Szózat Erdélyből Szűz Mária Országának alattvalóihoz

altKolozsvár, 2019. augusztus 20.

Krisztus Urunkban és Isten-szülő Nagyasszonyunkban, Testvéreinknek az Anya-Ország és a trianoni Ország-darabolás utódállamaiba, valamint a nyugati, a Tengeren-túli és az összes szórványba, a mai Nagy Ünnepeltünk, Szent István Ország-alapító Apostol-király Mennyei Szózata:

„Végveszély a Hazán, mert végveszély az Egyházon és végveszély a Nemzeten! Számtalan testi és lelki sebeiben sínylődő Népem gyógyulása sóvárogja a sokszorosan meghasonlott Egyház megtérését Jézus Krisztus Eucharisztikus Királyságához, a Szentlélekkel egységben az Atya-Isten Dicsőségére!

Isten számunkra egy ezredéve megadta, hogy Nagyboldogasszony alattvalóiként élhessünk és halhassunk Isten tervei szerint az Eszkatologikus Archiregnum Országában, Isten Országának szolgálatára. Nagyasszonyunk Angyali Szent Koronája, a Koronázási Palástunk és Szent Imre Fiunk által minden Uralkodói Utódhoz és alattvalóhoz intézett Intelmekben módosíthatatlan Hagyatékot örökítettünk Rátok, Szűz Mária Országának Egyháza és Népe számára.

Az Intelmek kezdete: «A Mi Urunk Jézus Krisztus nevében.» Ezért az Intelmek Isten üzenete az Ország minden lakójához, azaz az Ország Istentől küldött Alkotmánya. Ezen Országot a Szent Koronában az Isten-szülő Szűz Máriának adtuk örök időkre örökségül, amit Királynőként elfogadott, így az Intelmek Szűz Mária Országa örökre és mindenkire kötelező Alkotmánya! Az Intelmek zárása: «Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az Örök Uradalomba bejutni. Ámen.»

Az Intelmek, amelyben az Ország Katolikus Királyság, a Felséges Isteni Jog Alkotmánya és Törvénye az egyházi és világi tisztségviselők számára, akiknek a földi törvényeket az Intelmek alapján kell meghozniuk és betartatniuk. Mária Országában bármely más államforma kísérlete hitetlenség és felségsértés bűnei a Felséges Isten Joga, Nagyboldogasszony Királynői jogai, és Szent Fia, Jézus Krisztus örökösi joga ellen! A Felséges Isteni Jognak alávetett Szent Királyság Alkotmányos Rendje elleni bárminemű vétség súlyos merénylet Isten akarata ellen, aminek legsúlyosabb büntetései a múltban a tatárjárás, Mohács, a török megszállás, a Szabadságharc császári-cári véres leveretése, a trianoni Ország-darabolás, a náci és szovjet megszállások borzalmai. Mindezek azonban együtt sem érik el a gonoszságok mértékét, amelyek Mária Országára ma lesújthatnak, hacsak az Alkotmányos Rend minimum ismérveiben sürgősen helyre nem állíttatik!

Szűz Mária Országát a történelem során többféle hatalom támadta, trianoni keresztre feszíttetése óta pedig a mindenkori vértanúk módján az Üdvözítőre hagyatkozva sóvárogja szabadítását. Bár több állam határai közé szórták darabjait és lakóit, az államhatárok nem semmisítették meg, és soha meg nem semmisíthetik Szűz Mária Országát, amelynek tagja öröklött jogon minden Nemzet fia, akik az Ország területein éltek és élnek történelmi idők óta. Az Úr Dicsőségének Napján megítéltetve irgalomban gyakorolt igazságos jóvátételt nyer Szűz Mária Országára törő minden ellenséges cselekedet, lett légyen az kívülről vagy belülről, katonai vagy uzsorás, igazság ellen hazugsággal vagy igazságosság ellen csalárdsággal elkövetett támadás. A jóvátétel első és elodázhatatlan feltétele a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítése az utolsó jogszerű Hercegprímás által jóváhagyott terv szerint, amely bármiféle utólagos módosítása sátáni merénylet az Isteni Terv és benne a leendő Szent Liturgia méltósága ellen!

A Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna az Eucharisztikus Krisztus Király és Isten-szülő Édesanyja, a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője együttes földi uralkodásának székhelye. Túlcsorduló kegyelmi forrás ez az egyedül Igaz Egyház megtérésére a végidei hitehagyásból, Isten tervei szerinti Egy-ségének eszkatologikus megvalósulására, amely Egy Szent Katolikus Apostoli Anyaszentegyház Égben és Földön egyaránt! Ennek első és elengedhetetlen feltétele az Üdvözítő által meghatározott kiengesztelődés kötelessége, midőn a keresztény tökéletesség mércéjéül az ellenségszeretet rendeltetett. Sürgetjük tehát az Anyaszentegyházban hatalmat viselőket, hogy Szűz Mária Országa ellenségeskedésben élő Nemzeteinek katolikusai szólíttassanak az evangéliumi mérce szerinti hiteles kiengesztelődésre, egyben üdvös példaként a Nemzetek és a szétszakított Egyház általános kiengesztelődésére!

A teljes cikk elolvasható itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.