A dicsőítés lényegéről

alt

A dicsőítésről (az áprilisi és májusi Fire&Light-okon elhangzott tanítások alapján)

Mindannyian nagyon jól ismerjük a kérő és hálaadó ima lényegét, de keveset tudunk kezdeni a dicsőítő ima mibenlétével. Miért kell Istent dicsérni? Leginkább az a kép él a fejekben, hogy ha dicsőítjük Istent, quasi hízelgünk Neki, akkor utána esetleg jóindulatát elnyerve kérhetünk Tőle.

Ez egy nagyon fals elképzelés, nagyon emberi.

A dicsőítő ima lényege, hogy Istent Önmagáért dicséri. Ahogy a Katekizmus írja: A dicséret az az imaforma, mely egész közvetlenül Istennek ismeri el Istent. Önmaga miatt énekel Neki, dicsőíti Őt, nem azért, amit tesz, hanem, mert Ő VAN.

Mi történik tehát, ha Istent dicsőítjük?

Nézzünk talán először egy pár példát a Bibilából:

1. Jerikó bevétele: mi történik? (Józs.6.)

A városfalakat körbejárva dicsőítik Istent és a falak leomlanak.

2. A 3 ifjú esete, akiket Istenhitük miatt tüzes kemencébe vetnek, mi történik? (Dán.3.)

Aztán megparancsolta serege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mesakot és Abednegót, és vessék őket a tüzes kemencébe. 21 Azon nyomban meg is kötözték a férfiakat nadrágostul, köpenyestül és süvegestül, és bevetették a tüzes kemencébe. 22 Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokásosnál is jobban befűtötték, a lobogó tűz megölte azokat a férfiakat is, akik Sadrakot, Mesakot és Abednegót bevetették. 23 A három férfiú, Sadrak, Mesak és Abednegó, megkötözve a tüzes kemence közepére esett. 23 Ott jártak-keltek a lángok között, dicsőítették az Istent és áldották az Urat…

26 Ekkor Nebukadnezár odament a tüzes kemence ajtajához és bekiáltott: „Sadrak, Mesak és Abednegó, a fölséges Isten szolgái, gyertek ki és jöjjetek ide!” Erre Sadrak, Mesak és Abednegó kijöttek a lángok közül. 27 A satrapák, helytartók, kormányzók és királyi tanácsosok összefutottak. Látták e férfiakon, hogy testükön semmi hatalma nem volt a tűznek, fejüknek egyetlen hajaszála sem perzselődött meg, ruhájuk sem sérült meg, sőt még a tűz szaga sem járta át őket.

3. Pál és Szilás a börtönben:mi történik? (ApCsel 16.)  

A szétvert Pál és Szilás „éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. 26 Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek. Az ajtók mind kinyíltak, és mindenkiről lehullott a bilincs”

Mi történik tehát, ha Istent dicsérik, dicsőítik? Falak omlanak le, bilincsek esnek le, ajtók nyílnak meg és a tűz sem éget. Valami természetfeletti történik.

Miért?

Forduljunk megint az Íráshoz segítségért:

Ezt írja a Szentírás:

Pedig te szent vagy és Izrael dicsérete között laksz. (Zs 22,4)

és

Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. (Zs. 26,8)

tehát Isten a dicséretben lakozik. Ahogy a Jelenések 4. is írja, a Mennyben folyamatos a dicsőítés:

Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljő!” 9 Míg az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek a trónon ülőnek, az örökkön-örökké élőnek, 10a huszonnégy vén leborult a trónon ülő előtt, és imádta az örökkön-örökké élőt. Koszorújukat a trón elé tették és zengték: 11 „Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent.”

Így tehát amikor Istent dicsőítjük belépünk az Ő lakhelyére, megnyílik a Menny, ahol folyamatos a dicsőítés.

Igen ám, de a gonosz nem akarja ezt,  folyamatosan azon igyekszik, hogy eltorzítsa az Isten arcképét a szívünkben, hogy ne lássuk az Őszépségét és jóságát, ne tudjuk Őt dicsőíteni. Mindenfélét hazudik Róla, hogy Ő nem jó, nem irgalmas, nem igazságos, hogy könyörtelen stb.

Valahányszor elhisszük a hazugságait, HATALMAT adunk neki. Ugyanúgy, mint az Édenben, hiszen az Édenben az Isten az embernek adott minden hatalmat. Nem a gonosznak. Az embernek.

Az írás elolvasható itt.

Share

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

22 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
37 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.