Vatikáni dokumentumok

Mi a teendő, ha a megszentelt ostya a földre esik a szentmisén?

alt

Az Egyház iránymutatása ebben a kérdésben kiemeli Jézus jelenlétének valóságát az Eucharisztiában.

Előfordul, hogy a szentáldozás során a szentmisében a földre esik a szentostya, vagy véletlenül lecseppen az átváltoztatott bor: Jézus szent vére. Amikor ez megtörténik, a pap, a diakónus vagy a rendkívüli áldoztató felelőssége, hogy Jézus testét és vérét az őt megillető nagy tisztelettel kezeljék.

Share
Bővebben...

A házasság felbonthatatlanságáról

alt

XIII. LEÓ PÁPA ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE kezdetű enciklikája, 1880

BEVEZETÉS

A MEGÚJÍTÁS MŰVE

Az isteni Bölcsesség titokzatos terve, amelynek megvalósítására jött az emberiség Üdvözítője, Jézus Krisztus, arra irányul, hogy az elöregedett és elavult világot Benne és Általa isteni módon megújítsa. E tervet Szent Pál az Efezusiakhoz írt levelében ezzel a nagyszerű mondattal fejezi ki: Isten kinyilvánította "akaratának titkát…, hogy Krisztusban újít meg mindent, ami az égben és a földön van" (Ef 1,9--10.).

Share
Bővebben...

Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről (1964-2002)

alt

ELŐSZÓ
E kötet tizenhét olyan dokumentum magyar nyelvű fordítását tartalmazza, amelyeket a Római Katolikus Egyház legfőbb hatóságai (II. Vatikáni Zsinat, VI. Pál pápa, II. János Pál pápa és különböző kongregációk) adtak ki a megszentelt életről. E dokumentumok bemutatják az egyháznak a megszentelt éltre vonatkozó tanítását, szabályozását, illetve útmutatást adnak a megszentelt élethez. Olvasásukkor érdemes figyelni arra, hogy tipológiailag különböznek egymástól, vannak köztük ugyanis zsinati szövegek, törvényszövegek, apostoli buzdítások, instrukciók (utasítások)3, megfontolások, irányelvek stb.

Share
Bővebben...

A Hittani Kongregáció dokumentuma a hierarchikus és karizmatikus egyházról

altJúnius 14-én kedden délben mutatták be a Szentszék sajtótermében a Hittani Kongregáció Iuvenescit Ecclesia, az Egyház megfiatalodik kezdetű dokumentumát, melyet Ludwig Müller bíboros-prefektus és Luis Ladaria érsek-titkár látott el kézjegyével a Hittani Kongregáció részéről. Az egyház hierarchikus és karizmatikus jellegét és egymáshoz való viszonyát bemutató dokumentumot Ferenc pápa március 14-én hagyta jóvá és így a dekrétum maga március 15-i keltezésű. A „Iuvenescit Ecclesia” dokumentum a püspököket szólítja meg, de természetesen rajtuk keresztül az egész egyházat és alapvető kérdésként a hierarchikus és karizmatikus adományok kapcsolatát elemzi, melyek az egyház életét és küldetését szolgálják.   

Share
Bővebben...

Pápai dekrétum a Rotary Klubról (1951)

rotary2016

Szentszéki Határozat (1951. január 11.)
Első megjelenés: L'Osservatore Romano (Szentszék szolgálatában álló, olasz nyelvű napilap.)
(Angol fordítás: Chicago-i érsekség)
1950. december 20, szerda

”Megkérdezték a Szent Kongregációt, hogy katolikusok tagjai lehetnek-e a ‘Rotary klub’-nak nevezett társaságnak.

Share
Bővebben...

Ingyen letölthető Ferenc pápa enciklikája

altA Ferenc pápa első önálló enciklikájának is tekinthető Laudato si’ (Áldott légy) – melynek magyar nyelvű fordítása a Szent István Társulat honlapjáról ingyenesen letölthető – több szempontból is jelentős dokumentum. A korábbi, Lumen fidei (A hit világossága) kezdetű enciklika szövegét ugyanis XVI. Benedek voltaképpen már előkészítette; ezért is nevezte azt Ferenc pápa – a legőszintébb nyíltsággal – „négykezes enciklikának”.

Share
Bővebben...

A búcsú ajándéka

alt

A jubileumi év [2000, a szerk.] ünnepe nem csak egy páratlan lehetőség, hogy éljünk azzal a nagy ajándékkal, amelyet az Úr az Egyház közvetítésével búcsú formájában nekünk juttatott, hanem ez egyben egy jó lehetőség is arra, hogy a hívőkben a búcsúról szóló tanítást újra tudatosítsuk. Ezért az Apostoli Penintenciária mindazok javára, akik a jubileumi év helyszíneit meglátogatják, a következőket teszi közzé:

Share
Bővebben...

Robert Sarah bíboros felszólalása a családszinóduson

alt

Robert Sarah bíboros az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa

Szentatyám, Eminenciás és Excellenciás urak, a Szinódus tisztelt résztvevői!
A következő három gondolatot szeretném kifejteni:

1) Több átláthatóság és tisztelet legyen köztünk

Nagy szükségét érzem, hogy az igazság és szeretet Lelkéhez forduljak, aki a beszédben a parresia, a hallgatásban az alázat forrása, aki egyedül képes igazi harmóniát teremteni a sokféleségben.

Share
Bővebben...

Emberi erények és isteni erények

alt

A Katolikus Egyház Katekizmusából

I. Az emberi erények ( sarkalatos erények)

1804 Az emberi erények következetes magatartásformák, állandó készségek, az értelem és az akarat állapotszerű tökéletességei, melyek a hit és az értelem szerint szabályozzák cselekedeteinket, rendezik szenvedélyeinket és cselekvésmódunkat. Az erények könnyedséget, önuralmat és örömet biztosítanak az erkölcsileg jó élethez. Erényes az, aki szabadon teszi a jót.  Az erkölcsi erényeket emberi módon szerezzük meg. Az erkölcsileg jó cselekedetek gyümölcsei és csírái; minden emberi képességet fölkészítenek arra, hogy közösségre léphessenek az isteni szeretettel.

Share
Bővebben...

Syllabus

altIX. PIUS PÁPA különböző megnyilatkozásaiban, tanítóirataiban már egyszer elítélt tévedéseknek a gyűjteménye

Kiadva 1864. december 8-án

IX. Pius pápa a „Quantra cura” kezdetű, korának tévedéseit elitélő körleveléhez csatoltatta 80 elvetendő tétel egybeszerkesztett jegyzékét. Az itt felsorolt tételeket különböző tanítóirataiban már megbélyegezte egyszer. A Syllabus olvasásánál nem szabad megfeledkezni arról – ez a laikusok számára nem mindig könnyű –, hogy a tételek nem állításokat, hanem ellenkezőleg, azok elvetését tartalmazzák.

Share
Bővebben...

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

22 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
37 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.