Dicsőítsd Istent testben és lélekben

alt

Isten végtelen szeretetében mindannyiunkat felruházott testtel és lélekkel. Milyen nagy az Isten és csodálatosak az Ő ajándékai az emberiségnek és minden egyes embernek! A zsoltáros így dicsőíti Istent:

Isten, csodálatosan megalkottál ... Én vagyok a te kézművességed ... Én vagyok a Te kezed munkája.

Valóban Isten képmására és hasonlatosságára lettünk teremtve. Mindannyiunknak van értelme és akarata. Értelmünk elsődleges célja az Igazság megismerése. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Az akarat elsődleges célja, hogy szeressük Istent egész lényünkkel.

Szent Pál emlékeztet Isten nélkülözhetetlen parancsára: Dicsőítsd Istent a testedben. Ennek a rövid cikknek az alapvető célja az, hogy megtanuljuk, majd alkalmazzuk, hogyan tudjuk valóban dicsőíteni Istent testünkkel, most és mindörökké!

1. Ismerd fel méltóságodat

Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédében mindannyiunkat felszólít ezekkel a szavakkal:

keresztények, ismerjétek fel méltóságotokat.

Szent II. János Pál pápa ragaszkodott tanításaiban minden emberi lény nagy jelentőségéhez és méltóságához.

Amint megkapjuk a keresztség szentségét, Isten szó szerint eláraszt bennünket nagyszerű és szóval ki nem fejezhető ajándékokkal. Mindenekelőtt a keresztség átalakít bennünket a Szentháromság élő tabernákulumává. Isten fiává/lányává válunk, Jézus Krisztus testvérévé, és a Szentlélek közeli barátjává. Ha csak felidéznénk a keresztség szentségéből fakadó méltóságunkat, akkor elkerülnénk sok bűnt. Valójában maga a bűn alázza meg méltóságunkat.

2. Ismerd meg a sorsodat

Nem csak a méltóságunkat kell szem előtt tartanunk állandóan, hanem a sorsunkat is. Természetesen örökkévaló dicsőség a sorsunk a mennyben, ha Isten kegyelméből az általa adott méltósággal élünk. Más szavakkal, a miénk menny, ha dicsőítjük Istent testünkkel ebben a rövid, múlékony és átmeneti zarándoklat alatt a földön.

Zarándokok vagyunk, akik igaz és örök otthonuk felé haladnak, ami a Mennyország. Soha nem szabad lelkileg olyan, mint a közmondásbeli levágott fejű csirke! Tudjuk, hogy a sorsunk a menny, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy dicsőítsük Istent testünkben, hogy épen és egészségesen érkezzünk szerető Atyánk karjaiba. (Lukács 15 - a tékozló fiú példája)

3. Könyörögj Máriához a tisztaság erényéért

A Fatimai Szűzanya 100 évvel ezelőtt szomorúan kijelentette, hogy a legtöbb lélek elveszett a tisztaság erénye elleni bűnök eredményeként. Teljes lényünket ajánljuk fel Mária Szeplőtelen Szívének, és minden reggel újítsuk meg ezt a felajánlást, amikor felébredünk. El kell imádkoznunk a felajánló imádságot, és megcsókolni a skapulárét. Akkor kérjük Mária Szeplőtlen Szívének közbenjárását a kegyelemhez, hogy tiszta életet éljünk, minden tekintetben!

Könyörögjünk Máriához a tiszta szemekért, hogy megéljük az üdvösséget: „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8) Könyörögjünk Máriához olyan elméért, emlékezetért, megértésért és képzeletért, mely nemes és tiszta. Ahogy Szent Pál emlékeztet bennünket: „Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.” (Kol 3,2)

Könyörögjünk Máriához a beszéd tisztaságáért és a hallgatásért. Változtassuk gyakorlattá Jézus szavait: „A száj ugyanis a szív bőségéből szól.”. (Mt 12,34) Szavaink tükrözzék méltóságunkat, sorsunkat, Jézushoz és Máriához tartozásunkat. Mária esdekelje ki számunkra a kegyelmet, hogy nemes, tiszta és méltóságteljes személyekhez társuljunk!

Könyörögjünk Máriához a test tisztaságáért, mely a Szentlélek temploma. A test kizárólag Istent dicsőítse és dicsérje, a legszentebb Mária közbenjárása által. Adja meg neked a Madonna a szív tisztaságát! A Mária Szeplőtelen Szívének történő felajánlással a szíved átváltozik Jézus Szentséges Szíve és a legtisztább Szűz Szíve legmagasztosabb erényeinek tükrözésére. Adja meg neked  Miasszonyunk a szándék tisztaságát. Ismét tartsuk szem előtt Szent Pál szavait: „Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.”  (1Kor 10,31)

4. Tisztítsd meg egész lényedet Isten Bárányának vérével

A legjobb erőfeszítés ellenére még az igaz ember is naponta hétszer elbukik. Ekkor soha ne csüggedjünk el, még kevésbé essünk kétségbe. Éppen ellenkezőleg, határtalan bizalommal legyünk Isten végtelen kegyelme iránt!

Mint a tékozló Fiú (Lk 15), fussunk az Atyához és vessük magunkat az Ő szerető és irgalmas karjaiba. Ahogy Izajás próféta óvatosan bátorít bennünket: „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó.” (1,18) Jézus ígérte Szent Fausztinának az Isteni Irgalmasság Naplójában: „A legnagyobb bűnösök a legnagyobb szentekké válhatnak, ha egyszerűen bíznak végtelen kegyelmemben.”

5. Vedd a Szent Eucharisztiát

A legnagyobb cselekedet, amit egy ember végezhet a Földön, a szentmisén való részvétel és a szentáldozás. A test, amikor veszik a Szent Ostyát, egy élő tabernákulummá válik, egy élő szentéllyé, élő kastéllyá vagy Jézus palotájává, aki az Örökkévaló Atya Örökkévaló Fia. Ha megfelelő módon végzik, az egész lényed átalakul. Az emlékezeted megtisztul, értelmed megvilágosodik, akaratod megerősödik, a szíved elárasztja az isteni szeretetet, és tested tele lesz békével és örömmel – betekintés az égi örök életbe.

6. Védd a gyermeket az anyaméhben

Persze, ha igazán szeretjük Istent, akkor szeretnünk kell azt, amit Isten szeret – Ő szereti a kisgyermeket az anyaméhben. Jézus azt mondja: „Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!” (Mt 19,14) Mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk, hogy segítsük a Pro-Life (abortuszellenes. A szerk. ) ügyet. Hogyan? Imádsággal, bűnbánattal, szóval és cselekedettel. Mindannyiunknak a csendes imádság mélyén kell megkérdeznünk az Urat és anyját, Máriát, mit tehetünk azért, hogy dicsőítsük Istent saját testünkben és mások testében azáltal, hogy részt veszünk a Pro-Life mozgalomban és teszünk érte!

7. Örvendezz az Úrban Mária Szeplőtelen Szívén keresztül

Miasszonyunk sietett, hogy meglátogassa Szent Erzsébetet, aki öregkorában várta a gyermeket. Az üdvözlet és az után, hogy a magzat örömében megmozdult Erzsébet méhében, Mária örvendezett a maga mélységes dallamában, melyet az Egyház Magnificat-nak nevez: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben. (Lk1 46-56)

A cikk forrása angol nyelven

Share