Hitvédelem

IX. Pius - Syllabus (Qanta cura) - 1864

alt

IX. PIUS PÁPA különböző megnyilatkozásaiban, tanítóirataiban már egyszer elítélt tévedéseknek a gyűjteménye

Kiadva 1864. december 8-án

IX. Pius pápa a „Quantra cura” kezdetű, korának tévedéseit elitélő körleveléhez csatoltatta 80 elvetendő tétel egybeszerkesztett jegyzékét. Az itt felsorolt tételeket különböző tanítóirataiban már megbélyegezte egyszer. A Syllabus olvasásánál nem szabad megfeledkezni arról – ez a laikusok számára nem mindig könnyű –, hogy a tételek nem állításokat, hanem ellenkezőleg, azok elvetését tartalmazzák.

Share
Bővebben...

Eljárási normák a feltételezett jelenések és kinyilatkoztatások megítéléséhez

alt1. A Hittani Kongregáció olyan anyagokkal foglalkozik, amelyek a hit és az erkölcs előmozdításával és védelmével vannak kapcsolatban. Továbbá, illetékes a hittel kapcsolatos egyéb problémáknak, mint a pszeudomiszticizmus, a hozzá kapcsolódó jelenések, látomások eseteinek, valamint természetfeletti eredetűnek tulajdonított híreknek megvizsgálásában. Ezen utóbbi, a Dikasztériumra bízott kényes feladat értelmében, immár harminc évnél is korábban elkészültek az Eljárási normák a feltételezett jelenések és kinyilatkoztatások megítéléséhez. A dokumentumot a Kongregáció Plenáris Ülésének atyái megtárgyalták, Isten szolgája, VI. Pál pápa 1978. február 24-én jóváhagyta, és a Dikasztérium kibocsátotta 1978. február 25. napján. Ekkor a Normákat a püspökök tudomására hozták, anélkül azonban, hogy hivatalosan publikálták volna őket, annak a ténynek is a fényében, hogy ezek mindenekelőtt az egyház pásztoraira vonatkoznak.

Share
Bővebben...

Így áldozhatsz szabályosan

alt

A Redemptionis Sacramentum és a Novus Ordo Missale Új Általános Rendelkezései a szentáldozásról. A szerk.

"II. János Pál pápa a Maradj velünk Uram (Mane nobiscum Domine – Vatikán, 2004.) kezdetű apostoli levelében azt kérte, hogy mélyítsük el a szentmisével kapcsolatos teológiai ismereteinket, és törekedjünk arra, hogy a szentmise liturgiájának végzését hassa át az eukarisztikus Jézus iránti mélységes tisztelet. Ennek érdekében a Szentatya azt óhajtja, hogy az egyes országok püspöki konferenciái tájékoztassák papjaikat és híveiket a szentmise liturgiájával kapcsolatos fontos és alapvető követelményekről.

Share
Bővebben...

Rosarium Virginis Mariae

alt

II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről (2002)

BEVEZETÉS

1. A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten Szentlelkének „evezz a mélyre” késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus, az Úr és Üdvözítő, „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), „az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak”.[1]

Share
Bővebben...

Nincsenek internetes szentségek

alt

 1.

"A virtuális valóság nem helyettesítheti Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában, sem a többi szentség valóságát, sem a közös liturgiát a test-és-vér szerinti emberi közösségben.

Nincsenek internetes szentségek; és még akkor is, ha Isten kegyelméből vallási tapasztalat közvetítő eszköze lehet, önmagában, a tényleges világban létező hívekkel való közösség nélkül elégtelen."

 Forrás: Az egyház és az internet. Kiadja a Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa, 2002. február 22.

Share
Bővebben...

A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása

altA Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez (1986)

1. A homoszexualitás problémája és a homoszexuális cselekedetek erkölcsi megítélése katolikus körökben is egyre növekvő mértékben nyilvános vita tárgyává válik. Az, hogy ezekben a vitákban gyakran olyan érvek és állásfoglalások is helyet kapnak, amelyek nem felelnek meg a Katolikus Egyház tanításának, jogos aggodalmat ébresztenek mindazokban, akik a lelkipásztorkodásban tevékenykednek. Ezért a Kongregáció arra a belátásra jutott, hogy a probléma súlya és elterjedt volta indokolttá teszi jelen – a homoszexuális személyek lelkipásztori gondozásáról szóló – levél elküldését a Katolikus Egyház püspökeinek.

Share
Bővebben...

Az Istentiszteleti Kongregáció a templom céljáról és a templomhasználat rendjéről

alt

Az alábbiakban az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció "De Concentibus in Ecclesiis" című, 1987. november 5-én kiadott dokumentumából idézünk. [Kép: Santa Maria in Traspontina templom, Róma]

Ősidőktől fogva a "templom" nevet arra az épületre használták, amelyben a keresztény közösség összegyűlik Isten Igéjének hallgatására, közös imádságra, a szentségek vételére, az Eucharisztia ünneplésére, és ennek az ünneplésnek a kiterjesztéseként az Oltáriszentség imádására.

Share
Bővebben...

Az Egyház utolsó próbatétele

alt

675 Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. [641]

Share
Bővebben...

A búcsúk imakönyve

altElőszó

Három részből álló könyvecskét adunk a hívők kezébe, melynek lényege a harmadik, az imádságos rész. Ezért is adtuk alcímül: A búcsúk imakönyve. Az első részben a hivatalos tanítást próbáltuk feloldani katekizmus, azaz kérdések és feleletek formájában.

Share
Bővebben...

Körlevél a szocialisták, kommunisták és nihilisták modern eretnekségéről

altXIII Leo pápa Quod apostolici muneris körlevele (1878)

Prohászka Ottokár fordítása és megjegyzései

Amint apostoli tisztünk kívánta, legott pápaságunk kezdetén intéztük Hozzátok, tisztelt Testvérek, körlevelünket, s megjelöltük benne azt vészt hozó mételyt, mely mélyen belevette magát az emberi társadalomba, s azt végveszéllyel fenyegeti; rámutattunk egyszersmind azon hathatós ellenszerekre, melyek áltálba veszendő társadalom meggyógyulhat s a fenyegető romlást elkerülheti.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.