Engesztelés – lélekmentés

alt

Mi az engesztelés?
Bűneink által büntető csapásokra is kész Istenünk atyai szeretetének visszaszerzése.

Mi a nagy magyar engesztelés?
Jézus és Mária bűneink által megsebzett szívének az egész magyar nemzet részéről való engesztelése.

Miért engeszteljünk?
Mert módfelett vétkeztünk.

Hogyan engeszteljünk?
Egész életünkkel engeszteljünk, hogy Szent Pál szavai szerint élő, Istennek tetsző áldozat legyünk!

Tíz igazért az irgalmas Isten megkegyelmezett volna Szodomának és Gomorrának.

Ninive városa negyven napot kapott: „Ha nem tartotok bűnbánatot, elpusztultok”, hirdette Jónás próféta… A király és a nép böjtölt, vezekelt, irgalomért kiáltott negyven napon át, és megmenekült a pusztulástól!

Jeruzsálem negyven évet kapott. Az Úr Jézus Krisztus hirdette:
„Tartsatok bűnbánatot!” Szavai farizeus lelkekre talált. Nem tartottak bűnbánatot. De Jeruzsálem pusztulása olyan is volt, amilyet a világ addig nem látott!

XI. Piusz pápa „Miserentissimus Redemptor” c. körlevelében hirdette, hogy nemcsak a katolikusoknak, hanem mindenkinek engesz-telnie kell!

Szűz Mária Lourdes-ban és Fatimában (később sok más helyen – Medjugorje, Szőkefalva…) bűnbánatot, vezeklést és engesztelést kért, utolsó és egyedül eredményes eszköz gyanánt.

Hogyan engeszteljünk?
Térjünk vissza a hit és erkölcs útjára! Járuljunk gyakran a szent-ségekhez! Tegyük magunkat kedvessé Isten előtt a megszentelő kegyelem állapotának állandó gondos őrzésével. Ez azt jelenti: aki eddig paráználkodott, az többé ne paráználkodjon! Aki eddig káromkodott, az ezentúl dicsérje az Istent! Aki eddig az éjszakákat bűnben töltötte, az ezentúl legalább néha engeszteljen egyórás éjjeli virrasztással imában és bűnbánatban! Aki lopott, az ne lopjon! Aki gyilkolt, az ne gyilkoljon (abortuszt és eutanáziát se támogasson)! Aki felebarátját gyűlölte, az most szeresse! Aki eddig fukarkodott, az legyen ezentúl irgalmas szívű! Égbekiáltó bűnöket csak irgalomért égbekiáltó erényekkel lehet kiengesztelni!

Szentmisén való részvételünket ajánljuk fel Egyházunkért, hazánkért és az egész világért!

Végezzünk nagykilencedet Jézus Szent Szívéhez (kilenc első pénteken gyónás, szentmisében szentáldozás)!

Öt első szombaton vegyünk részt szentmisén és áldozzunk azon bántalmak engesztelésére, amelyekkel a Szűzanya szeplőtelen Szívét megsértik, elmélkedjünk egy negyedórát a szentolvasó valamelyik titkáról, és imádkozzunk el egy rózsafüzért!

Minden nap imádkozzunk közösen a családban, hazánkért is! Végezzük el a családfelajánlást Jézus szent Szívéhez!
Minden reggel ajánljuk fel magunkat és cselekedeteinket az Úr Jézus szentséges Szívének!

Minden nap kérjük a Szűzanyát, esedezzen értünk az Istennél, hogy engesztelő áldozatunk kedves legyen az Ő fölséges színe előtt!
Káromkodás, abortusz, eutanázia – országrombolás!

Engesztelés – országépítés!

(Szalézi Művek kiadványa – kb. 1940 – alapján)

Forrás: Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Stella Maris Alapítvány, Budapest, 2007.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.