Szent Peregrin imafüzet (8)

altSzent Peregrin gyógyító mise

1. A Szent Peregrin mise olvasmányai

LAZIOSI SZENT PEREGRIN

Lázadó életút után Benizi szent Fülöp hatásra tért meg. És ez a Forliból származó ifjú Sziénában kezdte meg a Szent szűz szolgálatát. Visszatérve Forliba élete végéig a példásan gyakorolta a bűnbánatot, és hordozta a betegségek keresztjét. Kérve a megfeszített Krisztust, annak kegyelméből nyert gyógyulást rákos betegségéből. Meghalt kb. 80 évesen, 1345-ben.

OLVASMÁNY Jób könyvéből 5,17-23,26

"Lám, boldog az ember, ha fenyíti az Isten, ne vesd meg azért a Mindenható feddő szavát! Ha sebet üt rajtad, majd be is kötözi, ha szétzúz is, meggyógyít a keze. Hatszor is kiragad a szorongatásból, s hetedszerre sem hagy bajba jutni. Hogyha éhezel is, megment a haláltól, háborús időkben kardnak hatalmától. Biztonságban vagy a nyelvnek ostorától, ha rabló közelít, akkor sem kell félned. Mosolyogva nézhetsz fagyra, szárazságra, a mező vadjától nem kell megijedned. Hisz a mezőn a kő szövetséges társad, és a mező vadja békében él veled. Mikor beérik életed, sírba szállsz, amint a búzakévét begyűjtik, ha megérett.

Ez az Isten igéje."

SZENTLECKE

2Kor 4, 10-18. Jézus életében nyilvánvalóvá lett a mi testi halálunk.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

"Testvérek! Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak

Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de tibennetek az élet. Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: „Hittem, azért beszéltem”, mi is hiszünk, s azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére.

Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.

Ez az Isten igéje."

EVANGÉLIUM

Az állhatatos ima

+ Evangélium Szent Máté könyvéből 7, 7-14.

"Abban időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták. A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják.

Ezek az evangélium igéi."

2. A Szent Peregrin mise zsoltárai

KEZDŐÉNEK

Zsolt 17,7

Urunk Istenünk. Mutasd meg csodálatos irgalmasságodat, +

hisz megmented az ellenségtől azokat, *

akik jobbodhoz menekülnek!

DICSŐSÉG

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Zsolt. 87

R. Jusson színed elé, Urunk, a mi imádságunk *

Hallgasd meg, Urunk a mi kérésünket

Uram, Istenem, nappal hozzád fohászkodom, +

éjjel színed előtt panaszkodom. * Imám hatoljon fel hozzád,

hallgasd meg könyörgésem! Mert a lelkem tele gyötrelemmel, *

s életem közel van a holtak országához.

R.

Azok közé sorolnak, akik sírba szállnak, *

olyan ember vagyok, ki a végét járja. A halottak közt hagytak, mint kiket legyőztek,*

s már a sírban vannak:

R.

Szemem elhomályosult a nyomortól. +

Uram, mindennap téged hívlak, *

kitárom feléd a kezem. Uram, tehozzád kiáltok, *

már hajnalban eléd száll imádságom. R.

ALLELUJA R. Alleluja, Alleluja!

Én azonban nem akarok mással dicsekedni, * mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, * és engem is a világnak R. Alleluja, Alleluja!

ÁLDOZÁSI ÉNEK

Zsolt-29,3 Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál.

3. Szent Peregrin mise könyörgései

A MISE NYITÓ KÖNYÖRGÉSE

Istenünk, Te Szent Peregrinben, a bűnbánó és türelmes ember ragyogó példáját adtad nekünk; segíts meg bennünket, hogy őt követve, közbenjárásától támogatva, mi is bátran hordozzuk az élet terheit, Isten országának szüntelen és örömteli várásában. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG

Fogadd el az oltárodra tett adományainkat és alázatos könyörgésünket, Urunk; tisztíts meg általa eltévelyedéseinktől, és erősíts meg a törvényeidhez való hűségünkben. Krisztus a mi Urunk által,

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E szentség vételében meggyógyultan reméljük, Istenünk, hogy Szent Fiad dicsőséges feltámadása által eljutunk a teljes szabadságra; kérünk, add meg, hogy már most is, benned ujjongva éljünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Egyetemes könyörgések (példák)

P: Testvéreim, a Szűzanya és Szent Peregrin közvetítésével

forduljunk bizalommal a Mennyei Atyához, a béke és kiengesztelődés forrásához:

1. Urunk, köszönjük neked N. Pápánkat, püspökeinket, akik a

szeretet és béke üzenetét hirdetik a világban. Segíts, hogy engedelmes szívvel fogadjuk buzdításukat, és életünkkel

mutassuk meg a világnak, hogy „Isten a szeretet".

V: Kérünk téged, hallgass meg minket.

2. Urunk, köszönjük, hogy a hivatások sokféleségét

támasztod az emberek között. Kérünk, add, hogy a papok, szerzetesek és keresztény családok, legyenek a testvériség és megbocsátás jelei a világban.

3. Urunk, köszönjük a fiatalokat. Add, hogy neked és felelős

nevelőiknek engedelmeskedve, igazi értékekért tudjanak küzdeni, legyőzve a test és a világ csábításait.

4. Urunk, köszönjük, hogy ott állsz a szenvedők és betegek

mellett. Erősítsd meg őket, hogy örömmel hordozzák keresztjeiket, az Egyház és a világ életéért.

5. Urunk, köszönjük, hogy mindig megbocsátasz, ha bűnbáno

szívvel közeledünk hozzád. Kérünk, add, hogy mi is megbocsássunk, és tudjunk bocsánatot kérni felebarátainktól, bármely körülmény között.

6. Urunk, köszönjük a Szervita Családot. Kérünk, újítsd meg bennük a hozzád tartozás örömét, és támassz hivatásokat, akik a Szentlélektől indíttatva átadják magukat testvéreik szolgálatára.

7. Urunk, köszönjük mindazokat, akikkel együtt járjuk

életünk útjait. Köszönjük, szeretetüket. Kérünk, áldj meg minket, plébániai közösségeinket, hogy a megtérés útját járva a közösség építői, és a feltámadás tanúi legyünk ott, ahová állítottál.

P: Mennyei Atyánk, te Szent Peregrin példájával is tanítasz minket. Kérünk, add, hogy aki a Szent Szűz szolgálatában megszentelődött, a testvéri szeretetben, az imádságban és a szenvedések elfogadásában, közbenjárónk legyen nálad, most és életünk minden napján. Krisztus, a mi Urunk által. Amen

****

Az imafüzethez felhasznált irodalom:

katolikusvalasz.blog.hu

Magyar Katolikus Lexikon

https://www.ewtn.com/ http://christian-miracles.com/stperegrinelaziosi.htm

Ajánlott irodalom:

Sík Sándor: Szenvedés Istenben - Istennel a szenvedésben: LAZIOSI SZENT PEREGRIN ÉLETPÉLDÁJA

Wimmer M, Anzelm: Az izzó tűz embere. Laziosi Szt P. élete. Bp., 1940. - BS X:468. - Bálint I:319.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.