Imaszövegek démoni befolyás ellen

altTennivalók

  • Sok odaadott szentmise, szentáldozással
  • Gyakori gyónás, nagyon komoly imádságos felkészüléssel, különösen nagy hangsúllyal a megbocsátáson és az erős elhatározáson
  • Rózsafüzér (Rendszeresen. A titkokhoz kapcsolt elmélkedésben gyakran átgondolva, értelmezve a gonosz hatalma alóli megszabadításunkat: Jézus az Isten Báránya. Jézus nevének jelentése: Isten megszabadít.)
  • Felajánlások, életfelajánlás
  •  Dicsőítő imádságok (különösen a Jézus vére és Jézus neve imák)
  • Szabadulást és gyógyulást kérő imádságok + kilencedek

  • Szent zene (sok, sok, sok – pl. a Sárga könyv dalai, ...)

  • Gyakori szenteltvízhasználat – magamon, a tárgyaimon és a házon

  • Áldáskérés a szülőktől

 (Az imádságok előtt nagyon sokat tesz a védőszent(ek) segítségül hívása is.)

 Dicsőítő imák

 Áldott légy!

Áldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet!
Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, aki az élők Istene vagy és nem a holtaké!
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzője!
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szűz méhében!
Áldott légy az evangéliumért, amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy a hit ajándékáért!
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké!
Amen.


 Gloria in excelsis Deo

 Dicsőség a magasságban Istennek

és a földön békesség a jóakaratú embereknek.

Dicsőítünk téged,

áldunk téged,

imádunk téged,

magasztalunk téged,

hálát adunk neked nagy dicsőségedért.

Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten!

Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú!

Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia!

Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!

Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket!

Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk!

Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr!

Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus,

a Szentlélekkel együtt -- az Atyaisten dicsőségében.

Ámen.


 Hiszekegy

(Nicea--Konstantinápoly-i Hitvallás  )

 Hiszek egy Istenben,

a mindenható Atyában,

mennynek és földnek,

minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban,

Isten egyszülött Fiában:

aki az Atyától született

az idő kezdete előtt.

Isten az Istentől, világosság a világosságtól,

valóságos Isten a valóságos Istentől.

Született, de nem teremtmény:

az Atyával egylényegű és minden általa lett.

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért

leszállott a mennyből.

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától,

és emberré lett.

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,

kínhalált szenvedett és eltemették.

Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,

fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,

de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat,

és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben,

aki az Atyától és a Fiútól származik,

akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,

mint az Atyát és a Fiút.

Ő szólt a próféták szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,

vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,

várom a holtak föltámadását

és az eljövendő örök életet.

Ámen.


Jézus Drága Vére litánia

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,

Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének Vére,

Krisztus Vére, az új és örök Szövetség Vére,

Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,

Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,

Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,

Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,

Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,

Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,

Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,

Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,

Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,

Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,

Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,

Krisztus Vére, szüzeket termő vér,

Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,

Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,

Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,

Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,

Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,

Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,

Krisztus Vére, az örök élet záloga,

Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,

Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,

Megváltottál minket, Uram, szentséges Véreddel.

És Istenünk országává tettél bennünket.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat a világ Megváltójává rendelted és Vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.

Amen.


 Felajánló imák

 Loyolai Szent Ignác: A teljes önátadás imája

Vedd el, Uram, egész szabadságomat. Vedd el emlékezetemet, vedd el értelmemet, vedd el egész akaratomat. Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad nekem. Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom, hogy Te irányítsd akaratod szerint. Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.

Ámen.


Vagy (a Sárga könyv dala):

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet és vedd akaratomat, emlékezésem! Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad ingyen. Én visszaadok, Uram visszaadok egyszerre mindent.

Legyen fölöttem korláttalan úr rendelkezésed! Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.


 Szalézi Szent Ferenc: Imádság kegyelemért

Kegyelmet, Istenem, kegyelmet! Kegyelemért könyörgök hozzád és bűneim teljes elengedéséért, egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki üdvösségemért meghalt a kereszten. Belé helyezem minden reményemet. Ma megújítom, Istenem, a hűségesküt, amit a keresztségemben fogadtam neked: tehát most ugyanúgy, mint akkor, ellene mondok az ördögnek, a világnak és a testnek, valamint minden cselekedetüknek, bujaságuknak és gyönyörüknek életem egész hátralévő részére, ó végtelenül jóságos, irgalmas Isteni Igen, ezzel a szándékkal szentelem neked, ó Istenem, a lelkemet és minden erejét, a szívemet és minden dobbanását, a testemet és annak minden érzékét, és fogadom, hogy egész lényemnek egyetlen részét sem akarom használni isteni Fenséged akarata ellenére. Ha azonban az ellenség cselvetése becsapna, vagy emberi gyöngeségem vinne bűnbe, és ezért elmulasztanám a kegyelmeddel való hűséges együttműködést és a szándékomnak megfelelő cselekvést, úgy megfogadom neked, hogy nem késlekedem egy pillanatig sem, hogy a Szentlélek kegyelméből újra fölkeljek elestemből.

Ez megváltoztathatatlan elhatározásom, visszavonhatatlan akaratom, minden fenntartás és kivétel nélkül. Örök, mindenható, végtelenül jóságos Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, méltóztass elfogadni ezt az egész lényemből álló áldozatot kedves illatként. És mivel megadtad nekem a kegyelmet, hogy ezt az elhatározásomat áldozatul hozzam neked, végtelen jóságod szerint, adj ahhoz is kegyelmet, hogy mindezt teljesíteni is tudjam. Ó, Isten, Te vagy az én Istenem, szívem Istene, értelmem Istene, lelkem Istenei Imádlak téged, szeretlek téged, imádni és szeretni akarlak örökkön örökké. Éljen Jézus!

Ámen.


Imádság Máriához (Ó Úrnőm, ó Anyám...) 

Ó Úrnőm, ó Anyám! Egészen fölajánlom magam neked. S hogy odaadásomat megmutassam, ma neked szentelem szememet, fülemet, számat, szívemet, egész magamat. S mert a tied vagyok, jóságos Anyám, őrizz és oltalmazz mint tulajdonodat. Ámen.


Kérő imák

Szent Mihály-ima

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. 

Ima Szent Mihály segítségéért / 1

Szent Mihály, imádás lángja, igazság villogó kardja, a fény légióinak hadvezére, sugárzó szellemi hatalom, küzdőtárs és jó barát, oltalmunk és segítségünk! Segíts Istent imádnunk, támogass a hit jó harcában, légy pajzsunk és páncélunk a sátán rohamai ellen, kísérj el minket az igazság és áldozat útján, amelyet Jézus Krisztusban járunk! Vezess győzelemre a sötétség démoni erői ellen! Jézus drága Vérével megerősítve ki akarunk tartani a föltámadt Úr mellett, az evangéliumi reménység mellett. Hűségesek akarunk lenni Isten dicsőségének megvallásában szóval és tettel. Velünk vagy, veled vagyunk, szolgatársaid Isten előtt, szent helytállásban, örvendező szeretetben, a Szentség Lelkében, mennyei harmóniában, Izrael Istenének győzelmes seregében. Ámen.

Ima Szent Mihály segítségéért / 2

Könyörülő Istenünk, küldd el hozzánk hatalmas angyalodat, Szent Mihályt, hogy a mennyei seregek élén szent neved dicsőségéért és a mi lelki szabadságunkért küzdve, a sötétség fejedelmét visszaverje, a lázadó angyalokat elűzze, befolyásuktól mindnyájunkat szabaddá tegyen, s világgá kiáltsa: «Ki olyan, mint az Isten?»

Mert nincs szentség olyan, mint a Te szentséged, nincs hatalom olyan, mint a Te hatalmad, nincs jóság olyan, mint a Te jóságod, és nincs bölcsesség olyan, mint a Te bölcsességed, Urunk és Királyunk, emberek és angyalok Teremtője, aki Fiad vérével megváltást szereztél nekünk a sátán és a gonosz lelkek hatalmából.

Küldd el Szent Mihály arkangyalt és szent angyalaid tündöklő sokaságát oltalmunkra és megvilágosodásunkra, a bűn hálóinak szétszakítására, a csüggedés kísértésének leküzdésére, az istenkáromlás gyalázatának eloszlatására, a gyűlölet és gőg megfékezésére.

Szabadító Istenünk, tisztaság és békesség forrása, adj nekünk győzelmet Jézus föltámadása által, Lelked hatalma által, angyalaid közreműködése által! Oltalmazz meg a gonosztól, hogy a szent angyalok dicsőséges seregével egyesülve áldhassunk és magasztalhassunk mindörökkön örökké.

Ámen.


Szabadulást kérő imák

 Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmam, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg engem, szenteljen meg engem, üdvözítsen engem. A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen engem a Te királyságoddá és papoddá, hogy legyőzhessem az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg engem a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlem a Gonosz. A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson távol tőlem minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlem minden démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet, minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlem minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatom ruhámat a Bárány Vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk.

Hála neked és dicsőség mindörökké.

Ámen.


Hét fohász szabadulásért

[Oltalomkérés]

Mennyei Atyánk, teremtő Urunk, mindenható örök Isten: hittel imádlak téged, és kérlek Egyszülött Fiad, Jézus Krisztus nevében, vonj engem és egész környezetemet, szeretteimet, a rámbízottakat, ismerőseimet, szomszédaimat, közel- s távollévőket Jézus vérének oltalma alá.

[Imaszándék]

Teljes bizalommal fordulok hozzád: hagyjon el engem a sötétség fejedelme és minden tisztátalan lélek; távozzék tőlem minden ellenséges hatalom, minden démoni erő, minden romboló szellem; Jézus nevében távozzék tőlem a sátán minden angyala, minden ártó befolyás, minden gonosz fejedelemség és hatalmasság.

[Csapásmérés]

Jézus dicsőséges neve elől meneküljön minden démoni lélek; Jézus megváltó vére adjon nekem szabadulást minden ördögi befolyástól, minden lázadó angyaltól, minden behatolásától a pokolnak, a kárhozat lelkeinek mindenfajta tevékenységétől, a bukott angyalok minden elnyomó hatalmától, a destruktív szellemek minden erőszakosságától, a tisztátalan erők minden sötétségétől, a sátán minden kötelékétől – Jézus megváltó vére teremtsen szabadulást!

[A nagy változás]

Jézus föltámadásának ragyogó világossága töltsön el engem; a Szentlélek újjáteremtő ereje járjon át engem; a szentség kenete hasson át; az isteni szeretet gyönyörűsége vegyen birtokba; ne maradjon bennem esélye a gonosznak; meneküljön a kígyó, meneküljön az emberiség vádlója, meneküljön a sárkány, az ősi kísértő, a mélység angyala, a torz intelligencia, a perverz akarat, a hazugság atyja; vonuljon vissza az ordító oroszlán, amely körüljár, keresve, akit elnyeljen; bukjék a mélybe e világ istene, a kezdettől fogva gyilkos, a kárhozat fejedelme; fusson a sátán és minden szolgája, minden romlott és megrontó szellem, a hamisságnak minden angyala; jöjjön a fény, jöjjön az isteni erő; jöjjön a megfeszített Jézus vérének oltalma, jöjjön a föltámadt Jézus mennyei dicsősége, jöjjön az Atya és a Fiú Lelke, a dicsőség Lelke, a szentség Lelke, az erő, a szeretet és a józanság Lelke, jöjjön és vegye át a hatalmat felettem, az üdvözítő Jézus csodálatos nevében.

[Hitvallás]

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy meghallgatod ezt a kérést, a szabadító Jézus dicsőséges nevében.

[Hálaadás]

Köszönöm, hogy szabaddá teszel Jézusnak, a mi főpapunknak és áldozati bárányunknak szentséges nevében; Jézus gyönyörű nevében, aki békességünk és gyógyulásunk.

[Hogyan tovább]

Vegyél körül oltalmaddal: Jézus szent vére oltalmazzon engem, Szentlelked oltalmazzon engem, a Boldogságos Szűz és az üdvözült lelkek imája oltalmazzon engem, Szent Mihály és a mennyei seregek oltalmazzanak engem; gyógyítsd meg lelkem sebeit gyöngéd jóságoddal, hogy a hit pajzsa megvédjen az ellenség támadásaival szemben, és Isten gyermekeinek szabadságában, örvendező szeretetben szolgálhassak neked, embertársaim javára és a Te örök dicsőségedre. Ámen.


Szabadulást kérő ima menete

A SZENTLELKET HÍVÓ ÉNEK

OLVASMÁNY
például a következők egyike
- az epilepsziás gyermek megszabadítása (vö. Mk 9, 14-29)
- ördögűzés a zsinagógában (vö. Lk 4, 31-37)
- a kánaáni asszony meggyógyítása (vö. Mt 15, 21-28)
- Lázár feltámasztása (vö. Jn 11, 1-44)
- a hetvenkét tanítvány elküldése (vö. Lk 10, 8-20)

IMA A MEGVÁLTÓ JÉZUSHOZ

Jézusom, egész Egyházaddal együtt hiszem, hogy valóban az Isten Fia vagy, aki emberré lett, meghalt és feltámadott. Befogadlak szívembe és életembe mint Uramat és Istenemet. Azt ígérted, hogy más Vigasztalót küldesz nekünk, Védelmezőt. És én tudom, hogy már megkaptam Őt, a Szentlelket.

A Te nagy irgalmadban bizakodva kegyelmedet és segítségedet kérem a sötétség hatalmai ellen. Te ismered bűneimet, ismered gyöngeségeimet és főleg látod, hogy elfogadom a szeretetedben és megváltó kereszthalálodban, Szent, Isteni Véred árán nyert szabadítást. Hallgasd meg segélykiáltásomat, jöjj segítségemre!

Uram, Jézus, Te vagy a Feltámadás és az Élet. Te értem szenvedtél, értem haltál meg a kereszten, azért támadtál fel, hogy nekem életem legyen, s hogy ártalmatlanná tedd a gonosz hatalmakat. Jézusom, az Atya egyetlen Fia, Isten Báránya, aki magadra véve elveszed a világ bűneit, szabadíts meg minden gonosztól!

Te tudod, milyen körülmények segítették a Gonoszt abban, hogy a lelkembe hatoljon. Te, aki kereszted által legyőzted a halált, jöjj, világítsd meg dicsőségeddel ezeknek a homályban lévő körülményeknek a mélységeit, és szabadíts meg a Gonoszal való minden kapcsolattól, minden együttműködéstől! Szabadíts meg a gonosz lelkek mindenfajta befolyásától! Gyógyíts meg minden bajtól, amivel ezek sújthatták akár a lelkem, akár a testem!

(Most elénekelhetünk egy hálaadó, dicsőítő vagy szemlélődő éneket, akár a szentmiséből is.)

 A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, Édesanyád és az én Édesanyám közbenjárására tedd most teljessé szabadításod művét, Jézusom, hogy én is tanúságot tudjak tenni arról, hogy Te vagy az Út, az Igazság és az Élet (vö. Jn 14,6)!

ZÁRÓ HÁLAADÁS

pl. Szent Pál Filippiekhez írt levelének egy részletével:

Jézus mint Isten az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és  engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr (Fil 2, 6-11).


Pio atya "ellenállhatatlan kilencede"

 Kilenc egymást követő napon kell ezeket az imákat elmondani, ugyanarra az imaszándékra

- Jézusom, Te mondtad: “Kérjetek, és kaptok, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.” Íme, zörgetek, keresek, és kérem a kegyelmet, hogy ...

Miatyánk, ...

Üdvözlégy ...

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

- Jézusom, Te mondtad: “”Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most a nevedben kérem az Atyától azt a kegyelmet, hogy ...

Miatyánk, ...

Üdvözlégy ...

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

-  Jézusom, Te mondtad: “Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el.” Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy ...

Miatyánk, ...

Üdvözlégy ...

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt; légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden szerető Édesanyánknak közbenjárására a kért kegyelmeket!

Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!


Óír-kelta esti ima (Kr. u. 1000 körül)

Ó Krisztus, élő Isten Fia, szent angyalaid vigyázzák álmunkat, pihenésünket, fehérlő ágyunkat.

Mutassanak nekünk szendergésünkben igaz álomképeket, világmindenség fenséges fejedelme, nagy, titokzatos Király!

Sem démonok; sem baj vagy pusztulás, sem gonosz álmok ne zavarhassák pihenésünket, mély, zavartalan álmunkat.

Szent legyen ébredésünk, munkánk és egész napunk, amint az álmunk és pihenésünk zavartalan és szüntelen.

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
6 nappal ezelőtt

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
80 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.