Gondolatok a gyóntatószékből

alt

Mielőtt bárki felháborodna - nem gyónási titkokat osztok meg, hanem segítő szándék vezet a gyónások rendszeressé tételéhez és az igazi bűnbánathoz.

Sokszor hallani panaszként papoktól, hogy kevés a gyónás - sok az áldozás, felületesek a gyónások, hiányzik az igazi megtérés, gyakori a formalizmus.

Az okokat kutatva érvek hangzanak el. Régebben, amíg a bűn és a kárhozat sűrűn volt emlegetve, legalább féltek és gyóntak. Ma már semmi sem bűn. Napjainkban a pszichológia hatására a keresztények is szívesebben beszélnek problémáról a bűn helyett. Korunkban a lelkiélet csak az érzések, a hangulatok, a megtapasztalások kusza szövevényéből fonódik valamivé. Hiányzik az érzék a természetfölötti, a kegyelem iránt, így a bűn iránt is.

Örömmel jelzem, hogy templomunkban sokan és sokszor, sőt rendszeresen gyónnak. Nekik is és a ritkán betérőknek is néhány fontos szempont.  Egyszer el kell dönteni, hogy megállunk a "mit szabad - mit tilosnál" vagy Krisztust akarjuk teljes szívünkből szeretni és követni. Úgy gondolom ez alapjaiban határoz meg mindent. Például a bűnről és a gyónásról való felfogásunkat.

Amíg nem döntöttünk Krisztus mellett, addig a bűn csak a törvény ( tízparancsolat) megsértése és az Istennel szembeni alapállás a félelem, vagy a halvány remény, hátha nem is vette észre. Ugyanis csak az a bűn, amin lebuktam. Ilyenkor gyónni csak kényszerből, számításból (rendezni a számlát ) megyünk és nem szeretetből. De Isten nem közlekedési rendőr és nem is üzletkötő.

Amíg nem döntöttünk Krisztus mellett, addig a bűn csak hibázás. Nem a Jézus Krisztussal való szeretetkapcsolat ellen, hanem a magunk gyártotta becsület kódexszel, illemtannal és elvárásokkal szemben.

Ilyenkor gyónni csak szégyenből és gyakran hamis bűntudatból megyünk.
Hitünk középpontja Jézus Krisztus és nem a bűn. A hitünkből fakad, hogy össze- hangoljuk Jézus Krisztussal a szokásainkat, munkánkat, kapcsolatainkat, vágyain- kat azt, akik vagyunk.

Azaz összehangolódunk vele szeretetből ( "ugyanaz a lelkület legyen bennetek...")
Innét közelítve bűn minden, ami elszakít, függetlenné tesz Jézustól az adott hely- zetben, pillanatban.
A bűn az, ami nem illeszkedik bele a Vele való életembe és ekkor egészen más súlya lesz a hibázásoknak is és a törvények megszegésének is. Fontosak lesznek, de már az általuk megsértett szeretet miatt megyünk gyónni.

Gyakran rossz a sorrendünk a bűnök megítélésében
Neveltetésünk miatt első helyre tesszük a testiségből, az ösztöneinkből, a hús-vér létünkből fakadó bűnöket. Pl. a tv-ben véletlenül vagy szándékosan látott jelenetek, szexuális vágyaink, érzéseink a paráznaság.

Ezek miatt sokkal komolyabb bűntudatunk van, mint a szeretethiány, a szegények lenézés, gőg, önzés, ítélkezés, hatalomvágy, előítéletek, pénzsóvárgás, pletyka, birtoklási vágy, a mindig nekem van igazam felfogás vagy a rendszeres lelkiélet hiánya miatt.

Rossz döntéseink, lázadásaink, Krisztustól való elszakadásunk ritkán szerepelnek lelkiismeretvizsgálati szempontként és egyáltalán nem fontos, hogy Ő mit érzett, gondolt vagy tett volna a mi helyünkben

A helyes sorrend pont fordítva van, ha a hitnek fent említett szempontjából indulunk ki.
Néhány szót még a bűnbánatról. A bánat valódisága nem mérhető az érzett szégyennel, az érzelmi lelkifurdalás erősségével.

A bűnbánat lényege a szeretetből meghozott döntés : visszatérünk Jézushoz és Atyánkhoz !
Azaz a tökéletes bánat tulajdonképpen szeretet - bűnbánat. A nem tökéletes bánat pedig a hamis bűntudatból ( rossz vagyok), félelemből vagy lelkiismeretfurdalásból fakad.

Térjetek meg ! Tartsatok bűnbánatot ! - kéri tőlünk egyházunk a hamvazkodás szertartásában.
Itt van az alkalmas idő, hogy átgondoljuk a bűnről, bűnbánatról, gyónásról vallott felfogásunkat is és gyakran gyónjunk, felindítva a tökéletes bánatot, a szeretet - bűnbánatot.

Laci atya


A SZENTGYÓNÁS = TALÁLKOZÁS A MENNYEI ATYA SZERETETÉVEL

"... Nagyobb öröm lesz a mennyek országában
egy megtérő bűnösön,
mint kilencvenkilenc igazon,
akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen." (Lk 15,7)

A JÓ SZENTGYÓNÁS ÖT LÉPÉSE:

1. FELKÉSZÜLÉS

Imádkozz, gondolkozz!

2. BÁND MEG

őszintén minden bűnödet!

3. HATÁROZD EL

hogy a jó mellett döntesz és kerülöd a bűnt!

4. MONDD EL

Isten papjának a szentgyónásban!

5. VÉGEZD EL

az ELÉGTÉTELT, és tedd jóvá a kárt!

Adj HÁLÁT

az ATYA jóságáért!

MIÉRT JÓ NEKÜNK, HOGY GYÓNHATUNK?

Isten, a mi mennyei Atyánk nagyon szeret minket. Mi azonban gyakran eltávolodunk tőle, az Ő szeretetétől, akaratától, engedetlenek vagyunk. Ezt úgy hívjuk, hogy bűnöket követünk el.

Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.

Bűnt követhetünk el: gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak az elmulasztásával.

A mennyei Atya végtelenül irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten mindenkinek megbocsát, aki őszintén megbánja bűneit, és bocsánatot kér tőle. Bocsánatkérésünket a szentgyónásban kell kimondanunk.

Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt és azok számát. A bűnbocsánat szentségében a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát.

Első lépés: A FELKÉSZÜLÉS
A) IMÁDKOZZ!

Csendben emlékezz a Mennyei Atya jóságára.

Isten nagyon szeret téged, meghív, hogy kövesd Jézust.

Válassz ki egy eseményt, ami Jézus jóságát emeli ki.

Jézus a mi Jó Pásztorunk, megkeres minket, és örömmel gondoskodik rólunk. (Lk 15,1-7)

A mennyei Atya úgy vár ránk, mint a tékozló fiú atyja! (Lk 15,11-32)

Jézus békét ad nekünk és kéri, hogy ne féljünk, mert Ő megbocsát nekünk. (Jn 20,19-23)

Most fordulj a Mennyei Atyához, Jézushoz, a Szentlélekhez, hozd szóba bizalmadat Isten jóságában, kérj segítséget.

B) GONDOLKOZZ!

 • Hogyan szeretnéd Jézust jobban követni?
 • Mit szeretnél kérni most tőle?
 • Miben kell neked javulnod?
 • Mit kell megbánnod, hogy jobban hasonlítsál Jézus tanítványaira, szeretett gyermekére?
 • Mit gondolt, tett, érzett volna Jézus abban a helyzetben?

Második lépés: LELKIISMERET VIZSGÁLAT, BŰNBÁNAT

 1. A SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
 • Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam!

vagy

 • Szentlélek Isten, te már ismertél engem, mielőtt megszülettem. Jobban látod életemet, mint én magam. Számon tartod örömeimet, szomorúságomat, jó és rossz gondolataimat, tetteimet. Adj világosságot, hogy lássam lelkem állapotát! Mutasd meg, amikor Istentől hűtlenül elfordultam, a saját fejem és vágyaim után mentem! Ne engedd, hogy közömbös és könnyelmű legyek! Te vezess, hogy elfogulatlanul ítéljek! Adj bánatot lelkembe, segíts, hogy ismét visszaforduljak Istenhez, igent mondjak hűségesen minden szavára, kívánságára! Add nekem a tiszta szív békéjét. Szeretet Lelke, taníts meg engem igazán szeretni!

B) VIZSGÁLD MEG, a lelkitükör segítségével, hogy milyen bűnöket követtél el!

Választhatod a 10 parancsot, a nyolc boldogságot, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit is a lelkiismeret vizsgálat alapjának.

Ha már megismerted, hogy milyen bűneid vannak, már világosan szemed előtt áll mindaz, amivel megbántottál másokat, Isten szeretetét és a magad iránti szeretetet és felelősséget, tarts egy rövid bűnbánatot.

 • Mit bánsz meg?
 • Miért bánod meg a bűneidet?
 • Milyen lettél a bűneid által?

Csaló? Hazudozó? Nemtörődöm? Nem tiszta-
szívű? Panaszkodó? Állandóan dühös?

Harmadik lépés: KOMOLY ELHATÁROZÁS

Mivel megbántad azokat a bűnöket, melyekre visszaemlékezel, most döntsd el, hogy ezeket a bűnöket nem fogod többé választani.

-> Mit kell másként csinálnod, hogy ezeket a bűnöket kikerüljed?

-> Alakíts ki egy kis tervet, amelyben a te viselkedésed hasonlít Jézus tanítványainak viselkedésére.

->A téves cselekedet helyett

 • mit fogsz csinálni?
 • Hogyan fogsz majd beszélni?
 • Mit fogsz beengedni a szívedbe?
 • Mi lesz nehéz ezekben a döntésekben?
 • Kit hívhatsz segítségül, hogy valóban tudjál változni?

Ne felejtsd el, bűneinket mi választottuk, és megtanulhatjuk a jót választani helyette!
Határozd el, hogy megjavulsz. Kérd Istentől, hogy adjon ehhez erőt, segítsen kegyelmével.
Jézusom, légy velem, hogy mindig azt tegyem, ami neked tetszik!
Negyedik lépés: A BŰNÖK MEGVALLÁSA

A bűneidet és azt, hogy megbántad őket, mondd el a gyóntató papnak. Ő Jézust képviseli.

Jézus szeretetét, erejét és életét (kegyelmét) akarja neked ajándékozni a pap által.

A szentgyónásban Jézus Krisztussal találkozol!

1. Köszönj és vess keresztet!
2. Mondd el a bevezető imát!
(Lehet saját szavaiddal is.)

Gyónom a mindenható Istennek, Isten helyett neked lelkiatyám, hogy kiskoromtól fogva (utolsó gyónásom óta) ezeket a bűnöket követtem el. (Utoljára gyóntam ...)

3. Megmondhatod, melyik szentírási idézet tetszik neked, és miért választottad azt.

4. Ha ez az első gyónásod, ezt mondd meg.

Ha nem az első alkalom, itt elég megmondanod, mikor voltál utoljára gyónni. Szoktál-e áldozni?

5. Mondd el a bűneidet egyszerűen, félelem nélkül, azt is, hogy már megszokott bűnt említesz-e, vagy nagyon ritkán fordul elő az a bűn.

6. Mondd el, mire van szükséged, hogy jobban tudjál szeretni!

7. Figyelj a papra, aki talán ad néhány jó tanácsot. Figyelj arra is, hogy mit javasol neked elégtételnek. Ez azért fontos, mert az elégtétel olyan segítséget akar nyújtani, ami téged lelkileg megerősít.

8. Bűnbánatodat kifejezheted a megtanult szöveggel vagy a saját szavaiddal.
Bánat ima:
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.

9. Keresztvetéssel fogadd a gyóntató feloldozását, s felelj: Ámen.

10. Adj hálát Isten jóságáért a megtanult imával, vagy saját szavaiddal.

Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Válasz: Mert örökké szeret minket.

11. Köszönj el!

Ötödik lépés: AZ ELÉGTÉTEL

Az elégtételt próbáld hamar elvégezni. Ez a lépés fontos a lelki edzésre. Ha te is tudnál javasolni olyan dolgokat, ami komoly segítséget jelentene neked a változásban, akkor javasold, vagy vállald azt is mind amellett, amit a pap adott szentgyónás alatt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.