Kilenced Jézus Szent Szívéhez

alt

Imádkozásának módja: kilenc egymást követő első pénteken

A novéna tartalma alatt feltétlenül gyónjunk meg és áldozzunk. A Jézus Szíve-novénával minden évben kétszer nyerhetünk búcsúkat. Egyszer, ha Jézus Szíve ünnepe alkalmával végezzük azt, másodszor, bármikor az évben. A novéna minden napján 300 napi búcsút nyerhetünk: teljes búcsút nyerhetünk, ha a novéna tartama alatt, vagy annak befejezését követő 8 napon belül meggyónunk, megáldozunk és a pápa szándékára imádkozunk. (IX. Pius, 1849. június 5. és 1876. november 26.)

Ájtatosság előestéjén
Elmélkedés
Azután így szólt hozzájuk:
"Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki:
'Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki';
a másik viszont belülről ezt feleli:
'Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!'
Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja,
mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak.
Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki?
Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek,
mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!" (Lk 11,5-12)

Könyörgés
Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus!
Eléd járulok, mert Te hívtál, mikor ezt mondtad:
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megenyhítelek titeket." (Mt 11,18)
Uram! Én valóban fáradt vagyok. Uram! Engem valóban teherként nyom a gond.
Föltárom előtted lelkemet, elmondom kívánságomat.
(Itt mondd el bizalmasan az Úrnak kérésedet.)
Jézusom! Hozzád jövök és Te adj nekem enyhülést.
Jézusom! Hozzád kiáltok és a Te könyörületességed segítsen szükségemben.
Azt akarom tenni, mire Te tanítottál.
Kilenc napon keresztül mindennap kopogtatni fogok a Te Szíved ajtaján.
Kilenc napon keresztül naponkint kérni és könyörögni fogok a Te mindenható, szerető Szívednél.
Jézusom! Te tanítottad, hogy kitartóan és állhatatosan kell imádkoznunk. Én így teszek.
Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a Te jóságos, részvétteljes, nagykegyelmű Szívedet.
Így teszek, hogy elnyerhessem ezt a kegyet, amelyet most kérek Tőled és amelyre oly igen nagy szükségem van.
Jézusom! Félek, mert okom van azt gondolni, hogy ezt a bajt és szükséget, melyben Hozzád folyamodom,
éppen vétkeim miatt bocsátottad reám.
Épp ezért teljes szívemből bánom valamennyi bűnömet, és utálom azokat egész lelkemből,
mert általuk Téged, a végtelenül jó és szeretetreméltó Istent megbántottam.
Bánom, mert rosszallásodat vontam magamra, a Te jóságodat utálatos hálátlansággal fizettem meg.
Ó, Megváltóm Szent Szíve!
Könyörülj rajtam a Te nagy irgalmasságod szerint és a Te könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat.
Moss meg engem mindinkább gonoszságomból és bűnömből tisztíts meg engem.
Ó, Jézusom, ne vess el színed elől! A töredelmes és alázatos szívet, Istenem, tudom, nem veted meg.
A Te kegyelmedben bízva erősen fogadom, hogy megjavulok és e hibámat
(itt gondolj legnagyobb és leggyakoribb hibádra) ezen kilenc napon át különös erőfeszítéssel kerülni fogom.
Irgalmasság szent Anyja, Mária! Hozzád is folyamodom ügyemben.
Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek szent Fiad Szíve előtt.
Könyörgök Hozzád, légy szószólóm és tárd Jézus elébe e fontos ügyemet.
Ne vesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazz meg engem és segíts rajtam,
ó dicső, ó áldott Szűzanya;
valamennyiünknek édesanyja, valamennyiünknek közbenjárója, szószólója, engeszteld meg szent Fiadat,
a te Fiadnak ajánlj engem, mutass be engem szent Fiadnak.
Imádkozzál érettem Istennek szent Anyja, hogy méltó lehessek Krisztus ígéretére.

Litánia Jézus Szent Szívéről
Alacoque Szt. Margit felajánlási imádsága
Én N.N. átadom és felajánlom magam Jézus Krisztus, a mi Urunk szent Szívének,
felajánlom személyemet, életemet, cselekedeteimet, kínjaimat, szenvedéseimet,
hogy így lényem egy része se legyen másra szánva, mint hogy tisztelje, szeresse, dicsőítse Jézus szent Szívét.
Az visszavonhatatlan akaratom, hogy egészen az övé legyek, hogy mindent iránta való szeretetből tegyek,
elvonván egészen szívemet mindazoktól, amik neki visszatetszhetnének.
Te vagy ennélfogva, ó Szent Szív, szeretetem egyedüli tárgya, életem védője, üdvöm biztosítéka,
gyarlóságom és állhatatlanságom orvossága, vétkeimnek, melyeket egész életem folyamán elkövettem, eltörlője,
s halálom óráján biztos menedékem.
Légy tehát, ó jóságos Szív, az én igazolásom Isten előtt és fordítsd el tőlem igaz haragjának nyilait.
Ó szerető Szív, beléd helyezem bizalmamat; mert gyarlóságom és rosszaságom miatt van okom félni,
éppúgy jóságod mindent reményleni enged.
Emészd fel, ó Istenem, mindazt énbennem, ami neked visszatetszik vagy veled ellenkezik.
Adjad, hogy tiszta szereteted úgy mélyedjen szívembe,
hogy soha el ne feledhesselek, soha tőled senki el ne szakíthasson.
Végtelen jóságodra kérlek, legyen nevem Szívedbe írva,
mert boldogságom és dicsőségem abban áll, ha mint tulajdonod élek és halok.
Ámen.

A kilenced megtalálható itt.

 

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.