Hitvédelem

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (5)

alt16. AZ ÉLET ÉRTELME

Földi életünknek másvilági élet nélkül nincs értelme, kellő magyarázata, megokolása.

Ha csak földi életünk volna, ez nem volna kellő és megérthető arányban e föld többi élő s élettelen lényeinek korával, idői tartamával.

Csak néhány példa ez aránytalanságból:

A fák között némelyik elél 5-600 évig is, a gesztenye 700, az olajfa 800, a hárs 900, a cédrus 2.000, a sárkányfa 4-5000 évig is.

Share
Bővebben...

A boszorkányüldözés nem az egyházi bíróságok öröksége

alt

Keresztényellenes Fake News (4)

A boszorkányüldözések között valójában alig volt olyan, amely egyházi bíróságok előtt zajlott volna.

A történeti kutatások alapján bebizonyosodott, hogy a boszorkányüldözések között alig volt olyan, amely egyházi bíróságok előtt zajlott volna. A boszorkányüldözés máig élő nemzetközi és hazai tévhiteiről, valamint a társadalmi bűnbakkeresésről kérdeztük Bárth Dánielt, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének tanszékvezetőjét.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (4)

alt12. A FILMBEN MÉG A TÖRTÉNELMET IS MEGJAVÍTJÁK

 

Hollywoodban film készült II. Katalin cárnőről. Hogy a játék annál hívebben utánozhassa a történetet, a rendezéshez meghívtak egy orosz történettudóst is. Ez a történeti igazság címén tiltakozott a darab befejezése ellen, amely kielégíti ugyan a nézők igazságérzetét, de nem felel meg a valóságnak.

A tudóst azonban leintették, mondván, hogy az olyan darab, amelyben a bűnös nem bűnhődik és az érdem nem nyert elismerést, megbukik. A darabban bemutatott igazságszolgáltatásnak nemesítő hatása fontosabb, – mondották– mint egy-egy adatnak történeti hűsége, amely adatot a legtöbb szemlélő nem is ismeri.

És valóban, még a legromlottabb és legegyszerűbb emberi szívben is uralkodik az igazságosság valamelyes érzése. Színdarabokban, filmekben, regényekben megköveteli a megnyugtató befejezést (happy end-et).

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (3)

alt7. AKARATUNK

Lelkünkre mutat szabad akaratunk is!

Az anyagi világban vas-szükségesség uralkodik. Az égitestek oly pontossággal keringenek, hogy évszázaddal előre meg tudjuk állapítani, hogy mikor, hol lesznek láthatók.

A természet összes törvényeit számokkal és képletekkel tudjuk kifejezni. A növények meghatározott törvények szerint növekednek és szaporodnak. Az állatok szükségszerűen követik ösztönüket.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (2)

altI. RÉSZ
A MÁSVILÁG

1. A MÁSVILÁG[1]

 

„Hiszek az örök életben!” (Az ap. hitv. szavai.)

Milyen szomorú, lehangoló, mélységesen megható s megrázó egy-egy temetés.

Itt a jóságos, angyali lelkületű feleségnek és gondos édesanyának koporsóját veszi körül a kemény férfi szívét is megtépő özvegy férj és egy csomó vigasztalanul síró, rimánkodó, zokogó gyermek.

Amott egy lélekben vergődő, testben az ájuláshoz közel, fuldokló hangon jajveszékelő özvegyasszony áll fiának sírja előtt, akiben földi életének támaszát, minden reményét, szeretetének letéteményesét veszítette el.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (1)

alt"Tower Vilmosnak illemtani könyveit olvastam eddig. Akkor még voltak ilyen művek (is). Ma ellenben ott tartunk, hogy nincsenek, legalábbis olyanok, melyeknek közük lenne a Tízparancsolathoz és főleg a Tízparancsolat hirdetőjéhez, Istenhez. Isten ugyanis minden ember lelkiismeretében ugyanazt a tíz mondatot sugallja, mint amit Mózesnek kijelentett a szent hegyen.

Ám egy illemtannak vannak változó elemei is. Ma egyetemes magatartás a változó elemek mögött nem meglátni a soha nem változót! Vagyis a törés hermeneutikája eluralkodott Európában az ember-, a történelem- és az egyházszemléletben.

Share
Bővebben...

Kézreáldozás: az új norma?

 alt

Bár a magyar katolikus sajtót (még az elvileg teljesen szabad elektronikus csatornáit is) egyfajta szolgalelkűség és provincializmus jellemzi, még itt is kialakult némi vita arról, hogy a hierarchia által különösebb mérlegelés nélkül elfogadott állami megszorító intézkedéseknek lelkipásztori szempontból milyen következményei lehetnek. A médiumokon (rádión, TV-n, internetes közösségi felületeken) keresztül történő lelki "szolgáltatás" bizonnyal sok lelki haszonnal is járt, de sokakban fölmerült azoknak esetleges káros következménye is.

Share
Bővebben...

Mary Poppins…. és az okkultizmus?

alt

Köszönet Zsuzsának a találatért. A szerk.

Nem, nem őrültünk meg! Tényleg létezik kapcsolat Mary Poppins és az okkult tanok között.

Susan Brinkman már 2010-ben írt erről, amikor elmesélte, hogy egy barátja elvitte a gyerekét az új Mary Poppins Broadway-darabra, és a díszletezésben néhány dolgot furának talált. Idegennek, istentelennek hatott.

Amikor hazaért, kutatni kezdett az interneten információért, és azt találta, hogy a Mary Poppins könyvsorozat alkotója, egy asszony, akit Pamela L. Traversnek hívtak, nagyon is sokat tudott az okkultizmusról, a teozófiáról, a hinduizmusról, a zen-tanításokról stb.

Share
Bővebben...

Csontkovács, inga és akupunktúra

AKovacsDr. Kovács Gábor atya Mágia és hit. c. sorozatából (2004)

Papnövendék koromban egyik társamnak, aki a szeminárium többi növendékével együtt kirándult, focizás közben a bokája is kirándult. Úgy kellett hazaszállítani szegényt. Nem tudott a lábára állni, állapota rendkívül lassan javult. Egyik tanárunk azt javasolta, vigyük el egy ügyes vidéki emberhez, aki kézzel helyre tudja tenni a csontokat. Ekkor hallottam először a csontkovács szót. Dagadt bokájú testvérünkön a vidéki csontkovács csak keveset tudott segíteni, mert túl későn került hozzá.

Share
Bővebben...

Az élő közvetítésű mise veszélyei

alt

Köszönet Fülep Dániel teológusnak a tisztázó kiegészítésekért. A szerk.

A COVID-19 járvány alatt a püspökök a kormányzati hatóságoknak való engedelmesség okán [bár ezt nem mindenhol, például Magyarországon sem írták elő. A szerk.] megszüntették a nyilvános szentmiséket. Az élő közvetítésű mise az interneten az idők folyamán az istentisztelet „új normájává” vált. Ez a kvázi-liturgikus újítás azonban hosszútávon negatív következményekkel járhat.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.