Abból akarok élni, amit felebarátaim adnak nekem

altMutasd meg, Uram, a Szegénységet, amelyet annyira szerettél! Irgalmas Jézus, légy irgalommal irántam, teljesen eltölt a vágy Úrnőm, a Szegénység után, aki nélkül nem lelek nyugalmat. Te lobbantottad fel, Uram, szívemben az érte epedő szerelmet, add meg hát a jogot is, hogy enyém lehessen!

Arra vágyom, hogy  ebben a  kincsben legyek  gazdag! Állhatatosan  kérlek,  hadd lehessen mindig az enyém! Uram, Jézus, Te egészen szegény voltál, s így én sem kívánok e földön semmit sem a sajátomnak mondani, és csak abból akarok élni, amit felebarátaim adnak nekem!

Share

Assisi Szent Ferenc imája

altUram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyezségre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr. Hadd vigyem a  hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.

Share

Szentáldozás előtti ima

altMindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint szegény, egyszerű teremtmény az ég és föld Urához.

Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, tisztátalanságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, szegénységemet gazdagítani, hogy az angyalok Kenyerét, uralkodók Urát oly hittel vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére a leghasznosabb.

Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves Fiadat, kivel most földi vándorlásomban egyesülni akarok, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Ki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

Share

A Mária Rádió ökumenikus imája a békéért

altMindenható örök Isten Mennyei Atyánk!

Te az embert a magad képmására teremtetted!

Azt akartad, hogy az ember a földnek szelíd pásztora és őrzője legyen.

Embertársaihoz pedig testvéri szeretettel forduljon.

Share
Bővebben...

Damiani Szent Péter imája

altÓ, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen szeretettel szereted azokat, kiket Fiad és Istened benned és általad királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt.

De kezed nem őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók  megkapják a bocsánatot, s a megigazultak a dicsőséget!

Share

Önmagam mindenki szolgájának tartsam

altIstenem, add meg nekem, hogy önmagam mindenki szolgájának tartsam.  Amikor csak tehetem,  engedelmességben  szolgálok, az  utolsó  helyet választva.

Szolgálok azáltal, hogy nem engedem magam kiszolgálni, hanem szolgálok másokat, bármit kell is tennem, bármi  feladatot ellátnom. Minderre te magad mutattál példát, aki Isten, Mester és Úr voltod ellenére úgy voltál az apostolok között, mint aki szolgál. Add, hogy a te példád szerint  és veled együtt én is lelkemet adjam sokak megváltásáért.

Share

Kalkuttai Szent Teréz imája

altMegfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk.

Te   türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és   konfliktusainkat, mint növekedésre kapott  lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád.

Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz.

Share

Jézus rózsafüzére ( Medjugorje)

alt1984. szeptember 23-án a Szűzanya Jézus rózsafüzérét tanította meg Jelenával és Marijanával, amelyet azóta is térden állva imádkoznak a međugorjei imacsoportban. Először a Hiszekegyet imádkozzák, utána pedig a hét titkot. Minden titok után elimádkoznak öt Miatyánkot és megismétlik a következő fohászt:

„Ó, Jézus, légy segítségünk és erősségünk!”

Share
Bővebben...

Szent Ciril imája

altSzent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre, s drága véred bűneim bocsánatára!

Legyen ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig méltass általa, hogy bár bűnös vagyok dicsőséged jobbján állhassak szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!

Share

Boldog Charles de Foucauld imája

altAdd Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is, azokkal  is, akikkel  másképp  bánsz,  mint  velünk.  Te  taníts   minket szeretetre, hadd  kamatoztassuk adottságainkat  hátrányos helyzetben  lévő testvéreink  javára.  Add,  hogy  testvér módjára  szeressük  őket, hogy megosszuk velük  minden  javunkat,  eléjük sietve  felkínáljuk  nekik,  és könyörögjünk, hogy fogadják el.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.