És vajon honnan ismeri fel a gyermek, hogy Isten érdeklődik iránta és hogy irgalmas, jóságos gyöngéd? A szülőkön és a "tekintély-személyeken" keresztül! A szülő a gyermek számára a legnagyobb tekintély. Általa ismeri fel, hogy a világ barátságos-e vagy elutasító vele szemben. Ha a szülő értékesnek mondja gyermekét, elfogadja, szereti őt, érdeklődik iránta, akkor ebből a gyermek felismeri, hogy Isten érdeklődik iránta, elfogadja, szereti őt és értékesnek tartja. Megteszi az első lépéseket, hogy megismerje a világot és Istent. Így alakul ki istenképe. Ha a szülő elutasító, szeretetlen, ha nem értékeli gyermekét, akkor a gyermekben olyan istenkép alakul ki, amely nem vonzó. Hiába tanítják meg imádkozni, nem fog szívesen kapcsolatba lépni egy elutasító, szeretetlen Istennel. Ha a szülő túlságosan szigorú, ha gyakran - néha ok nélkül is - bünteti gyermekét, akkor ez komoly nehézséget hoz létre Istennel való kapcsolatában is. Azt gondolja, hogy Isten is szigorú, ártatlanul bünteti az embert, ezért jobb elkerülni Őt. Nem tud igazi, mély, személyes kapcsolatot kialakítani Vele, mert minden kis hibája, bűne után azt gondolja, Isten haragszik rá, nem szereti őt, meg fogja büntetni. Természetesen előfordulhat ennek az ellenkezője is. A szeretetlen szülőtől kapott lelki sérülés elindíthatja benne a vágyat a szerető Isten után, aki megérti őt és elfogadja. A hamis istenkép meggátolja a megtérést, a hitélet legfeljebb üres formalizmusban nyilvánul meg. Az ember véglegesen magára marad, kiszolgáltatja magát szenvedélyeinek, a világ támadásainak és a gonosz lélek kísértéseinek. Rendkívül fontos a helyes istenkép kialakítása gyermek- és ifjúkorban. 2. A vádaskodás sérelmének gyógyítása Az egyik legáltalánosabb probléma, hogy az ember életének kudarcaiért, sikertelenségeiért, csalódásaiért Istent okolja. Történt, hogy egy ötvenéves hölgy jött hozzám és elmondta: férje hét évvel ezelőtt hirtelen - szívroham következtében - meghalt. Ideális házasság volt. Az asszony vallásos életet élt. "Napi áldozó voltam" - mondta -, "de azóta nem járok templomba, mert haragszom Istenre." Szentgyónását elvégezte ugyan, de éreztem, olyan mély benne a harag, hogy ez csak hosszabb gyógyító ima után változhat. Egy segítőre lenne szüksége, aki hétről-hétre beszélne vele a szerető Istenről és megtanítaná szívből imádkozni. A gonosz lélek kísértése talán itt tapasztalható meg legjobban. Az első embert is a hamis istenkép által csapta be, mondván: "ha esztek a tiltott fa gyümölcséből, olyanok lesztek, mint az Isten, de Ő ezt nem akarja" (vö. Ter 3,2). A féltékeny isten képét állította eléjük, ezzel ösztönözte akaratukat, hogy szegjék meg Isten törvényét. "A világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik" - írja Jakab apostol (Jak 1,17). Isten jót akar és jót cselekszik. A halál és minden rossz valójában a gonosz lélektől ered. Ezért kell a hívő embernek tudatosítania, sőt megfogadnia, hogy soha, semmi rosszért nem vádolja Istent! Ha rossz történik vele, akkor kérdezze meg az Urat, hogy milyen jó fog ebből származni. Hogyan lehet a szenvedést, fájdalmat másokért felajánlani vagy engesztelő-áldozatként átélni. Vagy tekintse a szenvedést Isten fegyelmezésének, amellyel bűnbánatra, megtérésre akarja vezetni. Emellett sohase felejtse el, hogy a legnagyobb veszteség nem a földi, hanem az örök élet elvesztése. Ha az örök élet reménye megvan bennünk, akkor könnyebb elviselni a földi élet veszteségeit. Sokan azért is vádolják Istent, mert nem teljesítette kívánságukat. Ez is a hamis istenkép miatt van. Más a célja Istennek az adományokkal és más a célja az embernek. Aki ezt nem tudatosítja, félreérti Őt! Isten mindent az üdvösség szempontjából tesz, vagy enged meg számunkra. Mi pedig mindent a földi élet bőségének, kényelmének szempontjából akarunk elérni Istennél. Önző vágyaink eszközének tekintjük Őt, akinek kötelessége jó lakást, autót, jó állást, jó feleséget (vagy férjet), sok pénzt, jó egészséget adni. Ha ezt nem teszi, akkor mint egy durcás gyermek, fellázadunk és azt mondjuk: "Akkor nem foglak szeretni!" Az igazi hit ott kezdődik, amikor az ember átadja szívét Istennek: "Uram, használj engem a Te dicsőségedre; akár jó, akár balsorsban, legyen minden a Te akaratod szerint!" Ekkor - és csakis ekkor - változás áll be. Lehet, hogy Isten ad autót, lakást, jó egészséget... mert ez az Ő dicsőségét szolgálja. Az alázat és az engedelmesség az alapja Istennel való helyes kapcsolatunknak. Az alázat abból a hitből fakad, amely tudja, ki a végtelen Isten és ki a porszemnyi ember; és a szeretetből, amely vágyakozik megtenni minden helyzetben annak akaratát, akit szeret. 3. A liberális istenkép sérelmének gyógyítása Pál apostol a római levélben meglepő mondatot ír: "Értsd meg Isten jóságát és szigorúságát" (Róm 11,22). Ha Istent valóban meg akarjuk ismerni, egyikről sem szabad megfeledkeznünk. A kettő egymás mellett jelenik meg az üdvösség művében. A római levél megírása óta, talán soha nem kellett ezt annyira aláhúzni, mint ma, amikor elég nagy a zűrzavar az emberek fejében a keresztény élet mibenlétéről és Isten akaratáról. Sokan istenhívőnek vallják magukat és sejtelmük sincs arról, ki az Isten és mit vár tőlük, hogyan éljenek. Isten jóságát hangsúlyozzák, szigorúságáról nem szeretnek beszélni. A szigorúságtól mentes isteni jóság gondolata a múlt század végén keletkezett, néhány liberális német teológus írásain és előadásain keresztül. Azóta megfertőzte ez a szemlélet a nyugati teológiát és vallásos gondolkodást. Manapság szinte divat lett olyan engedékeny és jóságos Istenről beszélni, aki sohasem büntet. A közfelfogás szerint egyre megy: hallgatok Istenre vagy fütyülök Rá, hiszen Ő úgyis csupa jóindulat és megbocsát mindenkinek. (Egyesek még a kárhozat lehetőségét is tagadják.) Ha valaki azt merészelné mondani, hogy Isten színe előtt félni kell (Lk 24,37), hogy szavát komolyan kell venni, mert mindent számon fog kérni tőlünk, azt ószövetséginek mondanák. Ez a "Mikulás-teológia" zátonyra futott a rossz problémája miatt. Nem tudta Isten figyelmeztető jelének tekinteni a szenvedéseket és a különböző bajokat. A fájdalom nem állította meg a bűn útján járó embert, hogy gondolkodjon és megtérjen, mivel kétségbe vonta Isten abszolút uralmát és atyai szigorát. A liberális teológia olyan belső sebet hozott létre, ami kételkedéshez és kétségbeeséshez vezet. Mert az embernek kezdenie kell valamit a szenvedéssel. Vagy elfogadja Istentől és akkor a szenvedés megtisztítja és fölemeli. Vagy nem fogadja el, és akkor haragossá, gyűlöködővé válik. Ez lerombolja és tönkreteszi! Másrészről a liberális teológia felelőtlenné és vakmerően bizakodóvá teszi az embert. "Ha így is, úgy is mindent megbocsát az Isten, akkor nyugodtan lehet vétkezni" - gondolja. Így belekerül a bűnök hálójába. Ezért azt lehet mondani, hogy a liberális teológia a gonosz lélek eszközévé válhat. A gyógyuláshoz a Szentírás mutatja az utat: Isten "jóságos és szigorú"! Isten jóságát, gondoskodó szeretetét akár a zsoltárokban, akár a próféták írásaiban, de különösen az Újszövetségben számos helyen megtaláljuk. János apostol írja: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16). De mit kezdjünk Isten szigorúságával. Pál apostol a római levélben arról ír, hogy Isten jóságának megnyilatkozása mögött ott áll a szigor fenyegetése arra az esetre, ha Isten jóságát semmibe vesszük. Izrael visszaélt Isten jóságával, elutasította Fiát, akit megváltásukra küldött. Ezért Isten eltaszította magától. Pál figyelmezteti a pogányokból lett keresztényeket, ha ők is elbuknak, Isten őket is el fogja taszítani: ha nem maradsz meg a jóban, "téged is lenyesnek" (Róm 11,22). "Konokságoddal és megrögzött szíveddel csak büntetést halmozol magadra... mert Isten mindenkinek tettei szerint megfizet" (Róm 2,4-8). Isten végtelenül türelmes, jóságában újra és újra figyelmeztet, segítségét felkínálja, de "nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt le is aratja" (Gal 6,7-8). Az igazság középen van. Amint régen a túl szigorú istenkép sérülést okozott, manapság az engedékeny, egyoldalúan jóságos (úgynevezett "Mikulás-istenkép") szintén sérülést okoz (csalódáshoz és hitetlenséghez vezet, és az erkölcsi parancsok felelőtlen kezeléséhez). 4. A teljesítmény-orientált istenkép sérüléséből való gyógyulás Sajnos elég általános az a szülői nevelési forma, amelynek jelszava: "Ha ötöst hozol az iskolából, szeretlek, ha rossz jegyet hozol, nem szeretlek és akkor megbüntetlek." A gyerekben korán tudatosul, hogy nem az ő személye a fontos, hanem a teljesítménye. Ezt a szemléletmódot sokan kivetítik Istenre. Azt gondolják, Isten csak akkor fogja szeretni őket, ha teljesítenek. Ha közepesen jók, akkor Isten közepesen fogja szeretni őket, ha rosszak, akkor Isten egyáltalán nem szereti őket. Jóllehet ismerik a tékozló fiú történetét, aki semmi mást nem tudott nyújtani, csak bűnbánatát és tönkretett életét, és az atya mégis szívére ölelte és díszvacsorát rendezett tiszteletére - mégse merik ezt a példabeszédet életükre alkalmazni. Gyakorolják ugyan hitüket, kisebb-nagyobb hibáik miatt mégis állandó elvetettséget, mellőzést éreznek Isten részéről, ahogy ezt az embereknél tapasztalják. Ez a sérülés bátortalanná teszi őket, hogy hitükben fejlődjenek vagy hogy a Szentlélek adományait elfogadják. A gyógyulási folyamatnál tudatosítani kell bennük, hogy Isten egészen más, mint az ember, Ő "azokat választotta ki, akik gyöngék... megvetettek... semminek látszók... hogy megsemmisítse az erőseket és a valaminek látszókat"(vö. 1Kor 1,28). Ő olyan, aki elmegy a századik elveszett bárány után, otthagyva a kilencvenkilencet. Ő azért jött el Jézusban, hogy gyógyítson és életre támasszon. Kérni kell a Szentlelket a gyógyulás folyamán, hogy világítsa meg ezen igék értelmét és adjon belső megtapasztalást Isten határtalan szeretetéről. 5. A diktátor-istenkép sérüléséből való gyógyulás Ez a sérülés legtőbb esetben úgy alakul ki, hogy a gyermeknek diktátor típusú apja volt. Ami azt jelenti, hogy csak egy akarat létezett, amit tüzön-vízen keresztül mindenkinek teljesíteni kellett a családban: az apa akarata. Aki nem teljesítette a parancsot, az büntetést kapott, verést vagy üvöltő, szitkozódó bántalmazást. A legtöbb esetben az anya visszahúzódó típus az ilyen házasságban, akinél a gyermek nem talál oltalmat. Egy felnőtt férfi fájdalmasan így emlékezett vissza gyermekkorára: "Mostohaapám biztosan Hitlerrel járt egy iskolába... állandóan parancsolgatott. Ha azt mondta, ugorjak le egy szikláról, le kellett ugranom. Nem lehetett kifogás... Minden este ťszemlétŤ tartott a szobámban, mint a katonaságnál... mindennek tökéletesnek kellett lennie. Ha az asztalomon hagytam egy könyvet, már üvöltött, hogy milyen rendetlen disznó vagyok." Ha valakinek végigkíséri gyermekkorát ez a szomorú tapasztalat, sok esetben így gondolkodik Istenről is. Eszébe se jut, hogy Isten szabadnak teremtette, tiszteli őt, irgalmas, együttérző és gyöngéd. Vallásos életében nem ismeri a személyes kapcsolat melegét és békéjét Istennel, hanem félelemmel telt érzéssel igyekszik eleget tenni minden parancsnak, nehogy Isten megbüntesse őt. A gyógyulásért mondott imában meg kell fogalmazni Isten gyöngédségét, együttérző szeretetét. Ő szabadnak teremtett, semmit nem akar zsarnoki módon erőltetni. Parancsai meghívások, ami azt jelenti, hogy ha valaki mellette dönt, törvényei útján eljut az Ő országába. A közbenjáró imában fontos szerepe van a megbocsátásnak is. Fel lehet idézni minden méltatlan helyzetet és kimondani a megbocsátás szavait. 6. A bíró- és könyvelő-istenkép okozta sérülésekből való gyógyulás A földi bíróságnál a tényállás a döntő. Nincs helye a szívnek, az irgalomnak, az együttérzésnek. Ha valaki bűnt követett el, a jogszabályok szerint meg fogják büntetni. Sok esetben úgy állították be a régebbi időkben Istent, mint aki szívtelenül lecsap a bűnösökre, vagy mint egy könyvelőt, aki minden tettünket beírja a "nagy könyvbe", és amikor elé állunk, akkor az angyalok felolvassák összes rosszaságunkat. Ezután következik az ítélet. Félelmet keltő istenkép ez, ami nem a közeledést segíti, hanem inkább a távolságtartást. A gyógyító imában ki kell térni arra, hogy Jézus úgy nyilatkoztatta ki Istent, mint jóságos Atyát, aki gondoskodik a jókról és a bűnösökről (Mt 5,45). Irgalmasságában odáig elmegy, hogy a jobb lator egyetlen bűnbánó szavára megnyitja előtte a mennyország kapuját. 7. A szektás istenkép gyógyítása Napjainkban elég nagy a káosz - vallási téren - a távol-keletről és Amerikából beözönlő szekták miatt. Moon tiszteletes Jézus Krisztus jelenkori megtestesülését hirdeti saját személyében, mások a reinkarnációról beszélnek; ismét mások kiemelnek egy részt a Bibliából és azt általánosítják. Ilyen például, hogy az Úr megígérte az Ószövetségben, hogy aki megtartja parancsait, bőséges élettel áldja meg. Ennélfogva hajszolják a gazdagságot és követelik Istentől a bőséges életet. Mások azt mondják, aki elfogadta Jézust élete Urának, annak minden bűne, a jövőbeli is el van törölve, tehát nem tud vétkezni. Durva bűnöket követnek el és vidáman túlteszik magukat a lelkiismeret figyelmeztetésén, mondván, hogy "nem vétkeztem". Ismét mások újrakeresztelést hirdetnek, mert a gyermekkeresztelés szerintük nem érvényes, a tudatos döntés hiánya miatt. 8. A determinista istenkép okozta sérülés gyógyítása Ide tartozik a determinista istenkép is, amely arra épül, Isten mindent előre elrendelt: van, akit eleve kárhozatra szánt. Eszerint az életben nincs szabadság! Az emberek olyanok a kezében, mint a sakkfigurák. Hiába vannak valakinek jóra törekvései, Isten könyörtelenül végrehajtja öröktől fogva elhatározott akaratát. Ennek kialakulásában nagy szerepe volt a Kálvin féle predestináció (eleve elrendelés) tanának. Ez az istenkép közömbösséghez, depresszióhoz vezethet! Ezek a hamis és zavaros tanítások bizonytalanná teszik az őszinte keresőket. Nem tudják eldönteni, hogy valójában ki az Isten és mit vár tőlük? Kérdésük az: hogyan kell élnem, ha Hozzá akarok tartozni? A gyógyító imában ellent kell mondani minden hamis tanításnak és hamis istenképnek és tudatosan elfogadni az egyház tanítását Istenről. Kérdések a csoportbeszélgetéshez: 1.    Mi akadályozza, hogy mélyebb legyen a kapcsolatom Istennel? 2.    Milyen istenkép él bennem? 3.    Öröm, béke, szabadság tölt-e el imádság vagy szentmise után? (Ez jelzi, hogy úgy találkoztam Istennel, mint szerető Atyával.)

NAPI ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁK

1. nap: MINDENT MEGENGEDŐ "NAGYAPA" ISTENKÉP OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Lélek szerint éljetek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek pedig a test ellen, s ellentétben állnak egymással." (Gal 5,16-17) A történet ott kezdődött, hogy egy lányt nagyon szigorúan neveltek a szülei. Elhatározta, ha férjhez megy, mindent az ellenkező módon fog tenni. Miután férjhez ment, született egy lánya. Mindent megengedett neki. Szerette őt, de nem nevelte az erkölcsi parancsok betartására. A lány felnőtt, de hiába járt templomba, anyja hatására Istent úgy képzelte el, mint aki mindent megenged. Tizenéves korában szexuális kapcsolatba került egy osztálytársával, terhes lett, abortuszra ment; elhagyta az imádságot, vasárnapi szentmiséket. Férjhez ment, de férjétől azt várta, hogy kényeztesse. Ha nem kapta meg, veszekedett vele, majd elvált tőle. Felelőtlen, megbízhatatlan ember lett belőle. A mai "mindent megengedő" (amerikai) nevelés nagyon sok kárt okozott az ember jellemében és istenképében. Isten jó és irgalmas, de vannak parancsai és elvárásai. Ha az ember nem követi az Úr akaratát, veszélyezteti üdvösségét. Kérd az Urat: "Uram, bocsáss meg nekem minden hanyagságomért és bűnömért. Gyógyítsd meg bennem azt a sérülést, amely a mindent megengedő istenkép miatt jött létre bennem. Ezután komolyan akarom venni parancsaidat és felelősen akarok együttműködni Veled a világ megváltásának művében. Köszönöm, hogy felismerhettem tévedésemet. Szentlelked által add, hogy helyesen gondolkodjak Rólad. Ámen." 2. nap: HARAGVÓ ISTENKÉP OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Nézzétek a mezei liliomokat, mint növekednek. Nem fáradoznak s nem fonnak. Mondom nektek: Még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig Isten így öltözteti a mezei virágot, amely ma virít, de holnap kemencébe kerül, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne nyugtalankodjatok tehát és ne kérdezzétek: Mit együnk? vagy Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk? Mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségtek van." (Mt 6,28-33) Történt, hogy egy kisfiúnak (nevezzük Tamásnak) nagyon szigorú, haragvó apja volt. Katonai fegyelemre szoktatta fiát, mivel katonatiszt volt. A legkisebb fegyelmezetlenségre olyan haraggal tört ki, hogy Tamás ahová csak tudott elmenekült előle. Istent is ilyen haragvónak képzelte el. Különösen amióta nagymamája egy égzengés után azt mondta: "Hallod, mennyire haragszik az Isten?" Ezért Tamás menekült Isten elől is. Nem merte elhinni, hogy személyesen szereti őt. Ez a sérülés elkísérte felnőtt korában is. Sokan vannak, akik nem tudják Isten szeretetét és igazságosságát összeegyeztetni. Ahogy az embereknél külön-külön tapasztalják meg az érzelmeket, azt gondolják, Istennél is így van. Istenben azonban minden együtt van: a végtelen jóság és a végtelen igazságosság is. Aki törekszik a jóra és hibáit megbánja, biztosan számíthat Isten irgalmára. Kérd az Urat, ha sérülés ért ebben a kérdésben: "Uram, kérlek gyógyítsd meg bennem azt az érzést, amely a Te haragodtól és igazságodtól való félelemből fakadt. Hiszem, hogy bűneimet megbocsátod és jóságoddal körülveszel. Gyógyíts meg bennem minden sérülést, ami miatt elzárkóztam Tőled és nem akartam befogadni szeretetedet. Hálát adok, hogy jobban megismerhettelek Téged! Ámen." 3. nap: BOSSZÚÁLLÓ ISTENKÉP OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Az egyik megfeszített gonosztevő káromolta: ťNem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.Ť A másik ellenben feddő szavakkal rászólt: ťNem félsz az Istentől, hiszen te magad is ugyanazt a büntetést szenveded? Mi ugyan joggal szenvedjük tetteink méltó büntetését, de ez semmi rosszat sem tett.Ť Aztán hozzá fordult: ťJézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmaddal.Ť Erre ő így felelt: ťBizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban.Ť" (Lk 23,39-43) A bosszú kifejezést általában akkor használjuk, amikor valaki a megsértett igazságot helyre akarja állítani a saját hatalmával, illetve fizikai erejével. Emberi viszonylatban a bosszúállás párosulhat kegyetlenséggel, könyörtelenséggel. Ha valaki egy család becsületét tönkreteszi, akkor a másik család bosszút áll, például felgyújtja a házát, felrobbantja az autóját. De kisebb, hétköznapi esetekben is előfordul, hogy valaki bosszúból elárulja munkatársát a hivatalban vagy megrágalmazza. Nyilvánvalóan Istenben nincs ilyenfajta negatív érzelem. Ő mindig kész megbocsátani annak, aki megbánja bűnét. Ha valaki sokat szenvedett bosszúálló szülőktől, iskolatársaktól, kollégáktól, könnyen azt hiszi, hogy Isten is ilyen. Ha bűnt követ el, azt gondolja, Isten "lecsap rá", "várta ezt az alkalmat", hogy bosszút álljon. Ez teljesen idegen Isten gondviselő szeretetétől. Ha ilyen bosszúálló istenkép van benned, kérd a gyógyulásodat: "Istenem, hiszem, hogy Te jóságos és irgalmas vagy. Életem szenvedéseiért nem akarlak vádolni Téged. Bocsáss meg, ha rosszat gondoltam Rólad és azt hittem, Te bosszúálló vagy. Bizalommal jövök Hozzád és kérlek, adj nekem új életet! Ámen." 4. nap: KÖZÖMBÖS ISTENKÉP OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál és a zörgetőnek ajtó nyílik. Ha pedig valakitől közületek kenyeret kér fia, talán követ ad neki? S ha halat kér, talán kígyót ad hal helyett? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle." (Lk 11,9-13) Sok ember úgy érzi, hogy nem hallgatja meg őt Isten. Valaki éveken át kérte betegségének javulását és nem történt semmi. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy Isten nem törődik sorsával, vagy esetleg, világkormányzó gondjai mellett nincs ideje vele törődni. Isten "közömbössége" megsebezte szívét és emiatt elhanyagolta kapcsolatát Vele és elhanyagolta imaéletét. Nagyon fontos meggyógyulni az ilyen hamis szemléletből és igazán rábízni életünket az Úrra. Az igazi hit nem azt mondja, hogy "Istenem tedd meg, amit én akarok", hanem azt: "Uram, segíts, hogy megtegyem mindig szent akaratodat. Elfogadjam terveidet, akkor is, ha nem értem és akkor is, ha ez fájdalmas nekem." Gyógyulásodért kérd az Urat: "Uram, bocsáss meg, hogy közömbösnek gondoltalak. Bocsáss meg, hogy önző módon csupán az én akaratomat hajszoltam és nem érdeklődtem a Te akaratod iránt. Hiszem, hogy szeretsz és törődsz velem, akkor is, ha nehézségek és szenvedések elé állítasz. Hiszem, hogy minden imámat meghallgatod és üdvösségemre fordítod. Kérlek, gyógyíts meg engem sérülésemből és adj nekem élő hitet! Ámen." 5. nap: KEGYETLEN ISTENKÉP OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a nyáj nem tulajdona, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom juhaimért." (Jn 10,11-17) Történt, hogy egy hároméves kisgyermek rákbeteg lett és hosszú szenvedés után meghalt. Az anya fájdalma leírhatatlan volt. Istent vádolta gyermeke halála miatt, kegyetlennek mondta, aki az ártatlan kicsik szenvedését elnézi és nem törődik velük. Ilyen és ehhez hasonló szomorú esetek gyakran előfordulnak. Tudnunk kell, hogy végső soron minden szenvedés és halál a mi bűneink miatt és a sátán gonoszsága miatt jön létre. Isten nem akarta se a fájdalmat, se a halált. Ezek a mi bűneink miatt következtek be. Ehhez még az is hozzájárul, hogy hanyagságunkkal a természeti környezetünket is megfertőztük. A vegyszerekkel kezelt zöldségek és gyümölcsök, amelyeket megeszünk; a benzingőzzel szennyezett levegő, amit beszívunk; a vegyi anyagokkal szennyezett víz, amit megiszunk nagy károkat okozhat egészségünknek. Mindezekért az ember a hibás. Furcsa és igazságtalan, hogy mindezek miatt Istent okoljuk. Fontos, hogy ebből a sérülésből is meggyógyuljunk. Kérd az Urat: "Uram, bocsáss meg, amiért hozzátartozóim betegsége miatt kegyetlenséggel vádoltalak. Kérlek, gyógyítsd meg bennem azt a sérülést, amit a hamis istenkép okozott. Hiszem, hogy végtelenül szeretsz és kegyelmed által szüntelenül gyógyítod azt a világot, amit mi, emberek tönkretettünk. Kérlek, újítsd meg hitemet és add, hogy jobban szeresselek! Ámen." 6. nap: HALÁLT OSZTOGATÓ ISTENKÉP OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová megyek." (Jn 14,1-4) A halál közeledése nyugtalanná teszi az ember szívét. Félelemmel gondol arra, hogy el kell hagynia minden vagyonát, földi kapcsolatai megszűnnek. Ezért haraggal gondol Istenre, mert meg kell halnia vagy mert el kell veszítenie szeretett hozzátartozóját. A halál sérülést okoz bennünk. Egy negyvenéves asszony mondta: "Isten elvette anyámat és én ezt nem tudom megbocsátani Neki. Azóta nem járok templomba." Ezekből a szavakból kiderül, hogy vádolja Istent anyja haláláért. Úgy gondolja, mintha Isten "körülnézne" a földön és azt mondaná: "Na most ennek elveszem az életét" és emiatt hal meg egy ember. Isten nem ilyen, mert Ő az élet. Nem tudjuk, hogy ki miért hal meg, de azt tudjuk, hogy a halál a bűn miatt következett be, és azt is tudjuk, hogy Jézus elszenvedte értünk a halált, hogy nekünk örök életünk legyen. Jézus meg akar gyógyítani ebből a sérülésből is, kérd Őt: "Uram, bocsáss meg, hogy szeretteim haláláért Téged okoltalak. Hiszem, hogy Te vagy az élet, amelynek gazdagságát és bőségét én is megtapasztalom, ha bejutok országodba. Megnyitom most szívemet Előtted és befogadom szeretetedet. Jöjj Uram és légy velem! Ámen." 7. nap: AZ ÖNZŐ ISTENKÉP OKOZTA SÉRÜLÉS GYÓGYÍTÁSA "Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek... Őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek Őt nagyságának teljességéért." (Zsolt 150,1-2) Történt, hogy egy harminc éves fiatalember azt kérdezte tőlem: "Miért olyan önző az Isten, hogy állandóan várja a mi dicséretünket és imáinkat. Miért olyan önző, hogy mindig a saját akaratát szeretné érvényesíteni?" Nagyon meglepődtem ezen a kérdésen, de rájöttem, hogy a világi gondolkodás szerint teljesen logikus. Mert ha egy ember mindig elvárja, hogy őt dicsérjék és akaratát teljesítsék, akkor az önző és hiú. Ha valakiben egy ilyen tapasztalat sérülést okozott, könnyen kivetítheti Istenre. Tudnunk kell, hogy Isten az élet végtelen gazdagságát és teljességét birtokolja. Nincs benne olyan hiány, ami igényelné az emberek dicséretét. Az ima nem Istennek kell, hanem nekünk. Mert az ima tartja fenn azt az éltető kapcsolatot az Úrral, amely bennünk békét teremt és erőt ad. Isten azért "parancsolja" az imát (első parancsolat), hogy nekünk adhassa annak gyümölcseit. Az ördög mindenféle hazugsággal el akarja venni tőlünk az ima gyakorlatát, mert tudja, hogy abból erőt nyerünk, amivel legyőzzük az ő kísértéseit. Meg kell látnunk tehát az imának és Isten dicsőítésének fontosságát és erőt adó kegyelmeit. Tudnunk kell azt is, hogy az Ő akarata üdvösségre vezető, és tökéletesen jó akarat. Amikor azt kéri, hogy szabadon döntsünk az Ő akarata mellett, akkor ezzel a legjobbat szeretné nekünk ajándékozni! Kérd gyógyulásodat az önző istenkép okozta sérülésből: "Uram, bocsáss meg, hogy önzéssel vádoltalak. Kérlek, add kegyelmedet, hogy alázatos szívvel minden nap készen álljak a Te imádásodra. Gyógyíts meg engem abból a sérülésből, amit a hamis istenkép okozott bennem. Hiszem, hogy Te vagy a szent, a mindenek fölött álló, a végtelenül hatalmas Isten. Imádlak és szeretlek Téged. Ámen."

UTÓSZÓ

Jelen gyógyító lelkigyakorlatot (szemináriumot) három alkalommal tartottam meg az elmúlt évben (2001-2002. július 30-ig). Mindahányszor öröm volt számomra, hogy megtapasztalhattam, amint a résztvevők arcáról sugárzott a béke és a felszabadultság. Az első mutatkozott a legnehezebbnek: a sebek szokatlan föltárása a kiscsoport előtt. A második és harmadik könnyebb volt, talán azért is, mert az előző szeminárium résztvevői most már ezt a módszert adhatták tovább és ajánlhatták ismerőseiknek. A résztvevők 53-an voltak (2-3 lemorzsolódott). A 10 csoportvezetőre így 5 személy jutott. A közbenjáró imát 1 órára terveztem, de a legtöbb esetben 2 órán át tartott. A csoportvezetőket előtte fölkészítettem az egyes témák fontosabb részeivel kapcsolatban, majd megbeszéltük az előző találkozás eredményeit, problémáit, utána egyenként megáldottam őket, kérve, hogy jó eszközei lehessenek az Úr gyógyító kegyelmeinek. A vezető egyenként imádkozott a csoport tagjaiért, miután megkérdezte, hogy kinek milyen lelki sérülése van. Előfordult, hogy mindenki fölírta egy papírra sérülését, hogy könnyebb legyen a megnyilatkozás. A vezető fölkérte a résztvevőket szeretetre és diszkrécióra. A vezető imája alatt a többiek a helyükön ülve csendesen imádkoztak társukért. A szabadító imaszolgálattal kapcsolatban kiadott Róma egy rendeletet, hogy az ördögöt parancsoló módban nem szabad elűzni. Ez a rendelet (egy Rómában tanuló teológus információja alapján) újra feldolgozás alatt van. A nemzetközi ördögűző társaság (A.I.E.) kelet-európai megbízottjánál érdeklődtem a római szabályozásról, és azt a választ kaptam, hogy "magában" mindenki mondhat parancsoló módban is imát a gonosz lélek befolyásának megszüntetéséért. Scanlan atya könyvében (Szabadulás a gonosz lelkektől) azt írja, hogy a Szentírás mellett a Szent Hagyomány is amellett szól, hogy az első századok keresztényei Jézus megbízása alapján és az Ő hatalmával parancsoló módban szólították fel a gonosz lelket, hogy távozzon. (Emellett szólnak a világhírű moralisták is: Prümmer, Noldin). A tapasztalat arra utal, hogy a gonosz lélek befolyása alatt élők (akik okkult tevékenységet folytattak) imádkozzák minden nap a Miatyánkot (amely tartalmazza a szabadítás kérő imáját: "szabadíts meg a gonosztól"), mégsem szűnik meg a gonosz befolyása. Valószínűleg azért, mert a démonok szigorú parancsuralomban élnek, a Sátán vasmarokkal kényszeríti őket engedelmességre. Ennélfogva valószínű, hogy csak a parancsnak engedelmeskednek. De lehet, hogy ez csupán emberi elgondolás. A kérdés eldöntése nem egyszerű. Össze kell vetni a tapasztalatot a Szentírás és a Szent Hagyomány tanításával (amelyek az Egyház tanításának alapjai), hogy tisztábban lássunk. Valószínű, hogy Róma is látja ezt a problémát, azért dolgozzák át a szabadító szolgálat szabályozását! A nemzetközi gyakorlatban van, aki szabadon kezeli ezt a kérdést. Hangosan, parancsoló módban szólítja fel távozásra a gonoszt. A lelkigyakorlat eredményességét nagyobb mértékben azoknál figyelhettem meg, akiknek mély kapcsolatuk volt Jézussal és szeretetben éltek. Ezekre mindig fontos buzdítani a résztvevőket. Ahogy az előszóban említettem, nagyon nagy sebek terhelik a magyar ember lelkét. Ha ezeket a sebeket elhanyagoljuk, akkor nemcsak a remény és alkotókedv pusztul el, hanem még több ember keres megoldást az alkoholban (mert tehetetlennek érzi magát a belső fájdalmakkal szemben) vagy az agresszióban (mert kezébe akarja venni az igazságszolgáltatást, és bosszút akar állni sérelmei miatt). Mindegyik változat nyomán növekszik a fájdalom és a káosz. Ezért olyan fontos, hogy fölismerjük a 24. óra felelősségét. Katona István róm. kat. lelkész

1. függelék

KÉRDŐÍV AZ ANAMNÉZISHEZ

Gyermekkor 1. Hány testvére volt? Egyedül voltam + egy testvér + több 2. Hány éves(ek) a testvére(i)? 3. Testvéreihez milyen (volt) a viszonya? Jó + rossz 4. Hány testvérével volt rossz viszonyban? Egy + több 5. Kit szeretett jobban? Édesapám + édesanyám + egyformán 6. Melyik szülője szerette jobban? Egyformán szerettek + édesapám + édesanyám 7. Milyen volt édesapja? Szigorú + engedékeny + változó 8. Milyen volt édesanyja? Szigorú + engedékeny + változó 9. Gyermekkorában általában veréssel, szigorú fenyítésekkel, büntetésekkel, megrovásokkal nevelték? Igen + nem 10. Félős gyerek volt-e? Igen + nem 11. Ágybavizelő gyerek volt-e? Igen + nem 12. Milyen iskolát végzett? 13. Volt-e olyan szigorú tanára, akitől félt? Igen + nem 14. Megverték-e az iskolában? Igen + nem 15. Ha igen, hányszor? Egyszer + többször + rendszeresen 16. Folyamatosan büntetésekkel, megrovásokkal nevelték-e az iskolában? Igen + nem 17. Volt-e állandó játszótársa? Igen + nem 18. Volt-e "szerelmes" gyermekkorában? Igen + nem 19. Vannak-e gyermekkorából nemi élettel kapcsolatos kellemetlen vagy kellemes emlékei? Igen + nem 20. Gyermekkorában érték-e egyszer vagy többször nagyobb lelki megrázkódtatások? Igen + nem Családi élet 21. Nős? Férjezett? Elvált? Özvegy? Nem házasodott meg? 22. Hogy hívják gyermekeit, hány évesek? 23. Meg van elégedve házastársával? Igen + nem 24. Milyen fokban nincs megelégedve? Egyáltalán nem + mérsékelten 25. Meg van elégedve gyermekeivel? Igen + nem 26. Milyen a kapcsolata rokonaival? Jó + rossz 27. Házastársa rokonaival milyen a kapcsolata? Jó + rossz 28. Haragos vagy ellenséges viszonyban van-e rokonával vagy valaki mással? Igen + nem 29. Meg van-e elégedve házasságon belüli nemi életével? Igen + nem 30. Nagy megterhelést jelent-e az otthoni (ház körüli, háztáji, házi) munka? Igen + nem 31. Egyedül végzi? Igen + nem 32. Volt-e családi életével kapcsolatban kellemetlen élménye, lelki megrázkódtatása? Igen + nem 33. Megfelel-e elképzeléseinek jelenlegi családi (házas-) élete? Igen + nem Munkahely, foglalkozás 34. Munkakörének pontos megjelölése 35. Azt a pályát választotta-e, amihez kedve volt? Igen + nem 36. Hány éves korától van állásban, mióta dolgozik (inaséveket is beleértve, ha volt ilyen)? 37. Állása előtt, gyermekkorában is, hány éves korától dolgozik? 38. Tovább akart-e tanulni, de nem volt módja? Igen + nem 39. Jelenlegi munkáját szereti? Igen + nem 40. Ha nem szereti, milyennek tartja? Éppen elviselhető + nehezen elviselhető + elviselhetetlen 41. Munkatársaival jóban van-e? Igen + nem + semleges viszony 42. Főnökeivel jóban van-e? Igen + nem + semleges viszony 43. Volt-e kellemetlen élménye munkahelyén? Igen + nem 44. Munkatársaival többször veszett-e össze? Igen + nem 45. Főnökeivel többször veszett-e össze? Igen + nem 46. Munkahelyén van-e haragosa, ellensége? Van + nincs 47. Meg van-e elégedve előmenetelével, elért helyzetével munkahelyén? Igen + nem 48. Többre tartja-e magát képesnek, érdemesnek, mint amilyen jelenlegi beosztása? Igen + nem 49. Fárasztónak érzi munkáját? Igen + nem 50. Hogyha fárasztónak érzi: Testileg fárasztó + lelkileg fárasztó + testileg-lelkileg fárasztó 51. Unalmasnak érzi-e munkáját? Igen + nem 52. Érdekesnek tartja-e munkáját? Igen + nem 53. Munkahelyet akar-e, szeretne-e változtatni? Igen + nem 54. Jelenlegi munkahelyén belül munkakört akar-e változtatni? Igen + nem 55. Akar-e változtatni munkáján, munkamódszerén, vagy megelégszik az előírt munkavégzéssel? Akarok + nem akarok változtatni 56. Munkahelyén szeretne változtatni az állapotokon? Igen + nem 57. Hogyan? Csak gondolatban + gyakorlatban is Szabadidő 58. Van-e jó barátja (barátnője)? Van + nincs 59. Olvas-e rendszeresen? Csak alkalomszerűen? 60. Mit olvas rendszeresen vagy alkalomszerűen? Újságot, képeslapokat (Nők Lapja, Heti Válasz, stb.), szakkönyveket, tudományos műveket, tudományos ismeretterjesztő műveket, regényeket, verseket, krimit, könnyű, szórakoztató olvasmányokat, útirajzokat, politikai és történeti műveket? 61. Jár-e moziba és milyen gyakran? Nem járok + hetente többször + hetente + kéthetente + havonta + még ritkábban 62. Milyen filmeket szeret? Krimit + kalandfilmet + szerelmes filmet + szórakoztató filmet + komoly, társadalmi-lélektani filmet + operettet + politikai-társadalmi filmet 63. Rendszeresen nézi a tévét? 64. Naponta átlag mennyi ideig nézi a tévét? 65. Mit szeret nézni a tévében? Sportközvetítést + komoly színházi közvetítést + szórakoztató színdarabot (operett, könnyű vígjáték) + krimit + komoly irodalmi műsort + komoly zenét + slágerműsort + tudományos műsort + politikai témájú műsort 66. Színházba jár-e? Igen + nem + nagyon ritkán 67. Ha igen, mit néz meg? Komoly darabokat (drámát, társadalomkritikai darabot, stb.) + értékesebb vígjátékot + könnyű, zenés vígjátékot 68. Múzeumban mikor járt utoljára? 69. Van valami kedvtelése, "hobbija"? Van + nincs 70. Van-e hobbinál komolyabb, munkaidőn kívüli rendszeres komoly időtöltése? Van + nincs 71. Sportmérkőzésekre jár-e rendszeresen? Igen + nem 72. Sportol? Igen + nem 73. Társaságba jár-e? Igen + nem 74. Szokott-e elutazni nyaralni? Igen + nem 75. Úgy érzi, nincs szabadideje, állandó robot az élete? Igen + nem 76. Szeretné másként tölteni el szabadidejét, mint most? Igen + nem Milyennek látja saját magát? 77. Kiegyensúlyozott? Igen + nem 78. Ha nem kiegyensúlyozott, akkor milyen?

a. Könnyen haragra lobbanok és akkor kitörök

b. Magamba fojtom indulataim, emésztem magam

79. Jól ki tudja és ki szokta fejezni érzéseit? 80. Elrejti, eltitkolja érzéseit?

a. Magába vonuló, zárkózott természetű

b. Keresi mások társaságát, szívesen van együtt másokkal?

81. Türelmes vagy türelmetlen? 82. a. Hamar dönt a teendőkről, a szükséges cselekvésről?

b. Nem tud dönteni, sokáig habozik?

83. Meg van-e győződve arról, hogy tervszerűség érvényesül az emberiség és az egyének életében, sorsában, a világegyetemben? Igen + nem 84. Azt tartja, hogy véletlen érvényesül az emberek életében, szerencse-balszerencse szabja meg az ember sorsát? Igen + nem 85. a. Saját sorsának kovácsa az ember, vagy

b. A körülmények határozzák meg sorsát, életét?

86. Értelmét látja-e az életnek? Igen + nem 87. Nem látja tisztán, de keresi az élet értelmét? Igen + nem 88. A legutóbbi időben (mintegy fél éven belül) volt-e része olyan lelki megrázkódtatásban, aminek úgy véli, még most is hatása alatt áll? Igen + nem 89. Ugyanilyen élményben volt-e része régebben, aminek úgy érzi, már nem áll hatása alatt? Igen + nem 90. Karikázza be, hogy az alábbi válaszok közül melyiket tartja életcéljának?

a. Becsületes munkában megöregedni és meglehetős anyagi jólétet érni el: jó kereset, lakás, ruhák, jó táplálkozás, gépkocsi, tévé, stb.

b. Önálló szellemi életet élni: gondolkodni, tanulni, valami átlagon felülit alkotni, hogy nyoma legyen életemnek (akár az anyagi jólét rovására)

c. Lelkes, eszmélő emberként élni azért, hogy magunk és a világ egyre tökéletesebb legyen, inkább másokért, mint magamért élni, harcolni.

91. Meg van-e elégedve saját magával? Igen + nem 92. Kit tart hibásnak azért, hogy nem olyan az élete, magatartása, amilyennek lennie kellene? Önmagam + környezetem + mindkettő 93. Bízik önmaga megváltoztatásának, fejlődésének lehetőségében? Igen + nem 94. Ha igen, tudja-e, eltervezte-e, miképpen változhatna meg? Igen + nem 95. Hisz-e a világ megjavíthatóságában? Igen + nem 96. Milyen betegnek tartja magát?

a. Testi betegségben szenvedőnek

b. Testi bajom van, de az "idegek" sincsenek rendben

c. Inkább az "idegekkel", mint a testtel van baj

d. Lelki zavar, lelki baj van.

Dr. Császár Gyula

2. függelék

AZ EMLÉKEZET GYÓGYÍTÁSA

1. Van-e valami fájdalmas emlék vagy kiábrándító tapasztalat életedben? Vidd imában Jézushoz. Ha lehetséges, később oszd meg a többiekkel ezt a tapasztalatodat. A közösség belemélyedhet, azáltal, hogy kéri Jézust, gyógyítsa meg emlékezetedet. 2. Írd fel a nevét azoknak, akik megsebeztek, akiktől félsz, akiknek kitérsz az útjából vagy akik ellenszenvesek. Vedd aztán elő egyenként a neveket (karikázd be őket):

a. Mondd el Jézusnak, mit érzel ezzel a személlyel kapcsolatban (légy őszinte és becsületes).

b. Kérdezd meg Jézust, milyen érzéssel van Ő az illető iránt.

c. Ha látod ennek az embernek a korlátait, gyengéit és problémád van vele kapcsolatban, kérdezd meg Jézust, mit tehetsz e problémák megoldása érdekében.

d. Tedd magad és ezt az embert Jézus kezébe, és kérd, hogy gyógyítsa meg kapcsolatotokat.

3. Írd fel azok nevét, akiket a leggyakrabban sebeztél meg életed során. Ragadj ki egy-egy nevet és mondd meg Jézusnak, hogy állsz most hozzá? Megbocsátottál neki? Megbocsátottál magadnak, hogy megsértetted? Találsz lehetőséget, hogy a kárt jóvátedd? Dicsőítsd Istent abban a meggyőződésben, hogy ő mindenből jót tud kihozni! 4. Jegyezd föl azokat a személyeket, akikről úgy érzed, nagyon tartják a távolságot, vagy nagyon hűvösen viselkednek. Szánj rá időt, és kérd az Urat, hogy hidat építsen hozzájuk, és adjon bátorságot, átmenni ezen a hídon! 5. Olvasd Mk 10,46-ot: milyen vakságban szenvedsz? Mondd el valakinek, akiben megbízol, azt, amit felfedeztél, és az Urat, hogy gyógyítsa meg vakságodat. 6. Olvasd Mk 2,3-at. Bénít-e a félelem, a bűn? Bátortalanná tesz-e az emberi tekintetektől való túlságos függés? Akadályoz valami abban, hogy jót tegyél? Kérj meg néhány ismerőst, akikben megbízol, hogy vigyenek Jézus elé imájukban, és kérjék gyógyulásodat. Dicsőítés és hála 1. Oszd meg a közösséggel életed egyik legboldogabb emlékét. Hívd meg őket, hogy együtt köszönjétek meg az Úrnak, és dicsőítsétek Őt. 2. Gyakorlat: egyszer, amikor egyedül vagy, ülj le, s 2-3 percig próbáld meg elképzelni, hogy nincs kezed (milyen tehetetlen vagy!). Azután képzeld el, amint Isten kezeket ad. Köszönd meg és mondd, mily erős az elhatározásod, hogy használni fogod ezeket az adományokat. Tedd ugyanezt szemeddel, lábaddal, hangoddal, emlékezeteddel kapcsolatban. Gyakran csak akkor kezdünk el értékelni valamit vagy valakit, amikor elveszítjük. 3. Gyakorlat: képzeld el életedet apa, anya és a többi ember nélkül, akik sokat jelentenek neked. Köszönd meg mindegyiket Istennek, hogy ott vannak az életedben (ha valamelyikükkel találkozni tudsz, dicsérjétek Istent együtt). 4. Írj fel néhányat a legfontosabb adományok közül, amelyeket kaptál. Gondold végig, hogyan bontakoztak ki benned! Köszönd meg Istennek, és azokat az embereket is, akik hozzásegítettek kibontakozásukhoz. 5. Írd fel egy-egy papírlapra, amit társaidban értékelsz. Egy csoporttalálkozó vagy közös mise után add át nekik. Ha elolvastad a cédulákat, amelyeket a többiektől kaptál, gondold végig, ki segített neked azoknak a képességeknek a kibontakoztatásában, amelyeket a többiek értékelnek benned. Köszönd meg Istennek. Marcelino Iragui: A mi örömhírünk

3. függelék

A KÖLCSÖNÖS GYÓGYÍTÁS FOLYAMATA

Emberi kapcsolatokban, még a legmeghittebb és legmélyebb kapcsolatokban is vannak súrlódások, összetűzések, megnemértések, amik sebeket okoznak. Az ilyen keserves tapasztalatokra majdnem minden embernek első reakciója a lázadás. Utána pedig sokan igyekszenek elfojtani érzéseiket. Ez természetesen nem hoz megoldást. Minden kapott lelki sebet tudatosítani kell, hogy azzal szembesíteni tudjuk magunkat is, testvéreinket is. A keresztények általában igyekeznek a feszültséget elrendezni, és visszaállítani a jó kapcsolatot. A feszültségek feloldásának két síkon kell történnie: a kölcsönös megbocsátás és a gyógyítás síkján. Mit jelent az, hogy MEGBOCSÁTOK? (Az alábbiak egyaránt vonatkoznak a testvéremmel és a közösségemmel való kölcsönös gyógyítás folyamatára.) Testvéremnek megbocsátani annyit jelent, hogy függetlenül attól, hogy ő mit tett, mondott vagy mulasztott, nem akarom megszakítani vele a kapcsolatot, tehát megbocsátok neki. Ez más szóval annyit jelent, hogy szabad elhatározással őt továbbra is testvéremnek tekintem, ingyen, önzetlenül szeretem. Tudatosítanom kell, hogy ő mennyire fontos nekem, hogy az ő szeretete irántam is ingyenes szeretet volt, és mennyi mindent kaptam tőle. Annak is tudatában kell lennem, hogy nekem is szükségem van megbocsátásra, mert én is sokszor megbántottam őt, és sok mindent elhanyagoltam szeretetkapcsolatunk elmélyítéséért. Mivel fenn akarom tartani testvéremmel a kapcsolatot, szabad elhatározással meg tudok neki bocsátani. A megbocsátás tehát akarati elhatározás szeretetkapcsolatunk tovább folytatása érdekében. Ha megvan bennem ez a szabad elhatározás, tudok testvéremért imádkozni, nem akarok neki semmi rosszat, normális kapcsolatban tudok vele lenni, köszönök neki, beszélni is tudok vele továbbra is, még akkor is, ha ő haragot mutat. Írásban vagy szóban bocsánatot tudok kérni még akkor is, ha azt érzem, hogy nekem volt igazam. Meg tudom mondani, hogy sajnálom az összeütközést, a részemről is elhangzott szeretetlen kifejezéseket. Válaszolj írásban a következő kérdésekre! Később hasonlítsátok össze válaszaitokat és beszéljétek meg! 1.    Mi a különbség az igazi megbocsátás és a gyors elrendezés között, ami hamar levezeti a feszültséget? 2.    Mi a különbség a "kérlek, bocsáss meg" és a "ne haragudj" formulák között? 3.    Mi könnyebb neked: megbocsátani vagy bocsánatot kérni? 4.    Mi segített eddigi kapcsolatotok folyamán abban, hogy bocsánatot kérj, vagy valóban megbocsáss? 5.    Mikor találod különösen nehéznek a megbocsátást? 6.    Honnan tudod, hogy valóban megbocsátottál vagy igazán bocsánatot kaptál? 7.    A kölcsönös megbocsátásnak milyen gyümölcseit tapasztaltad meg eddigi életedben? 8.    Igaz-e, hogy mindenkor, bármilyen körülmények között meg kell bocsátani testvérednek? "Ha vétkezik ellened testvéred, fedd meg, de ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha napjában hétszer vétkezik ellened, de hétszer jön hozzád, és azt mondja: sajnálom, bocsáss meg neki." (Lk 17,3-4) 9.    Lehetséges-e akkor is megbocsátani testvérednek, ha ő nem akar neked megbocsátani? Miért? 10.Milyen formában találod legjobbnak a megbocsátást? Ha megszületik a kölcsönös megbocsátás, mindketten örülünk, és visszaáll régi szeretetkapcsolatunk. De megtörténhet, hogy a kölcsönös megbocsátás ellenére az én szívemben is, meg az ő szívében is fájó seb marad. Ha ő nem bocsát meg, még inkább érzem a fájdalmat szívemben. Nekem is, neki is gyógyulásra van szükségünk. A megbocsátás az akarati síkon, a gyógyulás az érzelmi síkon történik. Honnan lehet megtudni, hogy szükségem van-e gyógyulásra? Ha az összetűzés hosszú ideig erősen befolyásol, ha a fájó seb, félreértés keservet okoz, ha az a nehéz körülmény, az a fájó valóság még mindig probléma nekem, gyógyulásra van szükségem. Ha kapcsolatunkban, szóban vagy gondolatban még gyakran feljön az a seb, ha miatta magamba zárkózott lettem, ha sajnálkozom magamon, gyógyulásra van szükségem. Ha gyerekkori vagy több évvel ezelőtti sebeim még most is fájnak, és rossz irányban befolyásolnak, ha nagyon nehéz megbocsátani, vagy ha meg is bocsátottam, de nem tudok megszabadulni a fájdalomtól, gyógyulásra van szükségem. Az alábbi felsorolásban olyan megnyilvánulásokat találunk, amelyek meg nem gyógyult sebzettségre utalnak. Melyeket tapasztaltad meg magadban? 1.    Alapvetően nem vagyok megelégedve önmagammal. 2.    Túl sok a félelem és a bizonytalanság bennem. 3.    Gyakori az elégedetlenség, panaszkodás, sok a keserűség és a fájdalom életemben, kapcsolatunkban. 4.    Mások előtt gyakran kritizálom testvéremet, közösségemet. 5.    Nem tudok kockáztatni fontos és értékes dolgokért. 6.    Gyakran begubózom, nem akarok senkivel sem találkozni. Menekülök a kapcsolatoktól. 7.    Nehéz elfogadni Isten és testvérem, közösségem szeretetét és bizalmát. 8.    Nehéz igazán szeretnem testvéremet is, másokat is. 9.    Érzem, hogy testvérem hirtelen megváltoztatta viselkedését velem szemben, és nem tudom, miért. 10.Keveset és ritkán beszélgetünk egymással, és akkor is csak felszínes dolgokról. 11.Emberi tekintetek annyira befolyásolnak, hogy nem tudom azt tenni, amit valójában tenni szeretnék. 12.Gyakran veszekedünk olyan dologgal kapcsolatban, ami már több évvel ezelőtt történt. 13.A régi sebekből fegyvert kovácsolok, hogy fájdalmat okozzak testvéremnek, közösségemnek, mert ők akkor igen nagy fájdalmat okoztak nekem. 14.Nehezemre esik bízni testvéremben is, másokban is. 15.Gyakran tapasztalom, hogy testvéreim nem hallgatnak meg, nem figyelnek rám, elhanyagolnak. 16.Több a félelem, mint a szeretet megtapasztalása Istennel való kapcsolatomban. 17.A helytelen énkép és istenkép is mutatja, hogy gyógyulásra van szükségem. Ha belátom a gyógyulás szükségességét, jó megkérdezni imabeszélgetésben az Urat, hogy Ő mit akar bennem meggyógyítani. Ha feltárom Neki, mi gátolja mélyebb kapcsolataimat, szabadságomat, örömömet, szeretetem kibontakozását, biztosan megmutatja, hogy mit akar meggyógyítani életemben. Miért nehéz a gyógyulás? Jelöld meg azokat a megállapításokat, amelyek rád vonatkoznak! 1.    Mert nehéz feladni a sebet. Nagy a kísértés, hogy a sebből fegyvert kovácsoljak: továbbra is mutogassam sebeimet annak, aki azokat okozta, vagy azok miatt mások együttérzését próbáljam kieszközölni. Vannak emberek, akik a múlt sebeiből fegyvert kovácsolnak, hogy megsebezzék azokat, akiktől sebeket kaptak. Az ilyenek nem akarják feladni a sebet, mert akkor másképpen kellene viszonyulniuk testvéreikhez. Nem is tudják, hogyan lehetne élni, ha a régi sebektől megszabadulnának. 2.    Mert nehéz bízni abban, hogy testvérem elfogad, megbocsát és együtt érez velem, ha feltárom neki sebeimet. 3.    Az is lehet ok, hogy csak feltételesen bocsátottam meg: "Ha még egyszer ilyet nem teszel!" Addig azonban készenlétben tartom a sebem, mint fegyvert, hogy használjam testvérem ellen, ha újra vét ellenem. 4.    Mert nem könnyű legyőzni félelmeimet: "Ha még egyszer ez megtörténik, nem bírom ki!" "Már elég volt nekem ebből. Ezt a fájdalmat nem lehet kibírni. Jobb lenne magamba zárkózni, abbahagyni a kapcsolatot, vagy legalábbis úgy tenni, mintha nem lenne már köztünk semmi kapcsolat!" "Nekem már csak szenvedés jut osztályrészül!" 5.    Mert nehéz elfogadni, hogy valakit megsebeztem. Főleg akkor, amikor nem volt ilyen szándékom. Nehéz megbocsátani önmagamnak, és még nehezebb valamit tenni, hogy a gyógyulás folyamata elinduljon közöttünk. 6.    Mert sok ember saját erejével próbál megbocsátani és önmagát vagy testvérét gyógyítani. Elfelejti vagy nem hiszi, hogy a megbocsátás is, a gyógyulás is elsősorban Isten kegyelme, amit alázatosan, állhatatosan kérni kell. 7.    Mert nem látjuk a jót, az értéket, ami ebből a sebből származik. El sem tudjuk képzelni, hogy hálásnak is lehet lenni a sebért, a nehézségekért és szenvedésért, tehát nem akarunk visszatérni a sebre, és nem is tartjuk fontosnak a gyógyulást. 8.    Mert a gyógyulás gyakran hosszú folyamat, nem vagyunk elég türelmesek, nem tudjuk kivárni a szükséges időt. 9.    Az egyik fő ok az, hogy nem ismerjük be, hogy gyógyulásra van szükségünk. Próbáljuk elfelejteni, ezzel azonban valójában nem teszünk mást, mint a sebet a tudatalatti világba temetjük, és nem vesszük észre, hogy az továbbra is erősen befolyásol. 10.Mert azt hisszük, hogy mivel megbocsátottunk, vagy testvérünk megbocsátott, ennél többre már nincs szükségünk. 11.Az is előfordul, hogy felületes gyorstalpalással megelégszünk, és azt hisszük, hogy már minden rendben van. Ahhoz, hogy elkezdődjön a gyógyulási folyamat, ismernem kell alapvető viszonyulásomat ehhez a folyamathoz. Milyen a viszonyulásom a gyógyulási folyamathoz? Mennyire vagyok meggyőződve a következő megállapításokról? Mondhatom-e, hogy ezek a feltételek megvannak nálam? (Jelöld meg azokat a megállapításokat, amelyeket elméletileg elfogadsz, egy "O"-val, azokat pedig, amelyeket visszatekintve eddigi tapasztalatodra már magadévá is tettél, egy "X"-szel!) 1.    Fontos belátnom, hogy a gyógyulás nem történik meg magától, pusztán az idő múlásával. 2.    Egy-két baráti szó nem jelenti, hogy a gyógyulás megtörtént. Nem szavakra van szükség, hanem egy folyamatra, aminek minden lépését meg kell tenni ahhoz, hogy valódi gyógyulás történjen. 3.    Az igazi gyógyulásra vágyakozni kell, imádkozni és dolgozni kell érte. 4.    Meg kell nyitnom a szívemet újból a sebezhetőségig. A gyógyulás folyamatában elindulni, azt végigjárni, kockázatot jelent. Újból találkozhatok visszautasítással, megnemértéssel. Nem szabad azt gondolnom, hogy a folyamat zökkenőmentes lesz. 5.    Alapvető beállítottságomnak olyannak kell lennie, hogy ne csak a magam szemszögéből nézzem a gyógyulás folyamatát, hanem bízzam abban, hogy testvérem is vágyódik igazi gyógyulásra. 6.    Nem szabad elvárásokkal indulni a gyógyulás felé. Remény szükséges, de ne legyenek elvárásaim, mert azok testvéremet beskatulyázzák és szabadságát korlátozzák, ez pedig a gyógyulás nagy akadálya. 7.    Azt nem várhatom el minden alkalommal, hogy "először ő kérjen bocsánatot, és lássa be, hogy ő a hibás". 8.    Azt sem lehet feltételként megszabni, hogy "neked radikálisan meg kell változnod", azt sem, hogy "biztosítékot kell adnod nekem, hogy ilyen dolog soha többé nem fog előfordulni". 9.    Alapvető beállítottságomnak olyannak kell lennie, hogy nem a sebre, hanem a nekem fontos testvéremre, közösségemre irányítom gondolataimat, és mindent kölcsönös KAPCSOLATUNK SZEMSZÖGÉBŐL tudjak nézni. A közösség tagjai közötti gyógyulási folyamat (Jelöld meg azokat a lépéseket, amelyek különösen is nehezek számodra!) 1.    Vissza kell néznem eddigi kapcsolatunkra, és újra be kell látnom, hogy mennyit kaptam testvéreimtől, hogy ők milyen fontosak nekem, hogy mennyire megváltozott életem a velük való kapcsolat miatt. Nem az a fontos, hogy mások mit gondolnak vagy mondanak, hogy én most mennyire szégyenültem meg, milyen kudarcot tapasztaltam. Mindennél fontosabb a mi kapcsolatunk, amit továbbra is fenn akarok tartani. 2.    Világosan kell látnom, hogy miben van szükségem gyógyulásra. Azt is el kell fogadnom, hogy testvéreim és Jézus segítségére van szükségem, mint az emmauszi tanítványoknak, különben nem tudom megtalálni sebeim gyökereit. 3.    A gyógyulási folyamat előrehaladásához fontos az érzések megosztása. Ez történt meg az emmauszi tanítványok és Jézus között is. Meg kell mondanunk egymásnak, mit érzünk. Ennek egyes szám első személyben kell történnie, minden elmarasztalástól mentesen. Csak úgy tudunk előrehaladni, ha kölcsönösen átérezzük, amit akkor és most érzünk a sebbel kapcsolatban. Nagyon segít az is, ha tudatosítom, hogy Jézus is együtt érez velem/velünk. 4.    Akarati elhatározásra is szükség van: le akarom tenni a sebet, és a jövőben sem akarok visszatérni erre, és nem használom fel sebemet fegyverként testvérem, közösségem ellen. Ezt tette a tékozló fiú, amikor elindult haza, és hajlandó volt szolgaként dolgozni a szülői házban. Ez az akarati elhatározás annyit jelent, hogy hajlandó vagyok mindent megtenni sebeink orvoslásáért. 5.    A kapott sebben valami pozitívumot keresek, és ezt megosztom testvéremmel, közösségemmel. Az első pozitívum talán az lesz, hogy rádöbbenek arra, a seb azért fáj, mert attól kaptam, aki nekem nagyon fontos, akit szeretek, mert olyan embertől kaptam, akihez én szorosan hozzátartozom. 6.    Más pozitív értékeket is keresek sebemben, és tudatosítom ezeket. Ha valami értéket vagy pozitívumot felfedezek, megosztom testvéremmel. 7.    Sokat segít, ha tudunk együtt imádkozni a gyógyulás kegyelméért. Ha ez nem lehetséges, akkor legalább én imádkozom ezért. 8.    Minden felfedezett pozitívumért hálát adok. A folyamat kulminációja: "Milyen jó, hogy ez történt!" ("Ó szerencsés bűn!" amit a húsvéti gyertya meggyújtásakor énekel az egyház.) A folyamat végén testvéremmel együtt hálát adunk. Testvérek között fontos, hogy együtt járják a gyógyulás felé vezető utat, mert ha az egyiknek meg van sebezve a szíve, azt a másik is érzi. Elképzelhetetlen, hogy az egyik fájdalma ne okozzon fájdalmat a másiknak. Különleges esetekben, főleg akkor, amikor nem a testvér okozta sebről van szó, vagy a sebet okozó személy nincs jelen, vagy már eltávozott az élők sorából, a gyógyulás felé vezető utat egyedül is meg lehet járni. A. Az első lépés az, hogy a fájdalmamat, lelki sebemet nem fojtom el, nem napolom el, nem gondolom, hogy az majd magától meg fog gyógyulni, hanem szembenézek vele. Ennek egyik módja az, hogy világosan leírom azt, ami fáj, ami rosszul esik, amit sajnálok, hogy megtörtént. Leírom a tényeket is, és az azzal kapcsolatos érzéseimet is. Fontos, hogy beismerjem, elfogadjam és birtokoljam a fájdalmat, felhozzam a tudatomba mindazt, ami azzal a sebbel kapcsolatos. B. A második lépés:

a.    Elmondom Jézusnak, hogy mit érzek. Ez történhet egy szívből fakadó imabeszélgetés keretében is, de egy "szerelmes levél" formájában is. Ez utóbbi abban áll, hogy őszintén kiöntöm szívemet Jézusnak, úgy, ahogy érzem, világosan, különösebb magyarázkodás nélkül.

b.    Nézem Jézus sebeit, szemlélem a kereszten függő Jézust, és képzeletben nézem magamat is, amint szenvedek, kesergek. Szemlélődésemben mozgok a két kép között: Jézus a keresztfán és én, amint szenvedek. Addig folytatom az ide-oda mozgást, ameddig a két kép összeolvad.

c.    Átadom sebeimet Jézusnak, Tőle kérem a gyógyulást. Nem én akarom magamat gyógyítani. Imámban azt is kérem Tőle, hogy világosítsa meg értelmemet, lágyítsa meg szívemet, és segítsen valami értéket találni a kapott sebekben.

C. Rögzítem írásban(naplómban):

a.    Ha egy embertől kapott sebről van szó, először leírom pár szóban vázlatosan, hogy mit tudok arról az emberről, születési körülményeiről, családjáról, neveltetéséről, jelenlegi helyzetéről.

b.    Ha egy adott helyzet, munkahely, közösség vagy társadalom okozta sebemet, úgy tekintem azt is, mint egy személyt. Leírom vázlatosan annak történetét, kifejlődését, jelenlegi helyzetét.

c.    Ezután írásban dialogizálok vele:

1.      Leírom Neki egy rövid mondatban, hogy mi fáj legjobban, mit gondolok róla.

2.      A gondolat rögzítése után új sort kezdek, és leírom, hogy mit érzek a leírt gondolattal, ítélettel kapcsolatban. Fontos, hogy érzéseimet, amennyire csak lehet, világosan és részletesen vázoljam.

3.      Egy gondolat és az azokkal kapcsolatos érzések rögzítése után rögtön leírom, hogy testvérem vagy munkahelyem, közösségem hogyan válaszolna a leírtakra. Itt is szétválasztom az ő gondolataikat, és az azzal kapcsolatos érzelmeiket.

4.      Testvérem (közösségem) gondolataira és érzéseire megint írásban válaszolok, és így folytatom a dialógust addig, amíg le nem írok mindent, ami bennem van. Fontos azonban, hogy egy alkalommal ne írjak 30-40 percnél tovább, különben a fáradtság miatt nem tudom gondolataimat és érzéseimet szabadon és világosan kifejezni. Ha szükséges, pihenés után vagy a következő nap folytathatom a dialógust ott, ahol abbahagytam.

5.      (Ez a dialogizálás nem önbecsapás, vagy csak önmagammal való dialogizálás, mert a papíron való beszélgetés végeredményben a testvéremről, közösségemről, vagy az adott helyzetemről alakított "képemmel", gondolataimmal, ítéleteimmel, benyomásommal való beszélgetés. Amikor a gyógyulás folyamatát egyedül kell levezetnem, nekem csak ez a "kép" áll rendelkezésemre.)

6.      Az egész folyamat alatt vigyzánom kell, hogy mindig pozitív beállítottságú legyek, mert nagyon ritkán akar valaki szántszándékkal megbántani engem, vagy sebet okozni nekem.

7.      Az írásbeli dialogizálás után képzeletben is elbeszélgetek testvéremmel, közösségemmel (helyzetemmel): és elmondom a felfedezett pozitívumokat. Jó lenne képzeletben elmenni hozzá, találkozni vele és elbeszélgetni a történtekről.

8.      A folyamat végén levél formájában leírom, amit tapasztaltam vagy beláttam. Ha természetesnek látom, a levélben bocsánatot is kérhetek, és a kiengesztelődés útját is javasolhatom. Ezt a levelet természetesen nem kell szükségképpen elküldeni az illetőnek.

9.      A végén hálát adok mindazért, amit a seben keresztül és a gyógyulási folyamat alatt tapasztaltam.

A gyógyulás jelei (Jelöld meg azokat, amelyeket már megtapasztaltál!) 1.    Ismét tudok imádkozni, érzem Isten jelenlétét életemben és gondviselő szeretetét a történteken keresztül. 2.    Jobban tudok pihenni, több a megnyugvás, béke és remény a szívemben. 3.    Több erőt és bátorságot érzek a jövőmmel kapcsolatban. Tudom, hogy a megtapasztaltak miatt be tudtam építeni a keserves tapasztalatokat életembe, fejlődtem és érettebb lettem. 4.    Belátom és érzem, hogy a kapott sebek nem voltak értelmetlenek: általuk "belülről" tudom átérezni mások szenvedését, és ezért Isten kezében jó eszköz lehetek a szenvedőkkel való kapcsolataimban. 5.    Érzem, hogy az átélt nehézségek és szenvedések elősegítették szabadságomat, elmélyítették kapcsolataimat Istennel és embertársaimmal. 6.    Mivel értéket találtam a szenvedésben, a kapott sebekben, kevesebb lett a félelem életemben jövőmmel kapcsolatban, jobban át tudom adni magam Istennek is, és szeretett testvéremnek, közösségemnek. 7.    Tudom, hogy érzékenyebb lettem mások szenvedése iránt, és jobban tudok sorsközösséget vállalni azokkal, akiknek nehéz az élet. 8.    Még testi közérzetem is jobb lett. A gyógyulás kihatott a testemre is. (A betegségek 65-75%-a lelki és pszichológiai eredetű.) 9.    Hálát tudok adni a történtekért, mert látom, hogy a begyógyult seb miatt kapcsolatunk elmélyült. 10.Több az öröm és bizalom az életemben. 11.Új, nehezebb dolgokra örömmel tudok vállalkozni. Tudok kockáztatni, már nem félek a sebektől, tudom, hogy azok ragyogni fognak. Újabb kudarcoktól sem félek annyira, mert ha nem is sikerül valami, tudom, hogy majd fel fogom dolgozni azt is, amint ezeket a sebeket is sikerült beépítenem életembe. A gyógyulás folyamata hosszú ideig eltarthat, de amint ezek a jelek mutatkoznak, könnyebb lesz előrehaladni a teljes gyógyulás felé. A gyógyulás folyamatának végén a régebben vérző sebek fényt és melegséget sugárzó sebekké változnak úgy, mint a feltámadt Krisztus sebei. Jézusnak a húsvéti gyertyán ábrázolt sebei már nem a bűn borzalmát, hanem a bűnön és a seben keresztül megtapasztalt boldogságot, a "szerencsés bűn" örömét hirdetik. Így van ez a begyógyult sebekkel is. Hálát tudok adni azért, hogy Isten nem akadályozta meg azt a sebet, mert abból olyan jó származott, amit más úton soha nem tudtam volna megtapasztalni. Sajnos sok olyan ember van, aki nem tudatosítja, hogy mennyi jó származik a sebek begyógyulásából. Ennek egyik oka az, hogy nem világos előttük, életük milyen tényezői szorulnak gyógyulásra. A következőkben ilyeneket sorolunk fel. Életünk gyógyulásra szoruló tényezői 1.    Életkörülményeink sok sebnek lehetnek okai: családi, környezeti, társadalmi, anyagi tényezők gyakran okoznak komoly problémákat, és sokszor megsebzik szívünket. Minden egyes ilyen tényezővel szembe kell nézni, dialogizálni vele, és végigjárni a gyógyulás útját. 2.    Különféle kisebb, nagyobb betegségek is sok sebet ütnek szívünkön. 3.    Sok sebet okoz szeretteink halála. A gyógyulás folyamata ezeket a sebeket is ragyogókká tudja tenni, ha a fentebb leírt folyamatot komolyan vesszük. 4.    Sok ember szenved azért, mert kisebb, nagyobb fogyatékosságát nem tudja elfogadni: fizikai korlátozottság, szellemi korlátozottság, komplexusok, stb. Ezek sok sebet okoznak, nemcsak nekik, hanem szeretteik és környezetük számára is. Az ilyen körülmények között élőknek nagy szükségük van gyógyulásra. 5.    Mivel az ember szociális lény, kapcsolatai és viszonyulásai is sebek forrásai lehetnek: nehéz külső körülmények, baráti kör, embertársi kapcsolatok, osztálytársak, munkatársak, rokonok stb. sok sebet ejthetnek rajtunk. A föl- és alárendeltségi viszonyaink is sebek okai lehetnek. 6.    Csoportok és kisközösségek is gyakran okoznak sebeket. 7.    Végül Istennel való viszonyunk (helytelen istenkép) is megsebez bennünket. Az állandóan visszatérő kérdés: "Miért engedte meg Isten?" Erre a kérdésre vezethető vissza: "Miért engedte meg, miért nem akadályozta meg az Atya, hogy felfeszítsék a Fiát?" Nemes Ödön S.J.  IRODALOM Daniel ANGE: Sebeket gyógyító szeretet Aaron T. BECK: A gyűlölet fogságában Carlo CARRETTO: Miért Uram, miért Teilhard de CHARDIN: A mindenség himnusza Dr. CSÁSZÁR Gyula: Pszichoszomatika a gyakorlatban ERDEY Sándor: A recski tábor rabjai Susan FORWARD: Mérgező szülők Erich FROMM: A szeretet művészete Erich FROMM: Birtokolni vagy létezni? Erich FROMM: A rombolás anatómiája Daniel GOLEMAN: Érzelmi intelligencia Frank D. HAMMOND: Az elutasítottság legyőzése HASELFUX Péter: A félelem nem úr KORMOS Valéria: A végtelen foglyai Matthew, Dennis LINN: Imaszeminárium az élet sebeinek gyógyítására LOVAS István: Népírtások a XX. században Philip MADRE: A szeretet sebei és a belső gyógyulás (kéziratban) MÁLNÁSI Ödön: A magyar nemzet őszinte története Tom MARSHALL: Valóban szabadon Floyd McCLUNG: Isten atyai szíve Josh McDOWELL: Az vagyok, akinek mások mondanak? McMILLEN: Elkerülhető betegségek Jörg MÜLLER: Szorongások feloldása Istennel találkozva Philip G. NEY: Abortusztúlélők J. POWELL: Miért félek a szeretettől? J. POWELL: Miért félek attól, aki vagyok? Fritz RIEMANN: A szorongás alapformái Agnes SANFORD: Ki miatt van bajom? (kéziratban) Michael SCANLAN: Szabadulás a gonosz lelkektől Michael SCANLAN: Megnyílt a szemük Pius STÖSSEL: Miért sírsz Mirjam? SZENTMÁRTONI Mihály: A fiatalok világa SZENTMÁRTONI Mihály: Istenkeresésünk útjai SZENTMÁRTONI Mihály: Lelkipásztori pszichológia SZŰCS Teri: Mi az, hogy csodálatos? Betty TAPSCOTT: Szabadon a belső gyógyulás által Betty TAPSCOTT: Belső gyógyulás az emlékek gyógyulása által Mary USHA: A gyógyulás rejtett forrásai (letölthető!) Jean VANIER: Hazatérésünk Hierotheos VLACHOS: Az ortodox lelkiség Jeff Van VONDEREN: Ha belefáradtál, hogy mindig bizonyítanod kell Maurice E. WAGNER: Vagyok-e valaki? AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK Robert De GRANDIS: Tedd meg az első lépést - bocsáss meg! Matthew, Dennis LINN: Imaszeminárium az élet sebeinek gyógyítására MCMILLEN: Elkerülhető betegségek Jörg MÜLLER: Isten téged is meggyógyít Jörg MÜLLER: És Ő meggyógyítja minden gyöngeséged Jörg MÜLLER: Aki szorongásainkat elvette Emiliano TARDIF: A gyógyítás karizmája Emiliano TARDIF: Jézus él Mary USHA: A gyógyulás rejtett forrásai Jean VANIER: Hazatérésünk

Share

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
18 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

23 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
38 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.