Imádság Szűz Mária hét öröméről

alt

Liturgikus ünnepe: augusztus 22.

Ó Boldogságos szép Szűz Mária, Szentháromságnak temploma, első örömöd az volt, mikoron benned megnyilvánult a malasztnak teljessége és benned fogantatott a dicsőség Királya:

– ez örömöd okáért kérünk, hogy az ő oltalmában, az örök, halhatatlan földre vitessünk! Amen. Üdvözlégy…

Share
Bővebben...

Kilenced Szalézi Szent Ferenc közbenjárásáért

alt

Közeledik augusztus 21., Szalézi Szent Ferenc születésének 450. évfordulója. Ez alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük tanításának gazdagságát és aktualitását. A szalézi munkatársak kilencedre hívnak mindenkit, amelyben hálát adnak Szalézi Szent Ferenc meg nem szűnő bátorításárét, hogy bármely élethelyzetben életszentségre törekedjünk. S egyben a közelgő Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében közbenjárását kérjük, hogy életünk középpontja valóban Jézus legyen, Ő legyen életünk, gondolkodásunk mércéje. Az Ő fénye melegítse mindazokat, akikhez küld minket az Úr. A kilenced augusztus 12-én, szombaton kezdődik.

Share
Bővebben...

A Pálos Nővérek engesztelő imája

 

altIrgalmas Istenünk!

Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, a Világ Győzelmes Királynője által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpádházi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik, hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez.

Share
Bővebben...

Boldog Emmerich Katalin elmélkedései a rózsafüzér titkairól

alt

A fatimai üzenetben azt kéri a Szűzanya, hogy a Szeplőtelen Szívét ért megbántások kiengesztelésére végezzünk szentáldozást öt egymást követő hónap első szombatján, imádkozzuk a rózsafüzért és legalább tizenöt percen át elmélkedjünk a titkokról. Ő viszont megígéri, hogy aki ezt megteszi, annak halála óráján kieszközli Istentől az üdvözüléshez szükséges kegyelmeket.

A Szűzanyától megkívánt első szombati elmélkedésnek eleget tehetünk azáltal is, ha Emmerich Katalin látomásait olvasva, imádságos lelkülettel felelevenítjük magunkban a szent titkokat.

Share
Bővebben...

Pio atya áldása házaspárokra

alt

Áldjon meg benneteket az Úr,
és tegye könnyüvé számotokra
a család igáját!

Share
Bővebben...

Ahol Jézus jelen van

alt

JÉZUS SZENVEDÉSE - gyermekkorunk elmosódó emlékei gyermekistentiszteletekről és vallásoktatásról ma már hatásnélküliek életünkben-vagy Jézus a Fájdalmak Férfia megujító, bilincseket széttörő hatalom-e az életünkben?

Nagyon sok minden a mi életünkben Jézus szenvedéseihez való viszonyulásunktól függ. Jézus arca, a Szenvedő Férfiúé nem megszokott kép. Mögötte ott van a valóság. Itt az az egyetlen szenvedett, aki a szenvedést és a bűnt legyőzte és azon teljes gyözelmet aratott. Minden ember számára a legszebb kép áll elöttünk, akiből kimondhatatlan szenvedés, megaláztatás, csalódás és szégyen között is sugárzik a nemes szeretet. Az ő szeretete a legerősebb és leggyőzelmesebb hatalom, amely tud és akar is segiteni rajtunk minden szükségünkben - és ez gyújt bennünket szeretetre lsten és emberek iránt egyaránt.

Share
Bővebben...

Tiszta Szívek Mozgalma Házasoknak felajánló imája

alt

Urunk, Jézus, hálát adunk neked, amiért határtalan szeretettel szeretsz minket, és nem haboztál az életedet adni értünk. Köszönjük,
hogy szereteted megvéd a rossztól; ha elbuktunk, felemel a legnagyobb mélységből, és meggyógyítja a legfájdalmasabb sebeket is.

Share
Bővebben...

Imádság boldog kimúlásért

altSzelíd és boldog volt a te halálod, Szent Antal; vajon milyen leszen az én kimúlásom?

Oh, te haldoklóknak édes vigasztalása! azon nagy kegyelemre kérlek, mely által téged az Isten oly csendes és boldog halállal szólított magához: állj mellettem életem végperceiben és eszközölj ki számomra is boldog kimúlást. Erősítsd majdan lelkemet, hogy az örökkévalóságtól való rettegés kísértetbe ne ejtsen. S miként már oly számtalanoknak váltál édes vigaszára, úgy vigasztald az én lelkemet is a halálos küzdelem szorongattatásaiban.

Share
Bővebben...

Az első szombati elmélkedésekről

alt

A fatimai üzenetben azt kéri a Szűzanya, hogy a Szeplőtelen Szívét ért megbántások kiengesztelésére végezzünk szentáldozást öt egymást követő hónap első szombatján, imádkozzuk a rózsafüzért és legalább tizenöt percen át elmélkedjünk a titkokról. Ő viszont megígéri, hogy aki ezt meg-teszi, annak halála óráján kieszközli Istentől az üdvözüléshez szükséges kegyelmeket.

A Szűzanyától megkívánt első szombati elmélkedésnek eleget tehetünk azáltal is, ha Emmerich Katalin látomásait olvasva, imádságos lelkülettel felelevenítjük magunkban a szent titkokat.

Share
Bővebben...

Az édesanya imája

alt

Bizalommal fordulok hozzátok, gyermekeim õrangyalai, kiket Isten állított melléjük.
Mindenekelõtt azért a kegyelemért könyörögjetek,

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.