Ima Szent Mihály arkangyalhoz

altXIII. Leó pápa ismert imádságának (Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben…) hosszabb változata

Mennyei seregek dicsőséges vezére, Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben az ellenséges fejedelmek és hatalmak, a sötétség világának vezérei, a gonoszság szellemei ellen! Jöjj az emberek segítségére, akiket Isten halhatatlannak teremtett saját képére és hasonlatosságára, és akiket drága áron váltott meg a sátán zsarnokságából. Vívd meg a csatát a szent angyalok seregével együtt, amint megvívtad ezt a gőg vezérével, Luciferrel és aposztata angyalaival szemben, akik erőtlennek bizonyultak a te ellenedben, és akiknek nincs helyük a mennyben.

Share
Bővebben...

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Egy atyától a következő észrevételt kaptam, ami miatt a fohászt eltávolítottam. A szerk.

"az elsők között tett közzé egy valódi ravasz New Age-mesét (bár talán az Óz a csodák csodája megelőzte, nem tudom), aminek a címe a Kis herceg... reinkarnáció, a Kígyó misztikus hatalma, aki átsegít a másik életbe, az ember más bolygókről származott ide, stb. - ezek a finom elhelyezések sorban durrantak évtizedek múlva világnézeti hangsúlyokként a kicsi Európában."

Share

Eszterházy Pál nádor könyörgése

altEmlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál!

Share
Bővebben...

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

alt1. Küldd el Uram Szentlelkedet,

a Bölcsesség Lelkét!

Oly nagy vagy Uram
oly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged,
oly idegennek látszik gondolataid útja s járása,
oly nehéz valód s kegyelmed
felfogása,
hordozása,
szolgálata!

Share
Bővebben...

Elmélkedő keresztút

kalvaria PecsI.

Pilátus halálra ítéli Jézust

Magára a jelenetre emlékezel. Három évi szakadatlan jócselekedet után az Urat bevádoljak Pilátus előtt. Az első vád: hogy fellázítja népet. És akkor Pilátus megnézi: milyen ez a lázító? … És ott áll előtte szakadozott ruhában, maga a megtestesült szelídség. A párthívei – tizenketten voltak. És Pilátus kezdi megérteni, hogy ez az ember nemigen akarhatta megdönteni a római birodalmat …

Azután jön a második vád: hogy a zsidók királyának mondta magát. Ez már jobban érdekelte a helytartót. És akkor elhangzik az összekötözött ember ajkáról: Az én országom nem e világból való … Pilátus szeme végigsiklik a főpapokon és farizeusokon, kikről tudja, hogy a szíve mélyén valamennyi gyűlöli őt is, a császárt is és az álmaik mélyén igenis ott van a zsidók királysága. És nem érti: mit gyűlölködnek ezen az emberen annyira, hogy megtagadnak nemzeti múltat, népük történelmét és egyhangúan kiáltják: Nincs királyunk, csak császárunk.

Share
Bővebben...

Minden oldalról körülvéve

altMegpróbáltatások értek? Bensődben összetörtél? Boldogtalan, gondterhelt, és magányos vagy? Akkor vonulj egy időre félre, és Isten előtti csendedben gondold csak meg, ki is a te mennyei Édes Atyád, és mi az Ő szíve szándéka? Ismerd fel Isten szavának igazságát: „Elöl és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet” (Zsolt 139,5).

Share
Bővebben...

Ima internetezés előtt

altMindenható örök Isten, aki a te képedre teremtettél minket,
és meghagytad, hogy keressük mindazt, ami jó, igaz és szép,
különösen is a Te egyszülött Fiad isteni személyében,
Urunkban, Jézus Krisztusban, kérünk, add meg Szent Izidor püspök és orvos közbenjárására,
hogy internetes utazásaink alatt arra irányítsuk kezünket és szemünket, ami kedves előtted,
és szeretettel, türelemmel bánjunk minden lélekkel, akivel közben találkozunk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szent Izidor, az internet védőszentje (ápr. 4.)

Az ima forrása angolul

 

 

 

Share

Imádság a keresztények egységéért

alt,... hogy mindnyájаn egyek legyenek..." (Jn 17,21)

Urunk Jézus Krisztus,

Te vagy a Gyülekezet Feje.
Könyörgünk megosztott testedért:
egyesíts minket szeretetben
sebeidből kiomló véred által.

Share
Bővebben...

Pázmány Péter: Ima ellenségeinkért

alt

Úr Isten, ki ki annyira szeretsz minket,
hogy egyetlen egy Fiadat értünk adtad,
az ő nyavalyái, fáradságai,
kínszenvedései által minket háladatlan
és pártos szolgaidat megváltottál.

Share
Bővebben...

Ima a Szűzanyához

alt 

(Szentgyónás utáni ima)

Szent Édesanyám és Királynőm! Most újra kedved leled lelkemben. Ó végy most engem hatalmas oltalmad alá! Gyermeki bizalommal újra átadom neked szívemet, lelkemet és teljesen neked szentelem magam. Irányíts és vezess az erény útjára, nevelj fel Szent Fiad számára és segíts, hogy egyre hasonlóbbá váljak hozzá!

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.