Szentáldozás előtti ima

altMindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint szegény, egyszerű teremtmény az ég és föld Urához.

Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, tisztátalanságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, szegénységemet gazdagítani, hogy az angyalok Kenyerét, uralkodók Urát oly hittel vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére a leghasznosabb.

Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves Fiadat, kivel most földi vándorlásomban egyesülni akarok, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Ki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

Share

A Mária Rádió ökumenikus imája a békéért

altMindenható örök Isten Mennyei Atyánk!

Te az embert a magad képmására teremtetted!

Azt akartad, hogy az ember a földnek szelíd pásztora és őrzője legyen.

Embertársaihoz pedig testvéri szeretettel forduljon.

Share
Bővebben...

Damiani Szent Péter imája

altÓ, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen szeretettel szereted azokat, kiket Fiad és Istened benned és általad királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt.

De kezed nem őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók  megkapják a bocsánatot, s a megigazultak a dicsőséget!

Share

Önmagam mindenki szolgájának tartsam

altIstenem, add meg nekem, hogy önmagam mindenki szolgájának tartsam.  Amikor csak tehetem,  engedelmességben  szolgálok, az  utolsó  helyet választva.

Szolgálok azáltal, hogy nem engedem magam kiszolgálni, hanem szolgálok másokat, bármit kell is tennem, bármi  feladatot ellátnom. Minderre te magad mutattál példát, aki Isten, Mester és Úr voltod ellenére úgy voltál az apostolok között, mint aki szolgál. Add, hogy a te példád szerint  és veled együtt én is lelkemet adjam sokak megváltásáért.

Share

Kalkuttai Szent Teréz imája

altMegfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk.

Te   türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és   konfliktusainkat, mint növekedésre kapott  lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád.

Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz.

Share

Jézus rózsafüzére ( Medjugorje)

alt1984. szeptember 23-án a Szűzanya Jézus rózsafüzérét tanította meg Jelenával és Marijanával, amelyet azóta is térden állva imádkoznak a međugorjei imacsoportban. Először a Hiszekegyet imádkozzák, utána pedig a hét titkot. Minden titok után elimádkoznak öt Miatyánkot és megismétlik a következő fohászt:

„Ó, Jézus, légy segítségünk és erősségünk!”

Share
Bővebben...

Szent Ciril imája

altSzent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre, s drága véred bűneim bocsánatára!

Legyen ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig méltass általa, hogy bár bűnös vagyok dicsőséged jobbján állhassak szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!

Share

Boldog Charles de Foucauld imája

altAdd Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is, azokkal  is, akikkel  másképp  bánsz,  mint  velünk.  Te  taníts   minket szeretetre, hadd  kamatoztassuk adottságainkat  hátrányos helyzetben  lévő testvéreink  javára.  Add,  hogy  testvér módjára  szeressük  őket, hogy megosszuk velük  minden  javunkat,  eléjük sietve  felkínáljuk  nekik,  és könyörögjünk, hogy fogadják el.

Share

Avilai Szent Teréz imája

altIgazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal, amiket, Uram, teérted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni rájuk, ha mégoly nagy számmal volnának is! Boldogok azok, akik nagy tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Ó, Uram! Tégy engem képessé valami jóra, ha már annyira szeretsz!

Share

Szentlélek himnuszok

alt

Bölcsesség Lelke, gyújts bennünk világosságot, hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg.
Értelem Lelke, tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől.
Jótanács Lelke, add, hogy mindenben meglássuk és kövessük is az Isten akaratát, nehéz és kétes ügyekben világosítsd meg értelmünket, ha pedig kétségbeesés fenyeget, vigasztalj sugallataiddal.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.